Uchwała Nr 94/XVI/2008

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 29 października 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 5 Uchwały Nr 62/XI/2007 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 grudnia 2007 roku, Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększenie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr_1

§ 2

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem NR_2 .

§ 3

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów - 8 945 996,00

- po stronie wydatków - 9 379 258,00

§ 4

Ustala się wydatki inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym wg załącznika Nr_3 

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wg załącznika Nr 4.

Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 46 153,00, zgodnie z załącznikiem Nr_5 .

§ 5

Dochody ustalone w § 4 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr_6 .

§ 6

Wydatki ustalone w § 4 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr_7 .

§ 7

Deficyt budżetu gminy w wysokości 433 262,00 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, w kwocie 433 262,00, zgodnie z załącznikiem Nr 8 .

§ 8

Wydatki ustalone w § 5 pkt 2obejmują wydatki na realizacje zadań, określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9

Ustala się dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury na łączna kwotę 45 000,00 zgodnie z załącznikiem Nr_10 .

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3,4 i 5.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2008 i podlega ogłoszeniu.

                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                       mgr Agnieszka Harazi ńska


Uchwała Nr 95/XVI/2008

Rady Gminy Dzierzążnia

z dnia 29 października 2008 roku

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6, art. 18 ust. 2 pkt. 9, litera h, art. 40 ust. 2 pkt. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm ) oraz art. 16 i art. 110 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2008 roku, Nr 115, poz. 728) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dzierzążni w brzmieniu załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 103/XVI/2004 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 września 2004 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni i Uchwała Nr 152 /XXVI/2006 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

uzasadnienie

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska


UCHWAŁA NR 96/XVI/2008

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 29 października 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni projektu systemowego nr KL/01351/08/7.1.1 pt. „Aktywność – to lepsza przyszłość” klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( PO KL ) 2007 – 2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 , Nr 142, poz.1591 z późn. Zm.), art. 3 pkt 3, art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U. U z 2006 r. Nr 227, poz. 1658) oraz Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz regionalnego ośrodka polityki społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 ( Załącznik do Uchwały Nr 1828/162/08/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 sierpnia 2008 r.) , Uchwały Nr 1825/162/08 Zarządu województwa Mazowieckiego z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji listy wniosków ośrodków pomocy społecznej w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Rada Gminy w Dzierzążni postanawia:

§ 1

Zatwierdzić do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Dzierzążni projekt systemowy nr KL/01351/08/7.1.1pt. „ Aktywność – to lepsza przyszłość”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( PO KL ) 2007 – 2013 Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 71.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w kwocie - 52.679,00 zł w tym: 87,612 % - dotacja rozwojowa ( 46.153,00 zł ) oraz 12,388 % - wkład własny ( 6.526,00 zł )

Źródła finansowania:

- 85 % - 44.777.15 zł ( budżet EFS dotacja rozwojowa),

-15% - 7.901,85 zł z czego:

2,61% -1.375,85 zł dotacja rozwojowa z budżetu państwa,

12,388% - 6.526, 00 zł wkład własny budżet jednostki samorządu i terytorialnego .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  uzasadnienie                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                         mgr Agnieszka Harazińska


Uchwała Nr 97/XVI/ 2008

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 29 października 2008 roku

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 jako część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Dzierzążnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t j. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r.z późn. zm./ oraz art. 4¹ ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tj. Dz. U. Nr 113 poz. 732 z 1997 roku z póżn. zm./, Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje :

§ 1

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 67/XI/2007 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 grudnia 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Punkt II – zadanie pod nazwą „Współpraca z Policją w zakresie procedury interwencji wobec przemocy domowej” otrzymuje brzmienie: „Współpraca z policją w zakresie procedury interwencji wobec przemocy domowej i osób nadużywających alkoholu, w szczególności w trakcie imprez sportowych i kulturalnych” – dopisuje się kwotę 1 823,00zł

2. W pkt III

1) Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych( obozy, kolonie, wycieczki)” kwotę 20 000zł zastępuje się kwotą 26 000zł

2) Współfinansowanie powiatowych zawodów w piłce nożnej , oraz innych konkursów i rozgrywek sportowo-rekreacyjnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży jako alternatywnych form spędzenia wolnego czasu, promujących zdrowie i propagujących trzeźwe obyczaje kwotę 4 000zł zastępuje się kwotą 8 000 zł

Łączna kwota wynosi - 66 823,00 zł / w tym 5.000 zł – poz. III i IV - z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok na terenie gminy Dzierzążnia /.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

                                           Przewodnicząca Rady Gminy

                                                       mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 98/XVI/ 2008

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 29 października 2008 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dzierzążnia

Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t j. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późn. zm./ oraz art. 229 pkt 3 i art. 237 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku z póź.zm), Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje :

§ 1

  1. Uznaje się za bezzasadną skargę złożona przez mieszkańców wsi Siekluki w osobach: Pawła i Grażyny Graczyk, Jadwigi i Jerzego Graczyk, Jolanty i Tadeusza Krynickich, Urszuli i Mariusza Słupeckich oraz Łukasza Grąbczewskiego na działalność Wójta Gminy Dzierzążnia.

  2. Uzasadnienie faktyczne i prawne w przedmiocie skargi wymienionej w ust 1 zawiera zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sobiecki Adam
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-19 13:00:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Sobiecki Adam
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-20 14:06:41
  • Liczba odsłon: 1177
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2272353]

przewiń do góry