Zobacz podgałęzie

Protokół z XVIII sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 27 grudnia 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

1.                 Otwarcie XVIII Sesji Rady Gminy.

2.                 Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.

3.                 Interpelacje i zapytania.

4.                 Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.                 Podjęcie Uchwały Nr 125/XVIII/2012 w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  2013 – 2023.

6.                 Podjęcie Uchwały Nr 126/XVIII/2012 w sprawie uchwalenia  Budżetu Gminy Dzierzążnia  na rok 2013.

7.                 Podjęcie Uchwały Nr 127/XVIII/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

i stawki opłaty    za pojemnik o określonej pojemności.

8.                 Podjęcie Uchwały Nr 128/XVIII/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

9.                 Podjęcie Uchwały Nr 129/XVIII/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10.             Podjęcie Uchwały Nr 130/XVIII/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowana  tych odpadów.

11.             Podjęcie Uchwały Nr 131/XVIII/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki. i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

12.             Podjęcie Uchwały Nr 132/XVIII/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

13.             Podjęcie Uchwały Nr  133/XVIII/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2012-2015.

14.             Podjęcie Uchwały Nr  134/XVIII/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

 

15.             Podjęcie Uchwały Nr  135/XVIII/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.

16.             Podjęcie Uchwały Nr 136/XVIII/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji  Budżetowo- Gospodarczej na 2013 rok.

17.             Podjęcie Uchwały Nr  137/XVIII/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury na 2013 rok.

18.             Podjęcie Uchwały Nr 138/XVIII/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska na 2013 rok.

19.             Wolne wnioski i zapytania.

20.             Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Ad pkt 1

                      Obrady rozpoczęły się o godzinie 11.00 a zakończyły o godzinie 14.30.

        Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XVIII Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Pana Mirosława Opolskiego, Panią Skarbnik Grażynę Zawłocką, Panią Marię Kruszewską- inspektora ds promocji gminy, obsługi funduszy strukturalnych i ochrony środowiska, Kierownika GOPS- Panią Reginę Sobczeńską, Pana Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni Franciszka Goszczyńskiego, Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach, sołtysów, mieszkańców wsi Gumowo, przedstawicielkę mediów oraz osoby zainteresowane problematyką sesji.

          Na stan 15 radnych obecnych byli wszyscy według listy obecności załączonej do  protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

    Ad pkt 2

                      Przewodnicząca poinformowała radnych, że zapoznała się z protokołem

z XVII Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji   i zapytała czy radni nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła       z wnioskiem  o przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało  15 radnych obecnych na sali.  Protokół z XVII  Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

 Ad pkt 3

                      W tym punkcie nie zgłoszono interpelacji ani zapytań.

 

Ad pkt 4

            Pan Wójt nie przedstawił informacji, ponieważ ostatnia sesja była trzy tygodnie wcześniej i nie było w tym czasie żadne inwestycje nie były realizowane.

Pan Wójt odczytał natomiast petycję, jaka wpłynęła 19 grudnia 2012 roku od mieszkańców wsi Gumowo w sprawie przedłużenia istniejącego przejścia do przystanku we wsi Gumowo.

Pan Wójt powiedział, że petycja ta jest dla niego zaskoczeniem, gdyż sprzedaż działki, przez którą dróżka przebiega odbyła się 3 miesiące temu a zamiar sprzedaży powstał wiosną, kiedy inspektor nadzoru budowlanego nakazał opróżnienie budynku mieszkalnego znajdującego się na działce z mieszkańców z powodu fatalnego stanu budynku. Na początku planowaliśmy przydzielić lokale zastępcze, na co nie zgodziły się mieszkanki budynku, dlatego podjęliśmy uchwałę w sprawie sprzedaży tej działki. Dziś, kiedy właścicielem działki jest osoba prywatna, gmina nie ma wpływu na decyzje tej osoby. Mieszkańcy wsi Gumowo mają dojście do przystanku niewiele dłuższe. Gmina w tym momencie nie jest stroną w sprawie, nie wykupi pasa działki, aby zrobić przejście na skróty a dzieci szkolne możemy odbierać ze środka wsi, aby nie chodziły wzdłuż jezdni.

           Jeden z mieszkańców Gumowa oświadczył, że mieszkańcy wsi nie wiedzieli, że nie ma przejścia przez tę działkę. Sprzedając działkę Wójt powinien wydzielić dróżkę.

           Pani radna Braulińska- Korycka powiedziała, że czuje się wprowadzona w błąd, gdyż przy podejmowaniu uchwały w sprawie sprzedaży działki nie było mowy o żadnej dróżce. W czasie gdy Wójtem był Pan Demby wykupiono pasek ziemi aby mieszkańcy bezpiecznie dochodzili do przystanku. Przy podejmowaniu uchwały w sprawie sprzedaży Pani radna Kawecka pytała o możliwość podziału tej działki. Pan Wójt odpowiedział, że takiej możliwości nie ma a teraz nowy właściciel działkę dzieli. Wystarczy trochę dobrej woli w tej sprawie. Należy odkupić fragment działki bo jest to kwestia bezpieczeństwa mieszkańców.

           Następnie głos zabrała Pani Agnieszka Harazińska. Wyjaśniła, że nad mieszkankami tej posesji pojawiło się widmo eksmisji i aby temu zapobiec zapadła decyzja o jak najszybszej sprzedaży działki. Nie było złej woli ani ze strony Przewodniczącej RG ani Pani radnej Kaweckiej. Być może doszło wtedy do zaniedbań, ale można dojść z sąsiadami do porozumienia.

           Inny mieszkaniec wsi zapytał, czemu wcześniej nie można było zabezpieczyć drogi. Pani Przewodnicząca odpowiedziała, że wszelkie podziały działek odsuwają sprawę w czasie i mogłyby doprowadzić do eksmisji lokatorki tam zamieszkujące.

           Inny mieszkaniec zaproponował wizję lokalną i wymierzenia odległości do przystanku PKS aby radni z innych wsi mieli obraz tej drogi.

           Pan Wójt powiedział, że z niczyjej strony nie było złej woli aby mieszkańcom wsi dokuczyć. Sytuacja trwała kilka miesięcy i trzeba było mieszkankom tego domu pomóc. Sami mieszkańcy Gumowa przychodzili do Wójta, aby nie dopuścić do eksmisji. Mieszkańcy innych wsi mają dalej do przystanków i nie protestują. Jeśli chodzi o dzieci dojeżdżające do szkoły w Dzierzążni, to autobus odbierze je ze środka wsi. Mieszkańcy nie są stroną w sprawie, działki nie można było podzielić w poprzek. Gdyby nie było żadnego dojścia do przystanku, to musielibyśmy sprawę rozwiązać inaczej, ale droga taka jest, chociaż niewiele dłuższa.

           Mieszkaniec Gumowa powiedział, że droga, którą będą dochodzić do przystanku jest przewężona i stwarza zagrożenie. Zapytał, czy radni reprezentują interesy Wójta czy społeczeństwa.

           Pani radna Kawecka przypomniała, że przy podejmowaniu uchwały w sprawie sprzedaży pytała, czy na działce jest wytyczona dróżka. Okazało się że nie. A teraz ona oraz Pani Harazińska są obarczane winą za zaistniałą sytuację.

           Pani Harzińska wyjaśniła, że przejścia do przystanku w planach nie było, nie było ono naniesione na mapki. Poprosiła radnych i Wójta o zastanowienie się nad rozwiązaniem tej sprawy.

           Pani radna Braulińska- Korycka zaproponowała, aby radni spotkali się w tej sprawie. Dodała, że Generalna Dyrekcja Dróg nie wyrazi zgody na zrobienie drugiego zjazdu na trasę nr 10.

           Pan Wójt powiedział, że obecny właściciel działki przewiduje wspólny zjazd dla siebie i drugiej mieszkanki domu, której odsprzedał część działki. Gdybyśmy wcześniej chcieli działkę podzielić doszłoby do eksmisji. Nie ma potrzeby wytyczania dróżki,

 w innych wsiach mieszkańcy mają znacznie dalej do przystanku. Pan Wójt zapytał, ilu mieszkańców Gumowa korzysta z tego przystanku.

           Pani radna Jankowska poprosiła Panią Przewodniczącą RG, jeśli taka wola radnych o zwołanie spotkania w tej sprawie.

           Mieszkańcy wsi Gumowo wyrazili chęć uczestniczenia w tym spotkaniu.

Pani Harazińska powiedziała, że na dzisiejszej sesji wyznaczymy termin spotkania i ogłosiła przerwę.

 

Ad pkt 5, 6

            W tym punkcie Pan Wójt poinformował zebranych, że zostanie omówiona  uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2013-2023 oraz uchwała w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Dzierzążnia na rok 2013.

  Pan Wójt powiedział, że na komisjach szczegółowo omawiano zarówno uchwałę

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2013-2023 jak też uchwałę budżetową na 2013 rok.

            Najpierw Pan Wójt przedstawił zmiany, jakie naniesiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013- 2023.

Opracowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględnia elementy wymagane przez ustawę o finansach publicznych, zmierza do uzyskania pełnego obrazu gospodarki poprzez oparcie analiz nie tylko na dochodach i wydatkach ale także poprzez uwzględnienie wszystkich faktycznych przepływów środków pieniężnych  JST  w kolejnych latach.

 Do analizy włączono także przychody i rozchody.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dzierzążnia została opracowana na lata 2013 – 2023 t.j. do roku, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. W WPF na wymienione lata  przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków

w granicach 2,5% rocznie.

Dochody zaplanowano w kwocie 11 721 694,00 zł, z czego: dochody bieżące –

 9 465 825,00 zł w tym: środki na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – kwota 121 531,00 zł oraz dochody majątkowe – 2 255 869,00 zł (w tym: dochody ze sprzedaży majątku – 300 000,00 zł oraz środki na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – kwota 1 424 806,00 zł).

Wzrost dochodów bieżących planowano zgodnie z informacjami otrzymanymi

z Ministerstwa Finansów oraz wskaźników inflacji, publikowanych przez GUS.

Wydatki zaplanowano na kwotę 12 494 694,00 zł, z czego wydatki bieżące 8 878 739,00 zł

( w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 100 872,00 zł, wydatki związane

z funkcjonowaniem JST” – 229 500,00 zł, na projekty realizowane przy udziale środków

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 –  117 088,00 zł),  wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, wydatki majątkowe – 3 615 955,00 zł (w tym: na projekty realizowane przy udziale środków

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 –  2 329 410,00 zł).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano wg harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów.

W 2013 roku  planuje się zaciągnąć kredyt na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, w wysokości 603 000 zł oraz na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowe Kucice na kwotę 170 000 zł.

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy. W ramach upoważnień do przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości i działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (energia, woda, gaz, wywóz nieczystości, zakup oleju opałowego),

- usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament RTV),

- usługi serwisowe sprzętu biurowego,

- dostawę materiałów biurowych,

- ochronę obiektów,

- ubezpieczenie majątku,

- utrzymanie czystości, w tym odśnieżanie,

- dowożenie dzieci do szkół.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2

do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

            Poza przychodami w kwocie 773 000 zł w roku 2013   planuje wolne środki

w wysokości 355 000,00 zł z przeznaczeniem na rozchody, spłatę zaciągniętych kredytów

 w  wysokości 355 000,00 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów. Ostatni rok spłaty nastąpi w 2014 roku.

Gmina Dzierzążnia posiada zadłużenie z tytułu 2 zaciągniętych kredytów:

1)                Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Dzierzążnia, w wysokości 1 275 000 zł w 2009 roku – z Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim,

2)                Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gumowo – Sarnowo w wysokości 400 000 zł w 2010 roku- z Banku Spółdzielczego w Płońsku Oddział w Dzierzążni

Na koniec 2012 roku pozostało do spłaty 710 000 zł.

W 2013 roku  planuje się zaciągnąć kredyt   w wysokości 773 000 zł do spłaty w ciągu

 10 następnych lat.

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

W przedstawionych latach zachowany jest art. 243 ufp – planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2013 – 4,14%, 2014 – 4,80%, 2015 – 1,47 %, 2016 – 1,43%, 2017 – 1,38%, 2018 – 1,33%, 2019 – 1,28%, 2020 – 1,23%, 2021 – 1,19%, 2022 – 1,14%, 2023 – 1,10%.

 Zadłużenie do dochodów ogółem- max 60% wynosi: 2013 – 9,31%, 2014 – 6,14%,

2015 – 5,45 %, 2016 – 4,70%, 2017 – 3,92%, 2018 – 3,19%, 2019 – 2,49%,

2020 – 1,82%, 2021 – 1,19%, 2022 – 0,58%, 2023 – 0,00%.

            Następnie Pan Wójt omówił Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Dzierzążnia na rok 2013. Pan Wójt poinformował, że uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Jest najwyższym aktem prawa lokalnego, najistotniejszym narzędziem zarządzania gminą. Ujęte w projekcie budżetu gminy na rok 2013 udziały z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, planowane kwoty subwencji i dotacji na podstawie pism: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Warszawie

FIN I/3111.77.2012 z dnia 23.10.2012 roku, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura

w Ciechanowie CI-3101-8/12 z dnia 22.10.2012 roku oraz Ministerstwa Finansów

ST 4820/09/2012 z dnia 10.10.2012 roku.

             Dla ustalenia dochodów i wydatków gminy na rok 2013 dokonano analizy wykonania budżetu za okres 10 miesięcy 2012 roku i w oparciu  o przybliżone wielkości poszczególnych wpływów po uwzględnieniu obowiązujących zadań oraz metod planowania budżetu na rok 2013  planuje się dochody w kwocie 11 721 694 zł- z tego dochody bieżące 9  465 825 zł tj. 80,75% dochodów gminy, z tego dochody majątkowe 2 255 869 zł

 tj. 19,25% dochodów gminy.

Wydatki planujemy w kwocie 12 494 694 zł - z tego wydatki bieżące 8  878 739 zł tj.71% wydatków gminy, z tego wydatki majątkowe 3 615 955 zł tj. 29% wydatków gminy.

            Deficyt budżetowy w kwocie 773 000 zł zostanie pokryty przychodami  z kredytów. Przewidywane w budżecie wolne środki w części zostaną przeznaczone na rozchody

tj. spłatę zaciągniętych kredytów, a w części na inwestycje gminne.

            Na koniec roku 2012 gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu

 o wysokości 710 000 zł, z czego na 2013 rok przypada do spłaty 355 000 zł. Zadłużenie zostanie pokryte z wolnych środków.

Plan dochodów na 2013 rok stanowi 103% planu dochodów z roku 2012, z czego 103 % stanowią dochody bieżące w tym: subwencja ogółem  5 512 896 zł tj. 47% budżetu gminy ( w tym: subwencja oświatowa 2 945 498 zł tj. 25,13% dochodów, subwencja wyrównawcza 2 499 320 zł tj. 21,32% dochodów, część równoważąca subwencji ogólnej 68 078 zł – 0,58% zł).

W stosunku do roku 2012 subwencje ogółem wzrosty o 154 611 zł w tym: subwencja oświatowa o 7 714 zł, subwencja wyrównawcza 155 098 zł, część równoważąca subwencji ogólnej  wzrosła o  8 141 zł. Łącznie subwencje stanowią kwoty 5 512 896 zł tj. 47% dochodów budżetu.

            Przewidujemy dotacje w różnej formie: celowe na realizację zadań zleconych ustawami 1 342 747 zł – 11,46% budżetu gminy oraz  dotacje z różnych programów na realizację zadań inwestycyjnych   i innych - łącznie stanowią kwotę 3 420 390 zł tj. 29,18% dochodów budżetu, w tym  na montaż 120 oczyszczalnio ścieków 1 411 849 zł.

Dochody własne i udziały stanowią kwotę 2 788 651 zł co stanowi 23,79% dochodów ogółem i jest to wynik na poziomie roku 2012. Do największych można zaliczyć: podatek od nieruchomości od rolników i osób prawnych w kwocie  600 000 zł, podatek rolny od rolników i osób prawnych - 603 000 zł,  udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 867 276 zł. 

Plan dochodów na 2013 rok   w stosunku do roku 2012 na etapie planowania dotacje

 i subwencje ogółem mogą wzrosnąć o kwotę około 350 000 zł, natomiast dochody własne ukształtowały się na poziomie roku 2012.

Wydatki na rok 2013 wyniosą 12 494 694 zł, w tym wydatki bieżące 8  878 739 zł

 a  wydatki majątkowe 3 615 955zł ( na inwestycje).

Podstawowe działy, na które muszą być zabezpieczone środki finansowe to:

·                     Dz. 801 i 854 - Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 4 163 558 zł tj.33,32% wydatków przy subwencji oświatowej 2 945 498 zł z dochodów własnych na realizację zadań własnych musimy dołożyć 1 204 060 zł.

·                     Dz. 852 - Pomoc Społeczna łącznie 1 653 830 zł tj. 13,24% budżetu.

Przy dotacji wynoszącej 1 308 580 zł musimy dołożyć z własnych dochodów 345 250 zł

·                     Dz. 750 – Administracja – łącznie z administracją samorządową  i państwową, radą gminy i pozostałą działalnością związaną z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych  2 010 897 zł, co stanowi 16,09 % budżetu.

Ponadto z własnych dochodów zabezpieczamy:

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie  108 000 zł.

·                     Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 168 616 zł w tym:

116 000 zł na konserwację i oświetlenie dróg w gminie.

·                    Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa 226 233 zł z przeznaczeniem na zakup głównie oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej do budynków SG ZOZ w Dzierzążni

 i Nowych Kucicach, UG i innych obiektów komunalnych.

W tym  dziale zaplanowano zadanie w ramach LGD pod nazwą „Remont placu przy      Ośrodku Zdrowia w Dzierzążni” wartość kosztorysowa 85 328 zł

·                     Dz.921 na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej 75 000 zł

·                     Dz.926 na kulturę fizyczną 33 260 zł, w tym na realizację projektu „Dziecięca Akademia Przyszłości” wyrównywanie szans przez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w Nowych Kucicach

i w Dzierzążni. Koszt projektu – 23 260 zł

·                     Dz.851 na wdrażanie i realizacje programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii 42 525 zł.

    Osobną pozycję w budżecie gminy po stronie wydatków stanowią działy 010 i 600 związane z inwestycjami gminnymi.

·                     W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo na wydatki zaplanowano   2 333 585 zł, w tym inwestycyjne 2 314 485 zł na montaż 120 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Na tę inwestycję: z dochodów własnych przeznaczamy 299 636 zł z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na podstawie podpisanej umowy 1 411 849,   z kredytu bankowego – 603 000 zł.

·                     W dziale 600 – transport i łączność – wydatki zaplanowane w kwocie 1 220 736 zł,

w tym bieżące 96 050 zł oraz majątkowe 1 276 545 zł związane z inwestycjami gminnymi.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na następujące drogi:

1)

Opracowanie dokumentacji do celów projektowych na przebudowę drogi gminnej

 

w miejscowości Kadłubowo  na kwotę 13 000 zł.

 

2)

Opracowanie dokumentacji do celów projektowych na przebudowę drogi gminnej

 

w miejscowości Nowa Dzierzążnia na kwotę 10 000 zł.

3)

Przebudowa drogi gminnej o długości ok. 0,821 km szer. 4,0 mb w miejscowości

 

Wierzbica Pańska - na kwotę 603 545 zł jako wkład własny zabezpieczono

 

kwotę 422 482 zł natomiast pozostałe 181 063 zł gmina zamierza pozyskać z

 z

 

Samorządu Województwa Mazowieckiego- w ramach programu „Poprawa

 

spójności komunikacyjnej, bezpieczeństwa i płynności ruchu, pomiędzy drogą

 

krajową Nr 10 Bydgoszcz - Płońsk a droga powiatową Wilamowice - Nowe

 

Sarnowo - Wierzbica Pańska i droga Skołatowo - Wierzbica Pańska - Sadkowo."

4)

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Kucice na kwotę 650 000 zł

 

jako wkład własny zabezpieczono środki w kwocie 130 000 zł  natomiast pozostałe

 

350 000 zł gmina zamierza pozyskać z Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Na wymienioną inwestycję gmina będzie ubiegać się o kredyt w wysokości 170 000zł

Łącznie  na inwestycje planujemy: w dziale 10 –   2 314 485 zł, w dziale 600 – 1 276 545 zł, w dziale 700 –   85 328 zł. Razem-  3 599 359 zł,  co stanowi 28,8% budżetu gminy.

       W budżecie gminy na rok 2013 ujęte są 2 odcinki dróg  gminnych  o łącznej długości około 2500 mb. Przy poziomie kosztów budowy dróg występujących w latach 2011-2012 oraz możliwości finansowych gminy, realizacja tego zadania jest możliwa do wykonania

 w roku 2013.                                                                                                                                                                                              

 Z zestawienia dochodów i wydatków na rok 2013 wynika,  że główne działy jak 750, 801, 852 są w pełni zabezpieczone, pozostałe są zabezpieczone w wysokości niezbędnej do podstawowego funkcjonowania gminy.

     Działy inwestycyjne 010 i 600 nie mają pełnego zabezpieczenia finansowego

 w dochodach własnych, stąd konieczność zaciągnięcia uzupełniającego kredytu. Dlatego pozyskane środki należy niezwłocznie wprowadzić kolejnymi uchwałami do budżetu gminy. Również wolne środki za rok 2012 należy przeznaczyć wyłącznie   na w/w inwestycje.

      Utworzona w budżecie gminy rezerwa ogólna w wysokości 120 000 zł, w tym rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20 000 zł  zgodnie

z ustawą z dnia 26.04.2007 roku o zarządzaniu kryzysowym oraz 50 000 zł na wydatki inwestycyjne oraz upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy  w kwocie 1 500 000 zł, ustalony limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 200 000 zł, wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących  z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 500 000 zł będą wykorzystane tylko  w ostateczności.

      Pan Wójt poinformował, że zadłużenie przy maksymalnym dopuszczeniu do 60% dochodów w 2013 roku wyniesie 9,31%, natomiast planowana łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów ogółem wyniesie 4,14% przy dopuszczalnej wysokości 15%. 

               Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej na 2013  rok wraz z wszelkimi

załącznikami do uchwały budżetowej jak i do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2013-2023, dlatego Pan Wójt poprosił o uchwalenie przedstawionego budżetu na rok 2013.

            Następnie Pani Przewodnicząca otworzyła dyskusję na temat WPF 2013- 2023 oraz Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzążnia na 2013 rok.

            Pytań ani uwag nie zgłoszono więc Pani Harazińska odczytała Uchwałę

 nr Ci.377.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

            W następnej kolejności Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę Nr Ci.378.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

            Następnie Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę Nr 125/XVIII/2012

 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2013-2023.

            Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Za  przyjęciem uchwały głosowało

15 radnych, głosów przeciwnych- 0, głosów wstrzymujących się- 0.

 Uchwałę Nr 125/XVIII/2012  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2013-2023 przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

            Potem Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 126/XVIII/2012 w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Dzierzążnia na rok 2013.            

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Za  przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych- 0, głosów wstrzymujących się- 0.

 Uchwałę Nr 126 /XVIII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

            Po głosowaniu Pani Przewodnicząca RG pogratulowała Panu Wójtowi przyjęcia budżetu i życzyła jego realizacji  w całości.

            Pan Wójt podziękował radnym za przyjęcie budżetu na 2013 rok i wyraził nadzieję że uda się go w pełni zrealizować.

 

Ogłoszono krótką przerwę.

 

Ad pkt 7

           W tym punkcie Pan Wójt omówił Uchwałę  Nr 127/XVIII/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty    za pojemnik o określonej pojemności.

W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13  września 1996r. (Dz. U. z 2012r., poz. 391) gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu wywiązania się nowych obowiązków Rada Gminy w Dzierzążni powinna przyjąć uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych zgodnie z art. 6j ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) Rada Gminy w Dzierzążni w drodze uchwały jest zobowiązana do wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ma ona do wyboru następujące metody:

1.                 od liczby mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość, albo,

2.                 od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo,

3.                 od powierzchni lokalu mieszkalnego, albo,

4.                 od gospodarstwa domowego.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje radni na posiedzeniach komisji  wybrali metodę naliczania według liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.

Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach rada gminy obowiązana jest do ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby upowszechnić selektywne zbieranie odpadów „u źródła” ustawodawca nakazał określić niższą stawkę opłaty, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami obejmuje koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty tworzenia

 i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Dodatkowo zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obsługę administracyjną, obsługę biurową, koszty druku, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, windykacji itp.

Podsumowując koszty wszystkich elementów, które powinna zawierać stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyniesie ona 10 zł za odbiór zmieszanych odpadów. Jednocześnie ustawodawca nakazał określić niższą stawkę opłaty, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny, dlatego też aby upowszechnić selektywne zbieranie odpadów u „źródła” ustala się stawkę w wysokości 8 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Opłaty będą pobierane tylko od osób przebywających w danej posesji a nie zameldowanych. Opłaty wnosimy od osoby niezależnie od ilości śmieci.

Uwag do uchwały nie wniesiono i Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę

 Nr 127/XVIII/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty  za pojemnik

o określonej pojemności. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8

           W tym punkcie Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 128/XVIII/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa się w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Deklaracja obejmuje objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie, iż stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji oraz określa wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pan Wójt poinformował, że poprosi sołtysów o zwołanie zebrań z mieszkańcami w tej sprawie.

            Pani radna Braulińska- Korycka zapytała, czy z deklaracją składamy zaświadczenie z uczelni czy oświadczenie o nie przebywaniu studentów w miejscu zameldowania.

Pan Wójt wyjaśnił, że wystarczy oświadczenie właściciela nieruchomości.

            Pani radna Siedlecka zapytała, co zrobić w sytuacji, kiedy mieszkaniec nie będzie chciał przyjąć od sołtysa deklaracji do wypełnienia.

            Pan Sekretarz wyjaśnił, że każdy będzie kwitował odbiór deklaracji, ten kto deklaracji nie przyjmie otrzyma ją listem poleconym. Jeśli nie odda w wyznaczonym terminie do urzędu gminy, to dane na temat osób przebywających weźmiemy z ewidencji ludności i w ten sposób otrzyma decyzję z urzędu.

            Więcej pytań nie było. Pani Harzaińska odczytała Uchwałę Nr 128/XVIII/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9

           Pan Wójt omówił  Uchwałę Nr 129/XVIII/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane kwartalnie w terminach podanych w uchwale. Gmina rozpocznie świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości od 1 lipca 2013 roku, dlatego też trzeci kwartał 2013 roku, będzie pierwszym terminem uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.

Pytań nie zgłoszono, Pani Przewodnicząca RG odczytała  Uchwałę Nr 129/XVIII/2012.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10

           Następnie Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 130/XVIII/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowana  tych odpadów. Uchwała określa szczegółowo jakie usługi będą świadczone przez gminę Dzierzążnia
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od właścicieli nieruchomości odbierane będą odpady komunalne zmieszane, każde ilości
i odpady segregowane z podziałem na frakcje określone w odrębnej uchwale (Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Dzierzążnia) a także odpady wielkogabarytowe
 w tym zużyty sprzęt  elektryczny i elektroniczny. Częstotliwość odbioru  tych odpadów została również określona w projekcje uchwały. Dodatkowo w uchwale wskazano sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów, do których będzie można przekazać odpady gromadzone w sposób selektywny obejmujący: chemikalia, farby, lakiery oraz opakowania po chemikaliach, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe.

Zakres świadczonych usług przez gminę Dzierzążnia w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostanie wykorzystany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie po rozstrzygnięciu  przetargu i wyłonieniu wykonawcy zostanie  na podstawie przedmiotowej uchwały opracowany harmonogram odbioru poszczególnych rodzajów odpadów, a także zostanie zorganizowany punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

           Pan radny Radosław Pawlak zapytał, czy firma obsługująca naszą gminę odbierze również od mieszkańców eternit.

           Pan Wójt wyjaśnił, że eternit to nie jest odpad wielkogabarytowy i każdy wywozi go na swój koszt. Najlepiej go zabezpieczyć i poczekać, gdyż do 2032 roku problem

z eternitem ma być rozwiązany.

           Więcej pytań nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę

Nr 130/XVIII/2012 . Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11, 12

           W tym punkcie głosowano za przyjęciem Uchwały Nr 131/XVIII/2012

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok oraz  Uchwały Nr 132/XVIII/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

Uchwały były szczegółowo omówione przez Panią Kierownik GOPS na posiedzeniach komisji, pytań do nich nie zgłoszono. Pani Harazińska odczytała Uchwałę

 Nr 131/XVIII/2012. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie odczytała  Uchwałę Nr 132/XVIII/2012. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 13, 14

           W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła dwie uchwały: Uchwałę

Nr  133/XVIII/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2012-2015 oraz  Uchwałę Nr  134/XVIII/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

           W Wieloletniej Prognozie Finansowej lata 2012 – 2015   dokonano następujących zmian: zwiększono dochody bieżące o kwotę 5 559 zł. Dochody po zmianach wynoszą 10 285 198,64 zł ( z czego:9 869 198,64 zł stanowią dochody bieżące,  416 000,00 zł stanowią dochody majątkowe).

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5 559 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5 559 zł (z czego związane z funkcjonowaniem jst o kwotę 2 000 zł).

Wydatki po zmianach wynoszą: 10 791 628,64 zł ( z czego 9 050 053,64 zł stanowią wydatki bieżące, 1 741 575,01 zł stanowią wydatki majątkowe).

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 506 430 zł.

Następnie Pani Skarbnik omówiła zmiany uchwały budżetowej.

W dochodach:

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Rezerwa subwencji  ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono część subwencji ogólnej na podstawie pisma Nr ST3/4822/DWX/2012 Ministerstwa Finansów z dnia

23.11.2012 r. o kwotę 5 159 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne – zmniejszono zadania zlecone o kwotę 1770 zł zwiększając zadania własne o tę samą kwotę.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostałą działalność-  zwiększa się dochody z tytułu  wpisu do rejestru działalności regulowanej z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) o kwotę 400 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi  10 285 198,64 zł.

W wydatkach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami

 i nieruchomościami – dokonano zwiększenia na pozycji  zakup usług remontowych

o kwotę 500 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie – dokonano zmian między paragrafami – zwiększono wydatki na konserwację programów komputerowych celem zmniejszenia środków na delegacjach;

- Rozdział 75022 rady gmin – zwiększono diety radnych, zmniejszono natomiast zakup usług;

- Rozdział 75023 urzędy gmin – zmniejszono środki za remonty, celem przesunięcia do działu 900.

Oświata i wychowanie

- Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonano   przesunięć między paragrafami – składki ZUS,

- Rozdział 80106 inne formy wychowania przedszkolnego – otrzymaną subwencję przeznaczono na dofinansowanie dzieci z terenu gminy, uczęszczających do przedszkoli w Płońsku,

- Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne – dokonano przesunięć – zmniejszono wydatki na delegacjach, celem przesunięcia na usługi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność –  zwiększono środki o kwotę 5 000 zł. 

Wydatki po zmianach  wynoszą 10 791 628,64.

Pytań do przedstawionych uchwal nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca odczytała  Uchwałę

Nr  133/XVIII/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2012-2015.  Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie odczytała  Uchwałę Nr  134/XVIII/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 15, 16, 17, 18

            W tym punkcie podejmowano następujące uchwały: Uchwałę Nr  135/XVIII/2012

 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok, Uchwałę

 Nr 136/XVIII/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji  Budżetowo- Gospodarczej na 2013 rok,  Uchwałę Nr  137/XVIII/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury na 2013 rok oraz Uchwałę

 Nr 138/XVIII/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska na 2013 rok.

Radni podjęli decyzję, aby nie czytać przygotowanych planów pracy poszczególnych komisji, tylko przystąpić do głosowania nad przyjęciem uchwał w tej sprawie.

            Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr  135/XVIII/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

            Następnie Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 136/XVIII/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji  Budżetowo- Gospodarczej na 2013 rok. Głosowało

 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

            Dalej głosowano nad  Uchwałą Nr  137/XVIII/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury na 2013 rok. 

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.      

            Pani Przewodnicząca RG odczytała Nr 138/XVIII/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska na 2013 rok. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.   

 

Ad pkt 19

            W wolnych wnioskach i zapytaniach Pani radna Braulińska- Korycka złożyła wniosek formalny w sprawie ustalenia spotkania celem rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców wsi Gumowo.

Pani Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali, wniosek przyjęto jednogłośnie. Wyznaczono termin spotkania w tej sprawie na dzień 03 stycznia 2013 roku na godz. 13.00.

            W dalszej części Pan Wójt poinformował o konieczności zwołania sesji na dzień 11 stycznia na godz. 13.00 w celu podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

 

Ad pkt 20

            Innych uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca Rady Gminy    podziękowała  za przybycie i zamknęła obrady XVIII sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

   

Protokołowała   

 

Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-01 10:05:38
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-01 10:05:38
  • Liczba odsłon: 844
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181191]

przewiń do góry