Zobacz podgałęzie

Protokół XIV sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 28 lutego 2020 roku w Sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pana

Krzysztofa Zimnego - przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

Ad pkt 1 – Otwarcie sesji

Obrady rozpoczęły się o godzinie 13.00 a zakończyły o godzinie 15.00.                        

Otwarcia obrad XIV sesji rady gminy w Dzierzążnia dokonał przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Zimny, który powitał przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy – Pana Adama Sobieckiego, Skarbnika Gminy – panią Beatę Łukasiewicz, Sekretarza Gminy - panią Monikę Konczewską, kierownika   GOPS – panią Reginę Sobczeńską, wszystkich radnych, dyrektora   Szkoły Podstawowej w   Dzierzążni – panią Beatę Garlej, dyrektora   Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach- panią Joannę Opolską-Lisińską, radnego powiatowego – pana Mirosława Opolskiego, sołtysów i wszystkich przybyłych na sesję.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z podpisami na liście obecności na sali obrad obecnych jest 15 radnych. Przewodniczący stwierdził, że jest quorum i Rada Gminy może podejmować uchwały. Stan na 15 radnych - obecnych 15 według listy obecności załączonej do protokołu.

Następnie prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Zimny poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wcześniej, nie wnieśli uwag, więc przeszedł do realizacji porządku obrad bez czytania.

1.       Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy.

2.       Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.

3.       Wystąpienia i zapytania.

4.       Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.       Podjęcie Uchwały Nr 112/XIV/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany     Wieloletniej Prognozy Finansowej   Gminy Dzierzążnia.

6.       Podjęcie Uchwały Nr 113/XIV/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany     uchwały budżetowej.

7.       Podjęcie Uchwały Nr 114/XIV/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w Gminie Dzierzążnia pod nazwą Klub „Senior+”.

8.       Podjęcie Uchwały Nr 115/XIV/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni.

9.       Podjęcie Uchwały Nr 116/XIV/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie   wyrażenia / nie wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

10.    Podjęcie Uchwały Nr 117/XIV/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2020 roku”.

11.    Podjęcie Uchwały Nr 118/XIV/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Dzierzążnia na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

12.    Podjęcie Uchwały Nr 119/XIV/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Dzierzążnia.

13.    Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2019 rok.

14.    Wolne wnioski i informacje.

15.    Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Ad pkt 2 – Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Dzierzążni

Prowadzący obrady, przewodniczący RG poinformował, że z protokołem XIII sesji Rady Gminy w Dzierzążni zapoznał się osobiście w całości, w jego ocenie odzwierciedla on przebieg sesji i zawnioskował o przyjęcie go bez odczytania.

1.      Bartold Krzysztof- jestem za

 

2.      Gołębiewski Ryszard - jestem za

 

3.      Jankowska Wiesława- jestem za

 

4.      Kawecka Iwona- jestem za

 

5.      Kokosińska Iwona- jestem za

 

6.      Machnacki Andrzej- jestem za

 

7.      Maliszewski Konrad- jestem za

 

8.      Pawlak Radosław- jestem za

 

9.      Piórkowski Ryszard- jestem za

 

10.   Rydzewska Ewa- jestem za

 

11.   Siedlecka Janina- jestem za

 

12.   Sepetowski Dariusz- jestem za

 

13.   Turkowska Teresa- jestem za

 

14.   Wróblewski Mariusz- jestem za

 

15.   Zimny Krzysztof- jestem za

 

Wobec braku uwag protokół z XIII sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej w dniu 24 stycznia 2020 roku został przyjęty jednogłośnie, 15 głosami bez czytania.

Ad pkt 3 Wystąpienia i zapytania.

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos, pytań nie było. Poprosił pana Wójta Adama Sobieckiego o przedstawienie informacji z działalności międzysesyjnej.

Ad pkt 4 – Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

Pan Wójt Adam Sobiecki przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.

W okresie od 24 stycznia 2020 roku Urząd Gminy realizował zadania ustawowe.

Pan Wójt powiedział, że brał udział w następujących wydarzeniach:

·            Dnia 29 stycznia br. uczestniczył w odprawie rocznej poświęconej omówieniu efektywności Komendy Powiatowej Policji w Płońsku za rok 2019 oraz przekazaniu radiowozu do służby policyjnych, dofinansowanego z budżetu Gminy Dzierzążnia.

·            W dniu 7 stycznia br. w Toruniu uczestniczył wraz z druhami z OSP Gumino w oględzinach lekkiego samochodu pożarniczego strażackiego dla OSP Gumino.

·            W dniu 12 lutego Pan Wójt uczestniczył w Walnym Zebraniu Spółki Wodnej w Dzierzążni, gdzie omówiono funkcjonowanie spółki i stwierdzono poprawę działalności spółki oraz członkowie wyrazili zadowolenie, z uwagi na dużo wykonanych prac przy ograniczonych środkach finansowych.

·            W dniu 18 lutego odbył się przetarg na wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Cumino. Wpłynęło 7 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WAPNOPOL na kwotę 332 029,43 zł. Termin wykonania zadania przewidziano do 31 sierpnia 2020 roku. Trwa procedura przetargowa i przygotowania do podpisania umowy. Na tą drogę, również został złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim w ramach programu FOGR o dofinansowanie. Obecnie czekamy na informację w przedmiotowej sprawie.

·            W dniu 20 lutego odbyło spotkanie Lokalnej Grupy   Działania Przyjazne Mazowsze. Omawiano możliwości pozyskania i wykorzystania tych środków, które powstały w okresie 2014-2020. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie wykonania podłogi i ogrzewania w remizie OSP w Dzierzążni.

·            W dniu 24 lutego rozpoczęły się prace przy przebudowie drogi w miejscowości Sarnowo-Góry. Umowa została podpisana, wykonanie zadania jest do końca maja br., wpłynęły już środki finansowe od Wojewody w ramach dofinasowania inwestycji.

·            Podczas ferii zimowych dokonano małego remontu w budynku szkoły w Nowych Kucicach, wymalowano stołówkę, klatkę schodową, korytarz.

·            Przyjmowane są wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Termin składania wniosków kończy się w dniu 2 marca 2020r.

·            W dniu 27 lutego odbył się gminny konkurs wiedzy pożarniczej. Uczestniczyło 9 uczniów ze Szkoły   Podstawowej w Dzierzążni i Szkoły   Podstawowej w Nowych Kucicach.

·            Tego samego dnia pan Wójt uczestniczył w I Targach Pracy zorganizowanych przez Urząd Pracy w Płońsku.

Ad pkt 5

W imieniu Wójta Gminy projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia zreferowała Skarbnik Gminy p. Beata Łukasiewicz.

Skarbnik poinformowała, że Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano do uchwały budżetowej, w której będzie dokonana zmiana po stronie dochodów i wydatków.

W dochodach wprowadzono kwotę 10 250,00 zł. Z tytułu darowizny otrzymanej od OSP z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego w wysokości   10 000,00 zł., z wpływu z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 200 zł. oraz dotacje w wysokości 50,00 zł. otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego   z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny.

Dochody po zmianie wynoszą 16   827 250,00 zł.

W wydatkach dokonano następujących zmian :

·        w wydatkach majątkowych zwiększono zadanie inwestycyjne pod nazwą zakup samochodu lekkiego używanego dla OSP Nowe Gumino o kwotę 30 000,00 zł.,

·        w wydatkach bieżących dokonano zmniejszeń na paragrafach bieżących celem utworzenia nowego zadania   pod nazwą „Senior+” w kwocie 50 000,00 zł.  

Wydatki po zmianie wynoszą 17 277 250,00 zł. Pozostałe zapisy WPF pozostają bez zmian.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

1.      Bartold Krzysztof- jestem za

 

2.      Gołębiewski Ryszard - jestem za

 

3.      Jankowska Wiesława- jestem za

 

4.      Kawecka Iwona- jestem za

 

5.      Kokosińska Iwona- jestem za

 

6.      Machnacki Andrzej- jestem za

 

7.      Maliszewski Konrad- jestem za

 

8.      Pawlak Radosław- jestem za

 

9.      Piórkowski Ryszard- jestem za

 

10.   Rydzewska Ewa- jestem za

 

11.   Siedlecka Janina- jestem za

 

12.   Sepetowski Dariusz- jestem za

 

13.   Turkowska Teresa- jestem za

 

14.   Wróblewski Mariusz- jestem za

 

15.   Zimny Krzysztof- jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie, podjęła Uchwałę nr 112/XIV/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 6

W imieniu Wójta Gminy projekt uchwały budżetowej zreferowała Skarbnik Gminy p. Beata Łukasiewicz.

- Dochody bieżące zwiększono o 10 050,00 zł. w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wprowadzono fugę od otrzymanej darowizny od OSP z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego

- W dziale 855 - rodzina   w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny wprowadzono dotację na podstawie decyzji nr FM 1/3113/20/1/2020 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

- Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 200 zł. Jest to dział 010 – rolnictwo i łowiectwo, wprowadzono do budżetu wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody po zmianach wynoszą   16  827  250,00 zł.

W wydatkach bieżących dokonano następujących zmian:

- w dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo   zmniejszono środki o kwotę 10 000,00 zł. celem przesunięcia do działu bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

- w dziale 600 - transport i łączność drogi publiczne i gminne zmniejszono w środkach o kwotę 26 600,00 zł. z przeznaczenia na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego oraz utworzenia Klubu „Senior+”.

-   dział 750 – administracja publiczna zmniejszono o kwotę 27 100,00 zł.   cały dział.

- w rozdziale 75023 - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 28 500,00 zł. z wynagrodzeń rocznych   przeznaczonych dla pracowników   na utworzenie Klubu „Senior+”.

-   w rozdziale 75095 - wydatki bieżące zmniejszono opłatę 5 600,00 zł. z dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników interwencyjnych i zwiększono o kwotę   7 000,00 zł.   z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe.

- w dziale 801- oświata i wychowanie zwiększono wydatki o kwotę 1 500,00 zł.

- rozdział 80113 – dowożenie do szkół zmniejszono wynagrodzenia roczne pracowników i zwiększono wynagrodzenia bezosobowe.

- w rozdziale 80149 utworzono nowy rozdział i wprowadzono przesunięcie między rozdziałami 80149 i 80150 na kwotę 5 000,00zł.

- w dziale 851 - ochrona zdrowia rozdział   85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przesunięć między paragrafami z uwagi na brakujące składki ZUS.

- w dziale 852 - pomoc społeczna zwiększono o kwotę 50 100,00 zł. z przeznaczeniem na utworzenie Klubu „Senior+” oraz dokonanie przesunięcia między działami 852 i 855.

- w dziale   855 wprowadzono dotację w kwocie 90,00 zł. na realizację zadań związanych z przyznaniem Kary Dużej Rodziny.

- w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono wydatki o kwotę 5 000,00 zł.

-W rozdziale 919 zmniejszono środki o kwotę 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na utworzenie Klubu „Senior+”.

- utworzono nowy rozdział 913 i dokonano przesunięć między rozdziałami 913 i 995.

W wydatkach majątkowych dokonano takich zmian:

- inwestycja jednoroczna   dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

- rozdział 75412 - Ochotnicza Straż Pożarna zwiększono wydatki o 30 000,00 zł. na zakup samochodu strażackiego lekkiego dla OSP Nowe Gumino.

Wydatki po zmianach wynoszą 17 277 250,00 zł.

Pytań nie było. Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

1.      Bartold Krzysztof- jestem za

 

2.      Gołębiewski Ryszard - jestem za

 

3.      Jankowska Wiesława- jestem za

 

4.      Kawecka Iwona- jestem za

 

5.      Kokosińska Iwona- jestem za

 

6.      Machnacki Andrzej- jestem za

 

7.      Maliszewski Konrad- jestem za

 

8.      Pawlak Radosław- jestem za

 

9.      Piórkowski Ryszard- jestem za

 

10.   Rydzewska Ewa- jestem za

 

11.   Siedlecka Janina- jestem za

 

12.   Sepetowski Dariusz- jestem za

 

13.   Turkowska Teresa- jestem za

 

14.   Wróblewski Mariusz- jestem za

 

15.   Zimny Krzysztof- jestem za

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie, podjęła Uchwałę nr 113/XIV/2020 Rady Gminy w Dzierzążni dotyczącą zmiany uchwały budżetowej.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 7

W tym punkcie Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w Gminie Dzierzążnia pod nazwą Klub „Senior+” i w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni był już omówiony szczegółowo z radnymi, podczas komisji wspólnych Rady Gminy. Wójt poinformował, że jest to dalszy ciąg tematu jaki podjęty był w ubiegłym roku, tj. gmina wystąpiła o dofinansowanie na dokończenie remontu przebudowy remizy w Podmarszczynie i otrzymała dofinasowanie w kwocie 108 000,00 zł. z budżetu Wojewody, zaś kwotę 27 000,00 zł wydatkowano z środków własnych gminy. Budynek był w stanie surowym i udało się dokończyć jego remont. Klub Senior+ musi istnieć 3 lata, musi być zatrudniony kierownik. Jest to potraktowane jako oddzielna jednostka wsparcia posiadająca własne finanse i za to odpowiadająca, czyli jednostka w jednostce. Przez dwa miesiące szukaliśmy osoby, która spełniałaby wymogi postawione przez przepisy prawa i udało się znaleźć. Osoba, której zostanie powierzone stanowisko dyrektora będzie zatrudniona na umowę o pracę.

Pan Wójt powiedział, że od 1 marca będziemy przyjmować deklaracje, w których będzie zawarte co Seniorzy   60+ od nas oczekują, co chcą zorganizować, jakie mają pomysły. Wójt stwierdził, że ma nadzieję, iż będzie to miejsce spotkań, które będzie miało zainteresowanie ze strony seniorów. Jesteśmy trzecią taką jednostką w powiecie, która uczestniczy w programie „Senior+”, pierwszą jednostką jest   miasto Płońsk, drugą Baboszewo.

Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Gminy oddał głos pani kierownik GOPS. Pani Sobczeńska Regina stwierdziła, że pan Wójt szczegółowo omówił projekt utworzenia ośrodka wsparcia i czas pokaże jak on będzie funkcjonował.

Radni nie mieli pytań. Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

1.      Bartold Krzysztof- jestem za

 

2.      Gołębiewski Ryszard - jestem za

 

3.      Jankowska Wiesława- jestem za

 

4.      Kawecka Iwona- jestem za

 

5.      Kokosińska Iwona- jestem za

 

6.      Machnacki Andrzej- jestem za

 

7.      Maliszewski Konrad- jestem za

 

8.      Pawlak Radosław- jestem za

 

9.      Piórkowski Ryszard- jestem za

 

10.   Rydzewska Ewa- jestem za

 

11.   Siedlecka Janina- jestem za

 

12.   Sepetowski Dariusz- jestem za

 

13.   Turkowska Teresa- jestem za

 

14.   Wróblewski Mariusz- jestem za

 

15.   Zimny Krzysztof- jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr 114/XIV/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w Gminie Dzierzążnia pod nazwą Klub „Senior+”.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 8

W tym punkcie Pan Przewodniczący RG powiedział, że Pan Wójt już wszystko powiedział o tej uchwale i oddał głos pani kierownik GOPS.

Pani kierownik GOPS odniosła się bezpośrednio do zapisu w uchwale jak ten ośrodek będzie funkcjonował. W strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni działa ośrodek wsparcia pod nazwą Klub „Senior+”, który jest odpowiedzialny za realizację zadań wynikających z programu wieloletniego   „Senior+” na lata 2015-2020. Na jego czele stoi kierownik, który kieruje jednoosobowo i ponosi odpowiedzialność za całokształt jego pracy. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do kierownika wykonuje kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników ośrodka wsparcia pod nazwą „Senior+”. Strukturę organizacyjną i szczegółowe zasady działania ośrodka wsparcia pod nazwą Klubu „Senior+” określa regulamin organizacyjny opracowany przez kierownika tej jednostki. Regulamin ten będzie przedstawiony na kolejnym posiedzeniu gminy.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

1.      Bartold Krzysztof- jestem za

 

2.      Gołębiewski Ryszard - jestem za

 

3.      Jankowska Wiesława- jestem za

 

4.      Kawecka Iwona- jestem za

 

5.      Kokosińska Iwona- jestem za

 

6.      Machnacki Andrzej- jestem za

 

7.      Maliszewski Konrad- jestem za

 

8.      Pawlak Radosław- jestem za

 

9.      Piórkowski Ryszard- jestem za

 

10.   Rydzewska Ewa- jestem za

 

11.   Siedlecka Janina- jestem za

 

12.   Sepetowski Dariusz- jestem za

 

13.   Turkowska Teresa- jestem za

 

14.   Wróblewski Mariusz- jestem za

 

15.   Zimny Krzysztof- jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie, podjęła Uchwałę 115/XIV/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 9

W tym punkcie dotyczącym projektu uchwały   w sprawie wyrażenia / nie wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki   Pan Wójt poinformował, że co roku do końca marca mamy obowiązek na wyrażenie zgody na wyodrębnienie lub nie wyodrębnienie środków w ramach funduszu sołeckiego. Różne są zdania i pomysły gmin w tym zakresie, Wójt stwierdził,   że jesteśmy realistami w wykonywaniu budżetu. Z naszych wstępnych wyliczeń wyodrębnienie takiego funduszu sołeckiego blokuje w budżecie gminnym kwotę w wysokości około 240 000,00 zł., a przy naszym budżecie są duże środki. Jeśli te pieniądze były by nie wykorzystane to przechodziłyby na następny rok. Pan Wójt stara się wnioskować i realizować pewne zadania na terenie całej gminy.

Korzystamy z programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw, z którego skorzystaliśmy w zeszłym roku w trzech projektach. Procedura tego funduszu polega na tym, że uchwała zebrania wiejskiego przeznacza na co są te pieniądze wydatkowane, a we wrześniu Rada Gminy akceptuje czy wydatkuje czy nie wydatkuje, gmina realizuje pracownicy gminy to prowadzą. Gminy, które miały wyodrębniony fundusz sołecki zaczynają z niego rezygnować, gdyż najczęściej wsie rozbudowywały oświetlenie, dokładały lampy, a koszty energii ponosiła w całości gmina. Duże wsie, które miały dużo pieniędzy robiły place zabaw dla dzieci, odnawiali figurki. W niektórych przypadkach, sołectwa nie wiedzą już na co ten fundusz sołecki wydatkować i odchodzą od tego funduszu. Pan Wójt powiedział, że razem z radnymi stara się aby w każdej wsi było coś wykonane. Budowane są drogi, ale też myślimy o innych zadaniach, o remizach, szkołach, boiskach, itp. Do Wójta i Rady wpływają wnioski o oświetlenie uliczne, są też niespodziewane wydatki jak np. naprawa szkolnego autobusu, z którymi gmina musi się borykać.

Pan Wójt zawnioskował do Rady Gminy, aby nie wyrażała zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego.

Pytań nie było. Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

1.      Bartold Krzysztof- jestem za

 

2.      Gołębiewski Ryszard - jestem za

 

3.      Jankowska Wiesława- jestem za

 

4.      Kawecka Iwona- jestem za

 

5.      Kokosińska Iwona- jestem za

 

6.      Machnacki Andrzej- jestem za

 

7.      Maliszewski Konrad- jestem przeciw

 

8.      Pawlak Radosław- jestem przeciw

 

9.      Piórkowski Ryszard- jestem za

 

10.   Rydzewska Ewa- jestem za

 

11.   Siedlecka Janina- jestem za

 

12.   Sepetowski Dariusz- jestem za

 

13.   Turkowska Teresa- jestem za

 

14.   Wróblewski Mariusz- jestem za

 

15.   Zimny Krzysztof- jestem za

 

Przy 13 głosach „za”, 2 głosach „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy, podjęła Uchwałę Nr 116/XIV/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie nie wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 10

W tym punkcie omówiono podjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2020 roku”.

Pan Wójt powiedział, że mamy czas do końca marca na podjęcie uchwały zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jako Gmina mamy obowiązek zabezpieczenia bezpańskich zwierząt oraz zwierząt posiadających właścicieli, które nie są właściwie utrzymywane. Gmina musi je zabezpieczyć i znaleźć im odpowiednie lokum i odpowiedniego opiekuna. Program został przekazany do opinii do Kół Łowieckich, do Powiatowego Lekarza Weterynarii, do organizacji, które mają w swoim statucie ochronę nad zwierzętami. Na chwilę obecną mamy 15 psów, w tym jeden rasowy, który znajdzie pana na adopcję ,z takimi psami nie problemu. Mamy 14 psów w schronisku, do tego odławianie ich i zabezpieczenie ich . W tym roku dostaliśmy opinię z instytucji, które oceniały ten program, gdzie poruszana jest kwestia bezdomności kotów i ich dokarmiania. Jest program z którym radni zapoznali się i mamy ustalone podstawowe zasady, które są w ustawie narzucone na opinię i proszą o podjęcie tej uchwały.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

1.      Bartold Krzysztof- jestem za

 

2.      Gołębiewski Ryszard - jestem za

 

3.      Jankowska Wiesława- jestem za

 

4.      Kawecka Iwona- jestem za

 

5.      Kokosińska Iwona- jestem za

 

6.      Machnacki Andrzej- jestem za

 

7.      Maliszewski Konrad- jestem za

 

8.      Pawlak Radosław- jestem za

 

9.      Piórkowski Ryszard- jestem za

 

10.   Rydzewska Ewa- jestem za

 

11.   Siedlecka Janina- jestem za

 

12.   Sepetowski Dariusz- jestem za

 

13.   Turkowska Teresa- jestem za

 

14.   Wróblewski Mariusz- jestem za

 

15.   Zimny Krzysztof- jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosach „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr 117/XIV/2020 2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2020 roku”.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Zimny ogłosił 15 minutową przerwę.

Ad pkt 11

Pan Wójt poinformował, że w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zaistniała konieczność wprowadzenia zmian, w naszej uchwale w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Dzierzążnia na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, która obowiązuje od 29 sierpnia 2008 roku . Wyjaśnił, że za umieszczenie infrastruktury technicznej (kabel elektryczny, rura wodociągowa, gazowa, itp.) w pasie drogi gminnej, czy jakieś przejście pod drogą, jeśli ktoś wykonuje, czy montuje jakąś instalację, to ta osoba płaci za zajęcie pasa drogowego. Następnie płaci też za to, że ta infrastruktura w tej drodze jest umieszczona przez dłuższy okres czasu, i co roku zobowiązany jest odprowadzać za umieszczenie tej instalacji w pasie grogi gminnej opłatę.

W przedmiotowym przypadku dotyczy to sytuacji, aby samorządy nie nakładały zbyt dużych stawek opłat za korzystanie z pasa drogowego w przypadku umieszczania sieci telekomunikacyjnej. W przypadku naszej gminy były to małe stawki, np.:

·          za   zajęcie jezdni do 20 %   szerokości - 0,10 zł.

·          powyżej 20 % do 50% szerokości – 0,15 zł.

·          powyżej 50 % do 100% szerokości – 0,20 zł.

·          pozostałych elementów pasa drogowego – 0,10 zł.

Jest to spowodowane tym, że jeśli firmy telekomunikacyjne chciały zamieścić tam swoją sieć i gminy naliczały bardzo duże opłaty, to tym firmom nie opłacało się i ten Internet, czy inne rzeczy związane z przepływem danych czy infrastruktury firmy nie mogły zdołać tym wymaganiom. Dlatego ustawodawca wprowadził także ograniczenie odnośnie tej sieci komunikacyjnej. Ustalono nowe stawki za zajęcie pasa drogowego, wobec czego konieczna jest zmiana uchwały w celu dostosowania jej do obowiązujących przepisów.

Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

1.      Bartold Krzysztof- jestem za

 

2.      Gołębiewski Ryszard - jestem za

 

3.      Jankowska Wiesława- jestem za

 

4.      Kawecka Iwona- jestem za

 

5.      Kokosińska Iwona- jestem za

 

6.      Machnacki Andrzej- jestem za

 

7.      Maliszewski Konrad- jestem za

 

8.      Pawlak Radosław- jestem za

 

9.      Piórkowski Ryszard- jestem za

 

10.   Rydzewska Ewa- jestem za

 

11.   Siedlecka Janina- jestem za

 

12.   Sepetowski Dariusz- jestem za

 

13.   Turkowska Teresa- jestem za

 

14.   Wróblewski Mariusz- jestem za

 

15.   Zimny Krzysztof- jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosach „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie, podjęła Uchwałę NR 118/XIV/2020 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Dzierzążnia na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

  Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 12

W tym punkcie Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wpłynęła skarga na działalność Wójta i Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przeanalizowała wniesioną skargę oraz sprawę, której dotyczy. Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Mariuszowi Wróblewskiemu celem przedstawienia stanowiska komisji.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Mariusz Wróblewski zapoznał radnych z treścią skargi. Następnie Pan Wróblewski przedstawił stanowisko Komisji Skarg Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie. Poinformował, że w dniu 14 lutego 2020 roku wpłynęło pismo Pana W.G. do Wójta Gminy oraz pismo o tej same treści do Rady Gminy Dzierzążnia. W piśmie nazwanym przez W.G. skargą, skarżący zarzuca Wójtowi Gminy nieprawidłowe wywiązywanie się z obowiązków utrzymania drogi gminnej nr G300328W Kadłubowo /przez wieś/ oznaczonej nr ewid. 107 i drogi wewnętrznej oznaczonej nr ewid. 64 w miejscowości Kadłubowo. Skarżący zarzuca Wójtowi i Radzie Gminy, że działaniem swoim naruszyli art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, art. 20 pkt 2,3,4 oraz 11 ustawy o drogach publicznych, art. 61 Prawa budowlanego. Zarzuty skarżącego nie zasługują na uwzględnienie, a mianowicie nie znajdują one poparcia w działaniach podejmowanych przez Wójta.

Przedmiotowa droga składająca się częściowo z drogi gminnej (część dz. nr 107 na odcinku ok. 200 mb) oraz drogi wewnętrznej (część dz. nr 64) posiada nawierzchnię żwirową o szerokości od 3 do 5 m. Droga zlokalizowana jest pośród gruntów rolnych w terenie niezabudowanym, stanowi dojazd do pól i 2 niezamieszkałych siedlisk w miejscowości Kadłubowo, droga służy głównie do transportu płodów rolnych, nawozów oraz dojazdu do pól.

Nie jest prawdą, że droga nie jest właściwie utrzymywana. Przeglądy dróg, w tym i będącej przedmiotem skargi nie wykazały, aby droga była nieprzejezdna. Szerokość pasa drogi gruntowej jest zmienna, ale wystarczająca do obecnego natężenia ruchu pojazdów na drodze. Po stwierdzeniu, że wdrodze powstały wyrwy lub choćby zagłębienia utrudniające dojazd Gmina wykonuje prace polegające na żwirowaniu i równaniu dróg o nawierzchni żwirowej i gruntowej, przez co przeciwdziała niszczeniu nawierzchni dróg i wywiązuje się z obowiązku ich utrzymania.   Również przedmiotowa droga była dożwirowywana w ciągu kilku ostatnich lat (rok 209, 2018, 2017) na potwierdzenie, tych działań w urzędzie znajdują się odpowiednie dokumenty.  

Jednocześnie należy zauważyć, że inni właściciele działek sąsiadujących z przedmiotową drogą gruntową nie negują jej przebiegu ani sposobu utrzymania. Nadmieniam, iż w myśl art. 152 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny w łaściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych, a tym samym utrzymania granic pomiędzy gruntami sąsiednimi i do ponoszenia wspólnie kosztów ich utrzymania.

Zadaniem wójta jako zarządcy dróg jest przestrzeganie zapisów ustawy o drogach publicznych, których Wójt w ocenie Komisji przestrzega. Realizacja oczekiwań skarżącego dotyczących niniejszej drogi gruntowej wiązałaby się z dokonaniem poszerzenia pasa drogowego, a jest to możliwe w przypadku przebudowy lub budowy drogi. Na chwilę obecną takich planów inwestycyjnych Rada Gminy nie przewidziała w budżecie.

Z uwagi na określone, niewystarczające w stosunku do potrzeb środki finansowe na utrzymanie dróg, o których mowa w skardze, przebudowa nie może być wykonana. Gmina dokłada wszelkich starań w przedmiocie pozyskiwania środków zewnętrznych dzięki którym można budować lub przebudowywać drogi gminne.

W pierwszej kolejności realizowane są inwestycje drogowe w terenach o zwartej zabudowie, a następnie drogi stanowiące dojazd do pól rolników. W przypadku stworzenia możliwości pozyskiwania przez gminy większych niż dotychczas środków finansowych z pewnością będą one przeznaczone również na drogi o niższej intensywności ich użytkowania.

Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Zimny podziękował Panu Wróblewskiemu, że na podstawie uzyskanych wyjaśnień Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że działania Wójta Gminy nie naruszyły przepisów prawnych, nie posiadają znamion nierzetelności wykonywania obowiązków.

Rada Gminy Dzierzążnia po przeanalizowaniu skargi oraz zebranych w sprawie materiałów jak również po wysłuchaniu wniosków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z uwagi na brak potwierdzenia słuszności zarzutów podniesionych w skardze postanowiła uznać skargę na Wójta Gminy Dzierzążnia za bezzasadną, podzielając i przyjmując za własne ustalenie, argumentację oraz stanowisko przedstawienia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały tj.; że, uznaje się za  bezzasadną skargę Pana W.G. wniesioną w dniu 14 lutego 2020 roku na działanie Wójta Gminy Dzierzążnia.

1.      Bartold Krzysztof- jestem za

 

2.      Gołębiewski Ryszard - jestem za

 

3.      Jankowska Wiesława- jestem za

 

4.      Kawecka Iwona- jestem za

 

5.      Kokosińska Iwona- jestem za

 

6.      Machnacki Andrzej- jestem za

 

7.      Maliszewski Konrad- jestem za

 

8.      Pawlak Radosław- jestem za

 

9.      Piórkowski Ryszard- jestem za

 

10.   Rydzewska Ewa- jestem za

 

11.   Siedlecka Janina- jestem za

 

12.   Sepetowski Dariusz- jestem za

 

13.   Turkowska Teresa- jestem za

 

14.   Wróblewski Mariusz- jestem za

 

15.   Zimny Krzysztof- jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosach „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie, podjęła Uchwałę NR 119/XIV/2020 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Dzierzążnia uznając ja za bezzasadną.

  Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 13

W tym punkcie Wójt Pan Adam Sobiecki przedstawił sprawozdanie o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2019 rok.

Pan Wójt wyjaśnił, że jest niedopłacone 230 zł. dla trzech nauczycieli stażystów. Każdy nauczyciel nie może zarabiać poniżej pewnej kwoty bazowej, np. jeśli nie ma pełnego etatu i nie zarobi kwoty ustawowo wymaganej, to później jest tzw. czternastka, gdzie trzeba ją dopłacić. W Naszej Gminie zostało to dobrze wyliczone, tylko musimy dopłacić 230,32 zł. W pozostałych przypadkach nie ma przekroczeń, jest to informacja jawna.

Nikt z Radnych nie wyraził chęci zabrana głosu w tym punkcie porządku obrad. Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Gminy Pan Zimny przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad pkt 14 – Sprawy różne, wolne wnioski

W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady Gminy przeczytał petycję od Stowarzyszenia na rzecz Gminy Dzierzążnia jaka wpłynęła do Wójta Gminy oraz Rady Gminy w Dzierzążni, pod którą podpisali się zarząd, członkowie i sympatycy stowarzyszenia.

Radna p. Jankowska zapytała, czy jest pan Prezes Stowarzyszenia, a pan Zimny poinformował, że są przedstawiciele stowarzyszenia.

Pan Wójt wyjaśnił, że wszystkie budynki są we władaniu gminy i mogą być wykorzystane do różnych celów kulturalnych. Poinformował, że rusza Klub „Senior+” i liczymy na współpracę ze stowarzyszeniami z terenu gminy w tym także z Stowarzyszeniem na rzecz Gminy Dzierzążnia. Wójt poinformował, że należy wykorzystywać te miejsca jakie mamy w naszych zasobach jak np. Podmarszczyn oraz, że nie ma takiego wymogu, aby gmina musiała zagwarantować stowarzyszeniom siedzibę.  

Wójt Pan Sobiecki powiedział, że liczy na współpracę i wykorzystanie tego zasobu lokalowego jaki mamy.

Prowadzący obrady Przewodniczący RG poinformował Prezesa Stowarzyszenia, iż Rada Gminy udzieli odpowiedzi pisemnej w ustawowym terminie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Wiesława Jankowska zapytała pana Prezesa Stowarzyszenia o  statutowe działania, programy, jaki ma być budynek i gdzie, na czyjej działce. Pani Jankowska powiedziała, że jest wyszykowana sala w Podmarszczynie, w Kadłubowie, Starczewie czy Dzierzążni   i można z nich korzystać.

Radna p. Turkowska złożyła podziękowania dla Zarządu Starostwa Powiatu za montaż lustra, panu Wójtowi Gminy Dzierzążnia za napisanie pisma, a   Radnemu Powiatowemu p. Opolskiemu za to, że dopomógł i przyspieszył w sprawie. Jednocześnie radna poprosiła Radnego Powiatu o postawienie znaku ograniczającego prędkość do 50 oraz o wycięcie akacji z rowów w Kadłubowie.

Pan Opolski poinformował, że przekaże wszystkie sprawy o wykoszenie poboczy i wycięcie gałęzi z rowów do Zarządu Dróg Powiatowych. Wspomniał też o inwestycji powiatowej dotyczącej dróg: o drodze, która jest planowana z Kucic do Chrościna   i musi być zrealizowana w tym roku. Odcinek drogi ok. 2 km. od Ilinka do Wilamowic jest dofinansowany przez gminę Płońsk i musi być wykonany. Natomiast odcinek drogi w Kucicach z uwagi na przebudowę mostu będzie realizowany w przyszłym roku.

Pan Radny Powiatu powiedział, że może na następną sesję przyjedzie Starosta, bądź Wicestarosta Powiatu Płońskiego.

Przewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof Zimny powiedział, że będziemy zaszczyceni jeśli pani Starosta lub Wicestarosta przyjedzie do nas.

Dalszych pytań nie było.

Ad pkt 15 – Zamknięcie sesji

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof Zimny podziękował wszystkim za udział w sesji oraz zamknął obrady XIV sesji Rady Gminy w Dzierzążni o godz. 15.00.

 

 

Protokołowała:                                                                                                                                                        

Bożena Jabłkowska                           

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-15 13:31:32
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-15 13:32:04
  • Liczba odsłon: 938
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278356]

przewiń do góry