Zobacz podgałęzie
 

Protokół z XXXVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 20 września 2010 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani

Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni


 

Porządek obrad

 1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy

 2. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy

 3. Interpelacje i zapytania

 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

 5. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku

 6. Podjęcie Uchwały Nr 192/XXXVII/2010 w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dzierzążnia i jednostkom podległym

 7. Podjęcie Uchwały Nr 193/XXXVII/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dzierzążnia

 8. Podjęcie Uchwały Nr 194/XXXVII/2010 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu

 9. Podjęcie Uchwały Nr 195/XXXVII/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej

 10. Wolne wnioski i zapytania

 11. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.


Obrady rozpoczęły się o godzinie 9.00 a zakończyły o godzinie 11-tej.

Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XXXVII Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy- Panią Grażynę Zawłocką, Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, sołtysów przybyłych na dzisiejsze obrady i osoby zainteresowane problematyką sesji oraz przedstawicielkę prasy.

Na stan 15 radnych obecnych było 13 wg listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Pani Przewodnicząca odczytała porządek obrad XXXVII sesji Rady Gminy.


Ad pkt 2

Przewodnicząca poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołem z XXXVI Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji i zapytała radnych, czy nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy bez odczytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Protokół z XXXVI Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.


Ad pkt 3

W tym punkcie Pani radna Alina Braulińska- Korycka zapytała, czemu na sesji nie ma Pani doktor Skierkowskiej- Latoszek. Przypomniała, że na posiedzeniu komisji o to prosiła, gdyż ma pytania odnośnie złożonego sprawozdania z działalności SG ZOZ w Dzierzążni.

Pani Przewodnicząca Harazińska wyjaśniła, że Pani doktor dojedzie później, gdyż nie może zostawić pacjentów. Dodała też, że Rada Gminy nie zajmuje się budżetem SG ZOZ a pytania Pani radnej tego dotyczą.

Pani radna Braulińska- Korycka spytała Panią Nastaszyc, czy Rada Gminy może mieć funkcję kontrolną nad naszą placówką medyczną.

Pani mecenas wyjaśniła, że Rada Gminy nie ma funkcji kontrolnych. Złożono sprawozdanie z działalności i radni nie głosują nad jego przyjęciem.


Ad pkt 4

W tym punkcie Pan Wójt złożył informację z działalności międzysesyjnej, która stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 5

Radni otrzymali wcześniej sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku, dlatego Pan Wójt omówił najważniejsze punkty sprawozdania ( stanowi załącznik do protokołu). Pani Przewodnicząca przypomniała, że nie ma głosowania nad sprawozdaniem i otworzyła dyskusję.

Pani radna Alina Braulińska- Korycka stwierdziła, że SG ZOZ w Dzierzążni jest lakoniczne i nie podoba jej się gospodarowanie pieniędzmi w tej placówce. Pani doktor Paszkowska zaoszczędziła 175 tys. zł a przez pół roku jej następczyni wydała

z oszczędności 50 tys. zł. Duże sumy pieniędzy przeznaczono na badania i analizy, chociaż mamy dwa razy mniej pacjentów. Pani radna zapytała, na co Pani doktor konkretnie wydała pieniądze w dziale wyposażenie i materiały.

Pan Wójt wyjaśnił, że informacja dotycząca działalności SG ZOZ należy się wszystkim. Pani doktor Latoszek- Skierkowska przez pół roku utrzymywała drugi etat lekarza, obecnie przyjmuje jeden lekarz, bo jest 2300 pacjentów.

Pani doktor Paszkowska wystąpiła o odszkodowanie za zaległy urlop i trzeba było tę należność uregulować. Ponadto obecna Pani Kierownik zapłaciła za meble zamówione przez jej poprzedniczkę, płaci też za utrzymanie budynku- za co nie płaciła jej poprzedniczka. Pan Wójt podkreślił, że to dobrze, że dużo pieniędzy przeznacza się na badania dla pacjentów. Oznacza to, że pacjenci są dobrze obsługiwani. Będzie jeszcze trzeba zapłacić pensję za 3 miesiące Pani Paszkowskiej. Jak widać pieniądze zostały racjonalnie wydane i nie można zarzucać, że przejadane są pozostałe oszczędności. Pan Wójt poprosił radnych o nie niszczenie tego, co powstało.

Pani radna Wiesława Jankowska przypomniała, że na posiedzeniu Rady Społecznej mówiło się, że jest 2200 pacjentów, z czego 30 osób nie podpisało deklaracji. Odnośnie tego, że trzeba zapłacić zaległą pensję doktor Paszkowskiej to taki zapadł wyrok w sądzie. Pielęgniarki, które były na zwolnieniach lekarskich przez 1 miesiąc miały płacone przez Panią doktor a następnie płacił ZUS.

Pani radna Braulińska- Korycka powiedziała, że odnośnie czynszu, który płaci doktor Latoszek- Skierkowska a nie płaciła doktor Paszkowska, to w sprawozdaniu nie uwzględniono takiej pozycji.


Ad pkt 6

Następnie głos zabrała Pani Skarbnik i przedstawiła projekt Uchwały

Nr 192/XXXVII/2010 w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania

i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dzierzążnia jednostkom podległym. Pani Zawłocka wyjaśniła,że prawo zezwala na odstąpienie od obowiązku windykacji dochodów publicznych w imię uwzględnienia słusznego interesu dłużnika lub interesu społecznego. Dzięki temu jednostka sektora finansów publicznych może dłużnikowi umorzyć należność, odroczyć termin zapłaty lub rozłożyć zapłatę na raty.
Udzielania ulg w zakresie niepodatkowych należności samorządu i podległych mu jednostek organizacyjnych należy dokonywać według zmienionych zasad wynikających z przepisów dwóch ustaw podjętych 27 sierpnia 2009 r., mianowicie ustawy o finansach publicznych z późn. zmianami

Dotychczasowa uchwała nie obejmowała warunków dopuszczalności pomocy publicznej dlatego konieczne jest poszerzenie dotychczasowych przepisów o ta możliwość jaka powinna być ustalona przez organ stanowiący JST.

Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę Nr 192/XXXVII/2010 w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dzierzążnia i jednostkom podległym. Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 192/XXXVII/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 7

W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła projekt Uchwały Nr 193/XXXVII/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dzierzążnia. Pani Zawłocka wyjaśniła, że przedłożona uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy, realizuje dyspozycję zawarta w art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm), w związku z czym konieczne jest podjęcie nowej uchwały, dostosowanej do nowej ustawy o finansach publicznych. Pytań do omawianej uchwały nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę Nr 193/XXXVII/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dzierzążnia. Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 193/XXXVII/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 8

W tym punkcie głos zabrał Pan Wójt i przedstawił projekt Uchwały Nr 194/XXXVII/2010 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu. Pan Wójt wyjaśnił, że podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne w celu sfinansowania deficytu w kwocie 400 000,00 zł na zapewnienie źródeł finansowania inwestycji drogowej pn ,,Przebudowa drogi gminnej – wykonanie dywanika asfaltowego ok. 2,14 km, szer. 4,50 mb. w miejscowości Gumowo – Sarnowo Góry” Uchwała ta stanowiła będzie podstawę zawarcia umowy kredytowej z wybranym bankiem. W związku z ogromnymi potrzebami inwestycyjnymi Gminy konieczne jest zaciąganie zobowiązań kredytowych, przy jednoczesnym utrzymywaniu wskaźników zadłużenia w bezpiecznych granicach, co oznacza konieczność maksymalnego wydłużenia okresu spłaty kredytu do 4 lat. Do wyliczeń przyjęto oprocentowanie 7,5% w skali roku, planowane spłaty 100.000,- zł rocznie, płatne w 4 ratach kwartalnych w marcu, maju, wrześniu i grudniu po 25.000,- zł.

Uwag do omawianej uchwały nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę Nr 194/XXXVII/2010 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu. Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 194/XXXVII/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 9

Pani Skarbnik przedstawiła projekt Uchwały Nr 195/XXXVII/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

DOCHODY

 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – zmniejszono środki na dofinansowanie inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia” w wysokości 1 500 000 zł. z uwagi na przeniesienie inwestycji do realizacji w 2011 roku

 2. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne wprowadzono dotację w wysokości 372 991 zł. pochodząca z programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, na podstawie otrzymanego pisma z dnia 07 września 2010r.

 3. Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75056 Spis powszechny i inne.

Wprowadzono do budżetu dotację celową w wysokości 1 187zł. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wydatki związane ze spisem powszechnym, na podstawie decyzji MUW Warszawa,

Ogółem dochody po zmianach wynoszą 10 469 813zł.


WYDATKI

 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – zmniejszono środki na dofinansowanie inwestycji” Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia” w wysokości 1 500 000 zł. z uwagi na przeniesienie inwestycji do realizacji w 2011 roku

 2. W rozdziale 01038 Rozwój obszarów wiejskich zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 2 700 zł, z uwagi na zakończenie inwestycji, celem zabezpieczenia środków na opłatę za energię elektryczną w nowo oddanym obiekcie.

 3. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 8 000zł, z przeznaczeniem na zakup żwiru na drogi.

Wydatki inwestycyjne zwiększono na następujących zadaniach:

 1. Opracowanie dokumentacji - przebudowa drogi gminnej Nowe Gumino, o kwotę 5 000zł

 2. Opracowanie dokumentacji - przebudowa drogi gminnej Sarnowo Góry, o kwotę 2 000zł

 3. Opracowanie dokumentacji - przebudowa drogi gminnej Wierzbica Szlachecka, o kwotę 10 000zł

 4. Opracowanie dokumentacji - przebudowa drogi gminnej Błomino Gumowskie, o kwotę 6 000zł

 5. Opracowanie dokumentacji - przebudowa drogi gminnej Rakowo, o kwotę 5 000zł

 6. Przebudowa drogi gminnej Gumowo – Sarnowo Góry, o kwotę 772 991zł.

Wydatki inwestycyjne zmniejszono na następujących zadaniach:

 1. Przebudowa drogi gminnej Kadłubowo (zadanie II) , o kwotę 10 000 zł.

 2. Przebudowa drogi gminnej Kadłubowo (zadanie I), o kwotę 2 500 zl.

 3. Podział działek i regulacja stanu prawnego – Pomianowo Dzierki, o kwotę 1 000zł

 1. W dziale 750 Administracja publiczna dokonano zwiększeń o kwotę 18 687 zł.

  1. Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – wprowadzona do budżetu dotacja w kwocie 1 187 zł. została przeznaczona na wydatki związane z finansowaniem spisu powszechnego tj. dodatki dla komisarzy spisowych

  2. Rozdział 75095 pozostała działalność – zwiększono o kwotę 17 500 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych

 2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne – dokonano zmian między paragrafami. Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 2000zł, z przeznaczeniem na zakup monitoringu, zmniejszono natomiast wydatki bieżące te, na których istnieje możliwość ograniczenia wydatku,

 3. Dział 801 Oświata i wychowanie,

  1. rozdział 80101 Szkoła Podstawowa w Kucicach – zwiększono o kwotę 4 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zmniejszono natomiast na wydatkach bieżących

  2. rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zwiększono o kwotę 25 000zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do autobusów szkolnych

 4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg- zwiększono o kwotę 10 000zł. z przeznaczeniem na oświetlenie dróg

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą 12 373 002 zł.


Różnica między dochodami i wydatkami w wysokości 1 903 189 zł. stanowi deficyt pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 560 008 zł. wolnymi środkami w kwocie 943 181 zł. oraz zaciągniętym kredytem w wysokości 400 000zł.

  Pan Wójt poprosił radnych o przyjęcie omówionej uchwały.


Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę Nr 195/XXXVII/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 195/XXXVII/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 10

W wolnych wnioskach i zapytaniach Pani radna Braulińska- Korycka przypomniała, że prosiła o podjęcie działań w sprawie źle funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Nowych Kucicach. Do tej pory nikt się tam nie pojawił.

Pan Wójt stwierdził, że staramy się , aby wykonawca poprawił oczyszczalnię. Jednak wykonawca zarzucił, że zawiniła większa przepustowość niż dopuszczalna. Udowodniliśmy, że tak nie jest i dlatego sprawa się przedłużyła.

Pan Wójt poinformował, że PGK w Płońsku nieodpłatnie przyjmuje zużytą folię po kiszonkach. Otrzymaliśmy też podziękowanie od burmistrza Gąbina za pieniądze, jakie przekazaliśmy dla powodzian. Pan Wójt dodał, że zawarliśmy umowę dzierżawy dachów na montaż 3 anten do internetu.

Pani radna Jankowska zapytała o koszt oraz przepustowość internetu, do którego uzyskamy dostęp.

Pan Sekretarz wyjaśnił, że abonament to 49 zł oraz 200 zł koszty podłączenia. Przepustowość wynosi 2 mega. Firma montująca internet jest firmą prywatną i proponuje różne oferty za różne ceny. Internet ten funkcjonuje w gminie Załuski i mieszkańcy nie mają zastrzeżeń do jego działania.

Następnie Pani Przewodnicząca zarządziła chwilę przerwy, aby dojechała na obrady Pani doktor Latoszek- Skierkowska.

Po przerwie Pan Wójt poinformował radnych, że Pani Kierownik SG ZOZ w Dzierzążni nie przyjedzie ze względu na dużą ilość pacjentów. Poprosił Panią radną Braulińską- Korycką o złożenie na piśmie pytań do Pani doktor.

Ad pkt 11

Innych uwag nie zgłoszono zatem Pani Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXXVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.Protokołowała

Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-11-12 11:44:31
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-12 11:44:31
 • Liczba odsłon: 808
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181091]

przewiń do góry