Zobacz podgałęzie

                            Protokół  IV  Sesji  Rady  Gminy  w Dzierzążni

                       odbytej w diu 8 marca 2007 r w sali konferencyjnej Urzędu

                       Gminy w Dzierzążni po przewodnictwem Pani Agnieszki

                        Harazińskiej Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni         

       

          Obrady rozpoczęły się o godz. 11-tej , a zakończyły o godz.15-tej.

      Na stan 15 radnych obecnych w/g listy obecności załączonej do protokołu

      obeni byli wszyscy radni. Przewodnicząca otworzyła obrady IV Sesji Rady

      Gminy w Dzierzążni, stwierdziła qworum  władne do podejmowania

      prawomocnych uchwał .Powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta

      Gminy  Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy  Krystynę Jarosławską,

      Sekretarza Gminy- Barbarę Wicińską-Misiowiec,Panią Reginę Sobczeńską

      kierowmika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Panią Bożenę Nowa-

      kowską Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach, Pana Francisz-

      ka Goszczyńskiego  Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni i jednocześnie

      Radnego Powiatu, Panią Ewę Sieklucką – Kierownika S.G. ZOZ w Dzie-

      rzążni Pana Witolda Pająka Radnego Powiatu oraz sołtysów przybyłych

      na dzisiesze obrady sesji.

      Następnie wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu z  III Sesji Rady

      Gminy informując , że zapoznała się z jego treścią, która w całości odzwier-

      ciedla przebieg odbytej sesji.Wniosek swój poddała pod głosowanie.

      Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Protokół z III Sesji Rady Gminy

      został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

             Pan Wójt Mirosław Opolski i Pani Agnieszka Harazińska -Przewodni-

      cząca Rady Gminy złożyli podziękowanie ustępującym sołtysom formie

      dyplomów uznania  za pracę w minionej kadencji 2003-2007, życząc

      dalszej wsółpracyna nową kadencję 2007-2011.

Ad.pkt 4

                             W tym punkcie  Wójt Gminy Mirosław Opolski  złożył

       informację z działalności międzysesyjnej.Informacja stanowi załącznik do

       protokółu.

      

   Ad.pkt.5

                             Przed podjęciem uchwały Nr 22/IV/2007 Rady Gminy

        w Dzierzążni  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Narusze-

        wo z przeznaczeniem dla osób poszkodowanych z przyczyn losowych,

        przewodnicząca poprosiła o uzasadnienie jej podjęcia Wójta Gminy.

        Wójt wyjaśnił , że od Wjóta Gminy Naruszewo wpłynęło pismo z prośbą

        o udzielenie pomocy finansowej dla osób , które  w nocy  z dnia 18 na 19

        stycznia 2007r w miejscowosci Zaborowo gm. Naruszewo pow.płoński

        w wyniku silnej wichury doznali nieszczęścia.Zginął ojciec 10-cio osobo-

        wej rodziny , a dom w  którym zamieszkiwali uległ zupełnemu zniszcze-

        niu. Wobec tragedii, która dodknęła ludzi zachodzi potrzeba udzielenia

        wsparcia finansowego. Pomoc powyższa udzielana jet w formie dotacji

        celowej, a podstawą przekazania środków finansowych jest umowa zawar-

        ta pomiędzy  Gminą Dzierzążnia a Gminą Naruszewo określająca zasady

        rozliczania na postawie art.175 ustawy o finansach publicznych.

        Wójt wystąpił z propozycją udzielenie pomocy w wysokości 2000 zł.

        Nadmienił, że powyższa propozycja udzielenia pomocy w wysokości

        2000zl ,była jednogłośnie przyjęta na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa

        Publicznego,Ochrony Przeciwpożarowe i Ochrony Środowiska oraz

        Komisji Zdrowia,   Spraw Socjalnych ,Oświaty i Kultury.

        Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 22/IV/2007 Rady Gminy

        w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Naruszewo

        z przeznaczeniem dla osób poszkodowanych  z przyczyn losowych

          i poddała ją pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Uchwałę Nr 22/IV/07

 Rady Gminy w Dzierzążni przyjęto jednogłośnie.

 

      Ad.pkt.6

                       Zanim Rada Gminy podjęła uchwałę Nr 23/IV/2007 w sprawie 

      zmian w budżecie gminy na 2007 rok, przewodnicząca poprosiła o zabra-

      nie głosu  Panią Krystynę  Jarosławską – Skarbnika Gminy.

      Skarbnik  rozpoczęła omawianie uchwały od Załącznika Nr 1 dot.zwiększe-

      nia i zmniejszenia dochodów .

      Wprowadzenie zmian wynika  z otrzymanych decyzji zmniejszajacych

      wysokość przyznanej dotacj oświatowej jak również dokonania zmian

      w innych działach budżetu gminy, powstałych w wyniku zwiększenia

      dotacji celowych .tj:

-         w dz.756 rozdz.75621 & 0010 zmniejszono podatek  dochodowy od osób fizycznych decyzją Ministra Finansów  o kwotę  5 840 zł,

-         - w dz.758 Różne rozliczenia w rozdz. 75801 zmniejszono część oświatowej subwencji ogólnej o kwotę   42 945 zł,

-         - w dz.852  Pomoc społeczna   w rozdz. 852228 & 2010 – dotacje celowe, decyzją Mazowiecjiego Urzędu  Wojewódzkiego została zwiększona

-            dotacja celowa na usługi opiekuńcze dla dziecka z autyzmem w kwocie 3 600 zł.

-         Ogółem zwiększono dochody o kwotę 3 600 zł , a zmniejszono o kwotę 48 785 zł.

     Kolejnym załącznikiem omówionym przez  skarbnika był Zał. Nr 2 dot

     zmniejszenia i zwiększenia wydatków.

     Skarbnik  nadmieniła, że na  posiedzeniu komisji zostały omówione

     propozycje podae przez Wójta dotyczące zwiększenia i zmniejszenia

     wydatków  w poszczególnych działach.

      Jedną z propozycji  Wójta było  zmniejszenie wydatków z inwestycji

      gminnej Korytowo- Kucice  w wysokości   71 000 zł z przeznaczeniem

     na pokrycie zmniejszonej subwencji oświatowej w wyskości 42 945 zł

      oraz przekazanie kwoty 20 000 na wykonanie atów notarialnych na za-

      danie inwestycjne  realizowane przez  Powiat „pn. Przebudowa drogi

      Zaborowo-Wilamowice-Przemkowo.Na powyższą  inwestycję  została

      podpisana umowa współpracy  w zakresie  dróg powiatowych  pomiędzy

      Zarządem Powiatu a Gminą  Dzierzążnia wynikająca z podjętej uchwały

      Rady Gminy w 2004r.Wyjaśniła, że kwoty tej nie ujeto w budżecie gminy

      ponieważ w piśmie Starosty Płońskiego zawierjącego przekazywanie

      środków  finansowych  w poszczególnych latach nie umiesczono ich na

      2007 rok. Dopiero oddzielnym pismem z dnia 28 lutego2007 r, Starosta

      wystąpił o kwotę 20 000 zł jako  niezbędną do dalszej realizacji powyższego

      zadania. Ogółem wydatki w/g  załącznika Nr 2 do projektu uchwały zwiększono

      o kwotę  27 600 zł , a zmniejszono o kwotę  72 785 zł.

      Przechodząc do omowiania  Załączników Nr 3 i 4  Skarbnik wyjaśniła, że

      dot  one  wprowadzenia zmian odnośnie dotacji celowych na zadania

      zlecone.

      Załącznik Nr 5  -  to  zadnia inwestycyjne w 2007 roku..

      W załączniku tym zmniejszono wydatki o kwotę 71 000 zł i  obecnie

       wynoszą  1 018 500 zł.

       Po dokładnym omówieniu projektu uchwa  ly w sprawie zmian w budże-

       cie gminy na 2007r, przewodnicząca  odczytała projekt uchwały i poddała

       go pod głosowanie.  Głosowało 15  radnych. Uchwała Nr 23/IV/2007

       Rady Gminy w Dzierząani w sprawie  zmian w budżecie gminy na 200 7r

       została przyjęta jednogłosnie.

 

        Ad.pkt 7

                      Uzasadnienie konieczności podjęcia Uchwały Nr 24/IV/2007

        Rady Gminy w Dzierząani w sprawie powołania Radu Społecznej przy

        S.G. ZOZ w Dzierząani przedstawił Wójt Gminy , który wyjaśnił, że

      kadencja Rady Społecznej upływa jednocześnie z kadencją Rady Gminy.

        Propozycja składu osobowego Rady Spolecznej została przedstawiona

        na komisjach ,które zaakceotowały go jednogłośnie.W skład Rady jako

        jej przewodniczacy zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej

        wchodzi Wójt Gminy, przedstawiciela wojewody wyznacza wojewoda.

        Na obecną kadencję Rady Społecznej jako przedstawiciel wojewody

        został wytypowany radny Dariusz Skrzyński . Pozostali członkowie to;

        Zofia Krysiewicz – przewodnicząca Komisji Zdrowia,Spraw Socjalnych,

        Oświaty i Kultury, Pani Wiesława Jankowska – przewodnicząca  Komisji

        Rewizyjnej oraz Pani Alina Bieglecka -pracownik Urzędu Gminy .Po tych

        wyjaśnieniach przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 24/IV/2007

        Rady Gminy w Dzierząani i poddała go pod głosowanie.Głosowało 15 rad-

        nych .Uchwała Nr 24/IV/2007 została przyjęta jednogłośnie.

    

      Ad.pkt 8

                      Konieczność podjęcia  Uchwały  Nr 25/IV/2007 Rady Gminy

     w Dzierząani w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

      i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na 2007 r.przedstawiła

      Pani Regina Sobczeńska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywa-

      nia Problemów  Alkoholowych. Na wstępie wyjaśniła , że powyższy

      „Program” jest przez Rade Gminy przyjmowany corocznie i z którego

      realizacji sporządzane jest sprawozdanie.Podkreśliła ,że zawarte w progra-

      mie różnorodne formy pomocy ,finansowane są  ze środków  wpływających

      z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów  alkoholowych. Program zawie-

      ra również współpracę  z innymi podmiotami działającymi na rzecz

      przeciwdziałaniom alkoholizmowi, a w szczególności  komisja współdziała

      z Poradnią „ SZANSA” w Płońsku, do której kierowane    osoby uz ależ-

      nione  od alkoholu. Prowadzona jest również  współpraca  ze Stowarzysze-

      niem  Przeciwko Przemocy w Rodzinie działającym w Płońsku, które

      udziela pomocy prawnej i terepautycznej  rodzinom z problemem

      alkoholizmu.Stowarzyszenie to zatrudnia  specjalistów w różnych dziedzi-

      nach. Kierowne tam osoby mogą skorzystać z ich usług.Występuje komisja

      też do Poradni „SZANSA” o wydanie opinii ,czy skierowana osoba jest

      uzależniona od alkoholu , by móc jej sprawę  skierować do Sądu o leczenie

      zamknięte , na jej własną prośbę lub prośbę rodziny.

      Po wyjasnieniach  zlożonych przez Przwodniczącą Komisji radni nie

      wnieśli żadnych uwag.

      Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały Nr 25/IV/2007

      w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

      Problemów  Alkoholowych i poddała go pod głosowanie.Głosowało 15 rad-

      nych. Uchwała Nr 25/IV/2007 zostala podjęta jednogłośnie.

     

      Ad pkt  9

                        Przed podjęcie  uchwały Nr 26/IV/ 2007  Rady Gminy

      w Dzierzążni w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na

      terenie gminy Dzierzążni przewodnicząca  oddała głos  Wójtowi Gminy.

      Wójt wyjaśnił , że po nowelizacji przepisów  dotyczących ustawy

      o odpadach i zmianie  niektórych innych ustaw z 2005 roku, przepisy

      obligują  Gminę do opracowania  Regulaminu utrzymania czystości

      i porządku na terenie gminy Dzierzążni. Po otrzymaniu pozytywnej opinii

      Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku opracowany Regulamin

      przedkłada się Radzie  Gminy jako organowi władnemu do podjęcia 

      stosownej uchwały .Dopiero po jej podjęciu Regulamin w prowadza się

      w życie. Następnie w skrócie przedstawił obowiązki i uregulowania z niego

      wynikające. W wiekszosci dotyczą one właścicieli nieruchomości 

      W Regulaminie wskazano w jakie urządzenia służące do zbierania odpadów

      komunalnych stałych i płynnych powinny być wyposażone posesje  i w jakim

      czasie powinny być one  wywożone  przez  uprawnione do tego instytucje

     Podkreślił , że nadal prowadzona będzie zbiórka selektywnych odpadów .

      Odpady te należy składować w odpowiednich workach, które będą dostarczone  przez  podmiot  świdczący  powyższe  usługi.Worki ,czy pojemniki powinne być ustawione w wyznaczonym i widocznym miejscu, a w terminie odbioru

      wystawione poza teren posesji.Niniejszy Regulamin zawiera również sankcje

      karne  wynikające  z ustawy- Kodeks wykroczeń i KPA.

      Po wypowiedzi Wójta radni do projektu uchwały nie wnieśli żadnych uwag.

      Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 26/ IV/2007 Rady Gminy 

      w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

      Dzierzążnia i poddała go po głosowanie.Głosowało 15 radnych obecnych na

      sali. Uchwała Nr 26/IV/2007  została podjęta jednogłośnie.

    

     Ad.pkt 10

                      O przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospo-

      darki Odpadami przewodnicząca poprosiła Wójta Gminy. Na wstępie Wójt

      poinformował radnych ,że w 2005 roku Rada Gminy podjęła 2 uchwały dot.

      Programu Ochrony Środowiska dla gminy Dzierzążnia na lata 2004-2012

      i Plan Gospodarki Odpoadami gminy Dzierzążnia na lata 2004-2012.

      Obydwie te uchwały obligują Gminę do składania Radzie Gminy , co 2 lata

      sprawozdania z realizacji tego zadania oraz co 4 lata dokonuje się aktualizacji

      przyjętych programów . Przedstawine sprawozdanie z realizacji tch zadań

      przewodnicząca poddała pod  głosowanie.Sprawozdanie zostało przjęte przez

      Radę  jednocześnie  i stanowi załącznik do protokółu.

     

    Ad pkt  11

                      W tym punkcie przewodnicząca  porosiła o zabranie głosu Kierowmika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki  Zdrowotnej – Panią  Ewę Sieklucką.

 Informacja, która przedstawiła Pani Kieronik dotyczyła zabezpieczenia realizacji   zadań  z zakresu opieki  zdrowotnej dla miejszkańców  gminy  Dzierząznia

    w 2007 roku. Wyjasniła, że planowana dotacja z narodowego Funduszu Zdrowia

     na rok 2007 będzie wynosiło około 300 000  zł .  Informacja i sprawozdanie

     z działalności  SG ZOZ w Dzierzążni  w   roku  2006 w  załączeniu do protokołu.

 

     Ad pkt  12

                       W tym punkcie poprosiła o głos  radna  Alina Braulińska- Korycka,

      która nawiązała do sprawy poruszonej wcześniej przez Wójta, a mianowice

      uruchomieniania  kursu autobusu przez  Nowe Sarnowo.Wyjaśniła, że jedynym

      mankamentem w załatwieniu tej sprawy jest sprawa podyższenia ceny biletów

      na trasie autobusu tej relacji, jeżeli będzie pozytywna opinia pozostałych

      sołectw przez ,które biegnie linia autobusowa, sprawa uruchomienia kursu

      przez Nowe Sarnowo  będzie już mogła być  załatwiona w kwietniu. Potrzebna

      jest też pozytywna opinia Wójta Gminy w tej sprawie.

      Drugą sprawą poruszona przez radną była sprawa zalewania i podtapiania

      posesji leżących przy  remontowanej  szosie  drogi krajowej Nr10 biegnącej

      przez Siekluki. Z powyższą  sprawa zwrócieli się mieszkańcy Siekluk. Po uzyskaniu wyjaśnień od Spółki Wodnej w Dzierzążni  należy stwierdzić,że nie jest to wina spółki ,a Dyrekcji Dróg prowadzącej budowę drogi. Po poparciu petycji mieszkańców  przez Wójta Gminy , inwestor drogi może zaistniałe usterki usunąć.

      Radny Janusz Kosudziński zwrócił  się z zapytaniem ,czy istnieje możliwość

      podłączenia w Nowych Kucicach  NEOSTRADY.

      Na powyższe odpowiedział Dyrektor Zespołu Szkół  w Dzierzążni informując

      radnego,że sprawa ta jest w toku  załatwiania, ale nie ma kto na tym szczeblu

      podjąć decyzji,gdyż jeden z podmiotów sprzedaje a drugi instaluje urządzenia,

      co stwarza problemy w załatwieniu sprawy. Po otrzymaniu sygnału ,że będę

      instalowane urządzenia, będzie można dalej realizować sprawę. Nadmienił ,że

      indywidualne sprawy nie są realizowane  / musi być conajmniej 30 odbiorców/.

      Sołtys wsi Wilamowice zwróciła się do Wójta ,by przekazał opiekunom dzieci

      w autobusie szkolnym na nie wyrzucanie przez dzieci śmieci z autobusu na

     teren żwirowiska , gdyż wiatr roznosi jej po całej okolicy.Zgłosiła też prośbę

      o poprawę  drogi gminnej w Wilamowicach biegnącej przy  rzece w stronę

      Wronina, gdyż jest zupełnie nie przejezdna.

    Sołtys wsi Sarnowo- Góry  Pan Lewandowski Kazimierz zabierając

       głos stwierdził ,że  Gminna Spółka Wodna nie wykonuje prawidłowo  swoich

       zadań .

    Na powyższe  odpowidział Wójt Gminy wyjaśniając , że Gminna Spółka Wodna

       jest odrębnym podmiotem , niezależnym od Gminy .Zdaniem  Wójta Gminy

       nie jest możliwością wykanania wszystkich usług melioracyjnych  przy cenie

    16 zł z/ha. Obecnie spółka posiada ogromne zadłużenia wobec ZUS-u-48 000 

       i 10 000 zł zaległości do wypłacenia poborów pracownikom .Stare urządzenia

       melioracyjne , nienaprawiane  i niewymieniane od lat nie spełniają swojej funk-

       cji. Zarzad  Spółki powinien zastanowić się na jakich zasadach nadal spółka ma

       funkcjonować.

       Innych uwag i wniosków  radni i sołtysi nie zgłosili.

       Przewodnicząca  zamknęła obrady  IV  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

       Protokołowała :

  B. Wicińska- Misiowiec     

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-21 13:05:39
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-21 13:05:39
  • Liczba odsłon: 847
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174525]

przewiń do góry