Zobacz podgałęzie

Protokół z XXII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej w dniu 26 sierpnia 2005 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej -Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1000, a zakończyły o godzinie 13°°. Na stan 15 radnych, obecnych było 14 według listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca otworzyła obrady XXII Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy – Pana Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy – Panią Krystynę Jarosławską, Sekretarza Gminy – Panią Barbarę Wicińską-Misiowiec, kierowników jednostek organizacyjnych: Kierownika GOPS-Panią Reginę Sobczeńską, Pana Franciszka Goszczyńskiego - Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni pełniącego jednocześnie funkcję radnego powiatu, Panią Bożenę Nowakowską – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach oraz Sołtysów biorących udział w obradach.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołem z XXI Sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2005 roku, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji i wystąpiła z wnioskiem o przyjęcia go bez odczytywania.

Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali obrad. Protokół z XXI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Następnie przystąpiła do realizacji porządku obrad, który radni otrzymali w zawiadomieniach o terminie obrad XXII Sesji Rady Gminy.

Ad pkt 3 Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy – Pana Mirosława Opolskiego, który przedstawił informację z realizacji zadań Gminy w okresie międzysesyjnym. Na wstępie poinformował Radę, że od 29 czerwca 2005 roku trwa kontrola gospodarki finansowej Gminy, którą przeprowadza Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Placówka Zamiejscowa w Płocku. Przewidziany koniec kontroli przypada na miesiąc wrzesień.

W dalszej wypowiedzi nawiązał Wójt do wypłaconego stypendium szkolnego dla uczniów, jednocześnie informując, że od wydanych przez niego decyzji z tego tytułu wpłynęły dwa odwołania. Do chwili obecnej nie wpłynęły do Urzędu Gminy ich rozstrzygnięcia.

Następnie przeszedł do omówienia realizacji inwestycji gminnych. Dokładny ich opis stanowi załącznik do protokołu tj. „Informacja Wójta z realizacji zadań Gminy w okresie międzysesyjnym tj. od 30 czerwca 2005 roku do 26 sierpnia 2005 roku”.

W trakcie trwania sesji przybył na obrady sesji radny Pan Marszał Stanisław.

Ad pkt 4 Przed przystąpieniem do podjęcia Uchwały Nr 134/XXII/2005 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku, Przewodnicząca porosiła o zabranie głosu Wójta Gminy.

Zapoznał on szczegółowo radnych z Informacją z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku. Informacja powyższa ze sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.

Po złożeniu informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku, Przewodnicząca Rady odczytała radnym Uchwałę Nr 214/C/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2005 roku wyrażającą opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Dzierzążnia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku wraz ze sprawozdaniami statystycznymi. Dokładne uzasadnienie wydanej opinii zawiera powyższa Uchwała Nr 214/C/2005, która stanowi załącznik do protokołu.

Po przedstawieniu opinii Składu Orzekającego RIO w Warszawie, Przewodnicząca Rady poprosiła radnych o dyskusję nad złożonym sprawozdaniem.

Ze względu na to, że żaden z radnych nie wniósł żadnych uwag i zapytań do sprawozdania, Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu Przewodniczących Komisji Rady.

Jako pierwsza zabrała głos Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury – Pani Zofia Krysiewicz, która nadmieniła, że na wspólnym posiedzeniu komisji tj. z Komisją Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska w dniu 17 sierpnia 2005 roku do szczegółowo omówionego przez Wójta Gminy i Panią Skarbnik Gminy sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku, członkowie komisji nie wnieśli żadnych uwag i zastrzeżeń i jednogłośnie zaakceptowali przedstawione sprawozdanie wraz z projektem Uchwały Nr 134/XXII/2005.

Podkreśliła, ze na terenie gminy widoczna jest prawidłowa realizacja planowanych środków finansowych na inwestycje gminne jak również terminowa ich realizacja.

Następnie zabrała głos Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Pani Wiesława Jankowska potwierdzając, że komisja obradowała wspólnie z Komisją Budżetowo-Gospodarczą i również do sprawozdania nie wniosła żadnych uwag przyjmując go jednogłośnie.

Nadmieniła, że realizacja podjętych przez Radę Gminy uchwał przebiega zgodnie z ich założeniami i przepisami. Konieczność wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2005 rok jest szczegółowo omawiana przez Wójta Gminy i poddawana do rozważania i akceptacji poszczególnym komisjom.

Dodała, że współpraca z Wójtem jak i Urzędem Gminy przebiega bez zastrzeżeń. Podkreśliła, aby dalsza realizacja budżetu gminy również przebiegała sprawnie i bez żadnych zakłóceń.

Pan Ryszard Piórkowski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej podkreślił, że przedstawione sprawozdanie zostało szczegółowo omówione na posiedzeniu komisji i członkowie komisji jednogłośnie go zaakceptowali nie wnosząc żadnych uwag.

Pan Kazimierz Milewski – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska potwierdził, że jego komisja nie wniosła żadnych uwag do przedłożonego przez Wójta sprawozdania i jednogłośnie je zaakceptowała.

Podkreślił, że realizacja zadań inwestycyjnych przebiega zgodnie z planem inwestycji gminnych zatwierdzonych przez Radę Gminy, a efekty podjętych działań widoczne są na terenie całej gminy – dotyczy to w szczególności inwestycji drogowych.

Innych głosów w dyskusji nad sprawozdaniem nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt Uchwały Nr 134/XXII/2005 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku i poddała go pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych obecnych na obradach.

Uchwała Nr 134/XXII/2005 została przyjęta przez Radę Gminy jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Rady podziękowała Wójtowi za zgodną współpracę , o czym świadczy jednogłośne głosowanie nad przedłożonym sprawozdaniem życząc dalszych sukcesów.

Wójt zabierając głos podkreślił, że jednomyślność w podejmowaniu tak ważnych decyzji dla gminy świadczy o dobrej współpracy i zaufaniu dla trafnie podjętych zadań inwestycyjnych, a efekty wspólnego działania są już widoczne na terenie całej gminy z korzyścią dla jej mieszkańców

Ad pkt 5 O zabranie głosu w tym punkcie Przewodnicząca poprosiła Skarbnika Gminy – Panią Krystynę Jarosławską. Przedstawiła ona szczegółowo załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 5 do projektu Uchwały Nr 135/XXII/2005 Rady Gminy.

Jako pierwszy omówiła załącznik Nr 1 dotyczący zwiększenia dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach tj.:

 • Dział 801 – Oświata – zwiększenie o 202 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Waw3rszawie na sfinansowanie wyprawki szkolnej,
 • Dział 600 – Transport – wprowadzenie dotacji na budowę drogi Nowa Dzierzążnia w wysokości 30 000zł,
 • Dział 751 – Urzędy państwowe i samorządowe – wprowadzenie dotacji na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów do sejmu i Senatu RP oraz wyborów Prezydenta RP w wysokości 22 500złó,
 • Dział 756 – Dochody od osób prywatnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – to zwiększenie planu podatku od nieruchomości z uwagi wykonania za I półrocze podatku od środków transportowych,
 • Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie i zmniejszenie dochodów o 52 600zł.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 141 302zł a zmniejszono o kwotę 52 600zł.

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dokładnie obrazuje zwiększenie i zmniejszenie wydatków:

 • Dział 801 Oświata – ogółem zwiększono o kwotę 53 800zł dokonując również przesunięć między rozdziałami na sfinansowanie wyprawki szkolnej, zwiększenie wydatków na zakup paliwa i części do autobusów, paliwa do ogrzewania Szkoły w Nowych Kucicach,
 • Dział 751 – to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych i prezydenckich zwiększenie ich o kwotę dotacji na zadania zlecone tj. 22 500zł,
 • Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie wydatków na przebudowę dróg gminnych o kwotę 619 120zł,
 • Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 24 000zł ze względu na dofinansowanie zwiększonej liczby zatrudnionych osób z interwencji,
 • Dział 900 to zwiększenie wydatków na oświetlenie dróg, jest to dofinansowanie
 • Dział 854 zwiększenie wydatków o kwotę 8 500zł ze względu na wypłatę nagrody jubileuszowej w kwocie 3 500zł oraz dofinansowanie pomocy dla uczniów w ramach stypendium szkolnego o kwotę 5 000zł ,
 • Dział 710 zwiększenie wydatków ze względu na zwiększenie składki PFRON i decyzji związanych z planem zagospodarowania przestrzennego o kwotę 25 000zł.

Ogółem zwiększono wydatki o kwotę 838 604zł, a zmniejszono o kwotę 160 782zł. Dokładnie obrazuje wydatki załącznik Nr 2 do uchwały.

Następnym załącznikiem omówionym przez Panią Skarbnik był załącznik Nr 5 przedstawiającym wydatki na inwestycje gminne planowane do realizacji w roku budżetowym 2005.

Ogółem zwiększono wydatki na realizację inwestycji drogowych takich jak:

 • przebudowa drogi gminnej Siekluki-Wilamowice o kwotę 14 120zł,
 • przebudowa drogi gminnej Nowa Dzierzążnia-Skołatowo o kwotę 95 000zł,
 • zwiększenie wydatków na dokumentację projektowo-kosztorysową na drogę Cumino-Skarszyn o sumę 135 000zł,
 • na przebudowę drogi Rakowo-Gumowo przeznaczono kwotę 350 000zł,
 • na przebudowę drogi gminnej w Sadkowie kwotę 619 120zł z co zwiększyło wydatki inwestycyjne do kwoty 1 072 120zł.

Kolejnym omówionym załącznikiem był załącznik Nr 6 obrazujący rozdysponowanie nadwyżki budżetowej do kwoty 589 120zł z przeznaczeniem na gminne inwestycje drogowe. Pozostała kwota zostanie rozdysponowana w późniejszym terminie.

Radni do przedstawionego projektu uchwały Nr 135/XXII/2005 nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych . Uchwałę Nr 135/XXII/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok przyjęto jednogłośnie.

Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 6 Przed podjęciem uchwały w sprawie nadania imienia i ustanowienia sztandaru dla Publicznego Gimnazjum w Dzierzążni, Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy. Poinformował on radnych, że zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzązni z dnia 9 sierpnia 2005 roku o nadanie imienia Gimnazjum, którego patronem jest Jan Paweł II oraz ustanowienie sztandaru szkoły, imię to nadaje organ prowadzący. Wójt stwierdził, że popiera złożony wniosek. Radni też nie wnieśli żadnych uwag.

Po wypowiedzi Wójta zabrał głos Dyrektor szkoły, który poinformował Radę Gminy, że sztandar w dużej mierze został ufundowany przez sponsorów. Uroczystości odbędą się w dniu 14 października 2005 roku. Rozpocznie je msza święta celebrowana przez biskupa płockiego Romana Marcinkowskiego, na której to będzie dokonane poświęcenie sztandaru i przekazanie gwoździ ufundowanych przez firmy lub osoby fizyczne z odpowiednimi napisami. Gwoździe te są specjalnie zamawiane.

Po wypowiedzi Dyrektora Pana Franciszka Goszczyńskiego, Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych . Uchwałę Nr 136/XXII/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie nadania imienia i ustanowienia sztandaru Publicznemu Gimnazjum w Dzierzążni przyjęto jednogłośnie przez 15 radnych.

Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 7 Projekt uchwały Nr 137/XXII/2005 dotyczył wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Dzierzążnia. Przewodnicząca wyjaśniła, że polega ona na wykreśleniu z załącznika Nr 3 do Statutu p.n. „Wykaz jednostek organizacyjnych” zapisu „Filia Szkoły Podstawowej w Sieklukach”, która to została zlikwidowana Uchwałą Nr 72/XI/2003 Rady Gminy w Dzierzążni. Po wyjaśnieniu złożonym przez Przewodniczącą, radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych . Uchwałę Nr 137/XXII/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Dzierzążnia przyjęto jednogłośnie.

Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 8 Zanim radni przystąpili do podjęcia Uchwały Nr 138/XXII/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia, wyjaśnienia przedstawił Wójt Gminy. Nadmienił on, że dotychczas tę kwestię regulowało Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 1997 roku ale po jego uchyleniu obowiązek obniżania dyrektorom i wicedyrektorom tygodniowego wymiaru godzin zajęć wynikających z art. 42 ust 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela uchwala Rada Gminy. W związku z powyższym przedstawił swoje propozycje przydzielenia ilości godzin tygodniowo w szkołach:

 • Zespół Szkół w Dzierzążni: Dyrektor przy 18 godz. zniżka 15 godz.

obowiązkowa liczba – 3 godz.,

Wicedyrektor 18 godz. zniżka 11 godz., obowiązkowa liczba. – 7 godz.

 • Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach – Dyrektor przy 18 godz. zniżka 10 godz. Obowiązkowa liczba – 8 godz.

Rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin - wyjaśnił Wójt -uzależniona jest od wielkości i typu szkoły oraz ilości oddziałów i warunków pracy oraz od pozytywnej opinii mazowieckiego Kuratora Oświaty. Radni do uzasadnienia projektu podjęcia powyższej uchwały nie wnieśli żadnych innych propozycji i uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Uchwałę Nr 138/XXII/2005 Rady Gminy w Dzierzążni przyjęto jednogłośnie.

Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 9 W tym punkcie Wójt zabierając głos poinformował radnych, ze w dniu 28 sierpnia 2005 roku w Poświętnem odbędą się Mazowieckie Dożynki. Zachęcał również do wzięcia udziału w badaniach prostaty u mężczyzn po 40 roku życia, które odbędą się w SG ZOZ w Dzierzążni w dniu 17 sierpnia 2005 roku.

Poinformował radnych, że miasto Płońsk i kilka firm wzięło udział w Funduszu Poręczeń Kredytowych. Zaoferowano również przystąpienie do tego funduszu gminom samorządowym. Fundusz byłby pomocny dla tych, którzy będą rozpoczynać działalność gospodarczą. Uchwałę o przystąpieniu należy podjąć do końca 2005 roku.

Nadmienił, że wnioski założone przez rolników z terenu gminy na klęskę suszową nie zostały zakwalifikowane z tego tytułu. Urząd Marszałkowski przesłał wytyczne, które wskazały, że złożone wnioski nie mogły być uznane za zasadne, gdyż naszej gminy nie zaliczono do kategorii klęski suszowej, natomiast zostanie udzielona pomoc kredytowa na gradobicie.

Otrzymaliśmy również dopłaty do 10 wniosków na płyty gnojowe. Tych 10 rolników wybrał Urząd Marszałkowski. Złożono 41 wniosków na płyty gnojowe z naszej gminy, które będą realizowane w latach następnych.

Nawiązał również do inwestycji drogowej tj. przebudowy drogi Wilamowice-Przemkowo. Jest to droga powiatowa, a powiat w chwili obecnej ma trudności z pracami geodezyjnymi i sprawa odciąga się również z powodu braku środków finansowych z funduszy strukturalnych.

Innych pytań i wniosków nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokółowała

Barbara Wicińska-Misiowiec

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-10-05 15:10:14
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-05 15:10:14
 • Liczba odsłon: 916
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174530]

przewiń do góry