UCHWAŁA Nr 127/XXII/2009                        

Rady Gminy Dzierzążnia

 z dnia 24 kwietnia 2009 roku  

 

w  sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu  i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dzierzążnia. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2  Ustawy z dnia 08 marca 1990r.        o samorządzie gminnym ( tj.   Dz.U. Nr 142, z 2001 roku, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.     z 2005 r. Nr. 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok, w brzmieniu załączników do uchwały, udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

             mgr Agnieszka Harazińska

 

UCHWAŁA NR 128/XXII/2009

RADY GMINY W DZIERZĄŻNI

z dnia 24 kwietnia 2009r.

  

w sprawie przekazania  środków finansowych dla Policji.

 

            Na podstawie art..18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze. zm.) oraz art. 13 ust.4e pkt.2 i ust.4f  pkt 1 w związku z art. 13 ust 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji ( Dz. U. z 2007r. Nr 43, poz. 277 ze zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1  

Przekazać środki finansowe na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Radomiu w wysokości 24.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji ,,oznakowany A” dla Komendy Powiatowej Policji w Płońsku – Rewir Dzielnicowych w Dzierzążni.

 

§ 2 

Podstawą do przekazania środków finansowych, o których mowa w § 1, będzie umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Dzierzążnia, a Komendantem Wojewódzkim Policji w Radomiu.

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                        mgr Agnieszka Harazińska

 

 

Uchwała Nr 129/XXII/2009

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia  24 kwietnia 2009 roku

 

zmieniająca  Uchwałę Nr 126/XXI/2009 z dnia 30 marca 2009r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej.

 

            Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142. poz. 1591 z 2001 r. ze zm.)  oraz art. 167 ust. 2  pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)  Rada Gminy uchwala co następuje:

 

 § 1

W Uchwale Nr 126/XXI/2009 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 marca 2009 r. roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu w kwocie  389 117,00  zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemnaście zł) na realizację inwestycji pn: „Poprawa warunków życia mieszkańców i spójności komunikacyjnej Gminy Dzierzążnia i Gminy Naruszewo z drogą krajową Nr 10 i Nr 50 poprzez przebudowę drogi powiatowej Wilamowice – Przemkowo – Stachowo” .

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.

 uzasadnienie129

                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                       mgr Agnieszka Harazińska

 

 

Uchwała Nr 130 /XXII/2009

Rady Gminy w Dzierzążni

 z dnia 24 kwietnia 2009r. 

 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzierzążnia na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego .

 

            Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  2001 r  Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r Nr 96 poz. 873 ze  zmianami)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1 

            Uchwala się Program współpracy Gminy Dzierzążnia na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego   w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Dzierzążnia

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

zalacznik130.doc

Przewodnicząca Rady Gminy

 

mgr Agnieszka Harazińska

 

                                            Uchwała Nr   131/XXII/2009                   

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 24 kwietnia  2009 roku

 

w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U.  Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz  art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze  zmianami)  oraz § 9 pkt 4 Uchwały Nr 107/XIX/2008 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2008 roku,   Rada Gminy   uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zwiększenie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 2

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów   - 12 870 734,00

- po stronie wydatków   - 13 495 996,00

§ 4

 

1.      Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2.      Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

  

§ 5 

Dochody ustalone w  § 4 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Wydatki ustalone w § 4 obejmują wydatki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych    oraz  wydatki w kwocie 59 567,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

§ 8

Deficyt budżetu gminy w wysokości 625 262,00 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, w kwocie 625 262,00 zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2009.

 

zal._nr_1

zal._nr_2

zal_3_4_7

zal__nr5_6

zal_nr8

                                                                                                Przewodniczący Rady Gmin

                                                                     mgr Agnieszka Harazińska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sobiecki Adam
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-05-29 15:34:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Sobiecki Adam
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-29 15:34:56
  • Liczba odsłon: 848
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174577]

przewiń do góry