Zobacz podgałęzie

Protokół z I Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 19 listopada 2002 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni

Obrady rozpoczęły się o godzinie l O00. Na obrady przybyli radni według listy obecności załączonej do protokołu.

Obrady l Sesji Rady Gminy otworzyła przewodnicząca poprzedniej kadencji, powitała wszystkich przybyłych na obrady, radnych, sołtysów, Wójta Gminy oraz zaproszonych gości. Poprosiła Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierzążni Panią Martę Borowską o zabranie głosu. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej stwierdziła, że w przeprowadzonych wyborach do Rady Gminy i w bezpośrednich wyborach wójta w dniu 27 października 2002 roku mandaty otrzymało 15 radnych, a Wójtem Gminy został wybrany Pan Mirosław Opolski. Wszyscy wybrani radni otrzymali z rąk Przewodniczącej Gminnej komisji Wyborczej zaświadczenia potwierdzające ten wybór.

Następnie przewodnicząca poprzedniej kadencji wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym dalsze prowadzenie obrad przypada najstarszemu wiekiem radnemu. Tym radnym okazał się Pan Kazimierz Milewski, który wyraził zgodę na przyjęcie obowiązku poprowadzenia obrad i zaszczytnej funkcji odczytania i przyjęcia ślubowania od radnych. Najmłodszy z radnych Pan Gąsiorowski Krzysztof kolejno wyczytywał nazwiska radnych, którzy powstali i wypowiadali słowo „ślubuję" i „tak mi dopomóż Bóg". Po złożonym ślubowaniu przez radnych, ślubowanie przez zaprzysiężoną Radą złożył Wójt Gminy. Roty ślubowania radnych i Wójta Gminy w załączeniu do protokołu. W dalszej kolejności przewodniczący obrad poinformował radnych, że Przewodniczący Zarządu złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt 8,9,10 tj. o podjęcie następujących uchwał:

8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie wyboru przewodniczących poszczególnych stałych komisji Rady Gminy.

9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.

10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Gminy.

Poprosił o przegłosowanie złożonych we wniosku propozycji rozszerzenia porządku obrad.

Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych obecnych na sali. Wniosek Przewodniczącego Zarządu został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący obrad odczytał zatem porządek obrad po zmianach, który radni przyjęli jednogłośnie w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie l Sesji Rady Gminy.

2. Złożenie ślubowania przez radnych.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie wyboru Przewodniczącego R^ady Gminy.

7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie wyboru przewodniczących poszczególnych stałych komisji Rady Gminy.

9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.

10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Gminy.

11 .Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie obrad I Sesji Rady Gminy.

Następnie zwrócił się do radnych o podawanie kandydatów do komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi tajne głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Z sali padły kandydatury radnych: Pani Jankowskiej Wiesławy, Pana Marszała Stanisława i Pani Krysiewicz Zofii, którzy wyrazili zgodę na udział w pracach komisji. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższe kandydatury. Rada skład Komisji Skrutacyjnej przyjęła jednogłośnie. Komisja ze swego grona wybrała na przewodniczącą komisji Panią Jankowską Wiesławę, a na Sekretarza Panią Krysiewicz Zofię. Po ukonstytuowaniu się Komisji Skrutacyjnej przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Rady Gminy.

Z sali padła tylko jedna kandydatura Pani Agnieszki Harazińskiej zgłoszona przez radną Krysiewicz Zofię uzasadniając tym, że Pani Agnieszka Harazińska jako przewodnicząca poprzedniej kadencji wykazała się rzetelna pracą, odpowiednią organizacją pracy rady oraz sprawnym prowadzeniem przebiegu obrad. Komisja Skrutacyjna przystąpiła zatem do pracy. Stwierdziła, że urna jest pusta, podała sposób głosowania tajnego. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Jankowską Wiesława odczytała protokół z przeprowadzonego głosowania tajnego stwierdzający, że za wyborem Pani Agnieszki Harazińskiej głosowało 14 radnych, jeden radny był przeciwny. Protokół wraz z kartkami do głosowania stanowi załącznik do protokołu. Przewodniczący obrad odczytał Uchwałę Nr 1/1/2002 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy stwierdzając, że w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów na Przewodniczącą Rady Gminy została wybrana Pani Agnieszka Harazińska. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Po dokonanym wyborze przewodniczącego rady gminy, prowadzący obrady Pan Kazimierz Milewski jako pierwszy złożył gratulacje Pani Agnieszce Harazińskiej i poprosił o dalsze prowadzenie porządku obrad.

Ad pkt 7 Następnym punktem porządku obrad był wybór
wiceprzewodniczącego rady gminy w głosowaniu tajnym. Przewodnicząca Rady
poprosiła o zgłaszanie kandydatur. Padła jedna kandydatura radnego
Olszewskiego, który zgłosił Pana Grzegorza Matusiaka. Pan Grzegorz Matusiak
wyraził zgodę na kandydowanie. Zatem Komisja Skrutacyjna przystąpiła do
pracy. W głosowaniu tajnym brało udział 15 radnych. Głosowanie odbyło się w
ten sam sposób jak na przewodniczącego rady gminy. Po odbytym głosowaniu
tajnym Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół. Za wyborem
Pana Grzegorza Matusiaka głosowało 13 radnych, dwóch radnych było
przeciwnych.

Protokół wraz z 15 kartkami do głosowania stanowi załącznik do protokołu. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr 2/1/2002 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego stwierdzając, że bezwzględną większością głosów na wiceprzewodniczącego Rady Gminy został wybrany Pan Grzegorz Matusiak.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 8 Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie wyboru
przewodniczących stałych komisji rady gminy, Przewodnicząca poinformowała,
że dotychczas były powołane 4 komisje rady i 4 komisje pozostają. Są to:

1) Komisja Rewizyjna

2) Komisja Budżetowo-Gospodarcza

3) Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska

4) Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury.

Przewodnicząca poprosiła zatem o zgłaszanie kandydatur na przewodniczących poszczególnych komisji.

Jako pierwsza zgłosiła kandydaturę Pani Krysiewicz Zofii uzasadniając tym, że wykazała się znajomością pracy w tej komisji jako przewodnicząca poprzedniej kadencji, jest emerytowaną nauczycielką i nadal interesują ja sprawy oświaty i zdrowia na terenie gminy.

Innej kandydatury na Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury nie zgłoszono.

Radna Krysiewicz Zofia zgłosiła kandydaturę Pani Wiesławy Jankowskiej na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, której przewodniczyła w poprzedniej kadencji wykazując się odpowiedzialnością i sumienna pracą. Innej kandydatury do tej komisji nie zgłoszono.

Radna Jankowska Wiesława zgłosiła kandydaturę Kazimierza Milewskiego na Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska. Innej kandydatury nie zgłoszono.

Radny Wacław Olszewski zgłosił kandydaturę poprzedniego Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej pana Ryszarda Piórkowskiego. Drugą kandydaturę Pani Turkowskiej Teresy zgłosił radny Pawlak Wiesław. Przewodnicząca poprosiła o wyrażenie zgody na proponowane funkcje zgłoszone osoby.

Pani Turkowska Teresa złożyła rezygnację z przewodniczącej Komisji Budżetowo-Gospodarczej; poza tym wszystkie pozostałe osoby proponowane do poszczególnych komisji na pełnienie funkcji przewodniczącego wyrazili zgodę.

Przystąpiono do przegłosowania poszczególnych kandydatur w głosowaniu jawnym.

Jako pierwszą przegłosowani kandydaturę Pani Wiesławy Jankowskiej na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Rada kandydaturę przyjęła jednogłośnie. Jednogłośnie również przyjęto kandydaturę Pani Krysiewicz Zofii i Kazimierza Milewskiego. Kandydaturę Ryszarda Piórkowskiego przyjęto przy 14 głosach „za", l „przeciwnym" i O „wstrzymującym się od głosowania". Głosowało 15 radnych. Uchwała Nr 3/1/2002 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyboru przewodniczących poszczególnych stałych komisji rady gminy została przyjęta większością głosów i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 9 Po wyborze przewodniczących komisji radni zgłaszali swój
udział w pracy w poszczególnych komisjach i tak w skład niżej wymienionych
komisji zadeklarowali swój udział radni :


1. Komisja Rewizyjna:

1) Jankowska Wiesława - Przewodnicząca Komisji

2) Bartold Krzysztof - Członek

3) Traczyk Paweł - Członek

4) Gąsiorowski Krzysztof - Członek

2. Komisja Budżetowo-Gospodarcza:

1) Piórkowski Ryszard - Przewodniczący Komisji

2) Ol szewski Wacław - Członek

3) Matusiak Grzegorz - Członek

4) Wiktorzak Zbigniew - Członek

3. Komisja Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury:

1) Krysiewicz Zofia - Przewodnicząca Komisji

2) Ol szewski Wacław -Członek

3) Turkowska Teresa - Członek

4) Wiśniewski Zbigniew - Członek

4. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P/pożarowej i OchronyŚrodowiska:
1. Milewski Kazimierz – Przewodniczący
2. Pawlak Wiesław - Członek

3. Marszał Stanisław - Członek

4. Wiśniewski Zbigniew - Członek

Po ustaleniu składów osobowych poszczególnych stałych komisji, Przewodnicząca poddała je pod głosowanie. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli je jednogłośnie. Następnie odczytała Uchwałę Nr 4/1/2002 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 10 Zanim przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie powołania
doraźnej komisji rady gminy, Przewodnicząca wyjaśniła, że zachodzi
konieczność opracowania nowego projektu Statutu Gminy i dostosowania go do
nowych przepisów wprowadzonych zmianą ustawy o samorządzie gminnym i
ustawy o bezpośrednim wyborze wójta; dlatego należy powołać doraźną
Komisję Statutową, w skład której mogą wchodzić osoby nie wchodzące w
skład rady i znające przepisy, na których należy się opierać przy opracowywaniu
projektu Statutu.

Do składu tej komisji zgłoszono następujące osoby:

1. Wicińska-Misiowiec Barbara

2. Gąsiorowski Krzysztof

3. Bielewicz Alina

4. Jankowska Wiesława

5. Harazińska Agnieszka

6. Matusiak Grzegorz

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 5/1/2002 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Gminy i poddała ja pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 11 W tym punkcie Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Wójtowi
Gminy Mirosławowi Opolskiemu, który na wstępie pogratulował wyboru na
radnych podkreślając, że jest to dowód uznania i zaufania wyborców do radnych
poprzedniej kadencji jak i do nowo wybranych. Na ręce radnych i sołtysów
złożył podziękowania za obdarzenie go zaufaniem przez społeczeństwo do
pełnienia funkcji wójta już w I turze wyborów. Zapewniał, że podejmowane
decyzje będą wyważone i rozważne sprzyjające rozwojowi społeczno-
gospodarczemu gminy. Część zadań ważnych zostało wykonanych jak:
wodociągowanie gminy, główne zadania w oświacie ( pozostałe inwestycje w
oświacie będą realizowane w miarę posiadanych środków finansowych np. na
budowę boiska szkolnego). Dużo w gminie pozostało do wykonania na odcinku
budowy i modernizacji dróg gminnych i powiatowych. W tej kadencji należy
mieć to głównie na uwadze, aby poprawić infrastrukturę gminy. Jest to zadanie
ważne ale i bardzo kosztowne, dlatego najwięcej środków finansowych należy
przeznaczyć w budżecie gminy na 2003 rok właśnie na to zadanie. Uważa, że
jeżeli nadal uda się pozyskać w radzie porozumienie i spokój, a z roboczych
dyskusji uda się wyciągnąć odpowiednie wnioski, gmina stanie się bogatsza o
następne inwestycje gminne. Opracowany projekt budżetu gminy na 2003 rok
przekazał Przewodniczącej Rady Gminy - Pani Agnieszce Harazińskiej.
Przedstawił też radzie, że w Radzie Powiatu mamy radnego z naszej gminy -
Pana Franciszka Goszczyńskiego, a w Sejmiku Województwa Mazowieckiego -
Dyrektora SP ZZOZ w Płońsku - Pawła Obermeyera, który duże poparcie
uzyskał od naszych wyborców.

Poinformował tez radę, że w dniu 08 grudnia 2002 roku zostaną przeprowadzone wybory do łzb Rolniczych. Gmina nasza posiada 2 mandaty, należy wybory te rozpropagować wśród rolników.

Na zakończenie pogratulował wyboru Przewodniczącej Rady Gminy Pani Agnieszce Harazińskiej, życząc, aby współpraca układała się nadal poprawnie, a osiągnięta wiedza i doświadczenie z poprzedniej kadencji zostały odpowiednio wykorzystane w przyszłej kadencji.

Po wypowiedzi Wójta zabrał głos radny Powiatu Pan Franciszek Goszczyński. Podziękował za zaufanie jakim obdarzyło go społeczeństwo gminy i za pośrednictwem Państwa radnych i sołtysów chciał złożyć podziękowanie wszystkim wyborcom. Deklarował, że w miarę możliwości będzie uczestniczył w posiedzeniach rady, by jako radny Powiatu mógł pozyskać jak najwięcej środków finansowych dla naszej gminy. Wskazał, że najważniejszym zadaniem dla nowo wybranej rady to działanie ponad podziałami oraz wypracowanie systemu rozwiązywania trudnych problemów. Zakomunikował, że coraz bardziej zauważalna jest bieda wśród dzieci szkolnych, dlatego dożywianiem powinno objąć się wszystkie dzieci. Szukać pieniędzy należy tam, gdzie jest to tylko możliwe, by móc zaradzić choć w ten sposób biedzie szerzącej się coraz bardziej i widocznej wśród społeczeństwa gminy.

Na zakończenie życzył wszystkim radnym samych sukcesów w pracy i aby współpraca układała się jak najlepiej i służyła społeczeństwu.

Innych pytań i wniosków nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zamknęła obrady l Sesji Rady Gminy.

Protokółowała

Barbara Wicińska-Misiowiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-23 14:37:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-23 14:37:42
  • Liczba odsłon: 936
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1904883]

przewiń do góry