Zobacz podgałęzie

Protokół  IX sesji  Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 19 sierpnia  2019 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pana

Krzysztofa Zimnego – przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 13.00 a zakończyły o godzinie 13.40.

Pan przewodniczący otworzył obrady IX sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy-  Pana Adama Sobieckiego, Skarbnika Gminy – panią Grażynę Zawłocką, Sekratarza Gminy- panią Monikę Konczewską,  wszystkich radnych, panią Reginę Sobczeńską  - kierownika GOPS, ,  panią mecenas Danielę Nastaszyc , młodego mieszkańca Dzierzążni Adama Grudę z mamą,  sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję.

            Stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał- na stan 15 radnych obecni byli wszyscy według listy obecności załączonej do protokołu.

             Pan Zimny odczytał nowy porządek obrad i poddał go pod głosowanie.

 

1.      Otwarcie IX Sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy.

3.      Wystąpienia i zapytania.

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.      Podjęcie Uchwały Nr 67/IX/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.

6.      Podjęcie Uchwały Nr 68/IX/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

7.      Podjęcie Uchwały Nr 69/IX/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

8.      Przedstawienie Informacji Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych radnych gminy Dzierzążnia złożonych w związku z rozpoczęciem kadencji 2018-2023.

9.      Przedstawienie Informacji Wójta Gminy z analizy oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Dzierzążnia złożonego w związku z rozpoczęciem kadencji 2018-2023.

10.  Wolne wnioski i informacje.

11.  Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie 15 głosami.

 

Ad pkt 2

            Pan przewodniczący RG powiedział, że z protokołem z  VIII sesji Rady Gminy

 w Dzierzążni zapoznał się w całości, odzwierciedla on przebieg sesji  i zawnioskował

 o przyjęcie go bez odczytania .

 

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Protokół z VIII sesji przyjęto jednogłośnie 15 głosami be z czytania.

 

Ad pkt 3

            W tym punkcie pan przewodniczący RG z wójtem gminy uhonorowali pamiątkowym dyplomem za osiągnięcia w konkursach wokalnych ucznia III klasy Gimnazjum w Dzierzążni Adama Grudę.

 

Ad pkt 4

            Pan wójt Adam Sobiecki przedstawił informację z działalności międzysesyjnej

w okresie od 17 czerwca 2019 roku  do 19 sierpnia.

- W dniu 24 czerwca pan wójt uczestniczył w obradach  Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zdrowotnego w Płońsku;

- W dniu 9 lipca została podpisano umowę na kredyt na sfinansowanie budowy  drogi gminnej Gumino-Przemkowo ( jako wkład własny);

- Dnia 11 lipca podpisano umowę na dofinansowanie projektów w Ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Sołectw. Otrzymaliśmy 50% dofinansowania na zakup instrumentów dla orkiestr, remont pomieszczeń po byłej szkole w Sieklukach i na utwardzenie placu przed strażnicą w Starczewie Wielkim;

- W dniu 16 lipca pan wójt  uczestniczył w obchodach 100 lecia powstanie Policji;

- Dnia 23 lipca rozpoczęły się prace przy termoizolacji budynku OSP Podmarszczyn- planowany koniec realizacji zadania to sierpień 2019;

- W dniu 23 lipca zostały zamontowane dwie lampy solarne w Nowych Kucicach i Sarnowo -Góry;

- W dniu 26 lipca został dokonany odbiór drogi w miejscowości Pomianowo. Prace zostały wykonane zgodnie z umową;

- W dniu 27 lipca we wsi Pomianowo odbył się turniej o piłki nożnej pod patronatem Wójta Gminy Dzierzążnia;

- W dniu 9 sierpnia w Urzędzie Gminy w Dzierzążni odbyło się spotkanie Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, Ministra Macieja Wąsika, Wicestarosty Krzysztofa Wrzesińskiego oraz radnych Województwa Mazowieckiego Artura Czaplińskiego i Pawła Obermeyera z mieszkańcami gminy Dzierzążnia;

- W dniu 9 sierpnia pan wójt podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie zadania budowy drogi w miejscowościach Nowe Gumino-Przemkowo wartość dofinansowania 883 tysiące złotych;

- W dniu 13 sierpnia dokonano odbioru drogi gminnej  w miejscowościach Nowe Gumino-Przemkowo. Prace zostały wykonane zgodnie z umową;

- W dniu 20 sierpnia w Urzędzie Gminy w Dzierzążni odbędzie się  konwent wójtów i burmistrzów powiatu płońskiego.

 

Ad pkt 5

      Pan Wójt przedstawił Uchwałę Nr 67/IX/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.

Uchwała ta była szczegółowo omawiana na posiedzeniu komisji. W związku ze zmianami zapisów w karcie nauczyciela odnośnie wysokości dodatku za wychowawstwo musimy zmienić regulamin wynagradzania nauczycieli dla szkół gminnych. Do tej pory nauczyciele otrzymywali dodatek w wysokości 45 zł, obecnie minimalna wysokość tego dodatku wynosi 300 zł.

Radni nie mieli pytań. Pan Zimny poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 67/IX/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2 .Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę  Nr 67/IX/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6

Pani Skarbnik omówiła Uchwały Nr 68/IX/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia. Uchwała była szczegółowo omawiana na komisjach. Została dostosowana do uchwały budżetowej.

            Pan przewodniczący RG poddał ją pod głosowanie.

 

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2 .Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę Nr 68/IX/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7

Pani skarbnik omówiła Uchwałę Nr 69/IX/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

 

1. Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 5 964 zł.

-  Różne rozliczenia. Rozdział 75814 – zmniejszono wpływy z tyt. odsetek od środków na rachunkach bieżących, z uwagi na malejące oprocentowanie ;

-  Oświata i wychowanie, rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników - wprowadzono do budżetu dotację, w kwocie 4 816 zł;

-  Pomoc społeczna – wprowadzono dotację w kwocie 19 355 zł , na podstawie decyzji MUW Warszawa oraz zmniejszono wpływy z tyt. wpłat za opiekunki w kwocie 4 500zł.

2. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 810 729 zł.

-       Transport i łączność – wprowadzono do budżetu środki pochodzące od Wojewody w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych, w kwocie 883 229 zł  na podstawie podpisanej umowy Nr FDS/1/2019 z dnia 09.08.2019 r.

-   Gospodarka gruntami i nieruchomościami, rozdz. 70005 zmniejszono o kwotę 100 000 zł. Są to dochody ze sprzedaży mienia. Pomimo ogłaszanych przetargów nieruchomość ta nie będzie sprzedana;

-  Administracja publiczna ,  Promocja jst. – wprowadzono do budżetu dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIASS Mazowsze 2019 na podstawie podpisanej umowy 192/UMWM/07/2019 RW – OW-I/D/MIAS w kwocie 7500 zł z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry gminno- parafialnej;

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  Domy i ośrodki kultury – wprowadzono do budżetu dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIASS Mazowsze 2019 na podstawie podpisanej umowy 191/UMWM/07/2019 RW – OW-I/D/MIAS

 w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem do adaptacji pomieszczenia w sołectwie Siekluki oraz budowę placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Starczewie Wielkim.

Dochody po zmianach wynoszą 16 862 368,16

 

W wydatkach bieżących dokonano następujących zmian:

- Transport i łączność,  Drogi publiczne gminne– zwiększono środki o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na żwirowanie dróg;

-  Administracja publiczna- zwiększono o kwotę 77 500 zł.

- Rozdział 75023 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 30 000 zł celem opłat za media;

-  Rozdział 75075 zwiększono o kwotę 12 500 zł celem zabezpieczenia środków na dożynki;

-  Rozdział 75095 zwiększono środki o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych oraz diety sołtysów;

-  Bezpieczeństwo publiczne, zwiększono o kwotę 13 000 zł.

1) rozdział  Komenda Wojewódzkie PSP – zmniejszono o kwotę 3 000 zł z uwagi na brak pisma z PSP;

2) Rozdział 75412 zwiększono o kwotę 16 000 zł – zwiększono dotację dla OSP Dzierzążnia- wynagrodzenia bezosobowe za udział w akcjach ratowniczych , zakup paliwa i szkolenia strażaków;

-  Oświata i wychowanie- zwiększono o kwotę 38 816 zł.

1) Rozdział 80113 zwiększono wynagrodzenia kierowców oraz środki na remont samochodu;

2) Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników - wprowadzoną dotację w kwocie 4 816 zł; przeznaczono na zakup środków dydaktycznych dla szkół;

-  Ochrona zdrowia, rozdział  Szpitale ogólne- wprowadzono do budżetu środki na dotację dla płońskiego szpitala z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego;

 

-  Pomoc społeczna – zwiększono o kwotę 14 355 zł-    wprowadzono dotację w wysokości

19 355 oraz dokonano przesunięć miedzy działami 852 i 855 z zabezpieczeniem na DPS ;

-  Dział  Rodzina zwiększono środki o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na Domy Dziecka (przesunięcie z działu 852);

-  Dział  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono wydatki o kwotę

40 500 zł.

1) Rozdział 90015 zwiększono środki o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na oświetlenie dróg;

2) Rozdział 90095 zwiększono środki o kwotę 15 500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie psów w schroniskach;

 

-  Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 10 000 zł celem dokonania opłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich.

 

W wydatkach majątkowych dokonano następujących zmian:

Inwestycje wieloletnie:

1. Dział  Transport i łączność, rozdział  Drogi publiczne gminne.

1) Budowa drogi gminnej Przemkowo – Gumino - etap I – wolne środki w wysokości

895 000 zł zastąpiono dotacją od Wojewody w wysokości 883 229 zł;

2) Budowa drogi gminnej Kucice– zwiększono o  kwotę 250 000 zł ;

3) Budowa drogi gminnej Sarnowo Góry - zwiększono o kwotę 300 000 zł;

4) Budowa drogi gminnej Nowe Gumino - Kucice– zwiększono o kwotę 10 000 zł;

5) Budowa drogi gminnej Błomino Jeże - zwiększono o kwotę 15 000 zł;

6) Budowa drogi gminnej Pomianowo - zmniejszono o kwotę 25 000 zł (inwestycja zakończona) .

 

Wydatki po zmianach wynoszą 18 557 368,16 zł.

 

Pytań nie zgłoszono.

            Pan przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie

 Uchwałę Nr 69/IX/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

 

        1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2 .Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę Nr 69/IX/2019 Rady Gminy w Dzierzążni  przyjęto jednogłośnie 15 głosami

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8

            Pan Zimny przedstawił Informację Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych radnych Gminy Dzierzążnia złożonych w związku z rozpoczęciem kadencji 2018-2023.

            Po kolei odczytywał uwagi, jakie przesłał Urząd Skarbowy w Płońsku odnośnie złożonych oświadczeń.

 

Ad pkt 9

            Pan wójt przedstawił Informację Wójta Gminy z analizy oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Dzierzążnia złożonego w związku z rozpoczęciem kadencji 2018-2023.

            Wszyscy mieli te same uwagi odnośnie oświadczeń majątkowych. Pan wójt zadeklarował chęć spotkania z osobą, która analizowała te oświadczenia.

 

Ad pkt 10

Wolne wnioski i informacje.

Brak

 

Ad pkt 11

Pan Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady IX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokołowała

Gzylewska Jolanta

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-10-10 13:41:48
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-10 13:41:48
  • Liczba odsłon: 928
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278511]

przewiń do góry