Zobacz podgałęzie

Protokół z XXVI sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 06 lutego  2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

 1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy.

 2. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.

 3. Interpelacje i zapytania.

 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

 5. Podjęcie uchwały Nr 192/XXVI/2014 w sprawie  funduszu sołeckiego.

 6. Podjęcie uchwały Nr 193/XXVI/2014 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn: „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Dzierzążnia do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” złożonego w ramach naboru systemowego nr I/POKL/9.1.1./2013 priorytet IX PO KL Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1.

 7. Podjęcie uchwały Nr 194/XXVI/2014 w sprawie poparcia stanowiska z dnia 30.08.2013 r Lokalnych Grup Działania z województwa mazowieckiego.

 8. Podjęcie uchwały Nr 195/XXVI/2014 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dzierzążnia.

 9. Podjęcie uchwały Nr 196/XXVI/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 10. Podjęcie uchwały Nr 197/XXVI/2014  w sprawie określenie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 11. Podjęcie uchwały Nr 198/XXVI/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 12. Podjęcie uchwały Nr 199/XXVI/2014 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2014.

 13. Podjęcie uchwały Nr 200/XXVI/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 14. Podjęcie uchwały Nr 201/XXVI/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

 15. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 16. Przedstawienie informacji dotyczącej ilości zebranych odpadów komunalnych oraz wpłat za odpady komunalne za II półrocze 2013 roku.

 17. Wolne wnioski i zapytania.

 18. Zamknięcie obrad XXVI  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

   

  Ad pkt 1

                        Obrady rozpoczęły się o godzinie 11.00 a zakończyły o godzinie 12.30.

          Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XXVI Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Pana Mirosława Opolskiego, Panią Skarbnik Grażynę Zawłocką, Pana Sekretarza Adama Sobieckiego, Kierownika GOPS- Panią Reginę Sobczeńską, Pana Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni Franciszka Goszczyńskiego,   sołtysów oraz osoby zainteresowane problematyką sesji.

  Na stan 15 radnych obecnych byli wszyscy według listy obecności załączonej do  protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

  Następnie Pani Przewodnicząca zapytała radnych, czy wyrażą zgodę na zmianę porządku obrad. W miejsce pkt 15 znalazłaby się  Uchwała Nr 202/XXVI/2014  w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny  nieruchomości gruntowych w związku z  inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości  Kucice .

  Nieruchomości darowane oznaczone w załączniku przeznaczone zostaną  pod  inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości  Kucice” i dlatego taką uchwałę musimy podjąć. 

   Radni nie zgłosili żadnych uwag odnośnie przedstawionego porządku obrad i w głosowaniu jednogłośnie go przyjęli.  Pani Przewodnicząca odczytała nowy porządek obrad.

   

         Ad pkt 2

                        Przewodnicząca poinformowała radnych, że zapoznała się z protokołem

  z XXV Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji   i zapytała czy radni nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła       z wnioskiem  o przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało  15 radnych obecnych na sali.  Protokół z XXV  Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

   

          Ad pkt 3

                        W tym punkcie nie zgłoszono interpelacji ani zapytań.

   

            Ad pkt 4

            W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informację w sprawie realizacji zadań gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 21 grudnia 2013 r. do 06 lutego 2014 roku.

              Na bieżąco są realizowane zadania administracyjne Gminy.

W związku z nadmiernymi opadami śniegu w dniach 30-31.01. 2014 roku zostały odwołane  zajęcia lekcyjne w placówkach oświatowych na terenie gminy Dzierzążnia.

Wszystkie drogi gminne i powiatowe na bieżąco były odśnieżane.

 Punkt kulminacyjny z dnia 30 stycznia 2014 roku (czwartek) został odblokowany w dniach 31 stycznia br i 1 lutego br. pracą 4 maszyn odśnieżających.

Zostały zakończone prace dotyczące przygotowania dokumentacji  do podpisania umowy

 z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie  na realizację i rozliczenie inwestycji w ramach PROW prowadzone poprzez LGDz  „Przyjazne Mazowsze”(budowa placu z kostki brukowej przy Ośrodku Zdrowia w Dzierzążni oraz remont świetlic wiejskich w Dzierzążni, Wierzbicy Pańskiej  i Kadłubowie.

W dniu 27 stycznia br. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Kadłubowie   w ramach FOGR.

Podpisaliśmy  umowę na organizację klas przedszkolnych: 1oddział w Szkole Podstawowej w  Nowych Kucicach oraz 2 oddziały w Zespóle Szkół w Dzierzążni. Łączna kwota dofinansowania  na ten projekt wynosi  246  088 zł.

Dnia 31 stycznia 2014 roku  został przeprowadzony przetarg na przebudowę   4 odcinków dróg gminnych ( Nowa Dzierzążnia, Sarnowo-Góry, Wilamowice, Błomino Gumowskie)

o łącznej długości  3300 mb. Z  4  ofert najkorzystniejszą zgłosiła firma WAPNOPOL Glinojeck za kwotę 1 321 061zł brutto.

Zakończono przygotowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej łącznie z pozwoleniem na budowę dróg w Nowym Guminie i Kadłubowie.

W trakcie przygotowywania jest dokumentacja na przebudowę dróg w Kucicach  o długości750 mb, w Nowym Guminie około 300 mb  oraz w  Nowych Kucicach około 1000 mb.

Urząd Gminy jest w trakcie przygotowywania nakazów płatniczych dotyczących różnych opłat podatkowych.         

 

Ad pkt 5

            W tym punkcie Pan Wójt omówił  Uchwałę Nr 192/XXVI/2014 w sprawie  funduszu sołeckiego. Każdego roku Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie funduszu soleckiego. Również w tym roku jesteśmy zobowiązani tę uchwałę przyjąć. Pan Wójt poprosił o nie wyodrębnianie funduszu sołeckiego z budżetu gminy.

            Pani sołtys z Błomina Gumowskiego zapytała o wysokość funduszu sołeckiego na jedną wieś.

            Pani Skarbnik obiecała, że po przerwie udzieli odpowiedzi na pytanie Pani sołtys.

Więcej pytań nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę

 Nr 192/XXVI/2014 w sprawie  funduszu sołeckiego. Głosowało 15 radnych obecnych

na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6

            Następnie Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 193/XXVI/2014 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn: „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Dzierzążnia do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” złożonego w ramach naboru systemowego

nr I/POKL/9.1.1./2013 priorytet IX PO KL Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1.

Po sesji grudniowej okazało się, że musimy podjąć taką uchwałę, aby uzyskać dofinansowanie na projekt dotyczący utworzenia oddziałów przedszkolnych.

Powyższy projekt będzie realizowany bez wkładu własnego Gminy Dzierzążnia. Zadania do realizacji w/w projektu są dofinansowane w 100% z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pismem z dnia 23.12.2013r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 

w Warszawie, poinformowała Gminę Dzierzążnia o przyjęciu wniosku do dofinansowania na kwotę  246 088 zł oraz dostarczenia niniejszej uchwały.

Pytań nie zgłoszono. Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 193/XXVI/2014 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn: „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Dzierzążnia do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” złożonego w ramach naboru systemowego

nr I/POKL/9.1.1./2013 priorytet IX PO KL Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7

            Pan Wójt omówił Uchwałę  Nr 194/XXVI/2014 w sprawie poparcia stanowiska

z dnia 30.08.2013 r Lokalnych Grup Działania z województwa mazowieckiego.

LGD postulują przeznaczenie 10 % EFS  oraz 5 % EFRR na Mazowszu  na realizację podejścia RKLS w ramach RPO (poprzez wyodrębnienie specjalnej osi tematycznej RKLS 
lub poprzez inne równoważne rozwiązanie organizacyjne). Takiego poparcia udzielił już marszałek Struzik i wskazane jest aby samorządy również poparły takie stanowisko.

Pytań radni nie zgłosili i Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę

 Nr 194/XXVI/2014 w sprawie poparcia stanowiska z dnia 30.08.2013 r Lokalnych Grup Działania z województwa mazowieckiego.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami

i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

 

Ad pkt 8

            W dalszej części Pan Wójt przedstawił  Uchwałę Nr 195/XXVI/2014 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dzierzążnia. Opracowany Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym ma na celu dostosowanie zapisów dotychczasowego Regulaminu do przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Potrzeba nowej regulacji Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym wynika

z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się
o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 959) oraz
z Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

 (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 823).

 Zmiany wprowadzone w regulaminie na podstawie w/w Rozporządzeń pozwalają na ustalenie wysokości świadczeń - ustawa o świadczeniach rodzinnych oraz ustalenie wysokości dochodu na osobę uprawniającej do pomocy oraz do ustalania zasad wyliczenia tego dochodu - ustawa o pomocy społecznej. Z uwagi na fakt, iż propozycja Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym wprowadza szereg zmian

 w odniesieniu do jego obowiązującej wersji poprzez m.in. rezygnację z powtórzeń ustawowych, połączenie w jednym akcie zapisów obecnego Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, wprowadzenie nowej wersji Regulaminu jest wskazane.

            W związku z brakiem pytań do Pani Harazińska odczytała  Uchwałę

Nr 195/XXVI/2014 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9, 10, 11

            W tym punkcie trzy kolejne uchwały przedstawiła Pani Regina Sobczeńska- Kierownik GOPS. Uchwała Nr 196/XXVI/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 dotyczy ustanowienia wieloletniego programu osłonowego

w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,

poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

W roku 2013 objęto 45  rodzin ( 84 uczniów ) wsparciem w zakresie dożywiania na podstawie przeprowadzonego wywiadu i wydanej decyzji administracyjnej. W ramach realizowania dożywiania w 2013 roku w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 31 uczniów.

            Druga omawiana uchwał to Uchwała Nr 197/XXVI/2014  w sprawie określenie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. ustanowiono wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r.,poz.1024), który przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Właściwa realizacja Programu przez gminy może nastąpić po podjęciu stosownej uchwały odstępującej od zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej

 w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020”, spełniających kryterium dochodowe do wysokości 150 % kryterium.

Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na zasiłki i pomoc rzeczową podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy

 o pomocy społecznej. Kryterium to obecnie wynosi  542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie. Zgodnie z art.96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej rada gminy określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej i w tym przypadku może podwyższyć kwotę kryterium dochodowego do wysokości 150 %, nie żądając zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Podniesienie kryterium dochodowego do 150% (czyli poziomu dotychczas obowiązującego w wieloletnim programie dożywiania

 w latach 2006-2013) zapobiegnie rozszerzaniu się skali ubóstwa i umożliwi zabezpieczenie posiłku i żywności osobom potrzebującym.

            Trzecia omawiana Uchwała Nr 198/XXVI/2014 dotyczy podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. ustanowiono wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P.z 2013r.,poz.1024), który przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe

 w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Właściwa realizacja Programu przez gminy może nastąpić po podjęciu stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe. Gmina może zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy

o pomocy społecznej, udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe do wysokości 150 % kryterium. 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium to obecnie wynosi  542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie. Podniesienie kryterium dochodowego do 150% (czyli poziomu dotychczas obowiązującego w wieloletnim programie dożywiania w latach 2006-2013) zapobiegnie rozszerzaniu się skali ubóstwa i umożliwi zabezpieczenie posiłku i żywności osobom potrzebującym.

            Radni nie mieli uwag do przedstawionych przez Panią Kierownik GOPS uchwał.          

Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę Nr 196/XXVI/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami

i stanowi ona załącznik do protokołu.

            Dalej Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 197/XXVI/2014  w sprawie określenie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

            Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

            Następnie została odczytana Uchwała Nr 198/XXVI/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

            Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 12

            Kolejna omawiana przez Pana Wójta Uchwała Nr 199/XXVI/2014 dotyczyła zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2014.

Kwota kredytu wynosi 553 708 zł- są to ostatnie raty kredytów zaciągniętych na budowę drogi w Gumowie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z roku 2009. Jeżeli w tym roku zamierzamy realizować inwestycje to nie mamy na nie środków. Ogłosiliśmy przetarg na budowę 4 odcinków dróg w ramach ,,Schetynówki”. Dofinansowania w ramach tego programu nie otrzymaliśmy ale chcielibyśmy te drogi zbudować.  Przetarg odbędzie się w piątek i wtedy będziemy mogli określić koszty realizacji tych inwestycji. Chcemy też zrobić dokumentację na budowę drogi w Kucicach ( 750 mb).Wolne środki jakimi dysponujemy wystarczą na pokrycie zobowiązań oraz budowę tylko części dróg. Zabraknie na drogi w Kadłubowie i Guminie – na które sporządzono pełną dokumentację oraz drogę

 w Kucicach i w Guminie do cmentarza.

Jeśli weźmiemy kredyt to zrobimy więcej dróg. Na dofinansowanie z zewnątrz na budowę dróg lokalnych nie można już liczyć , bo ich nie będzie.  

Uchwała ta stanowić będzie podstawę zawarcia umowy kredytowej z wybranym bankiem.

  Do wyliczeń przyjęto oprocentowanie 5,0% w skali roku, planowane spłaty 100 000  zł rocznie, ostatni rok spłaty to 153 708 zł. Spłaty następować  będą w 4 ratach kwartalnych:

w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu po 25 000 zł, począwszy od marca 2015 roku. Natomiast w 2019 roku raty kwartalne będą wynosić po 38 427zł.

         Radni nie mieli uwag do omówionej uchwały.

         Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr 199/XXVI/2014 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2014.

         Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 13,14

            W tym miejscu Pani Skarbnik przedstawiła dwie uchwały:Uchwałę

 Nr 200/XXVI/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Uchwałę

Nr 201/XXVI/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

         W dochodach bieżących:

W dziale pomoc społeczna- zwiększono dotację o kwotę 7019 zł z przeznaczeniem na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych dla osób pobierających świadczenia na okres

 3 miesięcy.

W dochodach wprowadzono środki pochodzące z POKL na realizację programu

 pn. ,, Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Dzierzążnia do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”. Program ten będzie realizowany przez obie szkoły: w Dzierzążni

i Nowych Kucicach. Ogólna wartość projektu opiewa na kwotę 246 088 zł, z czego na wydatki majątkowe zaplanowano 92 718 zł natomiast na wydatki bieżące 153 370 zł. Wkładem własnym gminy jest koordynator i prowadzenie księgowości nieodpłatnie przez pracowników Urzędu Gminy.

Dochody po zmianach wynoszą 11 108 858 zł.

W wydatkach bieżących dokonano drobnych zmian celem zabezpieczenia wypłat nagród rocznych – odprowadzenia podatku do Urzędu Skarbowego oraz wprowadzono środki

 z POKL wymienione w dochodach.

W wydatkach majątkowych dokonano zmian. W wyniku zakończonego przetargu na ciąg dróg Błomino Gumowskie, Nowa Dzierzążnia, Sarnowo Góry oraz Wilamowice zmniejszono o kwotę 135 000 zł. Zaoszczędzone środki z przetargu przeznaczono na zwiększenie inwestycji: ,, Przebudowa drogi gminnej Nowe Gumino” o kwotę 2000 zł. Inwestycja po zmianie wynosi 9000 zł; ,,Przebudowa drogi gminnej Kadłubowo” o kwotę 130 000 zł. Inwestycja po zmianie wynosi 150 000 zł; ,,Przebudowa drogi gminnej Nowe Kucice” o kwotę 3000 zł. Inwestycja po zmianie wynosi 13 000 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą 11 108 858 zł.

Budżet jest zrównoważony.

Zaciągnięty kredyt w wysokości 553 708 zł nie ma wpływu na wynik budżetu ponieważ jest ujęty w przychodach i przeznaczony na rozchody- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tej samej wysokości. Wskaźniki zatrudnienia przedstawiają się następująco: 2014 r.-6,06%, 2015 r.- 3,83%, 2016 r.-3,63%, 2017 r.-3,47%, 2018 r.- 3,28%, 2019 r.-2,71%. Jest to ostatni rok, na który zaciągnięto dzisiejszy kredyt. Wskaźniki w latach

2020-2023 gdzie pozostanie jeden kredyt na przydomowe oczyszczalnie ścieków wynoszą od 1,58% do 1,23% w ostatnim roku.

Pytań do uchwały nie zgłoszono.

        Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała :Uchwałę Nr 200/XXVI/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami.

    Następnie Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 201/XXVI/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami.

 

Ad pkt 15

        W tym punkcie Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 202/XXVI/2014 w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny  nieruchomości gruntowych w związku

z  inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości  Kucice .

Wójt Gminy Dzierzążnia realizuje  inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Kucice”. W celu uregulowania własności gruntów pod  inwestycję zachodzi konieczność   przejęcia na własność  w drodze umowy darowizny  na rzecz Gminy Dzierzążnia wydzielonych  nieruchomości gruntowych położonych we wsi Kucice   przedstawionych w załączniku powyższej uchwały. W grudniu Rada Gminy podejmowała uchwałę odnośnie tej inwestycji ale okazało się, że musimy przejąć jeszcze jedną działkę i stąd konieczność podjęcia tej uchwały.

 Pytań do uchwały nie zgłoszono. Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 202/XXVI/2014 w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny  nieruchomości gruntowych w związku z  inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości  Kucice .

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami.

 

Ad pkt 16

         W dalszej części posiedzenia Pan Wójt omówił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stanowiskach awansu zawodowego

 w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 

Ad pkt 17

         Pan Wójt przedstawił informację dotyczącą ilości zebranych odpadów komunalnych oraz wpłat za te odpady na dzień 31 grudnia 2013 roku.

 

Ad pkt 18

         W wolnych wnioskach Pani Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała radnym

o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych.

         Wpłynęło pismo od Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku o wsparcie finansowe na budowę strażnicy. Środki przekazane przez naszą gminę w ubiegłym roku wróciły, bo inwestycja jest opóźniona.

         W najbliższym czasie musimy podjąć uchwałę odnośnie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

         Pan Witold Pająk poinformował o organizowanym kursie chemizacyjnym i poprosił radnych i sołtysów o zapisywanie chętnych rolników.

         Pan Wójt poinformował, że remont  w pomieszczeniach Urzędu Gminy został przeprowadzony ze środków przekazanych przez PZU i wykonany przez pracowników gminnych.

Innych uwag nie zgłoszono zatem Pani Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.


 

Protokołowała

Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-25 10:50:17
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-25 10:50:17
 • Liczba odsłon: 859
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2272368]

przewiń do góry