Uchwała  Nr 20/II/2002

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 19 grudnia 2002 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierzążnia

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity – Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 / oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym / jednolity tekst Dz. U. z 1999r. Nr 15 po z. 139 z późniejszymi zmianami / - Rada Gminy  w Dzierzążni u c h w a l a co następuje :

§ 1

Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy DZIERZĄŻNIA obejmującego obszar gminy w granicach administracyjnych , zgodnie z załącznikiem graficznym.

§ 2

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierzążnia może być wykonywane i zatwierdzane etapowo dla poszczególnych miejscowości / w granicach obrębu geodezyjnego / w zależności od potrzeb .

§ 3

Plan powinien być sporządzony zgodnie z ustaleniami określonymi w art. 10 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jednolity Dz. U. Z 1999r. Nr 15 poz. 139 z późniejszymi zmianami /.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dzierzążni.

uzasadnienie

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 19/II/2002

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 19 grudnia 2002 roku

w sprawie wyłonienia kandydatury do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z póź. zm.) w związku z art. 45 ust 1 pkt 2 lit b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 91, poz.408 z 1991 roku z póź. zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawicielem Gminy Dzierzążnia w Radzie Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku ustanawia Pana Mirosława Opolskiego – Wójta Gminy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 18/II/2002

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 19 grudnia 2002 roku

w sprawie zarządzenia wyborów do jednostek pomocniczych Gminy

Na podstawie art. 18 ust.1 oraz art. 36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz.15091 z 2001 roku z póź. zm.) oraz § 17 Statutu Sołectw, Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Zarządzić wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy – Sołectwach do dnia 31 stycznia 2003 roku.

§ 2

Zobowiązuje się Wójta Gminy do ustalenia harmonogramu czynności wyborczych, ustalenie dla poszczególnych sołectw terminów zebrań wyborczych i zawiadomienia o nich zainteresowanych mieszkańców.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 17 /II/2002

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 19 grudnia 2002 roku

w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych – Sołtysów

Na podstawie art. 37b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Sołtysom – Przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży za udział w Sesjach Rady Gminy w Dzierzążni w zryczałtowanej wysokości 40,00 zł ( słownie: czterdzieści złotych) za każde posiedzenie.

§ 2

Potwierdzeniem udziału na Sesji Rady Gminy uprawniającym do otrzymania diety jest podpis na liście obecności. Warunkiem uprawniającym do wypłaty świadczenia określonego w § 1 uchwały jest uczestnictwo w całym posiedzeniu Rady Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Dzierzążni.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 165/XXV/2001 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 27 grudnia 2001 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2003 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 16 /II/2002

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 19 grudnia 2002 roku

w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym.

Na podstawie art. 25 ust.4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Ustalić radnym wysokość diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych jak niżej:

Za udział w posiedzeniu Rady Gminy, Komisji Rady:

 • Przewodniczącym Komisji - 150,00zł
 • Członkom Komisji - 100,00.zł

§ 2

Podstawą przyznania i wypłacenia diety dla osób wymienionych w § 1 jest potwierdzenie obecności radnego podpisem na liście obecności.

§ 3

Radnym odbywającym podróż służbową w związku z realizacją zadań zleconych przez Radę poza siedzibą Urzędu Gminy oraz skierowanych na szkolenie, przysługuje należność wg zasad przewidzianych dla pracowników z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju, chyba ze podróż odbywa się samochodem służbowym.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 82/XIII/2000 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 18 lutego 2000 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje z dniem 01 stycznia 2003 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 15/II/2002

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 19 grudnia 2002 roku

w sprawie zryczałtowanej diety dlaWiceprzewodniczącego Rady Gminy

Na podstawie art. 25 ust 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź. zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Ustalić dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy dietę oraz zwrot kosztów podróży służbowych poniesionych w związku z wykonywaniem czynności związanych z pracą rady w formie ryczałtu miesięcznego w wysokości 200,00zł ( słownie: dwieście złotych).

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 83/XII/2000 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 18 lutego 2000 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 01 stycznia 2003 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 14/II/2002

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 19 grudnia 2002 roku

w sprawie zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy

Na podstawie art. 25 ust 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź. zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Ustalić dla Przewodniczącego Rady Gminy dietę oraz zwrot kosztów podróży służbowych poniesionych w związku z wykonywaniem czynności związanych z pracą rady w formie ryczałtu miesięcznego w wysokości 600,00zł (słownie: sześćset złotych).

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 83/XII/2000 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 18 lutego 2000 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 01 stycznia  2003roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 13/II/2002

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 19 grudnia 2002 roku

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy w Dzierzążni

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.) i § 41 Statutu Gminy Dzierzążnia oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 lipca 1990 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz.U.Nr 111, poz.493 z 1993 roku z póź.zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U.Nr 61, poz.707 z 2000 roku z póź.zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Wójta Gminy jak niżej:

 • zasadnicze wg kat. XX w kwocie - 3900,00zł
 • dodatek za staż pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie - 780,00zł
 • dodatek funkcyjny wg stawki 8 w wys. 200% najniższego wynagrodzenia w tabeli wynagrodzeń - 1420,00zł

tj. łącznie 6100,00złzł ( słownie sześć tysięcy sto złotych ).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 19 listopada 2002roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 12/II/2002

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 19 grudnia 2002 roku

w sprawie ustalenia czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.

 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź. zm.) i art. 4 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych (tj.Dz.U.Nr 142, poz.1593 z 2001 roku z póź.zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się, że wszelkie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za Radę Gminy – z wyłączeniem prawa do ustalania wynagrodzenia dla Wójta Gminy – dokonuje Przewodniczący Rady Gminy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 11/II / 2002

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 19 grudnia 2002 roku

w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. z póź.zm. ) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z 2002 roku ) – Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny ( DL-1), stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Określa się wzór informacji o lasach ( IDL-1), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

2. Uchwała ma zastosowanie od roku podatkowego 2003.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 10 /II/2002

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 19 grudnia 2002 roku

w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.Nr 142 poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 14 pkt 1,3,4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.Nr 9, poz.31 z póź.zm., Dz.U.Nr 200 poz.1683 z 2002 roku) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Roczną stawkę podatku od posiadania psów obciążająca podatnika będącego osobą fizyczną ustala się w wysokości:

1. Z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych:

- od trzeciego psa i każdego następnego - 50,00 zł,

2. Z tytułu posiadania psów utrzymywanych w innym celu niż pilnowanie gospodarstw rolnych:

  1. od pierwszego psa - 25,00 zł,

  2. od drugiego psa i każdego następnego - 50,00 zł,

  3. Dla osób powyżej 65 roku życia prowadzących wspólnie z członkami rodziny gospodarstwo domowe:

   • od drugiego i każdego następnego psa - 50,00 zł.

   § 2

   Zwolnić od podatku z tytułu posiadania psów osoby powyżej 65 roku życiaprowadzącychwspólnie z członkami rodziny gospodarstwo domowe – od jednego psa.

   § 3

   Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa. Inkasentami ustala się sołtysów poszczególnych sołectw. Wynagrodzenie inkasentów inkasentów tytułu pobranych podatków określa inna uchwała.

   § 4

   Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.

   § 5

   1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

   2. Uchwała ma zastosowanie do podatku należnego za 2003 rok.

   Przewodnicząca Rady Gminy

   mgr Agnieszka Harazińska

   Uchwała Nr 9/II/2002

   Rady Gminy w Dzierzążni

   z dnia 19 grudnia 2002 roku

   w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok

   Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 i art. 40 ust 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z póź. zm./ i art. 10, art. 12 ust 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / DZ. U. Nr 9 poz. 31 z 1991r z poź. zm. i Dz.U.Nr 200, poz.1683 z 2002 roku/ Rada Gminy uchwala co następuje

   § 1

   Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :

   1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

   a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 300,00 zł

   b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 450,00 zł

   c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 600,00 zł

   2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub

   zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie

   całkowitej :

   a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton :

   - o liczbie osi - 500,00 zł

   - o liczbie osi - trzy - 250,00 zł

   b/ równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton :

   - o liczbie osi - trzy - 900,00 zł

   - o liczbie osi cztery i więcej - 600,00zł

   c/ równej lub wyższej niż 26 ton :

   - o liczbie osi cztery i więcej - 1450,00 zł

   3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi

   jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej :

   a/ równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 18 ton :

   - o liczbie osi - dwie - 1100,00 zł

   - o liczbie osi - trzy - 440,00 zł

   b/ równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton :

   - o liczbie osi - trzy -1370,00 zł

   - o liczbie osi - cztery i więcej - 910,00 zł

   c/ równej lub wyższej niż 26 ton :

   - o liczbie osi cztery i więcej - 2125,00 zł

   4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania

   łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej

   zespołu pojazdów :

   a/ od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 500,00 zł

   b/ od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 800,00 zł

   c/ od 9 ton i poniżej 12 ton - 1000,00 zł

   5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania

   łącznie z naczepą lub przyczepą , z zawieszeniem pneumatycznym lub

   zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu :

   a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :

   - o liczbie osi - dwie - 0 zł

   b/ równej lub wyższej niż 18 ton, włącznie do 36 ton :

   - o liczbie osi - dwie - 1225,00 zł

   c/ wyższej niż 36 ton :

   - o liczbie osi - dwie - 1225,00 zł

   - o liczbie osi - trzy - 1500,00 zł

   6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania

   łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi

   jezdnych , o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu :

   a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 31 ton :

   - o liczbie osi - dwie -800,00 zł

   b/ równej lub wyższej niż 31 ton i mniejszej niż 40 ton :

   - o liczbie osi – dwie - 1680,00 zł

   c/ równej lub wyższej niż 40 ton :

   - o liczbie osi - dwie - 1680,00 zł

   - o liczbie osi - trzy - 2210,00 zł

   7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

   dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem

   związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez

   podatnika podatku rolnego :

   - od 7 ton i poniżej 12 ton - 300,00 zł

   8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej

   zespołu pojazdów :

   a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 25 ton :

   - o liczbie osi - jedna - 154,00 zł

   b/ równej lub wyższej niż 25 ton i mniejszej niż 36 ton :

   - o liczbie osi - jedna - 280,00 zł

   - o liczbie osi - dwie - 740,00 zł

   c/ wyższej niż 36 ton :

   - o liczbie osi - dwie - 1000,00 zł

   - o liczbie osi - trzy - 820,00 zł

   9. od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszania osi jezdnych

   o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

   a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 25 ton :

   - o liczbie osi - jedna - 280,00 zł

   b/ równej lub wyższej niż 25 ton i włącznie do 36 ton :

   - o liczbie osi - jedna - 490,00 zł

   - o liczbie osi - dwie - 1120,00 zł

   c/ wyższej niż 36 ton :

   - o liczbie osi - dwie - 1480,00 zł

   - o liczbie osi - trzy - 1110,00 zł

   10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

   a/ mniej niż - 700,00 zł

   b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1300,00 zł

   § 2

   1. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt. 1,4,7 i 10 wyprodukowanych przed

   1990 r. stawki podatku zwiększa się i określa się w wysokości :

   a/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

   - od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 300,00 zł

   - od 5,5 tony do 9 ton włącznie - 450,00 zł

   - od 9 ton i poniżej 12 ton - 800,00zł

   b/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używa- nia łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej

   pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton :

   - od 3,5 tony do 5,5 tony - 500,00 zł

   - od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 800,00 zł

   - od 9 ton i poniżej 12 ton - 1000,00 zł

   c/ od przyczep i naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

   dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem

   związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez

   podatnika podatku rolnego :

   od 7 ton i poniżej 12 ton – 300,00 zł

   d/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

   - mniej niż 30 miejsc - 700,00 zł

   - równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1300,00 zł

   2. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1,4,7 i 10 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:

   a/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :

   - od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 250,00 zł

   - powyżej 5, 5 tony do 9 ton włącznie - 400,00 zł

   - powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 700,00 zł

   b/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton :

   - od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton - 400,00 zł

   - od 5, 5 tony i poniżej 9 ton - 700,00 zł

   - od 9 ton i poniżej 12 ton - 900,00 zł

   c/ od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

   - od 7 ton i poniżej 12 ton - 0 zł

   d/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

   - mniej niż 30 miejsc - 500,00 zł

   - równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1100,00 zł

   § 3

   Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe stanowiące własność Gminy i wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb gminnych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy.

   § 4

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia .

   § 5

   1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

   2. Uchwała ma zastosowanie do podatku należnego za 2003 rok.

   Przewodnicząca Rady Gminy

   mgr Agnieszka Harazińska

   Uchwała Nr 8 /II/2002

   Rady Gminy w Dzierzążni

   z dnia 19 grudnia 2002 roku

   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

   Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust 1i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.Nr 142 poz.1591 z póź. zm.) oraz art.5 ust 1, art. 7 ust 3 i art. 6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.Nr 9, poz.31 z póź.zm. i Dz.U. Nr 200 poz 1683 z 2002 roku ) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

   § 1

   Określić roczną wysokość podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dzierzążnia jak niżej:

   1. od gruntów:

   1. gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,40zł

   2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od jednego ha powierzchni - 3,38zł

   3. pozostałych 1m² powierzchni - 0,05zł

   2. od budynków lub ich części:

   1. mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej - 0,26zł

   2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej – 10,00zł

   3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

    od 1m² powierzchni użytkowej - 8,06zł

   4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

    od 1 m² powierzchni użytkowej - 3,46zł

   5. pozostałych od 1m² powierzchni użytkowej - 2,90zł

   3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust 3 -7,

   4. od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych, przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody, od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków - 1 % ich wartości.

   § 2

   Ustala się wzory obowiązujących formularzy podatkowych dla celów podatku od nieruchomości na terenie gminy stanowiącego załącznik Nr 1  i Nr 2 do uchwały.

   § 3

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

   § 4

   1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

   2. Uchwała ma zastosowanie do podatku należnego w 2003 roku.

   Przewodnicząca Rady Gminy

   mgr Agnieszka Harazińska

    

   Uchwała Nr 7/II/2002

   Rady Gminy w Dzierzążni

   z dnia 19 grudnia 2002 roku

   w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego.

   Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 , art. 40 ust1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.Nr 142 poz.1591 z póź. zm.) oraz w związku z art. 6 ust 3 i art. 6a ust 11 ustawy o podatku rolnym (tj.Dz.U.Nr 94, poz.431 z 1993 roku z póź.zm. i Dz.U.Nr 200 poz.1680 z 2002 roku) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

   § 1

   Obniżyć cenę żyta na rok 2003 przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Dzierzążnia z średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku ogłoszonego w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 30 października 2002 roku (MP Nr 51, poz.733) z kwoty 33,45zł za 1 kwintal na kwotę 31,00zł za 1 kwintal żyta.

   § 2

   Ustala się wzory formularzy do podatku rolnego – informację i deklarację stanowiące załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

   § 3

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

   § 4

   1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

   2. Uchwała ma zastosowanie do podatku należnego w 2003 roku.

   Przewodnicząca Rady Gminy

   mgr Agnieszka Harazińska

    

   Uchwała Nr 6/II/2002

   Rady Gminy Dzierzążnia

   z dnia 19 grudnia 2002 roku

   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok

   Na podstawę art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. Nr. 142, póz. 1591 z 2001 roku z póź.zm./ oraz art. 109, art. 111 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz.U.Nr 155, póz. 1014 z 1998 roku z póz. zm./ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje :

   § 1

   Zwiększa się i zmniejsza dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr l do mniejszej uchwały .

   § 2

   Zwiększa się i zmniejsza wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

   §3

   Budżet po zmianach :

   - po strome dochodów - 5.036.081

   - po stronie wydatków - 5.199.824

   §4

   Dochody ustalone w § 3 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości- 664.913 

    (załącznik Nr 3 do uchwały)

   §5

   Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości - 664.913 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

   § 6

   Prognoza długu gminy na dzień 31.12.2002 r. i lata następne załącznik Nr 5.

   § 7

   Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy, który poinformuje Rade Gminy o wykonaniu uchwały łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2002.

   § 8

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2002 i podlega ogłoszeniu .

   Przewodnicząca Rady Gminy

   mgr Agnieszka Harazińska

    

    

   Informacje o dokumencie:
   • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
   • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-17 10:34:52
   • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
   • Data ostatniej aktualizacji: 2003-09-25 15:14:03
   • Liczba odsłon: 1168
   • Historia dokumentu:

   [Liczba odsłon: 2181082]

   przewiń do góry