Uchwała Nr   75/XII/2008                             

                                                        Rady Gminy w Dzierzążni

                                                         z dnia 6 marca   2008 roku

 

w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny   nieruchomości gruntowych w związku z planowaną inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nowe Kucice- Korytowo- Kadłubowo o nr. 0712020 i 0712029       

                                                                                                                                                           

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a i art. 44 pkt 5   ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r.   Nr 142 poz. 1591 z póżń zm ./ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

                                                                  §   1

 

Wyraża zgodę na przejęcie na własność w drodze umowy darowizny na rzecz Gminy Dzierzążnia    nieruchomości gruntowych od ;

1.P. Tadeusza Dariusza i Katarzyny małż Pydyn zam. Nowe Kucice ; grunty położone we  

   wsi Nowe Kucice oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów ; dz.nr.67/2 o pow.    0.0009 ha

   kw    31635

2.P.Janusza Zdzisława Kamińskiego zam. Stare Gumino 17;

   P. Mieczysława Kazimierza Kamińskiego zam. Stare Gumino 17 ; grunty położone we wsi  

   Nowe   Kucice, oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów ; dz. nr. 24/1 o pow.0.0053 ha;

3.P.Jana Ryszarda Matczaka zam. Nowe Kucice, grunty położone we wsi Nowe Kucice    

   oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów ; dz. nr. 68/1 o pow. 0.0510 ha ; kw 13458

4.P. Ewy Alicji Szwejkowskiej zam. Nowe Kucice ; grunty położone we wsi Nowe Kucice  

   oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów ;dz.nr.   25/3 o pow. 0.0005 ha ; kw 2648

5.P.Ryszarda i Stefanii małż Goszczyńskich zam. Korytowo; grunty położone we wsi      

   Korytowo oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów; dz.nr. 70/1 o pow.0.0207 ha ;

   kw 5658

6.P. Zbigniewa i Zofii Dziełakowskich zam. Daniszewo ;grunty położone we wsi Korytowo

   oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów dz.nr. 5/1 o pow 0.0026 ha oraz 18/1 o pow 0.0057 ha      

   położone w     obrębie    wsi Korytowo ; kw 16772

7.P. Leszka i Anny małż Goszczyńskich zam. Korytowo ;grunty położone we wsi Korytowo           

    oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów dz.nr 28/1 o pow 0.0106 ha , kw 3916

8.P.Leszka Goszczyńskiego zam. Korytowo ;grunty położone we wsi Korytowo oznaczone w   

   rejestrze ewidencji gruntów dz. nr. 26/1 o pow 0.0180 ha oraz 27/1 o pow 0.0329 ha

                                                                §   2

 

Nieruchomości określone w § 1 przeznaczone zostaną pod   planowaną inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nowe Kucice-Korytowo - Kadłubowo o nr. 0712020 i 0712029 „                                                              

 

           §    3                                                                                                                

Wykonanie uchwały   powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia    

                                             

                                                               §     4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

 

                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                           mgr   Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr   74 /XII/2008

  Rady Gminy w Dzierzążni

  z dnia   06   marca   2008 roku

 

w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Dzierzążnia

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku    o samorządzie gminnym   (tj. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:  

                                                § 1

Odwołuje się z dniem 31 marca 2008 roku   ze stanowiska Sekretarza Gminy Dzierzążnia Panią Barbarę Wicińską-Misiowiec.

                                                                                              § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

                                                                                                § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

   

                                                        Przewodnicząca Rady Gminy  

mgr Agnieszka Harazińska  

 

Uchwała Nr 73/XII/2008

  Rady Gminy w Dzierzążni

  z   dnia 06 marca 2008

 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego i określenia warunków odpłatności   za udzieloną pomoc w formie posiłku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminny ( t j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r z póżn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r o ustanowieniu programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ( Dz. U. Nr 267, poz. 2259) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala , co następuje:

                                                           § 1

Zapewnia się pomoc w formie posiłku dla:

  1. dzieci do 7 roku życia,
  2. uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej ,
  3. osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz.593, z późn. zm.),   w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym, zamieszkujacycm na terenie gminy Dzierzążnia:

- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

                                               § 2

 

Świadczenia przyznaje kierownik GOPS w drodze decyzji administracyjnej, w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej na wniosek : osoby, rodziców dziecka, jego opiekunów prawnych, pracownika socjalnego, dyrektora szkoły.

                                                           § 3

 

Podwyższa się kryterium dochodowe o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej do wysokości 200 %.

                                                           § 4

 

Przyznana pomoc w formie posiłku na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” podlega zwrotowi według następujących zasad:

- dochód powyżej 200 % kryterium dochodowego – zwrotowi podlega 100% kosztów posiłku.

                                                           § 5

 

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni.

                                                           § 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do 31.12.2008 r.

uzasadnienie

 

                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                  mgr   Agnieszka Harazińska

                                                         

Uchwała Nr 72/XII/2008

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 06 marca 2008 roku

 

w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U.   Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz   art. 198 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)   oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr 62/XI/2007 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 grudnia 2007 roku,    Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zwiększenie i zmniejszenie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 2

 

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3

 

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów    - 8 015 017,00

- po stronie wydatków    - 8 015 017,00

§ 4

 

Dochody ustalone w § 3 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

 

§ 5

 

Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

     

§ 6

 

1.       Ustala się wydatki inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym wg załącznika Nr 5.

2.       Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wg załącznika Nr 6.

 

§ 7

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( załącznik Nr 7) w wysokości:

1.       Przychody   - 3 000,00

2.       Wydatki   -      3 039,50

§ 8

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 9

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2008, podlega ogłoszeniu.

 

                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

   

                                                                                                   mgr Agnieszka Harazińska

  UCHWAŁA NR 71/XII/2008

Rady Gminy Dzierzążnia

z dnia 06 marca 2008 roku

w sprawie : przekazania przez Gminę Dzierzążnia do realizacji przez Gminę Płońsk zadania w zakresie przebudowy drogi gminnej .

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.167 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§1

Gmina Dzierzążnia przekazuje do realizacji przez Gminę Płońsk zadanie w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 0712044 Siekluki - Kluczewo w miejscowości Siekluki o długości   200m.

§2

Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 zostanie przekazana   Gminie Płońsk dotacja celowa   w kwocie 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące 00/100).

 

§3

Szczegółowe zasady przekazania zadania, o którym mowa w § 1 oraz zasady i terminy przekazania dotacji o której mowa w § 2 określi porozumienie   zawarte pomiędzy Wójtem Gminy Dzierzążnia i Wójtem Gminy Płońsk.

§4

 

Traci moc Uchwała Rady Gminy w Dzierzążni   Nr 43/VIII/2007 z dnia 14 sierpnia 2007.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 uzasadnienie

Przewodniczący Rady Gminy

 

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-04-04 15:22:16
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-07 08:31:26
  • Liczba odsłon: 917
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276845]

przewiń do góry