Uchwała Nr 101/XVIII/2008

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 04 grudnia 2008 roku

 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiąca podstawę do obliczenia

podatku rolnego

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( tj: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; zm. z 2002r .Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153,   poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;   z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162,poz. 1568;   z   2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz.1203; z 2005r.Nr 172, poz. 1441;   z   2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r   Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218;   Dz.U. z   2008r Nr 180, poz.1111) oraz art.6 ust.3   ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym( tj; Dz.U. z 2006 roku   Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775;   z   2007r. Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116, poz. 730)   Rada Gminy w Dzierzążni uchwala,   co następuje:

 

§ 1

Obniża się cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do naliczenia podatku rolnego   ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego   z dnia   17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku (M.P. Nr 81, poz.717)   z kwoty   55,80 zł   za 1dt   do kwoty 37,00     za 1dt

         

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 54/X/2007 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia   28 listopada   2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego.

 

                                                                                              § 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od   01 stycznia 2009 roku.

 

uzasadnienie

                                                                                             

                                                                             

Przewodniczący   Rady Gminy

 

                                                                                              mgr   Agnieszka Harazińska
Uchwała Nr 102/XVIII/2008

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 04 grudnia 2008 roku


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.8, art. 40 ust 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. Nr 142,poz. 1591 z 2001; zm. z 2002r .Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r Nr. 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; zm. z 2005r. Nr 172, poz.1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138,poz.974, Nr 173 poz.1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz.1111)oraz art.5 ust 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.844, Nr 220, poz.1601, Nr 225,poz.1635,Nr 245,poz. 1775, N r249 poz.1828, Nr 251, poz.1847; z 2008r. Nr 93 poz.585, Nr 116 poz.730)Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje :

§ 1


Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów :

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,56 zł od 1m 2 powierzchni,

 2. pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,90 zł od 1 ha powierzchni,

 3. od pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,09 zł od 1m 2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części :
 1. mieszkalnych - 0,32 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej

 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,00 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej ,

 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,24 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej ,

 4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,01 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej ,

 5. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,00 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2


Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 1. nieruchomości lub ich części zajęte na działalność związaną z ochroną przeciwpożarową z wyłączeniem powierzchni zajętych pod działalność gospodarczą ,

 2. budowle wykorzystywane bezpośrednio do wytwarzania rozprowadzania wody,

 3. budynki i grunty stanowiące własność /współwłasność/ gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej , o których mowa w art. 3 ust 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych .

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 55/X/2007 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2009 roku.uzasadnienie

  Przewodniczący Rady Gminy

                                                        mgr Agnieszka Harazińska


Uchwała Nr 103/XVIII/ 2008

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 04 grudnia 2008 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art 18 ust 2 pkt. 8 i art 40 ust 1 i art 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr.142, poz. 1591 z 2001 r; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r Nr 172, poz.1441; z 2006r Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; Dz.U. z 2008r Nr 180,poz.1111) oraz art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz.844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008r. Nr 93, poz.585, Nr 116, poz. 730) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:


§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy

o podatkach i opłatach lokalnych , o dopuszczalnej masie całkowitej :

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 400,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 600,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 t - 700,00 zł

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wg stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3, 5 ton do 5,5 ton włącznie - 600,00 zł

b) od 5,5 ton do 9,00 ton włącznie - 900,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.100,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia wg stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) od przyczep i naczep , o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 350,00 zł

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych /z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego /, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton wg stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach

lokalnych , o ilości miejsc do siedzenia :

a) mniejszej niż 30 miejsc - 700,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.300,00 zł§ 2

Zwalnia się od podatku od środków transportowych, środki transportowe stanowiące własność Gminy wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych / z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2 ,4 i 6/ ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 56/X/2007 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2009 roku.

uzasadnienie


                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                             mgr Agnieszka Harazińska


                                       Uchwała Nr 104/XVIII/ 2008

Rady Gminy w Dzierzążni

                                           z dnia 04 grudnia 2008 roku


w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z póź. zm./ art. 6 ust 12 i art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2003 roku/ art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października z 2002 roku o podatku leśnym / Dz..U. Nr 200 poz.1682 art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym / tj . Dz.U. Nr 54 poz. 431 z 1983 roku z póź. zm./ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje :


§ 1

Zarządza się na terenie gminy Dzierzążnia pobór następujących podatków w drodze inkasa :

 • podatek rolny

 • podatek od nieruchomości

 • podatek leśny

§ 2

Inkasentami podatków, o których mowa w § 1 są na terenie sołectw sołtysi .

§ 3

Ustala się stawkę procentową w wysokości 8% , od której będzie obliczane wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych zebranych przez nich osobiście .

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała Nr 68/X/2003 z dnia 30 grudnia 2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od posiadania psów

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje nie wcześniej niż od 1 stycznia 2009 roku.


                                                              Przewodnicząca Rady Gminy

                                                              mgr. Agnieszka Harazińska


                                         Uchwała Nr 105/XVIII/2008

Rady Gminy w Dzierzążni

                                   z dnia 04 grudnia 2008roku

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarna lub gminę, dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Dzierzążnia


Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art.7 ust1 pkt 14 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)oraz art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j.Dz.U.z 2002roku Nr 147, poz.1229 z późn.zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Dzierzążnia, za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, w sposób następujący:

-Za każdą godzinę udziału członka OSP w działaniu ratowniczym gmina wypłaca kwotę - 4,00 zł (czterech złotych 00/100).

-Za każdą godzinę szkolenia pożarniczego gmina wypłaca kwotę- 2,00zł

(dwóch złotych 00/100).


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

uzasadnienie

                                                     Przewodnicząca Rady Gminy

                                                       mgr Agnieszka Harazińska


Uchwała Nr 106/XVIII/2008

                                              Rady Gminy w Dzierzążni

                                             z dnia 04 grudnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 5 Uchwały Nr 62/XI/2007 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 grudnia 2007 roku, Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększenie i zmniejszenie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem  Nr 1

§ 2

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów - 9 400 911,00

- po stronie wydatków - 9 834 173,00

§ 4

Ustala się wydatki inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym wg załącznika Nr

§ 5

Dochody ustalone w § 4 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr

§ 6

Wydatki ustalone w § 4 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr

§ 7

Wydatki ustalone w § 5 pkt 2obejmują wydatki na realizacje zadań, określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2008 i podlega ogłoszeniu.

                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                           mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sobiecki Adam
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-24 12:35:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Sobiecki Adam
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-27 15:29:25
 • Liczba odsłon: 1139
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269975]

przewiń do góry