Zobacz podgałęzie

Protokół z XXVIII sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 06 maja  2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

1.                 Otwarcie XXVIII Sesji Rady Gminy.

2.                 Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.

3.                 Interpelacje i zapytania.

4.                 Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.                 Podjęcie Uchwały Nr 208/XXVIII/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.

6.                 Podjęcie Uchwały Nr 209/XXVIII/2014 w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

7.                 Podjęcie Uchwały Nr 210/XXVIII/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dzierzążnia.

8.                 Podjęcie Uchwały Nr 211/XXVIII/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

9.                 Podjęcie Uchwały Nr 212/XXVIII/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

10.             Przedstawienie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2013 rok.

11.             Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną za 2013 rok.

12.             Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2013 rok.

13.             Wolne wnioski i zapytania.

14.              Zamknięcie obrad XXVIII  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.00 a zakończyły o godzinie 14.00.

        Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XXVIII Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Pana Mirosława Opolskiego, Panią Skarbnik Grażynę Zawłocką, Pana Sekretarza Adama Sobieckiego, Kierownika GOPS- Panią Reginę Sobczeńską,  sołtysów,  Panią Katarzynę Olszewską przedstawicielkę ,, Płońszczaka” oraz osoby zainteresowane problematyką sesji.

Na stan 15 radnych obecni byli wszyscy według listy obecności załączonej do  protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Zaznaczyła, że dzisiejsza sesja jest szczególna bo będziemy udzielać Panu Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

 

   Ad pkt 2

                     Przewodnicząca poinformowała radnych, że zapoznała się z protokołem

z XXVII Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji   i zapytała czy radni nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła z wnioskiem  o przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało  15 radnych obecnych na sali.  Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

  Ad pkt 3

                      W tym punkcie nie zgłoszono interpelacji ani zapytań.

 

Ad pkt 4

           W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informację w sprawie realizacji zadań Gminy w okresie międzysesyjnym tj. od 18 marca 2014 roku do 6 maja 2014 roku.

Poinformował zebranych, że na bieżąco są realizowane zadania administracyjne Gminy.

Aktualnie realizowany jest remont świetlic wiejskich w Kadłubowie, Wierzbicy Pańskiej i w Dzierzążni. W realizacji jest zadanie dotyczące budowy czterech odcinków dróg gminnych o łącznej długości 3300 mb. Na trzech odcinkach tj. w Błominie Gumowskim, Nowej Dzierzążni   i w Sarnowie Góry położony jest dywanik asfaltowy. Trwają prace na ostatnim odcinku w Wilamowicach.

Zostały przeprowadzone 3 przetargi:

- 24 marca br. na dostawę sprzętu komputerowego, audiowizualnego, tablic interaktywnych i oprogramowania dla szkół w Nowych Kucicach i Dzierzążni  w ramach programu prowadzonego przez LGDz „Przyjazne Mazowsze” Poświętne a finansowane przez MJWPU w Warszawie. Z siedmiu ofert najkorzystniejszą złożyła firma „Centrum Komputerowe”  z Włocławka za kwotę 48 968 zł. Sprzęt został dostarczony i zamontowany. Regulacja należności nastąpi z dniem 7 maja br. Dotacja w kwocie ponad 220 000 zł na realizację w/w programu została przelana na konto Gminy.

- 24 marca br. odbył się  przetarg na udzielenie gminie długoterminowego kredytu w kwocie 553 708 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w roku budżetowym 2014. Z czterech zgłoszonych banków najkorzystniejsza ofertę złożył BS Płońsk Oddział w Dzierzążni. Całkowity  koszt kredytu  69 492 zł.  Kredyt zaciągnięty na 5 lat do końca 2018 roku.

- 28 kwietnia br. przeprowadzono przetarg na budowę 3 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 2 313 mb w Nowym Guminie i Kadłubowie. Z czterech ofert najkorzystniejszą złożyła firma WAPNOPOL z Glinojecka za kwotę 853 823zł brutto. Prace zostaną wykonane najpóźniej do końca lipca br.

Została wypłacona akcyza dla rolników tytułem zakupionego oleju napędowego w kwocie łącznej 372 159 zł. 

W dniu 5.03.2014 r. – zostały podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji w ramach PROW prowadzonych przez LGDz „Przyjazne Mazowsze” dotyczących budowy placu z kostki brukowej przy Ośrodku zdrowia w Dzierzążni oraz  remont  świetlic wiejskich w Dzierzążni, Wierzbicy Pańskiej i Kadłubowie

Rozpoczęto prace dotyczące budowy dróg gminnych; Błomino Gumowskie, Nowa Dzierzążnia, Wilamowice i Sarnowo-Góry.

Została naliczona akcyza dla rolników i Gminy tytułem zakupionego oleju napędowego łącznie wartość ta wynosi 372 159zł,  w tym wartość dla rolników  364 862 zł, a dla Gminy 7 297zł.

Gmina otrzymała zwrot poniesionych nakładów tytułem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2013. Łączna kwota zwrotu 1 084 849zł.

Przygotowaliśmy program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rok 2014 w Gminie Dzierzążnia.

Został ogłoszony przetarg na zaciągnięcie i zabezpieczenie długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2014 w kwocie 553 708 zł.

 

Ad pkt 5, 6

                                 W tym punkcie zabrała głos Przewodnicząca Rady Gminy.  Poinformowała, że realizujemy równocześnie dwie uchwały ściśle ze sobą związane: Uchwałę   Nr 208/XXVIII/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok oraz Uchwałę Nr 209/XXVIII/2014 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

Sprawozdanie finansowe radni otrzymali odpowiednio wcześniej i mieli możliwość się z nim zapoznać. Na posiedzeniach poszczególnych komisji było ono omawiane.

                     Pani Harazińska oddała głos  Panu Wójtowi, który przedstawił w skrócie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok aby sołtysi i osoby zainteresowane miały możliwość się z nim zapoznać. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

          Pan Wójt podziękował za współpracę i dobrą atmosferę Przewodniczącej RG, przewodniczącym poszczególnych komisji, radnym, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, pracownikom Urzędu Gminy na czele z Panem Sekretarzem oraz Pani Skarbnik i poprosił radnych o udzielenie mu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

          Po przedstawieniu przez Pana Wójta sprawozdania Pani Przewodnicząca RG otworzyła dyskusję.             Jako pierwsza zabrała głos Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej- Pani Wiesława Jankowska. Powiedziała, że członkowie Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu szczegółowo omówili wykonanie budżetu za 2013 rok i  nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości. Komisja  podjęła  Uchwałę Nr 1/2014 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 14 kwietnia 2014 roku o opinii  wykonania budżetu  Gminy Dzierzążnia  za  2013 rok i  wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. Uchwała została przedłożona Składowi Orzekającemu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  stwierdziła,  że ubiegły rok był spokojny i stabilny. Jak co roku gospodarka finansowa gminy prowadzona była rozsądnie i oszczędnie o czym świadczą wykonywane uchwały podejmowane w większości jednogłośnie przez Radę Gminy. Budżet był zrównoważony, nie zaobserwowano żadnych negatywnych działań. Podziękowała za dobrą współpracę  Panu Wójtowi, Pani Skarbnik, Panu Sekretarzowi i kierownikom poszczególnych jednostek jak również  pracownikom gminy.  Członkowie KR jednogłośnie przyjęli sprawozdanie i proszą o udzielenie absolutorium Wójtowi  Gminy Dzierzążnia.

                     Następnie głos zabrała Przewodnicząca  Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych,  Oświaty i Kultury- Pani Zofii Krysiewicz. Pani Krysiewicz powiedziała, że uchwały podejmowane na sesjach przez radnych zostały  zrealizowane, wykonano zaplanowane zadania inwestycyjne, gospodarka finansowa prowadzona jest bardzo oszczędnie, współpraca radnych z Wójtem układa się pomyślnie. Regionalna Izba  Obrachunkowa wydała pozytywną opinię z wykonania budżetu za rok 2013 i nie stwierdziła  nieprawidłowości formalnych ani prawnych. Na posiedzeniu Komisji  Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury członkowie komisji głosowali za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy.

                     Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowo- Gospodarczej Pan Ryszard  Piórkowski. Na posiedzeniu komisji członkowie nie mieli żadnych zastrzeżeń do wykonania budżetu za 2013 rok. W okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa gminy była stabilna a inwestycje wykonywano w ramach posiadanych środków. Współpraca z Wójtem i pracownikami Urzędu Gminy przebiega poprawnie. Członkowie Komisji Budżetowo- Gospodarczej na posiedzeniu zdecydowali udzielić absolutorium Wójtowi Gminy.

                     W dalszej części posiedzenia głos zabrał Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska – Pan Ryszard Gołębiewski. Stwierdził, że na posiedzeniu komisji omówiono sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok, nieprawidłowości nie stwierdzono.

 Członkowie komisji byli za udzieleniem absolutorium Wójtowi.

                     Pani Harazińska  odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  Nr Ci.111.2014 z dnia 08 kwietnia 2014 roku

 w sprawie  wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok. Skład Orzekający RIO w Warszawie wydał pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. Uchwała wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik do protokołu.  

          Następnie  Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę Nr Ci.151.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierzążnia z dnia 14.04.2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dzierzążnia. Skład Orzekający RIO w Warszawie wydał pozytywną opinię o

przedłożonym wniosku  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierzążnia. Wraz z uzasadnieniem uchwała stanowi załącznik do protokołu.

          Pani Przewodnicząca stwierdziła, że na sali jest 15 radnych, co stanowi    quorum   do podjęcia uchwał i zarządziła głosowanie nad przyjęciem  dwóch uchwał:  uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze            sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok, oraz uchwały w sprawie           udzielenia  Wójtowi   Gminy absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za   2013 rok.

                     Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 208/XXVIII/2014  Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zwróciła się do radnych z zapytaniem:

1.Kto z Państwa radnych jest za  przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.

    Za  wnioskiem głosowało 15 radnych obecnych na sali.

2. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? - 0 głosów

3. Kto z Państwa radnych wstrzymał się ? - 0 głosów.

 Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 208/XXVIII/2014 została przyjęta jednogłośnie przez 15 radnych i stanowi załącznik do protokołu.

                     Następnie Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę

 Nr 209/XXVIII/2014 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

Zwróciła się do radnych z zapytaniem:

1.Kto z Państwa radnych jest za  udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy

     z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok?

      Za  wnioskiem głosowało 15 radnych obecnych na sali.

2. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? - 0 głosów

3. Kto z Państwa radnych wstrzymał się ? - 0 głosów.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 209/XXVIII/2014  w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok została przyjęta jednogłośnie  i stanowi załącznik do protokołu.

          Po przeprowadzonym głosowaniu Pani Przewodnicząca Rady Gminy pogratulowała Panu Wójtowi uzyskania absolutorium.

                     Następnie Pan Wójt podziękował radnym za okazane zaufanie i wyrozumiałość. Dodał, że w roku 2013 wykonywaliśmy inwestycje w miarę posiadanych środków, to co możliwe zostało wykonane. Inwestycje zaplanowane na rok 2014 zostaną ukończone do końca kadencji. W roku 2013 między Wójtem i Radą Gminy panowała zgoda i Wójt wyraził nadzieję, że do końca  tak pozostanie.

 

Pani Przewodnicząca ogłosiła przerwę.

 

Ad pkt 7

          W tym punkcie Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 210/XXVIII/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dzierzążnia.

          Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie przedłożył  wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Opracowano kartę kosztów utrzymania, eksploatacji i konserwacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę (wodociągów znajdujących się na terenie gminy tj. Nowe Sarnowo i Kucice) z której wynika, że osiągane przychody własne z tytułu produkcji i sprzedaży wody pokrywają koszty eksploatacji i prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowych i urządzeń wodnych. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody i zmniejszenia ilości awarii, należy zwiększyć koszty utrzymania, eksploatacji i konserwacji urządzeń wodociągowych.

Biorąc powyższe po uwagę zasadne jest podwyższenie stawki  o 5 groszy za 1 m3 wytworzonej i dostarczonej wody. Abonament za wodomierz  pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

          Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej uchwały.

Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 210/XXVIII/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dzierzążnia.

          Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami  i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8, 9

          W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła dwie uchwały: Uchwałę

 Nr 211/XXVIII/2014  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz  Uchwałę Nr 212/XXVIII/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

          W dochodach nastąpiły zmiany:

      Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Wybory do Parlamentu Europejskiego - wprowadzono dotację celową w kwocie 6 043 zł na podstawie decyzji MUW Warszawa.

       Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw - zwiększono dochody o kwotę 5 000 zł.

       Oświata i wychowanie:oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – środki pochodzące z POKL na realizację programu pn. ”Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach Podstawowych na terenie gminy Dzierzążnia  do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” Ogólna wartość projektu opiewa na kwotę 246 088 zł z czego na wydatki majątkowe zaplanowano 92 718 zł natomiast na wydatki bieżące 153 370 zł  przeniesiono z  innego rozdziału.

        W rozdziale przedszkola środki pochodzące z POKL na realizację programu pn. ”Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach Podstawowych na terenie gminy Dzierzążnia  do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” przeniesiono do rozdziału 80103 celem zachowania klasyfikacji wskazanej przez jednostkę wdrażającą 

          Plan dochodów po zmianach wynosi  11 761 196,75 zł.

W wydatkach dokonano zmian w następujących działach:

          Rolnictwo i łowiectwo-  Pozostała działalność – dokonano zmian w zadaniach zleconych środków z akcyzy, zwiększając zakup materiałów, zmniejszając natomiast zapłatę za media.

          Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne – w wyniku zakończonego przetargu na ciąg dróg dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych  na przebudowę dróg gminnych: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Gumino –zmniejszono o kwotę 22 300 zł (inwestycja jednoroczna). Inwestycja po zmianie wynosi 102 853 zł; przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kadłubowo – zmniejszono o kwotę 106 700 zł (inwestycja wieloletnia). Inwestycja po zmianie wynosi 393 300 zł; przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Gumino – Nowe Kucice zmniejszono o kwotę 161 000 zł (inwestycja wieloletnia). Inwestycja po zmianie wynosi 379 000 zł oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kucice o długości 750 mb. – zwiększono o kwotę 380 000 zł(inwestycja wieloletnia) – 290 000 zł zaoszczędzone z przetargu + 90 000 zł wprowadzono wolne środki inwestycja po zmianie wynosi 393 000 zł.

         Gospodarka mieszkaniowa-  gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszono zakup usług remontowych celem zwiększenia na inne brakujące paragrafy;

   Administracja publiczna zwiększono o kwotę 5 000 zł (  Rady gmin – zwiększono środki na pozycji zakup usług z przeznaczeniem na opłatę za przesyłki listowe,  Urzędy Gmin – dokonano zmian między paragrafami – zwiększono wydatki bieżące celem zakupu komputerów o wartości poniżej 3500 zł zmniejszono natomiast wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 10 000 zł; Promocja jst zwiększono zakup materiałów, zmniejszono natomiast zakup usług z uwagi na zakup strojów dla gminnej orkiestry, która promuje gminę, podczas obchodów święta strażaka).

         Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- Wybory do Parlamentu Europejskiego – wprowadzono środki na wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku z przeznaczeniem na obsługę informatyczną oraz wyposażenie lokali wyborczych.

          Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-  Komendy wojewódzkie PSP – zwiększono środki o kwotę 2000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla jednostek OSP.

Oświata i wychowanie. W Szkołach Podstawowych dokonano przesunięć między paragrafami z przeznaczeniem na opłatę za ubezpieczenie sprzętu informatycznego.

W Oddziałach Przedszkolnych w szkołach podstawowych    wprowadzono dotację na zadania w ramach POKL – w kwocie 246 088 zł przeniesienie z innego rozdziału.

      W Przedszkolach – dokonano przeniesienia do innego działu  na podstawie wniosku  jednostki wdrażającej.

          Pomoc społeczna – zwiększono o kwotę 3000 zł .

W rozdziale wspieranie rodziny – zaplanowano środki w wysokości 4 500 zł na utworzenie nowego etatu dla pracownika, który będzie zajmował się tematyką wspierania rodziny.

     W świadczeniach rodzinnych – dokonano zmian między paragrafami – zmniejszając wynagrodzenie pracownika, celem zwiększenia wydatków bieżących.

    Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono wynagrodzenia bezosobowe celem zwiększenia wydatków bieżących.

     Usługi opiekuńcze – zmniejszono wydatki bieżące celem przesunięcia do innego rozdziału.

          Edukacyjna opieka wychowawcza –  Pomoc materialna dla uczniów – dokonano przesunięć o kwotę 1060 zł zwiększając pomoc materialną zmniejszając stypendia.

Wydatki po zmianach  wynoszą 12 809 196,75zł.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych  uchwał.

          Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 211/XXVIII/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

Następnie odczytała  Uchwałę Nr 212/XXVIII/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10,11,12

  Pani Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Kierownik GOPS w Dzierzążni Reginę Sobczeńską o przedstawienie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2013 rok, sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną za 2013 rok oraz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2013 rok.

  Pani Kierownik GOPS powiedziała, że radni otrzymali sprawozdania, zapoznali się z nimi i dyskutowali na ich temat na posiedzeniach komisji, dlatego na sesji ograniczy się do skrótu tych sprawozdań oraz odpowiedzi na pytania.

  Pani Sobczeńska poinformowała, że Zarządzeniem Wójta Gminy na podstawie uchwały w 2011 roku został powołany Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Dzierzążnia. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Zespołu Szkół w Dzierzążni, Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach, Wydziału Prewencji KPP w Płońsku, Sądu Rejonowego w Płońsku, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Dzierzążni, GOPS w Dzierzążni oraz Referatu ds. Oświaty. Głównym celem działalności ZI jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenia jednolitego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie. Pani Sobczeńska dodała, że ostatnio zwiększyła się liczba przypadków, jakie trafiają do ZI.

  Następnie Pani Kierownik przedstawiła  sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną za 2013 rok.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni od 2013 roku jest instytucją odpowiedzialną za realizację zadań z zakresu wspierania rodziny oraz kreowanie lokalnej polityki społecznej i rozwój systemu pomocy dla rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskich na terenie gminy. Pomoc dziecku i rodzinie jest zadaniem własnym samorządu gminnego. Obszar pomocy zawęża się do wspierania osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwianie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Działalność na rzecz rodzin koncentruje się na wyrównywaniu pomiędzy nimi nieuzasadnionych i niezawinionych różnic socjalnych, tworzeniu im równych szans oraz asekurowaniu w obliczu ryzyka życiowego. Działania podejmowane na rzecz dzieci z terenu naszej gminy mają na celu ochronę ich praw, wyrównywanie szans życiowych poprzez ułatwianie dostępu do edukacji, służby zdrowia i wypoczynku oraz zapewnienie im ochrony w obliczu zagrożeń.

  Pani Kierownik  wyjaśniła, że zgodnie z  art. 16 a ustawy o pomocy społecznej   przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, która jest przedstawiana do akceptacji Radzie Gminy.  Ocena ta obejmuje w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący, jak też osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.

Radni  nie zgłosili pytań odnośnie przedstawionej oceny zasobów pomocy społecznej jak też sprawozdań.

 

Ad pkt 13

  W wolnych wnioskach i zapytaniach Pan Sekretarz poprosił sołtysów o rozwieszenie obwieszczeń odnośnie wyborów do europarlamentu. Mamy nowy podział gminy na obwody wyborcze. Na terenie naszej gminy będą trzy komisje wyborcze:dwie komisje będą w Zespole Szkół w Dzierzążni- jedna w Gimnazjum i jedna w Szkole Podstawowej, jedna w Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach.

  Pani Przewodnicząca rady Gminy poinformowała, że w terminie złożono oświadczenia majątkowe do urzędu skarbowego.

  Pan Wójt poinformował o organizowanych dwóch wycieczkach dla pracowników UG, radnych i sołtysów. Prosił o zapisywanie się na te wyjazdy.

 

Ad pkt 14

          Innych uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała  za przybycie i zamknęła obrady XXVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni. 

Protokołowała 

Jolanta Gzylewska           

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-07-16 13:26:30
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-16 13:26:30
  • Liczba odsłon: 897
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269870]

przewiń do góry