Dzierzążnia, 2011.08.23

Nr  ORG.0002.VIII.2011

 

Pan(i) ....................................................................

 

zam. ..................................................................

 

 

       Na  podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  zwołuję  VIII Sesję  Rady  Gminy w  Dzierzążni                   z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy,

2.    Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy

3.    Interpelacje i zapytania

4.    Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.    Podjęcie Uchwały Nr 60/VIII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni sprawie zmiany Rozporządzenia Nr 40 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 sierpnia 2008 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu płońskiego

6.    Podjęcie Uchwały Nr 61/VIII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni sprawie zasięgnięcia  od komendanta  wojewódzkiego Policji informacji  o kandydatach na ławników

7.    Podjęcie Uchwały Nr 62/VIII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych  w związku z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej  nr 300365 W w miejscowości Nowe Kucice  Korytowo”

8.    Podjęcie Uchwały Nr 63/VIII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności  gruntowej położonej we wsi Gumowo stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia  na rzecz użytkownika wieczystego

9.    Podjęcie Uchwały Nr 64/VIII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

10.  Podjęcie Uchwały Nr 65/VIII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności za posiłki przygotowane w tej stołówce

11.  Podjęcie Uchwały Nr 66/VIII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2011-2014

12.  Podjęcie Uchwały Nr 67/VIII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

13.  Wolne wnioski i zapytania,

14.  Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

      Obrady VIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  30 sierpnia  2011 roku  o godzinie 13 00  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-21 14:17:04
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-21 14:17:04
  • Liczba odsłon: 757
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181084]

przewiń do góry