Zobacz podgałęzie

PROTOKÓŁ  z obrad XIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 25 września 2020 roku

 

Obrady XIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbyły się w dniu 25 września 2020 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni, rozpoczęły się o godzinie 10.00, a zakończyły o godzinie 12:00.

W obradach Sesji Rady Gminy udział wzięli: Radni Rady Gminy w Dzierzążni – lista obecności jako załącznik do protokołu, Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki, Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz, Sekretarz Gminy – Pani Monika Konczewska.

 

Ad 1.  Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy

Otwarcia obrad XIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Zimny, który powitał przybyłych na Sesję.

Poinformował, że zgodnie z podpisami na liście obecności, na sali obrad obecnych jest 15 radnych. Przewodniczący stwierdził, że jest quorum i Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały.

Stan na 15 radnych - obecnych 15 według listy obecności załączonej do protokołu.

Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Zimny poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wcześniej, nie wnieśli uwag. Poinformował, że z porządku obrad został usunięty projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki  długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej   w Dzierzążni.

Prowadzący obrady - Przewodniczący Rady Gminy odczytał nowy porządek obrad i poddał   go głosowaniu. Obecni radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad, wobec czego przewodniczący przeszedł do jego realizacji.

 1. Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy
 2. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy
 3. Wystąpienia i zapytania
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dzierzążnia, informacji  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2020 roku
 6. Podjęcie Uchwały Nr 142/XIX/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Błomino Gumowskie oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów              nr 76/1 o pow. 0,1731 ha obręb ewidencyjny nr 2.0002 Błomino Gumowskie
 7. Podjęcie Uchwały Nr 143/XIX/2020 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Błomino Gumowskie oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów                 nr 76/2 o pow. 0,4444 ha obręb ewidencyjny nr 2.0002 Błomino Gumowskie
 8. Podjęcie Uchwały Nr 144/XIX/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia
 9. Podjęcie Uchwały Nr 145/XIX/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 10. Wolne wnioski i informacje
 11. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

 

Ad 2. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy

Prowadzący obrady - Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że osobiście zapoznał się z protokołem XVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni oraz oznajmił, że w jego ocenie całkowicie odzwierciedla on przebieg Sesji i zawnioskował o przyjęciu go bez odczytania. Przewodniczący Rady zapytał czy Radni mają jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.      

Radni nie zgłaszali uwag, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 lipca 2020 roku. Radni Przyjęli protokół z XVIII Sesji jednogłośnie.

Ad 3. Wystąpienia i zapytania

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej części obrad.

 

Ad 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

Wójt Gminy Dzierzążnia Pan Adam Sobiecki przedstawił informację z pracy i prowadzonej działalności międzysesyjnej. Przedstawił najważniejsze działania od ostatniej sesji, jakie uczyniono   w urzędzie:

 • W dniu 3 sierpnia i 17 września Wójt Gminy Dzierzążnia uczestniczył w obradach Rady Szpitala, gdzie poruszane były tematy związane z funkcjonowaniem i problemami płońskiego szpitala,
 • W dniu 19 sierpnia podpisane zostały umowy na utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy w Dzierzążni oraz przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach. Przy szkole w Nowych Kucicach zakończyły się już prace geodezyjne i od dnia 28 września zacznie się układanie kostki, natomiast przy Urzędzie Gminy na chwilę obecną wykonane są tylko prace geodezyjne,
 • W dniu 24 sierpnia Wójt Gminy Dzierzążnia uczestniczył w spotkaniu organizowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, na którym omawiane były sprawy związane  z działaniem negatywnych skutków suszy  i retencji wody,
 • 26 sierpnia Wójt Gminy Dzierzążnia uczestniczył w Konwencie Wójtów i Burmistrzów powiatu płońskiego organizowanym przez Wójta Gminy Załuski, na którym została poruszona koncepcja odłączenia warszawy i 9 ościennych powiatów od województwa mazowieckiego,
 • Został wykonany remont dachu na Ośrodku Zdrowia w Dzierzążni, którego koszt wyniósł ponad 46 tys. zł. Wójt zaznaczył, że remont należało wykonać niezwłocznie przed ulewnymi deszczami, gdyż mieszkańcy skarżyli się, że woda dostaje się do mieszkań,
 • Zostały dokończone remonty placówek oświatowych w Dzierzążni oraz Nowych Kucicach, gdzie zostały pomalowane ściany i położone podłogi,
 • W szkole podstawowej w Dzierzążni miała miejsca duża inwestycja związana z modernizacją stołówki, na którą pozyskano kwotę około 80 tys. Kwota ta została wykorzystana na wyposażenie i wymianę koniecznych urządzeń. W budynku szkoły została zakończona wymiana okien, której koszt wyniósł około 50 tys. zł.  Wójt dodał, że jest też konieczność poprawienia wentylacji.
 • W kuchni szkoły w Dzierzążni zostały wymienione 2 bojlery elektryczne, które zastąpiono piecykiem gazowym, co będzie generowało oszczędności,
 • 1 września Wójt Gminy Dzierzążnia brał udział w rozpoczęciu roku szkolnego 2021/2020 w Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach oraz w Dzierzążni,
 • 10 września został złożony wniosek w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie na dofinansowanie wykonania przebudowy drogi Stare Gumino – Nowe Kucice, której długość wynosi prawie 2km. Koszt budowy drogi to prawie 2 mln zł. Duży koszt związany jest z koniecznością wykonania kanału technologicznego, co zwiększyło inwestycje o ok. 500 tys. zł,
 • W dniach 14 – 17 września została wykonana zbiórka folii rolniczej. Wójt dodał, że pojawiły  się problemy z miejscem odbioru folii, ale dzięki zdyscyplinowaniu rolników odbiór poszedł sprawne,
 • W ramach Mazowieckiego Instrumentu wsparcia Mazowsza zostały wykonane następujące zadania :
 • Remont podłogi w remizie w miejscowości Kadłubowo,
 • Wykonanie chodnika w miejscowości Gumowo,
 • Budowa siłowni w Nowych Kucicach,
 • Montaż i uruchomienie oświetlenia energooszczędnego w Chrościnie,
 • Wyposażenie świetlicy w Kucicach.
 • 15 września Wójt Gminy Dzierzążnia podpisał aneks do umowy na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
 • 16 września Wójt Gminy Dzierzążnia był uczestnikiem w szkoleniu organizowanym przez Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy,
 • 17 września Wójt Gminy Dzierzążnia brał udział w odbiorze wyremontowanej drogi powiatowej Kucice - Nacpolsk,
 • 9 i 23 września Wójt Gminy Dzierzążnia uczestniczył w spotkaniu lokalnej grupy działania Przyjazne Mazowsze. Wójt poinformował, że OSP Podmarszczyn korzystała z funduszy  LGD podczas remontu remizy, a obecnie OSP Dzierzążnia również planuje z nimi współpracować przy remoncie remizy strażackiej, a dokładnie remontu podłogi i założenie ogrzewania gazowego.

 

Ad 5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dzierzążnia, informacji  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2020 roku

Pani Beata Łukasiewicz Skarbnik Gminy poinformowała, że :

 • Dochody po uchwaleniu stanowiły – 16 817 000 zł , w I półroczu zwiększono o – 1 002 850 zł (głównie z tytułu dotacji ) tj. o 5,96% wg stanu na 30 czerwca br. stanowią– 17 819 850 zł,
 • Wydatki po uchwaleniu stanowiły – 17 267 000 zł, w I półroczu zwiększono o  1 502 850 zł tj.   o 8,70 % na 30 czerwca br. wynoszą – 18 769 850 zł,
 • Przychody po uchwaleniu wynosiły – 695 000,00 zł z czego kwota 245 000,00 zł - wolne środki   i kwota 450 000,00 zł - kredyt na sfinansowanie deficytu, Na 30 czerwca br. przychody stanowią – 1 195 000,00 zł tj. – nadwyżka z lat ubiegłych – 500 000 zł, - wolne środki – 695 000 zł,
 • Rozchody po uchwaleniu stanowiły – 245 000 zł  z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, Wg stanu na 30 czerwca br. – 245 000 zł,
 • Po uchwaleniu budżetu wynik budżetu zamykał się deficytem w wysokości – 450 000 zł,  w I półroczu podwyższono  deficyt o kwotę 500 000 zł, Wg stanu na 30 czerwca br. planowany deficyt budżetowy stanowi – 950 000 zł.

 

Następnie Pani Skarbnik zaznaczyła, że w I półroczu 2020 zostały uruchomione pieniądze z zarządzania kryzysowego i dokonano rozwiązania rezerwy w kwocie 20 000,00 zł w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa COVID-19 z przeznaczeniem na zakup maseczek i rękawiczek ochronnych dla mieszkańców gminy Dzierzążnia. W wyniku zmian na dzień 30 czerwca 2020 r. plan rezerw wynosił 110 000,00 zł.

 

Pani Skarbnik oznajmiła, że głównymi źródłami dochodów Gminy Dzierzążnia w  I półroczu 2020 roku był:

 • Udział w podatku dochodowym – 758 727, 62 zł
 • Subwencje  - 3 452 346, 00 zł, z tym :
 • Oświatowa – 1 911 072,00 zł
 • Wyrównawcza – 1 509 852,00 zł
 • Równoważąca – 31 422,00 zł
 • Dotacje na zadania własne i zlecone – 3 708 106,87 zł
 • Podatek od nieruchomości – 732 266, 84 zł

 

Następnie Pani Skarbnik omówiła  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – drogi gminne                     w 2020 roku, w tym :

 1. inwestycje jednoroczne, nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową
 • Opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę  drogi gminnej w miejscowości Starczewo Pobodze o dł. 240 mb,
 • Opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę drogi gminnej w miejscowości Korytowo o dł. 450 mb,
 • Budowa drogi gminnej w miejscowości  Pomianowo o dł.500 mb,
 • Zakup i montaż lamp solarnych i zainstalowanie ich w miejscowości Podmarszczyn, Nowe Sarnowo, Wilamowice,
 • Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej relacji Rakowo-Kluczewo.
 1. inwestycje wieloletnie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2020 – 2023
 • Budowa drogi gminnej w miejscowości Sarnowo – Góry o dł. ok. 692 mb, dz, nr 21
 • Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Gumino – Nowe Kucice ok.2098,8 mb
 • Budowa drogi gminnej  w miejscowości   Kucice ok. 300 mb. , działka nr 165, nr 110
 • Budowa drogi gminnej nr 300371W w miejscowości Cumino o dł. ok. 600 mb
 • Budowa  drogi gminnej w miejscowości Pluskocin o dł. ok. 300 mb
 • Budowa drogi gminnej w miejscowości Błomino Jeże – Błomino Gumowskie o dł. ok. 350 mb.

 

W dalszej kolejności Pani Skarbnik poinformowała, że w 2020 roku dokonano następujących zakupów inwestycyjnych :

 • Został zakupiony samochód strażacki lekki RENAULT MASTER dla OSP Nowe Gumino,
 • W ramach projektu ,,zdalna szkoła” zakupiono laptopy do nauki zdalnej w ilości 17 szt. z przeznaczeniem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dzierzążni i Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach.

Następnie Pani Skarbnik powiadomiła, że w pierwszym półroczu 2020 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa uległa zmianom w stosunku do 1 stycznia 2020 r. z następujących przyczyn:

 • wprowadzenia wartości wynikających z wykonania budżetu za 2019 rok,
 • aktualizacji wyniku budżetu za 2020 rok i związanych z nim kwot przychodów,
 • aktualizacji wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych realizowanych w I półroczu 2020 r.

 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Dzierzążnia, który odniósł się do I półrocza 2020 roku  i powiedział, że rok 2020 był zaskoczeniem z powodu epidemii koronawirusa, przez co konieczne było przesunięcie środków pieniężnych. Korzystne jest to, że Gmina Dzierzążnia jest gminą wiejską i budżet nie odczuwa tak dużych braków, jak gminy nastawione na dochody z działalności gospodarczej. Wszystkie zadania są wykonywane w miarę możliwości. Wójt dodał, że wydatki są niższe niż planowano i znajdują się na poziomie 54%, co jest wynikiem oszczędności w przetargach i oszczędnościach w urzędzie.

 

Ad 6. Podjęcie Uchwały Nr 142/XIX/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Błomino Gumowskie oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów nr 76/1 o pow. 0,1731 ha obręb ewidencyjny nr 2.0002 Błomino Gumowskie

Wójt poinformował, że proponowana do zbycia nieruchomość niezabudowana znajduje   się w zasobach komunalnych Gminy Dzierzążnia, położona we wsi Błomino Gumowskie w obrębie ewidencyjnym  oznaczonym w rejestrze ewidencji gruntów nr. 2.0002  działka nr  76/1 o pow. 0.4444 ha powstała w wyniku scalenia działek oznaczonych  nr 13/2 i 13/3 położona we wsi Błomino Gumowskie  w obrębie ewidencyjnym  oznaczonym w rejestrze ewidencji gruntów nr. 2.0002 scalenia powyższych działek dokonano w celu  wydzielenia dojazdu do działki nr.76/2.

 Przeznaczenie powyższej nieruchomości do sprzedaży  jest zasadne i właściwe z punktu widzenia ekonomicznego Gminy. Środki finansowe pozyskane ze sprzedaży nieruchomości będą przeznaczone  na realizację inwestycji gminnych. 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard - jestem za
 3. Jankowska Wiesława - jestem za
 4. Kawecka Iwona - jestem za
 5. Kokosińska Iwona - jestem za
 6. Machnacki Andrzej - jestem za
 7. Maliszewski Konrad - jestem za
 8. Pawlak Radosław - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard - jestem za
 10.  Rydzewska Ewa - jestem za
 11.  Siedlecka Janina - jestem za
 12.  Sepetowski Dariusz- jestem za
 13.  Turkowska Teresa - jestem za
 14.  Wróblewski Mariusz - jestem za
 15.  Zimny Krzysztof - jestem za

                                                                                                                            

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 142/XIX/2020 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Błomino Gumowskie oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów nr 76/1 o pow. 0,1731 ha obręb ewidencyjny nr 2.0002 Błomino Gumowskie.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 7. Podjęcie Uchwały Nr 143/XIX/2020 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Błomino Gumowskie oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów nr 76/2 o pow. 0,4444 ha obręb ewidencyjny nr 2.0002 Błomino Gumowskie

Wójt poinformował, że proponowana do zbycia nieruchomość niezabudowana znajduje się w zasobach komunalnych Gminy Dzierzążnia, położona we wsi Błomino Gumowskie w obrębie ewidencyjnym  oznaczonym w rejestrze ewidencji gruntów nr. 2.0002  działka nr  76/2 o pow. . 0.4444 ha powstała w wyniku scalenia działek oznaczonych  nr 13/2 i 13/3 położona we wsi Błomino Gumowskie  w obrębie ewidencyjnym  oznaczonym w rejestrze ewidencji gruntów nr. 2.0002 scalenia powyższych działek dokonano w celu  wydzielenia dojazdu do działki nr.76/2. 

Przeznaczenie powyższej nieruchomości do sprzedaży  jest zasadne i właściwe z punktu   widzenia ekonomicznego Gminy. Środki finansowe pozyskane ze sprzedaży nieruchomości będą przeznaczone na realizację inwestycji gminnych.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard - jestem za
 3. Jankowska Wiesława - jestem za
 4. Kawecka Iwona - jestem za
 5. Kokosińska Iwona - jestem za
 6. Machnacki Andrzej - jestem za
 7. Maliszewski Konrad - jestem za
 8. Pawlak Radosław - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard - jestem za
 10. Rydzewska Ewa - jestem za
 11. Siedlecka Janina - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz- jestem za
 13. Turkowska Teresa - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz - jestem za
 15. Zimny Krzysztof - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 143/XIX/2020 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Błomino Gumowskie oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów nr 76/2 o pow. 0,4444 ha obręb ewidencyjny nr 2.0002 Błomino Gumowskie.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

           

Ad 8. Podjęcie Uchwały Nr 144/XIX/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

Pani Beata Łukasiewicz Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały dotyczący zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia. Poinformowała, że zostaną wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2020-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały oraz zmiany w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2020 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard - jestem za
 3. Jankowska Wiesława - jestem za
 4. Kawecka Iwona - jestem za
 5. Kokosińska Iwona - jestem za
 6. Machnacki Andrzej - jestem za
 7. Maliszewski Konrad - jestem za
 8. Pawlak Radosław - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard - jestem za
 10. Rydzewska Ewa - jestem za
 11. Siedlecka Janina - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz- jestem za
 13. Turkowska Teresa - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz - jestem za
 15. Zimny Krzysztof - jestem za

 

 Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 144/XIX/2020 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.                                                                                                                

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 9. Podjęcie Uchwały Nr 145/XIX/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Pani Beata Łukasiewicz Skarbnik Gminy przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Szczegółowo przedstawiła plan dochodów budżetu gminy, którego kwota ogółem wynosi 18 632 216,00 zł, zaś plan wydatków – 19 101 701,00 zł. 

Następnie Pani Skarbnik poinformowała, że w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej Rada Gminy w Dzierzążni dokonuje następujących zmian:

DOCHODY

010        Rolnictwo i łowiectwo           

01095     Pozostała działalność                      

§ 0750  Wpływy z najmu i dzierżawy składników  majątkowych Skarbu Państwa – zwiększenie dochodów z tytułu wpłat – 738,00 zł

700       Gospodarka mieszkaniowa    

70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami               

§ 0830    Wpływy z usług – zwiększenie dochodów z tytułu wpłat za refakturowanie  nieczystości płynnych – 5 000,00 zł

750         Administracja publiczna

75011     Urzędy wojewódzkie

§ 2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom) ustawami- wprowadza się środki w kwocie 425,00 zł - decyzją nr WF-I.3111.9.42.2020 z dnia 02.09.2020 roku                       na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dot. zadań pozostałych).

§ 2360  Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych ustawami – zmniejszenie dochodów o 0,40 zł.

75023    Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych – 16 640,00 zł,

75095     Pozostała działalność

§ 0970   Wpływy z różnych dochodów – zmniejszenie dochodów z tytułu niskiego wpływu z PUP z refundacji pracowników interwencyjnych  – 30 000,00 zł

754        Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412    Ochotnicze Straże Pożarne

§ 0960  Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – zwiększenie dochodów z tytułu wpłat      – 440,00 zł

756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0910    Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 41,00

75616    Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku  od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0340    Wpływy z podatku od środków transportowych – zwiększenie o 25 000,00 zł,

§ 0360    Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 11 553,00 zł,

§ 0640    Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwiększenie o 100,00 zł

75618     Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego   na podstawie ustaw

§ 0480    Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zwiększenie o 9 206,00 zł,

§ 0940    Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot składek ZUS z lat ubiegłych) – 3 515,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot składek ZUS z tytułu umorzenia w 50% składek ZUS) – zwiększenie o 6 000,00 zł

758        Różne rozliczenia

75814    Różne rozliczenia finansowe

§ 0920   Wpływy z pozostałych odsetek – zmniejszenie o 25 000,00 zł

801        Oświata i wychowanie

80101     Szkoły podstawowe

§ 0690    Wpływy z różnych opłat – zwiększenie o 9,00 zł

§ 0920    Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenie o 208,00 zł

§ 0940    Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot składek ZUS z lat ubiegłych) – 322,00 zł

§0970  Wpływy z różnych dochodów (zwrot składek ZUS z tytułu umorzenia w 50% składek ZUS z tytułu tarczy antykryzysowej) – zwiększenie o 67 135,00 zł

80148   Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego– zmniejszenie o 4 787,00 zł ( brak dochody z powodu COVID-19)

§  0830 Wpływy z usług – zmniejszenie o 50 000,00 zł (dożywianie w szkołach podstawowych) brak dochody z powodu COVID-19.

852         Pomoc społeczna

85216      Zasiłki stałe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 226 z 17 września 2020 roku (pismo WF-I.3111.17.59.2020 z 21 września 2020 roku) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,  kwota dotacji 8 473,00 zł

85219     Ośrodki pomocy społecznej

§   0920  Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenie o 261,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych) – zwiększenie o 5 188,00 zł

85228     Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§  0830   Wpływy z usług (odpłatność podopiecznych)- zwiększenie o 612,00 zł

 855        Rodzina

85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki   na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego            

§  0980    Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zmniejszenie                 o 5 000,00 zł

§ 2360    Dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych ustawami – zwiększenie dochodów o 5 000,00 zł.

900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

90002      Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 0910     Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zwiększenie o 100,00 zł.

90019      Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie                               ze środowiska

§ 0690     Wpływy z różnych opłat – zmniejszenie o 3 000,00 zł

90026   Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  

§ 0970     Wpływy z różnych dochodów – zmniejszenie o 1 000,00 zł

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących  jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzążnia – etap IV”- ze względu na niższe koszty usuwania azbestu zmniejszenie dotacji o  8 182,00 zł.

921        Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92116     Biblioteki

§ 2020  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę    na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 6 500,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

010       Rolnictwo i łowiectwo           

01095   Pozostała działalność

§ 0760     Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 640,00 zł

754          Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412      Ochotnicze Straże Pożarne

§ 0870     Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego – 6 000,00 zł

758          Różne rozliczenia

75816      Wpływy do rozliczenia

§ 6290   Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dotacja otrzymana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500 000,00 zł.

 WYDATKI       

750        Administracja publiczna

75011     Urzędy wojewódzkie

§ 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie w kwocie 549,76 zł

§ 4110     Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie w kwocie 359,31 zł           

§ 4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zmniejszenie w kwocie 484,07 zł

75023       Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4210    Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie w kwocie 0,40 zł

§ 4300      Zakup usług pozostałych  –zwiększenie w kwocie  13 800,00 zł

75095       Pozostała działalność

Przeniesienie kwoty między paragrafami  3020 i 3030 kwoty 2 800,00 zł

801       Oświata i wychowanie

80101   Szkoły podstawowe

§ 4110     Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie w kwocie 20 000,00 zł

§ 4300     Zakup usług pozostałych  –zwiększenie w kwocie  5 000,00 zł

§ 4700     Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –zwiększenie   w kwocie  500,00 zł

80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zmniejszenie w kwocie 1 500,00 zł

80148    Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4220   Zakup środków żywności – zmniejszenie w kwocie 20 000,00 zł

§ 4260   Zakup energii – zmniejszenie  w kwocie 6 000,00 zł

§ 4300   Zakup usług pozostałych  –zwiększenie w kwocie  1 000,00 zł

80150   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy    dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

§ 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie w kwocie 16 000,00 zł

§ 4110  Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie w kwocie 6 000,00 zł

851         Ochrona zdrowia

85153      Zwalczanie narkomanii

§ 4300     Zakup usług pozostałych  –zwiększenie w kwocie  2 809,00 zł

85154      Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4110  Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie w kwocie 200,00 zł  

§ 4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zmniejszenie w kwocie 18,00 zł

§ 4170  Wynagrodzenia bezosobowe- zwiększenie w kwocie 2 988,00 zł           

§ 4210  Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie w kwocie 2 000,00 zł

§ 4300    Zakup usług pozostałych  –zwiększenie w kwocie  2 000,00 zł

§ 4610    Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego –zmniejszenie w kwocie  809,00 zł

852        Pomoc społeczna

85213    Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 4130    Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zmniejszenie  w kwocie 3 000,00 zł

85214    Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne   i rentowe

§ 3110   Świadczenia społeczne – zmniejszenie w kwocie 3 000,00 zł

85216    Zasiłki stałe

§ 3110   Świadczenia społeczne – zmniejszenie w kwocie 4 327,00 zł

85219    Ośrodki pomocy społecznej

§ 4170   Wynagrodzenia bezosobowe- zmniejszenie w kwocie 8 200,00 zł         

85228    Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4170   Wynagrodzenia bezosobowe- zmniejszenie w kwocie 2 000,00 zł

854        Edukacyjna opieka wychowawcza

85416     Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

§ 3240    Stypendia dla uczniów – zmniejszenie w kwocie 1 000,00 zł

855        Rodzina

85510     Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 4330  Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego– zmniejszenie w kwocie 29 000,00 zł

900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

90002      Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie w kwocie 20 000,00 zł

§ 4110  Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie w kwocie 3 500,00 zł

§ 4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zmniejszenie w kwocie 500,00 zł

§ 4300    Zakup usług pozostałych  –zmniejszenie w kwocie  22 000,00 zł

§ 4410    Podróże służbowe krajowe  –zmniejszenie w kwocie  500,00 zł

§ 4700    Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –zmniejszenie  w kwocie  500,00 zł

90019     Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 4210  Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie w kwocie 1 000,00 zł

§ 4300    Zakup usług pozostałych  –zmniejszenie w kwocie  9 000,00 zł

90026     Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  

§ 4300    Zakup usług pozostałych  –zmniejszenie w kwocie  8 182,00 zł

921        Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109    Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210   Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie w kwocie 11 931,00 zł

§ 4300   Zakup usług pozostałych –zwiększenie w kwocie  11 931,00 zł

WYDATKI  MAJĄTKOWE

010        Rolnictwo i łowiectwo           

01010     Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                    

§ 6050  Likwidacja zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Budowa szamba przy Szkole Podstawowej w Dzierzążni” – kwota 10 000,00 zł.

750        Administracja publiczna

75023    Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 6060 Wprowadzenie nowego zakupu inwestycyjnego nieobjętego WPF pn. „Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy – kwota 70 000,00 zł.

754        Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412    Ochotnicze Straże Pożarne

§ 6060 Zmniejszenie wydatku na zakupy inwestycyjne nieobjęte WPF pn. „Zakup samochodu strażackiego lekkiego- używanego dla OSP Nowe Gumino  – o kwotę 11 100,00 zł.

801         Oświata i wychowanie

80101   Szkoły podstawowe

§ 6050   Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Montaż wentylacji na potrzeby kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierzążni – wartość zadania 34 500,00 zł (przesunięte środki z rozdziału 01010 § 6050 – 10 000,00 zł, z rozdziału 75412 § 6060 – 11 100,00 zł, pozostałe środki z wydatków bieżących)

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard - jestem za
 3. Jankowska Wiesława - jestem za
 4. Kawecka Iwona - jestem za
 5. Kokosińska Iwona - jestem za
 6. Machnacki Andrzej - jestem za
 7. Maliszewski Konrad - jestem za
 8. Pawlak Radosław - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard - jestem za
 10. Rydzewska Ewa - jestem za
 11. Siedlecka Janina - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz- jestem za
 13. Turkowska Teresa - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz - jestem za
 15. Zimny Krzysztof - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 145/XIX/2020 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie zmiany uchwały budżetowej.                                                                                                         

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

 Ad 10. Wolne wnioski i informacje

Wójt Gminy Dzierzążnia Pan Adam Sobiecki poinformował, że :

 • 10 września wpłynęło pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie Klubu Senior + z informacją, że Klub nie musi posiadać Kierownika, by zacząć działać, dlatego  od dnia 1 października planowane jest uruchomienie Klubu Seniora. Wójt dodał, że mimo kilkukrotnie ogłoszonego konkursu nikt nie zgłosił się na stanowisko Kierownika. Do Klubu Seniora może być zapisane więcej osób np. 100, a brać czynny udział mniej np. 20.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Zimny, który poinformował, że od mieszkańców miejscowości Starczewo Wielkie wpłynęła petycja dotycząca zasypania nieużytkowanego zbiornika strażackiego w centrum wsi. Petycję mieszkańcy motywują tym, że zbiornik nie jest użytkowany do przeznaczonego celu od wielu lat i zarósł. Petycja została skierowana do Komisji Skarg i Wniosków i będzie rozpatrywana.

Dalszych pytań nie było.

 

Ad 11. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof Zimny podziękował wszystkim za udział w sesji oraz zamknął obrady XIX sesji Rady Gminy w Dzierzążni o godz. 12:00.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Protokołowała:                                               

Paulina D.Traczyk                      

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-19 12:54:19
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-19 13:23:13
 • Liczba odsłon: 789
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181215]

przewiń do góry