Zobacz podgałęzie

Protokół  III sesji  Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 19 grudnia  2018 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pana

Krzysztofa Zimnego – przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni


Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 15.00 a zakończyły o godzinie 17.20.

Pan przewodniczący otworzył obrady III sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy-  Pana Adama Sobieckiego, Skarbnika Gminy – panią Grażynę Zawłocką, wszystkich radnych, panią Reginę Sobczeńską - Kierownika GOPS, panią Jolantę Gzylewską- Dyrektora GBP,  panią mecenas Danielę Nastaszyc , pana Mirosława Opolskiego- radnego Powiatu, pana Mariusza Cywińskiego- przedstawiciela Izb Rolniczych, sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję.

Stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał- na stan 15 radnych obecni byli wszyscy  według listy obecności załączonej do protokołu.

            Pan Zimny poinformował, że wpłynął wniosek od komisji rewizyjnej o rozszerzenie porządku obrad o uchwałę przyjmującą plan pracy komisji rewizyjnej.

 Pan Zimny odczytał porządek obrad i poddał go pod głosowanie.

Pan przewodniczący RG odczytywał kolejno nazwiska radnych, którzy głosowali nad przyjęciem porządku obrad:

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

1.      Otwarcie III Sesji Rady Gminy

2.      Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy

3.      Wystąpienia i zapytania

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Autopoprawka Wójta  Gminy do Uchwały Nr 19/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2019-2029

6.      Podjęcie Uchwały Nr 19/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2019-2029

7.      Autopoprawka Wójta  Gminy do Uchwały Nr 20/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

8.      Podjęcie Uchwały Nr 20/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

9.      Podjęcie Uchwały Nr 21/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

10. Podjęcie Uchwały Nr 22/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

11.  Podjęcie Uchwały Nr 23/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

12.  Podjęcie Uchwały Nr 24/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

13.  Podjęcie Uchwały Nr 25/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023

14. Podjęcie Uchwały Nr 26/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok na terenie gminy Dzierzążnia

15. Podjęcie Uchwały Nr 27/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok na terenie  gminy Dzierzążnia

16. Podjęcie Uchwały Nr 28/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.

17. Wolne wnioski i informacje

18. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

Nowy porządek obrad przyjęto jednogłośnie 15 głosami.

 

Ad pkt 2

            Pan przewodniczący RG powiedział, że z protokołem z II sesji Rady Gminy

w Dzierzążni zapoznał się w całości, odzwierciedla on przebieg sesji  i zawnioskował

o przyjęcie go bez odczytania .

     1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Protokół z II sesji przyjęto jednogłośnie 15 głosami bez czytania.

Ad pkt 3

            Nie zgłoszono zapytań.

Ad pkt 4

            W okresie od 4 grudnia 2018 roku Urząd Gminy realizował zadania ustawowe.

1. W dniu 5 grudnia została otwarta oferta w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzierzążnia. Wpłynęła jedna oferta od PGK w Płońsku na kwotę 589 680 zł za 1,5 roku realizacji usługi. Jest to oferta droższa o 10 538 zł miesięcznie od obecnie obowiązującej umowy.

2. W dniu 5 grudnia wójt uczestniczył w spotkaniu Lokalnej Grupy działania w Poświętnem. Tematem spotkania był plany grupy na rok 2019 oraz podjęcie działań w sprawie wkładu - składki członkowskiej gmin z terenu Powiatu Płońskiego .

3. W dniu 11 grudnia wójt uczestniczył w przekazaniu do użytkowania nowego radiowozu dla komendy Powiatowej Policji w Płońsku. Zakup pojazdu dofinansowały gminy Dzierzążnia, Płońsk, Sochocin, Urząd Miejski w Płońsku, Starostwo Powiatowe w Płońsku oraz Komenda Wojewódzka Policji.

4. Do dnia 14 grudnia były przyjmowane zapytana ofertowe na:

- na dostawę oleju opałowego na potrzeby ogrzewania budynków Urzędu, Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach oraz budynku Ośrodka Zdrowia w Nowych Kucicach – wpłynęła oferta z firmy Tank-Pal z Cekanowa;

- oleju napędowego na potrzeby autobusów szkolnych i samochodów strażackich- wpłynęła oferta firmy Pal-Bud M Serwach.

5. W dniu 12 grudnia odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnych. Sprzedano Agronomówkę w Dzierzążni za kwotę brutto 207 649 zł-  kupił ją pan A Nowakowski, oraz nieruchomość zabudowana w Wilamowicach za kwotę 30 300 zł plus podatek Vat nieruchomość nabyła firma Biogazownia Skarżyn.

6. Dnia 17 grudnia minął termin składania ofert na stanowisko Sekretarza Gminy, wpłynęły 3 oferty. Komisja konkursowa dokonuje ocen ofert i przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne.

7. W dniu 17 grudnia złożyliśmy wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przebudowy drogi w miejscowości Pomianowo priorytet I i na drogę w Nowych Kucicach priorytet II.

8. Trwają prace nad przystosowaniem Sali konferencyjnej do transmisji obrad rady gminy oraz do systemu głosowania.

 

Ad pkt 5

            Pan przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.388.2018 z dnia 07 grudnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia projekcie uchwały

 o wieloletniej prognozie finansowej.

            W związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzierzążnia w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku w wyższej kwocie niż planowano niezbędne jest wprowadzenie autopoprawki do Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni Nr 19/III/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

            W dalszej części posiedzenia Pan Wójt omówił budżet na 2019 rok.

Budżet Gminy Dzierzążnia na 2019 rok planowany jest na następującym poziomie:

- dochody – 14 876 000,00 ( z tego dochody bieżące wynoszą 14 519 691,00 a  dochody majątkowe 356 309,00).

Wydatki:

Wydatki zaplanowano na kwotę 16 376 000,00

            Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie

1 500 000 zł,  który zostanie pokryty przychodami  pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 1 500 000 zł.

Przychody budżetu w kwocie 263 708 zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów):

- ze spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 80 178,17,

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 183 529,83.

 Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1 763 708 zł i rozchody

263 708 zł.

Do spłaty w 2019 z tytułu zaciągniętych kredytów mamy  kwotę 263 708 zł , którą przeznacza się na spłaty następujących kredytów:

- kredyt na inwestycję pn ,,Budowa indywidualnych 118 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzążnia” zaciągnięty kredyt w kwocie 1 500 000 zł -  roczne spłaty 150 000 zł (kredyt na 10 lat). Pozostało do spłaty 750 000zł.

- kredyt zaciągnięty w 2014 roku na okres 5 lat - w wysokości 553 708zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w 2014 roku. Początek spłaty nastąpił w I kwartale 2015 roku. Roczne spłaty 110 000zł. Pozostało do spłaty 113 708 zł.

                   Plan dochodów na 2019 rok uległ zmniejszeniu o 2% planu w stosunku do dochodów z roku 2018 (różnica wynika z otrzymania mniejszej subwencji), z czego 1,25% wzrosły dochody bieżące w stosunku do dochodów z roku ubiegłego, w tym :

       - Subwencja oświatowa – 3 105 007,00  tj. 20,08 % dochodów ogółem;

       - Subwencja wyrównawcza – 2 575 549,00 tj. 17,30 % dochodów ogółem;

      - Subwencja równoważąca – 2 645,00 tj  0,01 % dochodów ogółem.

     -  Subwencja oświatowa w stosunku do roku ubiegłego uległa zmniejszeniu o kwotę

         26 816,00 natomiast subwencja wyrównawcza uległa zwiększeniu o kwotę  295693,00

      Wydatki bieżące 13 876 507,00

w tym:

-  na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 774 624,00

-  wydatki związane z funkcjonowaniem jst – 233 100,00

- wydatki majątkowe – 2 502 493,00 w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 –192 493,00

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów 50 000,00.

Wydatki majątkowe stanowią 15,30 % wydatków ogółem. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych nastąpi w trakcie roku budżetowego.

Największe działy wydatków bieżących to :

 - pomoc społeczna + rodzina 4 515 900,00 co stanowi 27,58 % wydatków ogółem;

    -  oświata 4 993 500 ,00, co stanowi 30,49% wydatków ogółem

    - administracja 2 711 956,00 co stanowi 16,49 % wydatków ogółem;

    - transport i łączność 2 471 200,00 co stanowi 15,11% wydatków ogółem;

    -  bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 194 493,00;

-  gospodarka komunalna i ochrona środowiska 666 000,00 co stanowi 3,98% wydatków ogółem (w tym: gospodarka odpadami – 406 000 zł.; oświetlenie dróg 155 000zł);

- pozostałe działy (sport, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka przestrzenna kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rolnictwo, leśnictwo, informatyka, ochrona zdrowia) – 702 951,00;

-  obsługa długu ( spłata odsetek od zaciągniętych kredytów 50 000,00

-   rezerwa ogólna i celowa 130 000,00

 Rolnictwo i łowiectwo – 119 000,00

- wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 44 000,00

            Rolnictwo i łowiectwo- w dziale tym zaplanowano 2 inwestycje:   budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej i Ośrodku Zdrowia w Dzierzążni na kwotę 50 000 zł oraz budowa sieci wodociągowej ok. 150m, w miejscowości Gumowo na kwotę 25 000 zł.

             Transport i łączność – 2 471 200,00

Wydatki bieżące w dziale tym wynoszą 111 200,00 natomiast majątkowe 2 360 000,00

             Drogi publiczne powiatowe-wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 300 000,00. Kwota ta została zaplanowana na dofinansowanie do inwestycji Dofinansowanie do budowy lub remontu drogi powiatowej. Inwestycja wieloletnia, realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego (RIT);

             Drogi gminne 2171200,00

Na bieżące utrzymanie dróg zabezpieczono w budżecie kwotę 111 200,00 (odśnieżanie, żwirowanie, bieżące naprawianie dróg)

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na budowę następujących odcinków dróg :

L.p.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Realizacja w latach

Wartość

2019

2020

2021

2022

1

Przemkowo – Gumino- Etap I o dł. 1,158mb

2016 -2019

998 000

998 000

0

0

0

2

Przemkowo – Gumino- Etap II o dł. 1,158mb

2016 - 2019

995 000

100 000

200 000

300 000

395 000

3

Kucice o dł 990mb

2016 -2022

920 000

500 000

200 000

100 000

120 000

4

Pomianowo o dł. 230 mb.

2018- 2019

172 000

172 000

 

 

 

5

Sarnowo Góry o dł. 1000mb.

2018 - 2022

581 000

200 000

200 000

100 000

81 000

6

Nowe Gumino -Kucice

2017 - 2022

1 150 000

50 000

300 000

500 000

300 000

7

Cumino o dł. 600 mb.

2018 - 2022

600 000

10 000

190 000

200 000

200 000

8

Kucice o dł. 300 mb.

2018 - 2022

300 000

10 000

90 000

100 000

100 000

9

Błomino Jeże – Błomino Gumowskie o dł. 350mb.

2018 - 2022

350 000

10 000

90 000

100 000

150 000

10

Pluskocin, dł. 300 mb.

2018 - 2022

300 000

10 000

90 000

100 000

100 000

Ogółem inwestycje wieloletnie, ujęte w WPF

2 060 000

1 360 000

1500 000

1 446 000

1) Budowa drogi gminnej w miejscowości Przemkowo - Gumino– gmina będzie ubiegać się pozyskać środki w ramach Programu Przebudowy dróg powiatowych i gminnych. Na etapie projektu budżetu wniosek został pod względem merytorycznym zaopiniowany pozytywnie;

2) Budowa drogi gminnej Nr 152 w miejscowości Kucice - gmina będzie ubiegać się o środki z FOGR;

3) Budowa drogi w miejscowości Pomianowo Kucice-  gmina będzie ubiegać się o środki z FOGR.

             Gospodarka mieszkaniowa - 141 000,00

Wydatki w tym dziale zaplanowano z przeznaczeniem na: zakup energii i gazu i oleju opałowego.

             Działalność usługowa – 30 000,00- są to koszty przygotowania do planu zagospodarowania przestrzennego.

             Informatyka,  Pozostała działalność - 150 000,00 (w dziale tym wprowadzono środki na sfinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1.:Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych województwa mazowieckiego”).

             Administracja publiczna – 2 711 956,00

 Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 2 686 956,00:

-  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 129 248,00;

-  Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 432 708,00;

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 125 000,00.

Wydatki    majątkowe – 25 000,00 .

             Administracja państwowa 36 248,00.

             Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 194 493,00

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 152 000 zł natomiast majątkowe 42 493,00

-  Komendy Wojewódzkie Policji – zaplanowano kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu komputerów,

-  Komendy Wojewódzkie PSP - zaplanowano kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy strażnicy,

- Ochotnicze straże pożarne  142 000,00.

 Obsługa długu publicznego – 50 000,00.

 Różne rozliczenia – 130 000,00 Rezerwa ogólna -130 000,00

 Oświata i wychowanie – 4 933 500,00

Ochrona zdrowia – 31 537,00

      Pomoc społeczna – 811 880,00

 Edukacyjna opieka wychowawcza – 67 638,00

 Rodzina – 3 704 020,00

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 666 000,00

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 142 000,00

 Kultura fizyczna i sport- 20 000,00

            Pan Wójt powiedział, że chcielibyśmy zrealizować zaplanowany budżet i pozyskać środki z zewnątrz na realizację zaplanowanych inwestycji.

                        Pytań nie zgłoszono.

Wniosek Wójta Gminy Dzierzążnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2029 został wyświetlony, bez czytania został poddany przez przewodniczącego Rady Gminy pod głosowanie imienne.

   1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Autopoprawkę Wójta Gminy do Uchwały Nr 19/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2019-2029  przyjęto 15 głosami za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw.

            Autopoprawkę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6

            Pan przewodniczący Rady Gminy powiedział, że Uchwała Nr 19/III/2018Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2019-2029  została przez pana wójta omówiona w poprzednim punkcie, więc poddał ją pod głosowanie.

   1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwała Nr 19/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2019-2029 została przyjęta 15 głosami za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7

            Pan przewodniczący Rady Gminy odczytał  Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.389.2018 z dnia 07 grudnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu.. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia projekcie uchwały  budżetowej na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu..

            Pan Zimny wyjaśnił, że tak jak w przypadku poprzednio przyjętej uchwały do Uchwały  Nr 20/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok niezbędne jest wprowadzenie autopoprawki. Wniosek Wójta Gminy Dzierzążnia w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 wyświetlono i pan przewodniczący Rady Gminy poddał go pod głosowanie.

   1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Autopoprawkę Wójta Gminy do Uchwały  Nr 20/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok przyjęto 15 głosami za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw.

            Autopoprawkę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8

            W związku z omówieniem przez pana wójta Uchwały  Nr 20/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok  w poprzednim punkcie uchwałę poddano głosowaniu.

   1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

 Uchwałę  Nr 20/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok przyjęto 15 głosami za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9, 10

            Pani Skarbnik omówiła 2 uchwały: Uchwałę Nr 21/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz  Uchwałę Nr 22/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

 

W uchwale budżetowej dokonano następujących zmian:

 Dochody:

      Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 6 113 zł:

- Zmniejszenie dotacji w dziale 852 – zasiłki okresowe – o kwotę 2113 zł,

-  Zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów na usługi opiekuńcze – 4 000 zł,

-  Zmiana klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Fundusz pracy. Było w rozdziale 85504 winno być 85322. Kwota nie ulega zmianie i wynosi 5 632zł,

                  Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 131 700 zł -  są to dochody z

tytułu nabycia prawa własności . W wyniku ogłoszonego przetargu na sprzedaż

    nieruchomości dokonano sprzedaży dwóch działek zabudowanych : działka nr 245 o pow, 1.360 ha położona w miejscowości Dzierzążnia na kwotę 207 649 zł oraz działka nr 130 o pow. 0,36ha oraz we wsi Wilamowice na kwotę 30 300 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 15 887 172,64 zł.

 

 W wydatkach bieżących dokonano następujących  zmian:

         -  Dział 600, rozdział 60016 dokonano przesunięć między paragrafami celem zwiększenia                 wydatków na ubezpieczenie dróg;

          - Dział 700, rozdział 70005 dokonano zwiększeń z uwagi na zakup oleju opałowego i            gazu do budynków gminnych;

          -  Dział 710 Działalność usługowa zmniejszono o kwotę 3 000 zł celem zwiększenia wydatków w dziale 750;

         -  Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszono o kwotę 128 350 zł:

 Rozdział 75022 Rady gmin – diety radnych zwiększono  o kwotę 8 000 zł ,

 Rozdział 75023 Urzędy Gmin – zmniejszono o kwotę 136 150 zł z przeznaczeniem

na zmniejszenie dochodów budżetowych oraz przesuniecie na inne brakujące

paragrafy;

 Rozdział 75075 Promocja gminy zmniejszono o kwotę 200 zł celem przesunięcia na inne brakujące paragrafy.

   - Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zmniejszono o kwotę       79 zł  w rozdziale tym zwiększono środki na opłacenie polisy ubezpieczeniowej;

          - Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększono o kwotę 16 364zł

1) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe dokonano przesunięć miedzy paragrafami, zwiększając wynagrodzenia i pomoce dydaktyczne;

2) Rozdział 80103 dokonano przesunięć miedzy paragrafami  zwiększając wynagrodzenia;

3) Rozdział 80110 Gimnazja – dokonano przesunięć miedzy paragrafami, zwiększając wynagrodzenia;

4)  Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zwiększono o kwotę 16 364 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ubezpieczenie autobusów;

5) Rozdział 80146 dokonano przesunięć miedzy paragrafami, zwiększając środki na szkolenia;

6) Rozdział 80148 zwiększono środki na składki ZUS oraz odpisy na ZFŚS;

7) Rozdział 80150 dokonano przesunięć miedzy paragrafami, zwiększając wydatki na pomoce dydaktyczne;

8)  Rozdział 80152 dokonano przesunięć miedzy paragrafami, zwiększając wynagrodzenia;

9)Rozdział 80195 zmniejszono odpisy emerytów na ZFŚS celem przeniesienia na inne brakujące paragrafy;

   -  Dział 852 Pomoc społeczna zmniejszono o kwotę 2113 zł (środki z dotacji);

        -  Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 Fundusz            Pracy – dokonano przeniesienia środków z Fundusz Pracy w wysokości 5 632zł z           rozdziału 85504 ;rozdział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszono o     kwotę 1 675zł celem przesunięcia do innych brakujących działów;

  -  Dział 855 Rodzina - zmniejszono o kwotę 5 632zł  (przeniesienie do działu 853);

   -  Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– zmniejszono o kwotę 25 000zł

1) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – zmniejszono o kwotę 10 000zł,

         2) Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat…..

         3) Rozdział 90095 pozostała działalność – zmniejszono o kwotę 10 000 zł.

        - Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszono o kwotę 2 000zł.

 Wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Deficyt nie uległ zmianie.

Wydatki po zmianach wynoszą 16 730 344,47 zł.

Pytań do uchwał nie zgłoszono.

            Pan przewodniczący RG poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 21/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia. 

      1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

 Uchwałę  Nr 21/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia przyjęto 15 głosami za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

            Następnie pan Zimny poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 22/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

  1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

  Uchwałę  Nr 22/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie zmiany uchwały budżetowej  przyjęto 15 głosami za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11, 12, 13

            Pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni omówiła 3 uchwały:

- Uchwałę Nr 23/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Uległa zmianie wysokość kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego. Kryterium to od dnia 1 października 2018 r. stanowią kwoty: 701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528,00 zł na osobę w rodzinie.

W dniu 15 października 2018 r. została podjęta uchwała Nr 140 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Wsparciem w ramach Programu zostaną objęte osoby i rodziny spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wysokości do 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy.

Adresatami  Programu są :

1. dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej

2. uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgminazjalnej;

3. osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, chore i niepełnosprawne.

Powyższa uchwała Rady Ministrów wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. i z tym samym dniem utraci moc dotychczas obowiązująca uchwała, w związku z tym niezbędne jest podjęcie takiej uchwały przez Radę Gminy Dzierzążnia.

-  Uchwałę Nr 24/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Uchwała ta jest powiązana tak jak poprzednia ze zmianą kryterium dochodowego.

 Kryterium to od dnia 1 października 2018 r. stanowią kwoty: 701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528,00 zł na osobę w rodzinie.

Uchwałą Nr 140 z dnia 15.10.2018r. Rada Ministrów ustanowiła wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, który będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia 2019 r.

-  Uchwałę Nr 25/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023.

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Radę Ministrów niezbędne jest uchwalenie

gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023.

Pytań do omawianych uchwał nie zgłoszono.

Pan przewodniczący Rady Gminy poddał kolejno pod głosowanie przedstawione uchwały.

-  Uchwałę Nr 23/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

      1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

  Uchwałę  Nr 23/III/2018  przyjęto 15 głosami za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

- Uchwałę Nr 24/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

      1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

  Uchwałę  Nr 24/III/2018  przyjęto 15 głosami za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

- Uchwałę Nr 25/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023.

     1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

  Uchwałę  Nr 25/III/2018  przyjęto 15 głosami za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 14

            Pani kierownik GOPS przedstawiła  Uchwałę Nr 26/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok na terenie gminy Dzierzążnia.

W myśl o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gmin.

Realizacja  tych zadań  prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.

Na posiedzeniu komisji zgłoszono potrzebę zwiększenia godzin pracy pani psycholog. Radni wyrazili zgodę i od stycznia zwiększa się liczba godzin pracy pani psycholog.

Pytań nie zgłoszono.

Pan Zimny poddał pod głosowanie  Uchwałę Nr 26/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok na terenie gminy Dzierzążnia.

      1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

  Uchwałę  Nr 26/III/2018  przyjęto 15 głosami za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 15

            Pani Sobczeńska omówiła  Uchwałę Nr 27/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok na terenie  gminy Dzierzążnia. Na terenie naszej gminy nie występuje problem narkomanii jednak jesteśmy zobowiązani uchwała podjąć program przeciwdziałania narkomanii.

Pytań nie zgłoszono.

Pan Zimny poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 27/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok na terenie  gminy Dzierzążnia.

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

  Uchwałę  Nr 27/III/2018  przyjęto 15 głosami za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw.

    Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 16

            W tym punkcie pani przewodnicząca komisji rewizyjnej przedstawiła  Uchwałę

 Nr 28/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.

Pani Jankowska wyjaśniła, że według statutu plan pracy komisji rewizyjnej powinien być przyjęty uchwała Rady Gminy do dnia 31 grudnia.

Pytań nie zgłoszono.

Pan przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 28/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.

     1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

  Uchwałę  Nr 28/III/2018  przyjęto 15 głosami za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw.

    Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 17

            W tym punkcie głos zabrał radny powiatowy- pan Mirosław Opolski. Pogratulował sprawnego przeprowadzenia sesji budżetowej. Poinformował, że w Powiecie nie podjęto jeszcze uchwały budżetowej na 2019 rok. Przejęto niekorzystną sytuację finansową- Powiat jest bardzo zadłużony. W 2019 roku inwestycje powiatowe w gminach nie będą realizowane- chodzi o drogi powiatowe przebiegające przez gminy. Zaplanowano przygotowanie dokumentacji na drogę Ilino- Kucice oraz na kładkę w Kucicach. W ciągu 5 lat planuje się budowę tej drogi. Do Powiatu przyszli nowi ludzie, którzy będą chcieli zrobić coś nowego.  Jest wiele rzeczy do poprawienia. Zadłużenie Powiatu powstało z pozyskiwania niskiej dotacji na budowę drogi Baboszewo- Dzierzążnia- Kucice chociaż można było pozyskać znacznie większe dofinansowanie.

            Pan radny życzył, żeby obrady zawsze przebiegały spokojnie i złożył życzenia świąteczne.

            Pan wójt poinformował, że podjął działania w sprawie przywrócenia kursów do Kadłubowa- od stycznia będą 2 kursy.

Następnie pan wójt złożył świąteczne życzenia.

Pan przewodniczący Rady Gminy złożył świąteczne życzenia wszystkim uczestnikom sesji.

Ad pkt 18

              Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął  obrady III sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 Protokołowała   

 

Gzylewska Jolanta

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-12 14:05:56
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-12 14:05:56
  • Liczba odsłon: 901
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276855]

przewiń do góry