SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIERZĄŻNIA ZA

PIERWSZE PÓŁROCZE 2005 ROKU

Budżet Gminy Dzierzążnia na rok 2005 wynosił po stronie dochodów i wydatków 6 789 499 zł., został zatwierdzony dnia 28 grudnia 2004r. Uchwałą Rady Gminy w Dzierzążni Nr 111/XVIII/2004. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

 1. Uchwała Rady Gminy Nr 17/XIX/2005 z dnia 23 lutego 2005 w sprawie zmian w budżecie na rok 2005 (zwiększenie dochodów i wydatków).

   Budżet po zmianach:

   • po stronie dochodów - 6 862 979
   • po stronie wydatków - 6 862 979

 2. Uchwała Rady Gminy Nr 129/XX/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok (zwiększenie dochodów i wydatków).

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów - 6 919 609

- po stronie wydatków - 6 919 609

3. Uchwała Rady Gminy Nr 132/XXI/2005z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok (zwiększenie dochodów i wydatków).

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów - 6 923 415

- po stronie wydatków - 6 923 415

Wykonanie procentowe dochodów w poszczególnych działach:

  Dział

  Treść

  Plan

  Wykonano

  %

  010

  020

  600

  700

  750

  751

   

   

  754

  756

   

   

  758

  801

  852

  854

  Rolnictwo

  Leśnictwo

  Transport i łączność

  Gospodarka mieszkaniowa

  Administracja publiczna

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa.

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

  Dochody od osób prywatnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych.

  Różne rozliczenia

  Oświata i wychowanie

  Opieka społeczna

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  -

  1 000

  934 280

  52 100

  37 386

  624

   

   

  400

  1 263 908

   

   

  3 769 881

  101 806

  727 900

  33 130

  792

  -

  -

  23 331

  21 047

  312

   

   

  400

  652 443

   

   

  1 981 796

  101 127

  319 032

  19 878

  -

  -

  -

  43,93

  56,29

  50,00

   

   

  100,00

  51,62

   

   

  52,56

  99,33

  43,83

  60,00

  Ogółem

  6 923 415

  3 120 158

  45,07

   

  Dochody Gminy składają się z subwencji podstawowej, oświatowej, dotacji celowej oraz dochodów własnych.

  Plan subwencji został wykonany w 52,54 % co stanowi kwotę 1 970 227.

   • subwencja podstawowa – 707 496
   • subwencja oświatowa – 1 262 731

  Subwencja stanowi 63,14 % ogólnych dochodów.

  Dotacje celowe, które zrealizowano w kwocie 456 657 zł. co stanowi 14,64 % ogólnych dochodów a 50,89 % planu dotacji:

   • dotacja na administrację państwową 19 397
   • aktualizacja Nr PESEL 312
   • obrona cywilna 400
   • zasiłki i zapomogi 54 580
   • świadczenia rodzinne 186 600
   • składka ZUS 2 812
   • utrzymanie GOPS 49 384
   • dotacja na opiekę specjalistyczną 8 988
   • dożywianie uczniów 13 500
   • stypendia 19 878
   • zakup książek 806
   • dofinansowanie budowy sali gimnast. w Kucicach 100 000

  Ogółem: 456 657

   

  Kwota 693 274 – są to dochody własne stanowią 22,22 % dochodów ogółem oraz 51,99 % dochodów własnych.

  Podatek dochodowy od osób fizycznych 136 230 zł., tj. 42,79 % planu rocznego . Największymi dochodami własnymi są zobowiązania pieniężne rolników indywidualnych. Zostały wykonane w 52,66 % planu rocznego. Mimo dużego wykonania są jeszcze wysokie zaległości z lat ubiegłych, wynoszą 246 793 zł. Skutki obniżek górnych stawek za I półrocze to kwota 47 645 zł. Przesunięcie terminów płatności i umorzenia to kwota 38 839 zł. Do rolników zalęgających w zobowiązaniach podatkowych wysłano upomnienia. Podatek od nieruchomości od gospodarstw indywidualnych to kwota 38 839 zł., zaległości za rok poprzedni 71 242 zł. Podatek od nieruchomości od jgu. stanowi 178 697 zł., zaległości z lat ubiegłych 28 035 zł. Podatek od środków transportowych wykonanie 12 590 zł., czynsz 19 662 zł., zaległości 20 728 zł. Inne dochody to za świadectwa pochodz. zwierząt 792 zł., wieczysta dzierżawa 1 069 zł., podatek leśny 595 zł., od psów 240 zł., opłata skarbowa 2 181 zł., odsetki od lokat 11 569 zł., opłata administracyjna 1 650 zł.

   

  Wykonanie procentowe wydatków w poszczególnych działach

  Dział

  Treść

  Plan

  Wykonanie

  %

  010

  020

  600

  700

  750

  751

   

  754

  758

  801

  851

  852

  853

  854

  900

  921

  926

  Rolnictwo

  Leśnictwo

  Transport i łączność

  Gospodarka mieszkaniowa

  Administracja publiczna

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli

  ochrony prawa oraz sądownictwa .

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  Różne rozliczenia

  Oświata i wychowanie

  Ochrona zdrowia

  Opieka społeczna

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodu

  Kultura i sport

  8 200

  100

  1 703 103

  43 000

  1 106 982

  624

   

  60 000

  30 000

  2 810 274

  50 000

  920 604

  2 118

  117 010

  35 000

  25 500

  10 000

  2 797

  -

  77 060

  13 585

  576 930

  311

   

  30 136

  -

  1 494 109

  15 651

  374 782

  -

  59349

  28 394

  20 000

  7 618

  34,10

  -

  4,52

  31,60

  52,12

  50,00

   

  50,22

  -

  53,16

  31,30

  40,71

  -

  50,72

  81,12

  78,43

  Ogółem

  6 923 415

  2 700 722

  39,00

   

  Dział 010 – suma wydatków 2 797 zł., jest to 2 % od podatku rolnego Izby

  Rolnicze.

  Dział 600 - Koszty remontu dróg na terenie naszej gminy, kwota 77 060 zł., w tym wydatki inwestycyjne 52 213 zł., są to projekty na remonty dróg Gumowo – Rakowo, Siekluki – Wilamowice, Cumino – Skarszyn. Za żużel, żwir, mapy kwota – 77 060 zł.

  Transport żwiru, odśnieżanie oraz praca równiarki i koparki to kwota 16 0884 zł. Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynika z faktu, że główne inwestycje drogowe dotyczące budowy dróg asfaltowych: Sadkowo - Wierzbica Pańska , Siekluki – Wilamowice, Nowa Dzierzążnia – Skołatowo. Roz. dotyczące dróg żwirowych realizowane będą w II półroczu 2005r.

  Dział 700 - Plan wydatków na gospodarkę mieszkaniową został wykonany w 31,60 %, jest to suma 13 585 zł. Na kwotę tą składają się wydatki za wyrysy z rejestru gruntów 417 zł. Olej opałowy bud. w Kucicach oraz drabina remontowa 2 418 zł., za gaz i energię w budynkach gminnych 10 696 zł.

  Dział 750 - są to wydatki administracji samorządowej, Rady Gminy oraz dofinansowanie zatrudnionych osób przez Biuro Pracy.

  Administracja państwowa – są to koszty związane z utrzymaniem meldunków i USC, wynoszą 50 370 zł., jest to 51,87 % planu rocznego, w tym:

  • wynagrodzenie z narzutami 38 181zł.

  • wynagrodzenie roczne 4 812 zł.

  • zorganizowanie uroczystości 50 – lecia 2 520 zł.

  pożycia małżeńskiego.

  • konserwacja sprzętu, szkolenia 3 055 zł.

  • fundusz socjalny 1 420 zł.

  • delegacje 382 zł.

   

  Koszty administracji samorządowej to suma 440 358 zł., w tym:

  • wynagrodzenia z narzutami 293 020 zł.

  • dodatkowe wynagrodzenia roczne 28 131 zł.

  • fundusz socjalny 8 916 zł.

  • zakup komputerów 5 951 zł.

  • ubezpieczenia 8 578 zł.

  • energia 3 238 zł.

  • założenie alarmów w UG 10 545 zł.
  • oraz zakupy materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, obsługa prawna, decyzje do planu zagospodarowania przestrzennego, wywóz nieczystości, delegacje i szkolenia pracowników.

  Diety Radnych i Sołtysów to kwota 16 870 zł. oraz zakup słodyczy i napojów to kwota 1 234 zł.

  Dofinansowanie do osób zatrudnionych na pracach interwencyjnych to kwota 29 138 zł., są to płace i narzuty do płac tj. ZUS i Fundusz Pracy.

  Dział 751 –Wydatki dotyczące aktualizacji numerów PESEL

  Dział 754 –Dział ten gromadzi wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 30 136 zł. Paliwo, sygnał, oświetlenie oraz materiał do remontu strażnic to kwota 17 711 zł., energia 871 zł., badania techniczne i wynagrodzenia konserwatorów 8 081 zł., ubezpieczenia 2 800 zł., składki ZUS 671 zł.

  Dział 801- Plan wydatków na oświatę za I półrocze 2005 r. został wykonany w 53,16 % i stanowi kwotę 1 494 109 zł.

  Szczegółowe sprawozdanie z wykonania załącznik Nr 1.

  Dział 851- Koszty rozwiązywania problemów alkoholowych 15 651 zł., tj. 31,30 % planu rocznego.

  Szczegółowe sprawozdanie z wydatków załącznik Nr 2 .

  Dział 852- Wydatki związane z pomocą rodzinom najuboższym oraz koszty utrzymania GOPS to kwota 374 782 zł., jest to 40,71 % planowanych wydatków na 2005 rok

  W załączeniu sprawozdanie szczegółowe załącznik Nr 3.

  Dział 854- Koszty związane z utrzymaniem stołówki oraz wypłata stypendium to kwota 59 349 zł., jest to 50,72 % planu rocznego

  Szczegółowe sprawozdanie załącznik Nr 1.

  Dział 900- Oświetlenie dróg wojewódzkich i konserwacja oświetlenia to kwota 28 394 zł.

  Dział 921- Koszty związane z utrzymaniem Biblioteki Gminnej w Dzierzążni jest to wynagrodzenie z narzutami oraz zakupu książek.

  Dział 926- Zakup ubioru sportowego, nagrody, opłata sędziów i rejestracja klubu suma 7 618 zł.

  Reasumując wykonanie dochodów gminy za I półrocze 2005 roku stwierdzam, że wykonanie tych dochodów jest niezagrożone

  Niedobór tych dochodów w I półroczu jest wynikiem realizacji inwestycji drogowych ujętych w Dziale 600, które będą realizowane w II półroczu a będą dotowane ze środków ZPORR i budżetu państwa w/g planu kwotą 934 280 zł., po zrealizowaniu inwestycji. Chodzi o budowę drogi gminnej Sadkowo – Wierzbica pańska dł. 3261 mb .

  Podobna sytuacja powstała po stronie wydatków , które w I półroczu zostały zrealizowane w 39 % planu rocznego. Analogicznie jak po stronie dochodów dotyczy to Działu 600. Wydatki na odbudowe dróg asfaltowych i żwirowych zostaną zrealizowane w II półroczu 2005 roku.

  Z zestawienia dochodów i wydatków za I półrocze 2005 roku z uwzględnieniem zaistniałej sytuacji w Dziale 600 wynika, że budżet gminy w roku 2005 będzie zrealizowany bez zakłóceń.

  Wójt Gminy

  mgr inż. Mirosław Opolski

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-09-02 10:39:09
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-09-02 10:39:09
 • Liczba odsłon: 884
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181221]

przewiń do góry