Zobacz podgałęzie

Protokół z XIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej w dniu 30 czerwca 2004 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej -Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1000, a zakończyły o godzinie 14º°. Na stan 15 radnych, obecni byli wszyscy według listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca otworzyła obrady XIV Sesji Rady Gminy, powitała wszystkich obecnych: radnych, Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Kierownika GOPS oraz Sołtysów, którzy przybyli na obrady.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie wystąpiła z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad o punkt: „przyjęcie uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zgłoszenia kandydatów na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie”.

Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych, którzy jednogłośnie przyjęli rozszerzenie porządku obrad o punkt 10 tj. uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała radnych, że zapoznała się z protokołem z XIII Sesji Rady Gminy z dnia 25 maja 2004 roku, który w całości odzwierciedla przebieg obrad, a następnie wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu bez odczytywania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali, którzy protokół z XIII Sesji Rady Gminy przyjęli jednogłośnie.

Następnie oddała głos Wójtowi Gminy, który przedstawił Informację z realizacji zadań gminy w okresie międzysesyjnym tj. od 25 maja do 30 czerwca 2004 roku. Opis tych zadań zawiera załącznik do protokołu.

Ad pkt 4 i 5 Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały Nr 88/XIV/2004 Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok głos zabrał Wójt Gminy, który wyjaśnił, że powyższa uchwała dotyczy podziału nadwyżki budżetowej na inwestycje drogowe. Inwestycje dotyczyły przebudowy dróg gminnych w następujących miejscowościach: Gumowo- Nowe Sarnowo (przeznaczono kwotę 150 000zł), Starczewo Wielkie-Starczewo Pobodze ( kwota 131 960zł). Ogółem wydatki na inwestycje gminne zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały zwiększono o 281 960zł. Nadwyżki budżetowej w całości nie rozdysponowano. Pozostała kwota 84 000zł.

Po wypowiedzi Wójta Gminy, radna Zofia Krysiewicz poprosiła o wyjaśnienie zakupu działki od Pana Żabowskiego pod rozbudowę boiska szkolnego i czy nastąpi w tym roku jego rozbudowa?

Wójt wyjaśnił, że w chwili obecnej prowadzona jest inwestycja oświatowa – budowa sali gimnastycznej w Nowych Kucicach, a rozpoczęcie drugiej to ogromny wydatek. Jeszcze jednym mankamentem jest to, że Pan Żabowski za powyższą działkę życzył sobie wygórowaną cenę, a na tej działce znajduje się słup wysokiego napięcia ( działka ta nie jest atrakcyjna). Dlatego należy zastanowić się, czy w tym roku jest możliwość rozpoczynania drugiej inwestycji oświatowej. Pan Machnacki dzierżawi działkę gminną i możemy ją wykorzystać pod rozbudowę boiska.

Radny Wiesław Pawlak zabierając głos również poprosił Wójta, by sprawę rozbudowy boiska odłożyć na dalszy plan. Podobnego zdania była radna Wiesława Jankowska, która dodała, że powinno się w tej chwili skupić na jednej inwestycji oświatowej, którą jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach.

Innych uwag do uchwały nie zgłoszono.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 88/XIV/2004 i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 88/XIV/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok przyjęto jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Zanim przystąpiono do podjęcia drugiej uchwały budżetowej Nr 89/XIV/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok, przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Panią Krystynę Jarosławską – Skarbnika Gminy.

Wyjaśniła ona, że zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2004 rok. Zmiany te dotyczą otrzymanych dotacji jak:

  • dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – 6 609zł,
  • dotacji na zasiłki rodzinne – 241 500zł,
  • wprowadzenia środków ze sprzedaży nieruchomości w Kadłubowie w wysokości 87 710zł,

Dokładne zwiększenie i zmniejszenie dochodów obrazuje załącznik Nr 1 do uchwały. Załącznik Nr 2 do uchwały szczegółowo opisuje zwiększenie i zmniejszenie wydatków.

Główne wydatki to zasiłki rodzinne. Zwiększenie następuje o kwotę 241 500zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 32 745zł.

Rozliczono również wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 6 609zł. Zwiększono wydatki z dotacji na zakup podręczników jako zasiłek losowy. Wprowadzono również zwiększenie środków finansowych na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 18 659zł. W dziale 801 – oświata zwiększono wydatki w związku z zakupem pompy i opon do autobusu szkolnego, jak również wydatki związane z rozbiórką szamba przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach.

W dziale 600 zwiększono wydatki na przebudowę drogi gminnej w Starczewie Wielkim –Starczewo Pobodze o kwotę 84 000zł. Kwotę tą wprowadzono również do załącznika Nr 5 do uchwały przedstawiającego wydatki na inwestycje gminne.

Ogółem zwiększono wydatki o kwotę 362 486zł i zmniejszono o kwotę 32 745zł.

Po przedstawieniu i wyjaśnieniach konieczności wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2004 rok radni nie wnieśli żadnych uwag. Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 89/XIV/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Uchwała Nr 89/XIV/2004 została przyjęta jednogłośnie.

Ad pkt 6 Podjęcie uchwały Nr 90/XIV/2004 Rady Gminy w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzierzążnia na 2004 rok z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego poprzedziło wyjaśnienie Wójta Gminy. Wyjaśnił on, że zgodnie z art. 5 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Rada Gminy uchwala roczny program współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Uchwalenie programu ma charakter obligatoryjny, ale powiązany jest z budżetem gminy dlatego, że jedną z form współpracy jest zlecenie zadań publicznych połączone z udzieleniem dotacji.

Po wyjaśnieniach Wójta radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 90/XIV/2004 i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Uchwała Nr 90/XIV/2004 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzierzążnia na 2004 rok została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 7 i 8 Przed podjęciem uchwały, przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do radnych, by zgłaszali swoje uwagi do otrzymanej wcześniej Strategii Rozwoju Gminy Dzierzążnia. Radni uwag nie wnieśli. Poprosiła zatem Wójta o zabranie głosu w tej kwestii. Wójt nadmienił, że opracowanie strategii gminy wiąże się z uzyskiwaniem środków finansowych z funduszy europejskich Unii Europejskiej. Gmina, która nie posiada takiej strategii nie będzie mogła ubiegać się w przyszłości o jakiekolwiek dofinansowanie z Unii Europejskiej. Strategia obejmuje lata 2004-2013.

Po informacji Wójta przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 91/XIV/2004 i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 91/XIV/2004 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dzierzążnia przyjęto jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Podobne znaczenie ma opracowanie Lokalnego Planu Rozwoju Gminy na lata 2004-2013 - aby było możliwe ubieganie się o środki finansowe z funduszy europejskich Unii Europejskiej. Wymóg opracowania Lokalnego Planu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz konieczność zaplanowania przyszłych inwestycji.

Po wyjaśnieniach Wójta radni nie wnieśli żadnych uwag. Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 92/XIV/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Planu Rozwoju Gminy Dzierzążnia i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Uchwała Nr 92/XIV/2004 Rady Gminy w Dzierzążni została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 9 Zanim Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia darowizny od Społecznego Komitetu Telefonizacji Gminy Dzierzążnia pod nazwą „Grupa Kontrahencka” przewodnicząca oddała głos Wójtowi Gminy.

Wójt wyjaśnił, ze w latach 1999-2001 była realizowana inwestycja pod nazwą: „ Budowa sieci telefonicznej na terenie Gminy Dzierzążnia”. Powyższe zadanie wykonywał Społeczny Komitet Telefonizacji Gminy Dzierzążnia pod nazwą „Grupa Kontrahencka” powołany z przedstawicieli mieszkańców Gminy Dzierzążnia do reprezentowania wnioskodawców i zawierania umów z Telekomunikacją S.A. dotyczących realizacji zadania. W dniu 18 czerwca 2004 roku odbyło się posiedzenie Grupy Kontrahenckiej, na którym podjęto uchwałę, by pozostałe środki finansowe przekazać na rzecz Gminy Dzierzążnia z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych o znaczeniu lokalnym – inwestycje gminne. Stan środków finansowych na koncie wynosi 44 500zł. Podjęcie powyższej uchwały stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy darowizny i przekazania środków na rzecz obdarowanego.

Po wyjaśnieniach Wójta przewodnicząca poprosiła radnych o wypowiedzi w tej sprawie. Radni nie zgłosili żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 93/XIV/2004 Rady Gminy w sprawie przyjęcia darowizny od Społecznego Komitetu Telefonizacji Gminy Dzierzążnia pod nazwą „ Grupa Kontrahencka” i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 93/XIV/2004 została przyjęta jednogłośnie.

Ad pkt 10 Przed przyjęciem Uchwały Nr 94/XIV/2004 Rady Gminy w sprawie zgłoszenia kandydatów na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, przewodnicząca porosiła Wójta o wyjaśnienie konieczności podjęcia powyższej uchwały. Wójt poinformował radnych, że zgodnie z art. 15 ust 2 ustawy o Izbach Obrachunkowych, połowę składu orzekającego izby stanowią członkowie wyłonieni z kandydatów po uprzednim zgłoszeniu ich do kolegium przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, którym w tym przypadku jest Rada Gminy, a następnie oferty zostaną przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

Radni po wysłuchaniu wyjaśnień Wójta nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 94/XIV/2004 Rady Gminy w sprawie zgłoszenia kandydatów na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 94/XIV/2004 radni przyjęli jednogłośnie.

Nie wniesiono również żadnych zapytań i wniosków.

Przewodnicząca zamknęła obrady XIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

Protokółowała

Barbara Wicińska-Misiowiec

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-07-20 14:32:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-07-20 14:32:43
  • Liczba odsłon: 1053
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269958]

przewiń do góry