I N F O R M A C J A

na  temat załatwiania indywidualnych spraw obywateli z zakresu   Urzędu Stanu Cywilnego

Ustawa z dnia 29 września 1986r - Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz. U.Nr.36, poz.180 z późn .zm./ oraz ustawa z dnia 25.02.1964r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy/Dz. U. Nr 9, poz.59 z późn . zm./

PRZEPISY OGÓLNE

Art.1.Ustawa reguluje sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw oraz zgonów, a także sprawy dotyczące innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób.

 1. Przepis ten w sposób ogólny określa treść ustawy, którą uchwalono przede wszystkim w celu uregulowania spraw związanych z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów. Mogą jednak nastąpić jeszcze inne zdarzenia, które wpływają bezpośrednio na zmianę stanu cywilnego osoby, jak np.: przysposobienie, rozwiązanie małżeństwa. Kierownik urzędu stanu cywilnego, poza pełnieniem zasadniczych swych funkcji, jest także rejestratorem orzeczeń sądowych, które ustalają te fakty. Dokonuje on tej czynności przez nanoszenie stosownych adnotacji do sporządzonych aktów stanu cywilnego, w ten sposób je aktualizując.

Art.2. Rejestracji stanu cywilnego osób dokonuje się w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu. W księgach stanu cywilnego dokonuje się także innych wpisów przewidzianych w odrębnych przepisach.

Księgi stanu cywilnego prowadzi się w urzędach stanu cywilnego.

Szczególne zasady prowadzenia ksiąg stanu cywilnego określa rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lutego 1987r.

Urzędy stanu cywilnego wchodzą w skład urzędu gminy.

Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca.

Rada gminy powołuje kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcę.

1. Działania rejestracyjne kierownika urzędu stanu cywilnego zawsze odnosić

się będą do aktów stanu cywilnego, chociaż nie zawsze polegać będą na ich

sporządzeniu.

Rejestracja stanu cywilnego obejmuje:

a/ sporządzenie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu,

b/ nanoszenie wzmianek dodatkowych,

c/ sporządzenie protokołów o oświadczeniach zmieniających stan cywilny lub

wpływających na treść aktu stanu cywilnego.

Ąd a. Akty stanu cywilnego sporządza się na podstawie:

zgłoszeń,

Akt urodzenia sporządza się na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia.

Do aktu urodzenia wpisuje się:

1. nazwisko, imię /imiona/ i płeć dziecka,

2. miejsce i datę urodzenia dziecka,

3. nazwiska, nazwiska rodowe rodziców, imię /imiona/, miejsce i  datę urodzenia, miejsce zamieszkania każdego z rodziców w chwili urodzenia się dziecka,

4. nazwisko, imię i miejsce zamieszkania zgłaszającego,

5. dane dotyczące szpitala lub innego zakładu.

Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka, którego rodzice pozostają w związku małżeńskim, przedstawia odpis skrócony aktu małżeństwa, osoba, o której mowa wyżej nie przedstawia odpisu skróconego aktu małżeństwa rodziców dziecka, jeżeli akt ten został sporządzony w tym samym urzędzie stanu cywilnego.

Jeżeli stosownie do przepisu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, dane dotyczące osoby ojca wpisuje się tylko w razie uznania dziecka przez ojca lub sądowego ustalenia ojcostwa.

Jeżeli nie nastąpiło uznanie dziecka lub sądowe ustalenie ojcostwa, wpisuje się do aktu urodzenia dziecka jako imię ojca

 • imię wskazane przez przedstawiciela ustawowego dziecka, a w braku takiego wskazania --jedno z imion zwykle w kraju używanych oraz jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe -- nazwisko matki, z odpowiednią adnotacją w rubryce „Uwagi”.

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka przez ojca przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed konsulem następuje z zachowaniem przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Przyjęcia oświadczenia o uznaniu dziecka lub nadaniu dziecku nazwiska męża wymaga sporządzenia protokołu.

W razie uznania dziecka przed konsulem, konsul sporządza protokół przyjęcia oświadczenia o uznaniu i przesyła go niezwłocznie do urzędu stanu cywilnego.

Jeżeli uznanie dziecka prze ojca następuje przed sporządzeniem aktu urodzenia lub dotyczy dziecka poczętego, lecz nie urodzonego, treść oświadczenia wpisuje się do księgi urodzeń.

Jeżeli uznanie dziecka następuje przy sporządzeniu aktu urodzenia, w akcie takim wpisuje się nazwisko i inne dane dotyczące ojca zgodnie z treścią oświadczenia, z odpowiednią adnotacją w rubryce „Uwagi”.

Jeżeli uznanie dziecka następuje po sporządzeniu aktu urodzenia do aktu takiego wpisuje się wzmiankę dodatkową o uznaniu i zmianie nazwiska dziecka, stosowanie do przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego .

W razie unieważnienia uznania dziecka albo zaprzeczenia ojcostwa, wpisuje się do aktu urodzenia wzmiankę dodatkową zawierającą dane, czynności takiej dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.

Jeżeli rodzice dziecka zawierają małżeństwo po urodzeniu się dziecka, a przed sporządzeniem aktu urodzenia -- akt ten sporządza się tak, jak dla dziecka urodzonego z małżeństwa.

Jeżeli rodzice dziecka zawierają małżeństwo po urodzeniu się dziecka, dla którego został sporządzony akt urodzenia, do takiego aktu wpisuje się wzmiankę dodatkową o zawarciu małżeństwa oraz o wynikającej z tego, stosowanie do przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zmianie nazwiska dziecka.

Jeżeli w chwili zgłoszenia wniosku o wpisanie wzmianki dodatkowej o zawarciu małżeństwa ojcostwo męża matki nie jest ustalone, wniosek taki można zgłosić jednocześnie z uznaniem dziecka przez męża matki, a także przy sporządzeniu aktu małżeństwa.

W razie orzeczenia przysposobienia dziecka, wpisuje się do aktu urodzenia wzmiankę dodatkową o przysposobieniu.

Jeżeli przysposobienie zostało dokonane przez męża matki lub żonę ojca dziecka, w odpisie skróconym aktu urodzenia wymienia się przysposabiającego oraz jego małżonka jako rodziców dziecka.

W razie przysposobienia dziecka przez osobę nie pozostającą w związku małżeńskim, w odpisie skróconym aktu urodzenia wymienia się przysposabiającego jako rodzica dziecka. Jako imię drugiego z rodziców wpisuje się imię wskazane prze przysposabiającego, a jako nazwisko rodowe -- nazwisko przysposabiającego.

W razie orzeczenia przysposobienia, na które rodzice dziecka wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę bez wskazania osoby przysposabiającej, sporządza się nowy akt urodzenia przysposobionego; w akcie tym jako rodziców wpisuje się przysposabiających.

O sporządzeniu nowego aktu urodzenia wpisuje się do dotychczasowego aktu urodzenia przysposobionego wzmiankę dodatkową; dotychczasowy akt urodzenia przysposobionego nie podlega ujawnieniu i nie wydaje się z niego odpisów, chyba że zażąda tego sąd w związku ze sprawą, w której uzna to za konieczne.

Przysposobiony po uzyskaniu pełnoletności może żądać udostępnienia księgi stanu cywilnego w części dotyczącej dotychczasowego aktu urodzenia.

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia nie pozwalającego odróżnić płci dziecka.

Jeżeli przy sporządzeniu aktu urodzenia rodzice nie dokonali wyboru imienia / imion/, kierownik urzędu stanu cywilnego wpisuje do aktu urodzenia jedno z imion zwykle w kraju używanych, czyniąc o tym stosowną wzmiankę dodatkową.

Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia /imion/ dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia.

O zmianie imienia /imion/ wpisuje się do aktu urodzenia dziecka wzmiankę dodatkową.

Akt urodzenia dziecka nieznanych rodziców sporządza się na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego.

Sąd opiekuńczy ustala w miarę możliwości miejsce i datę urodzenia dziecka po zasięgnięciu opinii osoby, pod której opieką dziecko się znajduje, nadaje dziecku imię i nazwisko oraz określa, jakie imiona rodziców i ich nazwiska rodowe mają być wpisane do aktu urodzenia. Nazwisko nadane dziecku wpisuje się jako nazwisko jego rodziców.

W razie nie ustalenia miejsca urodzenia dziecka, za miejsce urodzenia dziecka uważa się miejsce znalezienia dziecka.

ZAWIERANIE MAŁŻEŃSTW

Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i

opiekuńczego.

Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana.

 1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim, albo nieistnienie małżeństwa, jeżeli postępowanie o ustalenie małżeństwa toczyło się wobec tej osoby,
 2. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 3. złoży6ć zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli tego wymagają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 4. Osoba zawierająca związek małżeński nie składa odpisu skróconego aktu stanu cywilnego, jeżeli został on sporządzony w urzędzie stanu cywilnego, w którym osoba ta zamierza zawrzeć związek małżeński.
 5. W razie gdy oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma zostać złożone przez pełnomocnika, jest on obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego stosowne pełnomocnictwo.

Dowodem ustania małżeństwa jest:

Odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka,

Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie.

Dowodem unieważnienia małżeństwa jest odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego. Jeżeli otrzymanie dokumentu jest utrudnione, sąd w postępowaniu nieprocesowym może zwolnić cudzoziemca od złożenia takiego dokumentu.

Sąd, rozpoznając wniosek cudzoziemca o zwolnienie go z obowiązku złożenia dokumentu, o którym mowa wyżej ustala, czy posiada on możność zawarcia małżeństwa według swego prawa ojczystego.

Osoba nie posiadająca obywatelstwo żadnego państwa oraz osoba, której przynależności państwowej nie można ustalić, jest obowiązana złożyć dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa państwa, w którym znajduje się jej miejsce zamieszkania.

Kierownik urzędu stanu cywilnego sprawdza tożsamość osób wstępujących w związek małżeński oraz tożsamość i pełnoletność świadków.

Do aktu małżeństwa wpisuje się:

 1. nazwisko i imiona osób zawierających małżeństw, ich nazwiska rodowe, stan cywilny, miejsce i datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania,
 2. miejsce i datę zawarcia małżeństwa,
 3. nazwiska i imiona oraz nazwiska rodowe rodziców każdej z osób wstępujących w związek małżeński,
 4. nazwiska i imiona świadków,
 5. nazwisko / nazwiska/, które będą nosić osoby zawierające małżeństwo po jego zawarciu, oraz nazwisko, które będą nosić dzieci zrodzone z tego małżeństwa,
 6. stwierdzenie, że osoby zawierające małżeństwo złożyły publicznie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że wstępują w związek małżeński.

Nazwisko /nazwiska/, które będą nosić osoby zawierające małżeństwo po jego zawarciu, oraz nazwisko, które będą nosić osoby zawierające małżeństwo po jego zawarciu, oraz nazwisko, które będą nosić dzieci zrodzone z tego małżeństwa, wpisuje się do aktu małżeńskiego na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego przez przyszłych małżonków.

Zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną.

Zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi określa kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednej z osób pragnących zawrzeć małżeństwo. Kierownik USC wydaje zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz przyjmuje treść oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci.

Do wydania zaświadczenia osoby powinny złożyć:

 • dowody osobiste,
 • odpisy skrócone aktów urodzenia,
 • dowody ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli uprzednio pozostawały w związku małżeńskim.
 • oraz podpisać zapewnienia.

 

Zaświadczenie wydaje się przyszłym małżonkom, bądź jednemu z nich, bezpośrednio po jego sporządzeniu i zachowuje ono ważność przez okres 3 miesięcy od dnia jego wydanie.

Zaświadczenie sporządza się w 4 jednobrzmiących egzemplarzach. Trzy egzemplarze otrzymują przyszli małżonkowie, a czwarty pozostaje u kierownika urzędu stanu cywilnego który je wydał. Duchowny, przed którym zawierany jest związek małżeński, po podpisaniu zaświadczenia przez duchownego, małżonków i dwóch pełnoletnich świadków, duchowny przekazuje przed upływem pięciu dni od dnia jego zawarcia do urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa.

Po otrzymaniu zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa , kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza niezwłocznie akt małżeństwa.

 

AKT ZGONU

Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani

  1. małżonek lub dzieci zmarłego,
  2. najbliżsi krewni lub powinowaci,
  3. osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon.

Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu, a w odniesieniu do noworodka niezdolnego do życia, który urodził się żywy, lecz żył krócej niż 24 godziny -- na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza .

Do aktu zgonu wpisuje się:

  1. nazwisko, imię /imiona/, nazwisko rodowe, stan cywilny, miejsce i datę urodzenia, miejsce zamieszkania zmarłego,
  2. datę, godzinę oraz miejsce zgonu lub znalezienia zwłok,
  3. nazwisko, imię /imiona/ oraz nazwisko rodowe małżonka osoby zmarłej,
  4. nazwisko rodowe i imiona rodziców zmarłego,
  5. nazwisko, imię /imiona/, miejsce zamieszkania osoby zgłaszającej zgon lub dane dotyczące szpitala ,

W razie zgonu osoby o nie ustalonej tożsamości do aktu zgonu wpisuje się:

  1. datę, godzinę, miejsce i okoliczności znalezienia ,
  2. płeć oraz przypuszczalny rok urodzenia zmarłego.

 

SZEGÓLNE WYPADKI REJESTRACJI STANU CYWILNEGO

Urodzenie, zawarcie związku małżeństwa lub zgonu, które nastąpiły zagranicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego, można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego.

W celu sporządzenia aktu stanu cywilnego za granicą obywatel polski może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że posiada zdolność prawną wymaganą według prawa polskiego do dokonania czynności stanowiącej podstawę sporządzenia aktu.

Zaświadczenie, o którym mowa wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy.

Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.

ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO I ZAŚWIDCZENIA

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:

 1. odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,
 2. zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku,
 3. zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

UNIWAŻNIENIE, SPROSTOWANIE, USTALENIE TREŚCI,

ODTWORZENIE I UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

W akcie stanu cywilnego nie można dokonywać żadnych zmian, chyba że ustawa stanowi inaczej. Można jedynie sprostować oczywisty błąd pisarski..

Jeżeli dwa akty stanu cywilnego stwierdzają to samo zdarzenie, unieważnia się jeden z nich. Unieważnienia dokonuje organ administracji państwowej wyższego stopnia, właściwy dla kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt późniejszy.

Akt stanu cywilnego unieważnia się, jeżeli:

a/ stwierdza zdarzenie niezgodne z prawdą,

b/ uchybienia powstałe przy sporządzeniu aktu zmniejszają jego moc

dowodową.

                                         I N F O R M A C J A

na temat załatwiania indywidualnych spraw obywateliz zakresu wydawania Dowodów Osobistych

Zagadnienia z zakresu wydawania Dowodów Osobistych reguluje Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych /tekst jednolity Dz. U. Nr 87 poz. 960 z 2001r. z późn. zm./

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała na terenie Polski jest obowiązana posiadać dowód osobisty.

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, zwanego dalej „wnioskiem”, wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy. –zał. nr.1 /str.1 i str.2/

Małoletni składa wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, podpisuje małoletni i jego opiekun prawny.

Wniosek wypełnia i podpisuje osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego.

Do wniosku załącza się dwie aktualne, wyraźne fotografie , przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego oraz:

odpis skrócony aktu urodzenia -- w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,

odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku.

Do wniosku nie dołącza się w/w aktów jeżeli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.

Dowód osobisty odbiera się osobiście.

Postępowanie w razie wymiany lub utraty dowodu osobistego.

W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie do 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę.

W razie upływu terminu ważności dowodu osobistego, uszkodzenia lub powstania innej okoliczności utrudniającej ustalenia tożsamości osoby posiadającej dokument, należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę.

Opłata skarbowa

Za wydanie dowodu osobistego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.

Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób:

 1. ubiegających się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,
 2. zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy lub numeru domu,
 3. które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych,
 4. przebywających w domach opieki społecznej lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
 5. małoletnich przebywających w domach dziecka.

Opłatę za wydanie dowodu osobistego wpłaca się do kasy właściwego urzędu gminy wydającego dowód osobisty lub na rachunek bankowy tego urzędu.

Przy odbiorze nowego dowodu osobistego dotychczasowy dowód unieważnia się przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1cm i zwraca z urzędu wnioskodawcy.

Wprowadza się obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed dniem 01 stycznia 2001r. w następujących terminach:

1. od dnia 01 stycznia 2003r. do dnia 31 grudnia 2003r. - wydanych w latach 1962 – 1972,

2. od dnia 01 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. -wydanych w latach 1973 – 1980,

3. od dnia 01 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. - wydanych w latach 1981 – 1991,

4. od dnia 01 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. - wydanych w latach 1992 – 1995,

5. od dnia 01 stycznia 2007. do dnia 31 grudnia 2007r. - wydanych w latach 1996 - 2000

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-08-26 14:47:51
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2003-08-26 15:20:01
 • Liczba odsłon: 1151
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276899]

przewiń do góry