Dzierzążnia,dn.2005.02.15

Pan(i) ......................................................

zam. .................................................

 

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) zwołuję XIX Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 4. Podjęcie Uchwały Nr 117/XIX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
 5. Podjęcie Uchwały Nr 118/XIX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia
 6. Podjęcie Uchwały Nr 119/XIX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
 7. Podjęcie Uchwały Nr 120/XIX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
 8. Podjęcie Uchwały Nr 121/XIX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Nr 112/XVIII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie utworzenia Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego i przyjęcia Statutu
 9. Podjęcie Uchwały Nr 122/XIX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dzierzążnia na lata 2004-2012”
 10. Podjęcie Uchwały Nr 123/XIX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Dzierzążnia na lata 2004-2012”
 11. Podjęcie Uchwały Nr 124/XIX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych Gminy w odniesieniu do dożywiania w 2005 roku
 12.  

 13. Podjęcie Uchwały Nr 125/XIX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok – stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów alkoholowych
 14. Zatwierdzenie przez Radę Gminy planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy.

 

Obrady XIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 23 lutego 2005 roku o godzinie 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-02-18 13:51:54
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-02-18 13:51:54
 • Liczba odsłon: 976
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2272351]

przewiń do góry