Zobacz podgałęzie

Protokół z VI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej w dniu 30 czerwca 2003 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy

Obrady rozpoczęły się o godzinie 9.00, a zakończyły o godzinie 14.00. Na stan 15 radnych obecnych było 14 radnych według listy obecności załączonej do protokołu. W sesji uczestniczyli również Sołtysi wsi oraz zaproszeni goście tj. radny Powiatu – Pan Franciszek Goszczyński, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy: Pani Sława Augustynowicz, Pani Regina Sobczeńska, Pani Marta Borowska oraz Skarbnik Gminy i Sekretarz Gminy.

Przewodnicząca powitała wszystkich uczestników obrad, a następnie otworzyła obrady VI Sesji Rady Gminy. Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał (14 radnych), wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy bez odczytywania informując radnych, że zapoznała się z jego treścią, która w całości odzwierciedla przebieg poprzedniej Sesji Rady Gminy. Wniosek poddała pod głosowanie. Radni przyjęli go jednogłośnie. Protokół z V Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, który otrzymali wszyscy radni wraz z zawiadomieniem i materiałami na sesję, zawnioskowała o zmianę porządku obrad dotyczącą przesunięcia pkt 12 porządku w miejsce pkt 4, a tym samym przesunięcie pozostałych punktów porządku obrad, uzasadniając tym, że Pani Ewa Sieklucka – Kierownik Samodzielnego Gminnego ZOZ w Dzierzążni ma pilny wyjazd do Ciechanowa. Swój wniosek poddała pod głosowanie.

Radni przyjęli go jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady odczytała porządek obrad po zmianie, który otrzymał następujące brzmienie:

 1. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy.

 2. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy.

 3. Informacja Wójta Gminy w Dzierzążni z działalności międzysesyjnej.
 4. Przedłożenie sprawozdania przez Kierownika Samodzielnego Gminnego ZOZ w Dzierzążni z działalności zakładu za 2002 rok
 5. 5. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

 6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
 7.  Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni.
 8.  Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania zespołu opiniującego ławników do Sądu Rejonowego w Płońsku.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Stare Gumino w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Stare Gumino w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 11. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Sadkowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 12.  Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy Dzierzążni.

Ad pkt 3 Informacja Wójta Gminy dotyczyła realizacji zadań w okresie od 24 kwietnia do 30 czerwca 2003 roku. Zawierała ona następujące zagadnienia i dane:

 1. Urząd Gminy na bieżąco realizuje wszelkie zadania administracyjne wynikające z funkcjonowania samorządu gminnego:

  • wydano szereg decyzji administracyjnych w tym najbardziej kontrowersyjną, dotyczącą warunków zagospodarowania nieruchomości w Dzierzążni pod przetwórstwo nawozów mineralno-organicznych (decyzja negatywna pomimo spełnionych wymogów pod względem formalno-prawnym). Przyczyną wydania negatywnej decyzji administracyjnej był protest mieszkańców Dzierzążni. Powyższą decyzję zaskarżył do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie zainteresowany. Oczekujemy na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

  • w ramach konwentu Wójtów i Burmistrzów powiatu Płońskiego prowadzone były rozmowy, których rezultatem było powołanie Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego. Związek ten mógłby zorganizować 1 powiatowe wysypisko śmieci w Dalanówku wg standardów i wymogów europejskich i inne inwestycje dotyczące ochrony środowiska jak: kanalizacja z wykorzystaniem środków unijnych. W tym celu odbyliśmy spotkanie w Działdowie zapoznając się z funkcjonowaniem ekologicznych oczyszczalni na działdowszczyźnie.

 2. Urząd Gminy w miesiącu czerwcu br. przeprowadził Referendum ogólnokrajowe w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, odpowiedzialny był za obsługę techniczną. Wynik był 60% na „NIE” i 40% na „TAK”. Był to jeden z najgorszych wyników w powiecie, a nawet w województwie przy frekwencji 40% biorących udział w głosowaniu.

 3. Inwestycje:

 1. przeprowadzono przetargi na następujące inwestycje:

  • 05 czerwca 2003 roku na budowę chodnika w Dzierzążni. Wygrała firma Zarząd Dróg i Mostów w Płońsku za kwotę 449 791zł, realizacja zadania I etapu do 31 października 2003 roku,

  • 12 czerwca 2003 roku na dożwirowanie drogi gminnej Wierzbica Pańska-Sadkowo. Zadanie realizuje firma WAPNOPOL z Dzierzążni za kwotę 66 295zł. Urząd Marszałkowski w Warszawie na złożony wniosek przez Urząd Gminy przyznał dofinansowanie z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację powyższego zadania w wysokości 45 000zł. Realizacja inwestycji lipiec-sierpień 2003 roku,

  • 24 czerwca 2003 roku na położenie asfaltu na drodze Kucice-Podmarszczyn na odcinku 1570 mb za cenę 183 220zł brutto. Powyższy przetarg wygrała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Płońsku. Termin realizacji lipiec-sierpień 2003 roku,

  • 27 czerwca 2003 roku odbył się przetarg na malowanie budynków i wnętrza szkół w Dzierzążni i Kucicach,

  • została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na położenie asfaltu na drodze Gumino-Sarnowo Góry o długości 2611,70 mb po podziale nadwyżki budżetowej z 2002 roku i akceptacji rady Gminy zostanie przeprowadzony przetarg na powyższą inwestycję do końca sierpnia.

 2. w miesiącu lipcu i sierpniu zaplanowano do wykonania:

  • przetarg na wymianę okien w budynku mieszkalnym Samodzielnego Gminnego ZOZ w Dzierzążni (mieszkania nauczycieli) i budynku Urzędu Gminy ,

  • remont dróg gminnych w ramach oszczędności inwestycyjnych,

  • dokumentację kosztorysową na drogę w Chrościnie (asfalt o długości 1900 mb) z ewentualnym złożeniem wniosku na dofinansowanie w ramach programu SAPARD.

   1. Oświata

   Od 01 września 2003 roku przestaje funkcjonować filia Szkoły Podstawowej w Sieklukach, na wniosek zainteresowanych rodziców dzieci uczęszczających do tej szkoły.

   Po złożonej informacji przez Wójta Gminy o głos poprosił radny Powiatu Płońskiego Pan Franciszek Goszczyński. nawiązał on do odbytego spotkania w Starostwie z przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które przybliżyło temat składania wniosków o dopłaty dla rolników i co się z tym wiąże. Radny podkreślił w tym miejscu, że w pierwszej kolejności rolnicy muszą uporządkować swoje grunty tj.

   - posiadać akt własności ziemi oraz wypisy z ewidencji gruntów zgodne z areałem poszczególnych działek.

   W tym celu będą prowadzone szkolenia, a w szczególności z uwzględnieniem wypełniania wniosków przez rolników, dlatego uczestniczenie w tych szkoleniach nie powinno być ignorowane przez rolników. Prawdopodobnie przyjmowane one będą w Urzędzie Gminy, ale bez odpowiedzialności za treść ich wypełniania.

   Poinformował, że w powiecie został ogłoszony przetarg na kolczykowanie bydła, które odbywać będzie się przez przez przedstawiciela wygranej firmy nieodpłatnie. Trzodę chlewną rolnicy będą kolczykować w ramach własnych. Apelował, by przeprowadzili z rolnikami rozmowy, by jak najszybciej uporządkowali swoje akty własności i pobrali wyciągi z ewidencji gruntów.

   Ad pkt 4 Sprawozdanie finansowe z działalności Samodzielnego Gminnego ZOZ w Dzierzążni za 2002 rok przedstawiła Pani Ewa Sieklucka – Kierownik SG ZOZ w Dzierzążni. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. Jednocześnie wyjaśniła, że umowy o pracę z pracownikami zakładu zostały zawarte na czas nieokreślony. Od 01 lipca 2003 roku zostanie zatrudniony lekarz w Ośrodku Zdrowia w Kucicach.

   Po przedstawionych sprawozdaniach radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań do Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni.

   Wójt Gminy poinformował, że odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy SG ZOZ w Dzierzążni w dniu 17 czerwca 2003 roku, na którym było szczegółowo rozpatrywane powyższe sprawozdanie finansowe za 2002 rok. Zaznaczył, że Pani Ewa Sieklucka należycie wypełnia swoje obowiązki i Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej funkcjonuje i nadal będzie funkcjonował zgodnie z wymogami przepisów.

   Ad pkt 5 Przed przystąpieniem do podjęcia Uchwały Nr 37/VI/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok zabrała głos Pani Krystyna Jarosławska – Skarbnik Gminy, która omówiła konieczność wprowadzenia zmian w budżecie w związku z wpływem środków finansowych na dotacje celowe jak:

   • wprowadzenie dotacji na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego dz. 751 – kwota 11 391zł,

   • zakup książek dla klas I – dz.801 – kwota 1 400zł,

   • wyprawki dla klas I i dożywianie – dz.853 – kwota 20 320zł,

   • refundacja ulg ustawowych – dz.758 – kwota 23 587zł.

   Ogółem zwiększenie dochodów wynosi 56 698zł. Obrazuje to dokładnie załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

   Załącznik Nr 2 to zwiększenie wydatków o kwotę 56 698zł i przedstawia się następująco:

   • dz.801 – kwotę 12 400zł w rozbiciu na zakup książek – 1 400zł i dofinansowanie projektu i kosztorysu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kucicach,

   • dz.751 – to wydatki związane z referendum- kwota 11 391zł,

   • dz.853 – 20 320zł – to kwota, która zostanie przeznaczona na wyprawki dla klas I i dożywianie,

   • dz.600 rozdz. 60016 – drogi gminne – kwotę 4 567zł przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dróg gminnych,

   • dz.750 Administracja państwowa i samorządowa – zwiększenie o 8 020zł ze względu na zwiększenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy o dodatek specjalny od 01 lipca 2003 roku.

   Następnie omówiła załącznik Nr 5 do projektu uchwały stanowiący wydatki na inwestycje gminne planowane do realizacji w roku budżetowym 2003 ( nie objęte programem wieloletnim).

   Radni do omówionego projektu Uchwały Nr 37/VI/2003 nie wnieśli żadnych uwag.

   Przewodnicząca Rady odczytała projekt Uchwały Nr 37/VI/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok i poddała go pod głosowanie.

   Głosowało 14 radnych obecnych na obradach. Uchwała Nr 37/VI/23003 Rady Gminy została przyjęta jednogłośnie. Stanowi załącznik do protokołu.

   Ad pkt 6 Po przyjęciu Uchwały Nr 37/VI/2003 Skarbnik Gminy przeszła do omawiania projektu uchwał Nr 38/VI2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok dotyczącego podziału nadwyżki budżetowej za 2002 rok. Skarbnik nadmieniła, że Wójt Gminy proponuje w całości przeznaczyć kwotę 402 875zł nadwyżki na przebudowę drogi gminnej Nowe Gumino-Sarnowo Góry tj. położenie asfaltu na powyższej drodze o odcinku 2611,7 mb. Jest to droga najczęściej wykorzystywana przez mieszkańców tych sołectw i innych użytkowników. Po złożonych wyjaśnieniach przez panią Skarbnik, radni nie wnieśli żadnych uwag.

   Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 38/VI/2003 Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok i poddała go pod głosowanie.

   Głosowało 14 radnych. Uchwała Nr 38/VI/2003 Rady Gminy została przyjęta jednogłośnie. stanowi ona załącznik do protokołu.

   Ad pkt 7 Przed podjęciem Uchwały Nr 39/VI/2003 Rady Gminy w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Gminnym ZOZ w Dzierzążni głos zabrał Wójt Gminy. Wyjaśnił, że działanie obecnej rady wygasa z chwilą powołania nowego składu Rady Społecznej. Zgodnie z zapisem w Statucie Samodzielnego Gminnego ZOZ kadencja Rady Społecznej upływa równocześnie z kadencją Rady Gminy. Ze względu na to, że obecna Rada Społeczna była zainteresowana ostatecznym rozliczeniem i przyjęciem sprawozdania finansowego SG ZOZ, które zostało przyjęte dopiero w dniu 17 czerwca 2003 roku na jej posiedzeniu, powołanie jej przesunęło się.

   Wobec tego, że nie zachodzi konieczność wymiany obecnego składu, Wójt zaproponował członków z poprzedniej kadencji. Członkowie ci wyrazili zgodę na ponowne kandydowanie do składu Rady Społecznej tj. Pani Wiesława Jankowska, Pani Zofia Krysiewicz i Pani Alina Bielewicz.

   Z uwagi na to, że radni nie zgłosili żadnych uwag do proponowanego składu, Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 39/VI/2003 i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych.

   Uchwała Nr 39/VI/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

   Ad pkt 8 Projekt Uchwały Nr 40/VI/2003 Rady Gminy w Dzierzążni dotyczył powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Płońsku. Zanim Rada podjęła uchwałę, przewodnicząca wyjaśniła, że do podjęcia tej uchwały obligują przepisy art. 163 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.Nr 98, poz.1070 z 2001 roku z póź.zm.). powołany przez Radę Gminy zespół na posiedzeniu analizuje dane osobowe zgłoszonych kandydatów na ławników mając na uwadze kryteria wymienione w art. 158 i art. 159 w/w ustawy. Zaproponowała, by przewodniczący poszczególnych komisji lub radni podali kandydatury do składu zespołu. podano następujących kandydatów do zespołu:

     1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Wiesława Jankowska zgłosiła kandydaturę Krzysztofa Gąsiorowskiego,

     2. Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury – Zofia Krysiewicz zgłosiła kandydaturę Wacława Olszewskiego,

     3. Radny Wiesław Pawlak zgłosił kandydaturę Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P/poż. i Ochrony Środowiska - Kazimierza Milewskiego,

     4. Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej – Ryszard Piórkowski zgłosił kandydaturę Zbigniewa Wiktorzaka,

     5. Wójt Gminy – pracownika Urzędu Gminy – Alinę Bielewicz,

     6. Prezes Sądu Rejonowego w Płońsku – Iwonę Kaniewską – Sędziego Sądu Rejonowego w Płońsku.

   Wszyscy członkowie wyrazili zgodę na kandydowanie, Rada nie miała żadnych uwag w stosunku do zgłoszonych kandydatur.

   Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 40/VI/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Płońsku i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych.

   Uchwałę Nr 40/VI/2003 Rada Gminy przyjęła jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

   Ad pkt 9,10,11 Projekt Uchwały Nr 41/VI/2003 i Nr 42/VI/2003 dotyczył sprzedaży zabudowanych nieruchomości w Starym Guminie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Pierwsza nieruchomość to działka o pow.0,0583 ha, na której znajduje się sklep Gminnej Spółdzielni „SCH” w Dzierzążni. Gminna Spółdzielnia złożyła wniosek o oddanie powyższej działki w wieczyste użytkowanie, ale zgodnie z przepisami radca prawny stwierdził, że nie można przekazać jej w użytkowanie wieczyste, a sprzedać w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zaznaczając w uzasadnieniu, że powyższa nieruchomość obciążona jest prawami wobec Gminnej Spółdzielni „SCH” w Dzierzążni, która z własnych środków wybudowała sklep.

   Druga nieruchomość o pow.0,8418 ha jest zabudowana budynkiem szkoły, który corocznie ulega dalszemu niszczeniu. Obiekt ten wymaga kapitalnego remontu, co wiązałoby się z poniesieniem znacznych kosztów finansowych.

   Wójt w dalszej wypowiedzi podkreślił, że były prowadzone rozmowy z mieszkańcami obydwu sołectw tj. Nowego i Starego Gumina, którzy wyszli do Wójta z propozycją wybudowania dla użytku straży i mieszkańców świetlicy wraz z garażem. Na powyższym spotkaniu, Wójt zadeklarował, że powyższą sprawę przedstawi na Sesji Rady i wówczas radni zdecydują, czy w budżecie gminy na przyszły rok zarezerwować środki finansowe na zrealizowanie powyższego zadania. Następnie poprosił o wypowiedź radnego Starego Gumina – Pana Zbigniewa Wiśniewskiego i Sołtysa Pana Ryszarda Wiśniewskiego oraz radnego z Nowego Gumina – Pana Pawła Traczyka i Sołtysa z Nowego Gumina – Pana Adama Kochańskiego. Radny i Sołtys ze Starego Gumina uznali, że wybudowanie świetlicy i garażu dla straży byłoby trafnym rozwiązaniem. Społeczność lokalna miałaby gdzie odbywać spotkania wiejskie, a straż spotkania strażackie. Podobne zdanie wyrazili radny i Sołtys z Nowego Gumina. Innych uwag do przedstawionych projektów uchwał nie wnieśli.

   Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 41/VI/2003 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości w Starym Guminie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych. Uchwałę Nr 41/VI/2003 rady Gminy w Dzierzązni radni przyjęli jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

   Następnie odczytała projekt Uchwały Nr 42/VI/2003 i poddała go pod głosowanie. Radni uchwałę przyjęli jednogłośnie przy stanie 14 radnych obecnych na sali.

   Projekt Uchwały Nr 43/VI/2003 Rady Gminy dotyczył sprzedaży zabudowanej nieruchomości w Sadkowie. Powyższa nieruchomość zabudowana jest dworkiem w bardzo złym stanie technicznym. Konserwator zabytków wyraził zgodę na sprzedaż tej nieruchomości i rozbiórkę znajdującego się na niej budynku. Działkę wyceniono na 13 950zł. Do tej uchwały radni również nie wnieśli żadnych uwag.

   Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych. Uchwała Nr 43/VI/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości we wsi Sadkowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

   Ad pkt 12 Zanim Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy, Przewodnicząca Rady wyjaśniła konieczność jego zmiany. Zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U.Nr 33, poz.264 z 2003 roku), Rada Gminy przyznaje Wójtowi dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nie przekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego + dodatku funkcyjnego. W/w dodatek ma charakter obligatoryjny i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2003 roku. Po wyjaśnieniach Przewodniczącej Rady zabrał głos Wójt, który nadmienił, że nigdy nie dopominał się wprowadzania do jego wynagrodzenia dodatku specjalnego. Wyjaśnił jednocześnie, że kiedy były ustalana poprzednie składniki wynagrodzenia dodatek specjalny miał charakter uznaniowy, a nie obligatoryjny ( w listopadzie 2002 roku), a jeżeli rada uzna to za stosowne i zgodne z prawem przychyla się do jej decyzji.

   Po wypowiedzi Wójta radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań.

   Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 44/VI/2003 Rady Gminy w Dzierzążni i poddał go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na obradach. Uchwałę Nr 44/VI/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy radni podjęli jednogłośnie. Nowe wynagrodzenie obowiązuje od 01 lipca 2003 roku bez wyrównania . Niniejsza uchwała stanowi załącznik do protokołu.

   Ad pkt 13 W tym punkcie Wójt Gminy zapoznał Radę z pismem Ministerstwa Rolnictwa przekazanym przez Wojewódzki Oddział Środowiska, Delegatura – Placówka Zamiejscowa w Ciechanowie, a dotyczącym preferencyjnych kredytów obrotowych udzielanych po klęsce suszy i wymarznięciu mającej miejsce w 2000 roku celem przekazania informacji rolnikom. Informacja ta dotyczyła wydłużenia o jeden rok stosowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłat do oprocentowanych kredytów klęskowych dla gospodarstw rolnych. Wnioski będą rozważane przez bank kredytujący w przypadkach szczególnie uzasadnionych zdarzeń losowych uniemożliwiających terminowe wywiązanie się z zobowiązań wobec banku. Zwrócił się do sołtysów i radnych, aby przekazali swoim mieszkańcom powyższą wiadomość.

   Drugim pismem z jakim zapoznał Wójt Radę Gminy było pismo Stowarzyszenia „PRO REGIONIS BONO” w Płońsku, które zwróciło się z prośbą o wynajęcie dwóch sal lekcyjnych, korytarza i łazienki oraz miejsca na szatnię dla potrzeb Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku w budynku Szkoły Podstawowej w Sieklukach. Jednocześnie zwrócił się do radnych o wypowiedź w tej sprawie. Radni powyższą propozycję zaakceptowali i pozostawili do dalszego załatwienia Wójtowi Gminy. Następnie swoje wnioski i zapytania zgłosili:

   1) Sołtys wsi Dzierzążnia – Pan Fotek Edward zwrócił się z zapytaniem do Wójta, czy będzie podwyższona prowizja dla Sołtysów?

   2) Sołtys wsi Rakowo – Pan Adam Zmysłowski zapytał, czy maja ważność świadectwa o pochodzeniu zwierząt wydawane przez gminy, gdyż nie wszyscy nabywający zwierzęta je honorują. Wymagają zaświadczeń wydawanych przez lekarza weterynarii.

   3) Radny Wiesław Pawlak zapytał Wójta, co dzieje się z lekarzem weterynarii Panem Janem Chodarewiczem, gdyż nigdy nie można go zastać w miejscu pracy i w miejscu zamieszkania. Budynki stoją puste, a rolnicy nie mogą skorzystać z usług weterynaryjnych.

   Wójt odpowiedział na powyższe pytania:

   Ad pkt 1) W budżecie gminy na 2003 rok nie było zwiększenia środków finansowych na powyższe zobowiązania, zmiany dokonuje się na koniec roku i sprawe powyższą należy przedstawić przy opracowywaniu budżetu na 2004 rok. Nadmienił, że obecna wysokość prowizji kształtuje się podobnie w sąsiednich gminach.

   Ad pkt 2) Do końca 2003 roku zaświadczenia wydawane przez gminę o pochodzeniu zwierząt są ważne i powinny być honorowane.

   Ad pkt 3) Wójt wyjaśnił, że zalega on z czynszem za mieszkanie i lokale użytkowe, ale kierowanych do niego pism nie przyjmuje. Został podjęta decyzja i przesłana do Pana Chodarewicza o opuszczeniu przez niego zajmowanych pomieszczeń. Sprawa jest w toku załatwiania.

   Innych pytań i wniosków radni nie zgłosili.

   Przewodnicząca Rady zamknęła obrady VI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

    

   Protokółowała

   Barbara Wicińska-Misiowiec

    

  Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-17 09:20:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-17 09:31:45
  • Liczba odsłon: 1119
  • Historia dokumentu:

  [Liczba odsłon: 2174544]

  przewiń do góry