Zobacz podgałęzie

Protokół z XXI sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 14 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

1.                 Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy.

2.                 Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy.

3.                 Interpelacje i zapytania.

4.                 Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.                 Podjęcie Uchwały Nr  148/XXI/2013 w sprawie   zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz    ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.

6.                 Podjęcie Uchwały Nr  149/XXI/2013 w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

7.                 Podjęcie Uchwały Nr 150 /XXI/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę na terenie gminy Dzierzążnia.

8.                 Podjęcie Uchwały Nr 151/XXI/2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia  w drodze przetargu.

9.                 Podjęcie Uchwały Nr 152/XXI/2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia w drodze przetargu.

10.             Podjęcie Uchwały Nr  153/XXI/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023.

11.             Podjęcie Uchwały Nr 154/XXI/2013 w sprawie  zmiany uchwały budżetowej.

12.             Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną za 2012 rok.

13.             Przedstawienie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2012 rok.

14.             Przedstawienie  Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2012.

15.             Wolne wnioski i zapytania.

16.             Zamknięcie obrad XXI  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.00 a zakończyły o godzinie 14.00

        Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XXI Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Pana Mirosława Opolskiego, Panią Skarbnik Grażynę Zawłocką, Sekretarza Adama Sobieckiego, dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni Franciszka Goszczyńskiego, Panią dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach Bożenę Nowakowską, Panią kierownik GOPS Reginę Sobczeńską, przedstawicielkę Płońszczaka oraz osoby zainteresowane problematyką sesji. Pani Przewodnicząca podkreśliła, że jest to ważna sesja na której radni będą głosować nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

Na stan 15 radnych obecnych było 14 według listy obecności załączonej do  protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał i zapytała, czy radni mają uwagi odnośnie porządku obrad. Uwag nie zgłoszono.

 

   Ad pkt 2

                      Przewodnicząca poinformowała radnych, że zapoznała się z protokołem

z XX Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji   i zapytała czy radni nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła       z wnioskiem  o przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało  14 radnych obecnych na sali.  Protokół z XX  Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

    Ad pkt 3

          Nie zgłoszono interpelacji ani zapytań.

 

Ad pkt 4

          W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informacje z działalności międzysesyjnej od 23 marca  do 14 maja 2013 roku.

                 Zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy ,,Regulaminem utrzymania czystości

i porządku na terenie Gminy’’ został ogłoszony przetarg ( 7 maja br.) na wyłonienie wykonawcy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Przetarg zostanie rozstrzygnięty w dniu 17 maja br. Do chwili obecnej zostały złożone deklaracje z 886 gospodarstw domowych (89%) obejmujące 3479 mieszkańców, co stanowi 89% zamieszkałych w gminie.

 W dniu 29 kwietnia br.  został przeprowadzony przetarg na długoterminowy kredyt w kwocie 1500 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzążnia”.Z pięciu zgłoszonych ofert najkorzystniejsza zgłosił  BOS S.A Centrala – Centrum Korporacyjne Warszawa. Całkowity koszt obsługi do roku 2023 wyniesie 398 313 zł.

Został dokonany zwrot za zakupiony olej napędowy ( z podatku akcyzowego) w kwocie 337 884 zł.

W ramach LGD „Przyjazne Mazowsze” w Poświętnem zostały złożone 2 wnioski

 z programu „Odnowa i rozwój wsi’: Remont i wyposażenie świetlic wiejskich

w miejscowościach: Dzierzążnia, Kadłubowo, Wierzbica Pańska (łączna kwota do refundacji 91 927 zł) oraz remont nawierzchni placu przy Ośrodku Zdrowia w Dzierzążni – ( kwota  do refundacji 55 497 zł).

Ponadto przygotowano  dokumentację przetargową na budowę drogi gminnej Nowe Kucice oraz na remont nawierzchni przy Ośrodku Zdrowia w Dzierzążni.

Przetargi zostaną przeprowadzone na przełomie maja i czerwca br.

Zostały rozpoczęte prace przy realizacji inwestycji budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzążnia i budowa drogi gminnej w Wierzbicy Pańskiej.

 

Ad pkt 5, 6

          W tym punkcie zabrała głos Przewodnicząca Rady Gminy.  Poinformowała,

że realizujemy równocześnie dwie uchwały ściśle ze sobą związane: Uchwałę

Nr 148/XXI/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok oraz Uchwałę Nr 149/XXI/2013

 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok Przypomniała, że sprawozdanie finansowe radni otrzymali odpowiednio wcześniej i mieli możliwość się z nim zapoznać. Na posiedzeniach poszczególnych komisji było ono omawiane.

          Pani Harazińska oddała głos  Panu Wójtowi, który przedstawił sprawozdanie

z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

   Po przedstawieniu przez Pana Wójta sprawozdania Pani Przewodnicząca RG otworzyła dyskusję. Jako pierwsza zabrała głos Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej-        Pani Wiesława Jankowska. Powiedziała, że członkowie Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu szczegółowo omówili wykonanie budżetu za 2012 rok i  nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości. Komisja  podjęła  Uchwałę Nr 2/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 22 kwietnia 2013 roku o opinii  wykonania budżetu  Gminy Dzierzążnia  za  2012 rok i  wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. Uchwała została przedłożona Składowi Orzekającemu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Pani Jankowska odczytała uchwałę- stanowi ona załącznik do protokołu. Następnie Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  stwierdziła,  że ubiegły rok był spokojny i stabilny. Jak co roku gospodarka finansowa gminy prowadzona była rozsądnie i oszczędnie o czym świadczą wykonywane uchwały podejmowane w większości jednogłośnie przez Radę Gminy. Współpraca

z Panem Wójtem, Panią Skarbnik, Panem Sekretarzem i kierownikami poszczególnych jednostek jak również z pracownikami gminy przebiegała bez zakłóceń. Dlatego nie dziwi fakt, że do omawianego przez Pana Wójta sprawozdania członkowie komisji rewizyjnej nie mają zastrzeżeń.  Członkowie KR jednogłośnie przyjęli sprawozdanie

 i zarazem podjęli uchwałę o wystąpieniu do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi  Gminy Dzierzążnia.

   Następnie głos zabrała Przewodnicząca  Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych,  Oświaty i Kultury- Pani Zofii Krysiewicz.

    Pani Krysiewicz powiedziała, że uchwały podejmowane na sesjach przez radnych zostały  zrealizowane, wykonano zaplanowane zadania inwestycyjne, gospodarka finansowa prowadzona jest bardzo oszczędnie, współpraca radnych

z Wójtem układa się pomyślnie. Wójt dba o gminę, pozyskuje środki na inwestycje

ze wszystkich możliwych źródeł. Ponadto Regionalna Izba  Obrachunkowa wydała pozytywną opinię z wykonania budżetu za rok 2012 i nie stwierdziła  nieprawidłowości formalnych ani prawnych. Na posiedzeniu Komisji  Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury członkowie komisji głosowali

za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy.

   Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowo- Gospodarczej Pan Ryszard  Piórkowski. Na posiedzeniu komisji członkowie nie mieli żadnych zastrzeżeń do wykonania budżetu za 2012 rok. W okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa gminy była stabilna. Rada Gminy była informowana na bieżąco o wszelkich inwestycjach, sprawozdania składano w obowiązujących terminach. Współpraca

 z Wójtem i pracownikami Urzędu Gminy przebiega poprawnie. Realizacja dochodów

 i wydatków przebiegała prawidłowo i planowo. Członkowie Komisji Budżetowo- Gospodarczej na posiedzeniu byli za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy.

   W dalszej części posiedzenia głos zabrał Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska – Pan Ryszard Gołębiewski. Stwierdził, że na posiedzeniu komisji omówiono sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok, nieprawidłowości nie stwierdzono.

 Członkowie komisji byli za udzieleniem absolutorium Wójtowi.

   Pani Harazińska powiedziała, że również współpraca Przewodniczącej Rady Gminy z Wójtem, kierownikami jednostek i pracownikami urzędu gminy układa się pomyślnie za co dziękuje i odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  Nr Ci.119.2013 z dnia 19 kwietnia 2013 roku

 w sprawie  wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok. Skład Orzekający RIO w Warszawie wydał pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Uchwała wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik do protokołu.  

   Następnie  Pani Przewodnicząca RG odczytała  Uchwałę Nr Ci.136.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia

24 kwietnia 2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierzążnia z dnia 22.04.2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dzierzążnia. Skład Orzekający RIO w Warszawie wydał pozytywną opinię

o przedłożonym wniosku  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierzążnia. Wraz

z uzasadnieniem uchwała stanowi załącznik do protokołu.

                        Pani Przewodnicząca stwierdziła, że na sali jest 15 radnych, co stanowi         quorum   do podjęcia uchwał i zarządziła głosowanie nad przyjęciem  dwóch uchwał:      

        uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze   

        sprawozdaniem    z wykonania budżetu za 2012 rok, oraz uchwały w sprawie 

         udzielenia  Wójtowi   Gminy absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za

        2012 rok.

   Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 148/XXI/2013  Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 148/XXI/2013 została przyjęta jednogłośnie przez 15 radnych

i stanowi załącznik do protokołu.

   Następnie Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 149/XXI/2013 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy absolutorium

 z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

Zwróciła się do radnych z zapytaniem:

1.Kto z Państwa radnych jest za  udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy

     z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok?

      Za  wnioskiem głosowało 15 radnych obecnych na sali.

2. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? - 0 głosów

3. Kto z Państwa radnych wstrzymał się ? - 0 głosów.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 149/XXI/2013 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok została przyjęta jednogłośnie  i stanowi załącznik do protokołu.

   Po przeprowadzonym głosowaniu Pani Przewodnicząca Rady Gminy pogratulowała Panu Wójtowi uzyskania absolutorium.

   Następnie Pan Wójt podziękował radnym za okazane zaufanie i wyrozumiałość. Dodał, że rok 2012 nie był najlepszy pod względem wykonanych inwestycji

ze względu na brak dofinansowań z zewnątrz. Ale w miarę posiadanych środków co możliwe zostało wykonane. W roku 2012 między Wójtem i Radą Gminy panowała zgoda i Wójt wyraził nadzieję, że do końca kadencji tak pozostanie.

 

Pani Przewodnicząca ogłosiła przerwę.

 

Ad pkt 7

            W tym punkcie Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 150 /XXI/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę na terenie gminy Dzierzążnia.

 Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie  przedłożył nowe taryfy ceny za

 1 m3 dostarczonej wody  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dzierzążnia. Cena 1 m3  wody wzrośnie o 5 groszy od dnia 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku. Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej uchwały. Pani Przewodnicząca RG odczytała treść Uchwały Nr 150 /XXI/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę na terenie gminy Dzierzążnia. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami.

 

Ad pkt 8, 9

         Pan Wójt omówił dwie Uchwały: Uchwałę Nr 151/XXI/2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia  w drodze przetargu oraz  Uchwałę Nr 152/XXI/2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia w drodze przetargu.

 Proponowane do zbycia nieruchomości  znajdują się w zasobach komunalnych Gminy Dzierzążnia. Jedna jest położona we wsi Dzierzążnia, oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów nr 141/2 o pow. 0.2600 ha, druga  położona we wsi Dzierzążnia, oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów nr 143 o pow. 0.1500 ha . Wyceniono 1 m 2  działki na 5,50 zł.

Do sprzedaży w najbliższym czasie zostanie przygotowana działka 9 arowa znajdująca się we wsi Kadłubowo.

Radni nie zgłosili pytań odnośnie  omówionych uchwał więc Pani Harazińska odczytała  Uchwałę Nr 151/XXI/2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia  w drodze przetargu. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Następnie Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 152/XXI/2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia w drodze przetargu. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad pkt 10,11

         W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła dwie uchwały: Uchwałę Nr  153/XXI/2013

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023 oraz  Uchwałę

Nr 154/XXI/2013 w sprawie  zmiany uchwały budżetowej.

            W WPF wprowadzono następujące zmiany:

 Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 396 337,11 zł i dotyczą dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 396 337,11 zł)- w tym: zwiększono dotacje

o kwotę 396 337,11 zł na podstawie decyzji MUW a dochody majątkowe nie uległy zmianie

           Wydatki ogółem budżetu Gminy Dzierzążnia uległy zwiększeniu o kwotę 441 832,11 zł i dotyczą wydatków bieżących w kwocie 435 832,11 zł (w tym:

Ø        środki z dotacji MUW – zwiększenie o kwotę 396 337,11 zł , wprowadzenie do budżetu niewykorzystanych środków z alkoholi i narkotyków w kwocie 23 345zł, wprowadzenie do budżetu niewykorzystanych środków z ochrony środowiska w kwocie 850 zł. Zabezpieczono 20% dotacji na otrzymane stypendia socjalne w wysokości 9 300 zł (wolne środki).

Zwiększenie  wydatków inwestycyjnych dotyczy zabezpieczenia w budżecie gminy kwoty 6 000 zł celem udzielenia wsparcia Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku na budowę strażnicy. Na przekazanie tych środków zostanie zawarta umowa pomiędzy  Gminą Dzierzążnia a Komendą Wojewódzką Straży Pożarnych w Warszawie. Jednocześnie dokonano zmian w dochodach i wydatkach na wniosek dyrektorów jednostek jako przesunięcia, które nie mają wpływu na wynik budżetu gminy.

Różnica wynikająca między pozyskanymi dochodami a zwiększonymi wydatkami    ( 1 967 860 zł) sfinansowana będzie nadwyżką budżetową, wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz zaciągniętym kredytem w wysokości 1 500 000zł.

Wykorzystanie nadwyżki budżetowej i wolnych środków ogółem wynosi 822 860 zł.

W uchwale budżetowej dokonano zmian w dochodach.

W Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 –pozostała działalność  - wprowadzono do budżetu dotację dla GOPS na podstawie Decyzji MUW Warszawa z dnia 29.04.2013r.

w wysokości 14 420 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów wprowadzono do budżetu dotację   na podstawie Decyzji MUW Warszawa             z dnia 12.04.2013 r. w wysokości 37 200 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Plan dochodów po zmianach wynosi  10 478 800,11 zł.

W wydatkach dokonano zmian w następujących działach;

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększono o kwotę 1 000 zł.

W rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono o kwotę

1 000 zł celem zabezpieczenia środków na promocję gminy podczas obchodów jubileuszu MODR Poświętne.

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 Wojewódzkie Komendy Państwowych  Straży Pożarnych – zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 6 000 zł celem udzielenia pomocy finansowej Państwowej Straży Pożarnej

 w Płońsku, z przeznaczeniem na budowę nowej strażnicy w Płońsku.

W  Dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększono o kwotę  5 000 zł, w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – dokonano zwiększeń o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na opłatę przedszkoli w Płońsku, do których  uczęszczają dzieci z terenu gminy Dzierzążnia.

W Dziale 851 Ochrona zdrowia: w rozdziale 85153 Przeciwdziałanie narkomanii –

wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki z wydatków roku 2012  w wysokości 1 170 zł. W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi - wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki z wydatków roku 2012 w wysokości 22 175 zł oraz dokonano przesunięć między paragrafami – zmniejszono dotację dla stowarzyszeń, celem zwiększenia środków na pozycji zakup usług pozostałych.

W Dziale 852 Pomoc społeczna, w Rozdziale 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze – dokonano przesunięć między paragrafami o kwotę 226 zł - zmniejszono odpisy na ZFŚS celem zwiększenia na pozycji zakup materiałów. W Rozdziale 85295 pozostała działalność - wprowadzona do budżetu dotacja  w wysokości 14 420 zł zostaje przeznaczona  na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zgodnie z decyzją MUW).

W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Stypendia dla uczniów – wprowadzono do budżetu dotację celową w wysokości 37 200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zabezpieczono otrzymaną dotację wkładem własnym 20% co stanowi kwotę 9 300 zł.

W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat  i kar za korzystanie ze środowiska –  wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki z wydatków roku 2012 w wysokości 850zł.

Wydatki po zmianach  wynoszą 12 446 660,11 zł a deficyt budżetu gminy wynosi

1 967 860 zł - został pokryty nadwyżką budżetową, wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz zaciągniętym kredytem.

Pytań do omówionych uchwał radni nie zgłosili. Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę Nr  153/XXI/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Następnie Pani Harazińska odczytała  Uchwałę Nr 154/XXI/2013 w sprawie  zmiany uchwały budżetowej. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

Ad pkt 2, 3, 4

            Pan Sekretarz poinformował, że Kierownik GOPS w Dzierzążni opracował sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Gminnym  Programie Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną za 2012 rok,  sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2012 rok oraz

Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2012. Radni zapoznali się z tymi materiałami, nie mieli żadnych pytań i nie uważali za zasadne ich omawianie.

 

Ad pkt 5

            W sprawach różnych Pan Wójt poinformował, że zwrócił się z prośbą do Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku  z projektem włączenia planowanej do odbudowy drogi gminnej nr 300363W dł. 1700 mb w Nowych Kucicach do drogi powiatowej nr 3061W Baboszewo – Dzierzążnia – Kucice. Pani Dyrektor PZD w Płońsku bez uzasadnienia  nie wyraziła zgody na połączenie drogi gminnej z droga powiatową. Projekt zakładał połączenie tych dróg na koszt gminy łącznie z przebudową przepustu, położenia dywanika asfaltowego, oczyszczenia części rowu na pasie drogowym drogi powiatowej. Zgodnie z dokumentacją projektowo- kosztorysową koszt tych prac na drodze powiatowej wyniósłby około 12 tysięcy złotych. Pomiędzy utwardzoną asfaltem drogą gminną a istniejącą drogą powiatową pozostanie kilkumetrowej szerokości (tj. pobocze oraz uszkodzony przepust) pas nieutwardzony. Pan Wójt stwierdził, że na najbliższej sesji Rady Powiatu poruszy tę kwestię.

            W dalszej części Pan radny Radosław Pawlak zwrócił się do Wójta z prośbą o zakup używanych samochodów strażackich w miejsce starych żuków. Stwierdził, że powinno się zabezpieczyć pieniądze w budżecie na ten cel, bo wstyd takimi autami jeździć na uroczystości strażackie.

            Pan Wójt powiedział, że nie widzi możliwości zakupu takich aut, bo nie mamy środków na ten cel, chyba że radni podejmą decyzję, aby środki zabezpieczone na budowę dróg przeznaczyć na ten cel.

 

Ad pkt 12, 13

            Radni otrzymali w materiałach do sesji sprawozdania przygotowane przez  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną za 2012 rok oraz sprawozdanie

z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2012 rok. Nie mieli pytań odnośnie sprawozdań do Pani Kierownik Reginy Sobczeńskiej.

 

Ad pkt 14

            W tym punkcie Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Dzierzążnia. Wyjaśniła, że nowelizacja z 18 marca 2011 roku ( Dz. U. Nr 81 poz. 440

 z 2011 r.) o zmianie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  ( Dz. U.

z 2009 r. Nr 175 poz.1362  z późn. zm. ) wprowadziła obowiązek przygotowywania corocznie przez gminy, powiaty i samorząd województwa oceny zasobów pomocy społecznej ( OZPS), która będzie przedstawiana odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu oraz sejmikowi województwa. GOPS przygotował ,, ocenę zasobów pomocy społecznej”

 za rok 2012 i prognozę na rok 2013 i 2014 w oparciu o analizę sytuacji społecznej

i demograficznej. Ocena  wraz z wnioskami ma stanowić  podstawę do  planowania budżetu na następny rok. Ocena zasobów pomocy społecznej zastąpiła od 2012 roku dotychczas przygotowywany przez jednostki samorządu terytorialnego bilans potrzeb pomocy społecznej. Ustawodawca precyzyjnie określił ramy realizacji zadania. Odpowiednie zapisy ujęto w art. 16 a.

Pani Kierownik  wyjaśniła, że zgodnie z z tym artykułem gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Zasoby, o których mowa w ust. 1 obejmują

 w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. Ocena ta obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę,

o której mowa w ust. 1. Ocena ta wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.

Radni  nie zgłosili pytań odnośnie przedstawionej oceny zasobów pomocy społecznej.

 

Ad pkt 15

         W wolnych wnioskach i zapytaniach Pani radna Alina Braulińska- Korycka poinformowała, że jest realizowany projekt w ramach którego można otrzymać bezpłatnie komputery. Projekt jest skierowany przede wszystkim do rodzin zastępczych o określonych dochodach.

         Pani radna Jankowska złożyła propozycję zorganizowania wycieczki dla radnych, sołtysów i pracowników Urzędu Gminy.

         Pan Wójt powiedział, że w 2010 r. chętnych na wycieczkę nie było, ale obiecał że razem z Panią Skarbnik przeanalizuje środki finansowe i zastanowi się nad zorganizowaniem wyjazdu.

 

Ad pkt 16

            Innych uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała  za przybycie i zamknęła obrady XIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

     Protokołowała

 

Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-08-02 12:44:46
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-02 12:44:46
  • Liczba odsłon: 873
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276900]

przewiń do góry