I N F O R M A CJ A

dot. załatwiania indywidulanych spraw obywateli

z zakresu EWIDENCJI LUDNOŚCI

Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 rokuo ewidencji ludności i dowodach osobistych(tekst jednolity Dz.U.nr 87 poz.960 z 2001 roku z późn.zm.)

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

Osoba zgłaszająca się w celu zameldowania się na pobyt stały winna przedstawić

następujące dokumenty:

1.Zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego.

2.Dowód osobisty

3.Książeczka wojskowa (dot.mężczyzn podlegających obow. wojsk)

4.Wypełniony druk " ZGŁOSZENIA POBYTU STAŁEGO ".- potwierdzony podpisem najemcy lub właściciela lokalu ,stwierdzając ,że dana osoba przebywa pod wskazanym adresem. ( Załącznik nr 1 )

Zameldowanie osoby niepełnoletniej dokonuje przedstawiciel ustawowy lub

inna osoba sprawujaca opiekę na podstawie odpisu aktu urodzenia

Osoby dopełniające obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymują potwierdzenie

zameldowania ,ważne przez okres 2 miesięcy od dnia wystawienia.

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 2 MIESIĄCE

Zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące osoba przedstawia

następujące dokumenty:

1.Dowód osobisty

2.Książeczka wojskowa (dot.mężczyzn podlegających obowiązkowi wojsk).

3.Wypełniony formularz "ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO

PONAD 2 MIESIĄCE "potwierdzony podpisem właściciela lub najemcy lokalu stwierdzając,że dana osoba przebywa pod wskazanym adresem.- ( załącznik nr 2 )

Osoby dopełniające obowiązku zameldowania na pobyt czasowy otrzymują potwierdzenie zameldowania ważne do czasu upływu terminu zameldowania.

Zameldowania na pobyt czasowy do 2 miesięcy dokonuje się ustnie w obecności właściciela lub najemcy lokalu zgłaszając dane :

- nazwisko i imiona,

- data i miejsce urodzenia,

- adres i data zameldowania na pobyt stały ,

oraz przedstawia dowód osobisty stwierdzający tożsamość .

Zgłoszone dane wpisuje się do książki meldunkowej pobytów czasowych do 2-óch miesięcy.

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO

Osoba ,która dokonuje obowiązku wymeldowania się z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące przedstawia następujące dokumenty:

1.dowód osobisty

2.książeczka wojskowa (dot.osób podlegających obow.wojsk.)

3.wypełniony i podpisany osobiście przez osobę wymeldowującą się formularz

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego( załącznik nr 3 i 4 )

 

Osoba która dokonała wymeldowania się z miejsca pobytu stałego wydaje się zaświadczenie o wymeldowaniu .

 

Prowadzenie Rejestru Wyborców  

W   Urzędzie Gminy prowadzony jest Stały Rejestr Wyborców. Wyborca ujęty w rejestrze   ma możliwość brania udziału wyborach.

 

-Stały rejestr wyborców obejmuje obywateli polskich stale zamieszkujących na  

  obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania.

 

·         Wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały, są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.

·         Wyborcy, którzy stale zamieszkują na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, jeśli chcą być ujęci w rejestrze wyborców tej gminy   muszą złożyć stosowny wniosek do Wójta Gminy o wpisanie do rejestru wyborców ze wskazaniem adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały oraz adresu zamieszkania na obszarze gminy.(Wzór wniosku - Zał.nr 1 )

·         Wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy mogą również złożyć stosowny wniosek do Wójta Gminy o wpisanie do rejestru wyborców ze wskazaniem ostatniego zameldowania na pobyt stały oraz adresu umożliwiającego kontakt z nim.

·         Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem   aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały w tej gminie ,mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania   jeżeli złożą stosowny wniosek.

 

Ujęcie wyborcy w rejestrze wyborców w danej gminie na własny wniosek karta zielona) powoduje jego wykreślenie z rejestru wyborców w tej gminie, w której jest zameldowany na pobyt stały (karta różowa).

 

- Systematyczne wprowadzanie oraz bieżąca aktualizacja danych w systemie informatycznym   Platforma Wyborcza - Centralne rozliczanie kart zielonych i różowych.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-10-23 14:02:23
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-04 10:11:07
  • Liczba odsłon: 1140
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269804]

przewiń do góry