Zobacz podgałęzie

Protokół XXXVI  sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 24 maja  2018 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 10.00 a zakończyły o godzinie 13.30.

Pan przewodniczący otworzył obrady XXXVI sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy- Pana Witolda Pająka , Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Skarbnik Gminy- Grażynę Zawłocką,, Kierownik GOPS Reginę Sobczeńską,  dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzierzążni pana Franciszka Goszczyńskiego, pana Włodzimierza Czyżewskiego- doradcę Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego

 w Płońsku, przedstawicieli Stowarzyszenia na Rzecz Gminy Dzierzążnia oraz przybyłych na sesję.

            Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 12 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy i umożliwia podejmowanie prawomocnych uchwał.

Pan przewodniczący odczytał porządek obrad, który radni przyjęli jednogłośnie 12 głosami radnych obecnych na sali.

 

1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy.

3. Interpelacje i zapytania.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Podjęcie Uchwały Nr 239/XXXVI/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.

6. Podjęcie Uchwały Nr 240/XXXVI/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

7. Podjęcie Uchwały Nr 241/XXXVI/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

8. Podjęcie Uchwały Nr 242/XXXVI/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

9. Podjęcie Uchwały Nr 243/XXXVI/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Dzierzążnia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

10. Podjęcie Uchwały Nr 244/XXXVI/2018 Rady Gminy w Dzierzążni sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia.

11. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

  Ad pkt 2

            Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z XXXV sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Uwag nie zgłoszono i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 12 radnych obecnych na sali.  Protokół z XXXV sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez czytania  12 głosami.

 

Ad pkt 3

W tym punkcie Pan Franciszek Goszczyński dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierzążni oraz radny powiatowy podziękował Radzie Gminy, Panu Wójtowi, Panu Sekretarzowi, Pani Skarbnik za udział w uroczystości nadania sztandaru Szkole Podstawowej w Dzierzążni oraz wsparciu finansowemu zakupu sztandaru. Sponsorów uhonorowano gwoździami na drzewcu sztandaru.

 

Ad pkt 4

            Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.

W okresie od 12 kwietnia 2018 roku Urząd Gminy realizował zadania ustawowe
w sposób sprawny oraz podejmował działania w wykonywaniu następujących zadań:

1. Gmina otrzymała dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Dzierzążnia etap II, w wysokości 24 114,48 zł co stanowi 52 %, w poprzednim roku dofinansowanie stanowiło 85 % wkładu WFOŚiGW, pozostała kwota w wysokości 48% musi być pokryta przez mieszkańców. W dniu 17 maja Gmina ogłosiła zapytanie ofertowe na wyłonienie firmy, która wykona w/w zadanie, termin składania ofert do 1 czerwca.

2. Trwają prace przy remoncie świetlicy wiejskiej w Podmarszczynie .

3. Trwają prace przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Pomianowo i Nowe Kucice-Korytowo. Roboty wykonuje firma WAPNOPOL Adam Nowakowski.

4. Gmina złożyła wniosek na kwotę 50 tys. złotych w ramach programu z Budżetu Województwa Mazowieckiego „Mazowieckie Strażnice OSP 2018” na zadanie  Remont garażu OSP Podmarszczyn ” z posiadanych informacji przez Urząd Gminy otrzymamy dofinansowanie w wysokości 23 742,00 złote.

5. Gmina jest w trakcie przygotowywania niezbędnych dokumentów do podpisania umowy na zadania: „Remont i wyposażenie obiektu strażnicy OSP Nowe Sarnowo” oraz na „Urządzenie siłowni i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzążnia” na każde z w/w zadań Gmina otrzymała dotację w wysokości 10 tys złotych. W dniu 14 maja Wójt Gminy ogłosił zapytanie ofertowe na „Urządzenie siłowni i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzążnia” termin składania do 28 maja.

6. W dniu 18 maja został ogłoszony konkurs na dofinansowanie organizacji pozarządowych stowarzyszeń z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności klubów sportowych działających na na terenie gminy.

7. Zostały zlecone prace projektowe oraz mapy do celów projektowych pod zadania inwestycyjne na drogach gminnych w miejscowości Kucice, Kucice-Stare Gumino oraz Sarnowo Góry.

8. Gmina otrzymała zgodę na wykonanie budowy chodnika w miejscowości Gumowo .

9. Gmina Dzierzążnia jest współorganizatorem „Marszu Gwiaździstego” który ma na celu promowanie walorów turystycznych Powiatu Płońskiego.

10. Zakończone zostały prace porządkowe na terenie po byłym wysypisku śmieci
w Pomianowie, w zakresie robót było wykonanie wału i grobli otaczającej teren nieruchomości.

 

Ad pkt 5, 6

          W tym punkcie Pan  Przewodniczący Rady Gminy poinformował,

że realizujemy równocześnie dwie uchwały ściśle ze sobą związane: Uchwałę

Nr 239/XXXVI/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok oraz Uchwałę Nr 240/XXXVI/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

          Następnie zabrał głos Pan Wójt. Przedstawił on w formie prezentacji sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.

Pan Wójt szczegółowo przedstawił strukturę budżetu gminy za 2017 rok, omówił dochody i wydatki budżetu gminy oraz dotacje.

Pan Pająk omówił inwestycje i remonty wykonane w Gminie Dzierzążnia w 2017 roku. Omówił wydatki w poszczególnych działach oraz zobowiązania gminy z tytułu kredytów na dzień 31 grudnia 2017 roku.

          Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Pytań do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono..

             Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  Nr Ci.168.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie  wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok. Skład Orzekający RIO w Warszawie wydał  opinię pozytywną z uwagami określonymi w uzasadnieniu

 o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

          Uchwała wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik do protokołu.     

          Następnie Pan Przewodniczący odczytał  Uchwałę Nr Ci.181.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia

10 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierzążnia z dnia 08.05.2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dzierzążnia. Skład Orzekający RIO w Warszawie wydał pozytywną opinię

 o przedłożonym wniosku  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierzążnia.

Wraz z uzasadnieniem uchwała stanowi załącznik do protokołu.

          Następnie głos zabrała   Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.  Pani Wiesława Jankowska. Podziękowała Panu Wójtowi za prawidłowe wykonanie budżetu, pracownikom Urzędu Gminy za współpracę z Radą Gminy, radnym za działania powodujące jak najlepsze wykonanie budżetu.

Podkreśliła, że jesteśmy gminą typowo rolniczą, więc dochody nie są duże.

Gospodarka finansowa w roku 2017 była prowadzona w sposób stabilny.

 Na komisjach roboczych Rada Gminy szczegółowo omówiła sprawozdanie

z wykonania budżetu za 2017 rok. Radni postanowili udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Dzierzążnia.              

                       Pan Przewodniczący stwierdził, że na sali jest 12 radnych, co stanowi               quorum   do podjęcia uchwał i zarządził głosowanie nad przyjęciem dwóch uchwał: uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2017 rok oraz uchwały w sprawie    udzielenia  Wójtowi    Gminy absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za   2017 rok.

   Pan Wróblewski  odczytał Uchwałę Nr 239/XXXVI/2018  Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

 ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.  

Zwrócił się do radnych z zapytaniem:

1.Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok?

    Za wnioskiem głosowało 12 radnych obecnych na sali.

2. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? - 0 głosów

3. Kto z Państwa radnych wstrzymał się ? - 0 głosów.

 Głosowało 12 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 239/XXXVI/2018 została przyjęta jednogłośnie przez 12 radnych i stanowi załącznik do protokołu.

   Następnie Pan Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 240/XXXVI/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Zwrócił się do radnych z zapytaniem:

           1.Kto z Państwa radnych jest za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy

     z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok?

      Za wnioskiem głosowało 12 radnych obecnych na sali.

2. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? - 0 głosów

3. Kto z Państwa radnych wstrzymał się ? - 0 głosów.

Głosowało 12 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 240/XXXVI/2018 w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok została przyjęta jednogłośnie  i stanowi załącznik do protokołu.

   Pan Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Wójtowi uzyskania absolutorium.

               Pan Wójt podziękował radnym za udzielone absolutorium, za podejmowanie mądrych decyzji przy realizacji budżetu.

           Pan Przewodniczący Rady Gminy podziękował pracownikom Urzędu Gminy za współpracę z Radą Gminy oraz sołtysom. Następnie ogłosił przerwę.

 

Ad pkt 7, 8

           Pani Skarbnik omówiła 2 uchwały: Uchwałę Nr 241/XXXVI/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz

 Uchwałę Nr 242/XXXVI/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

W dochodach dokonano następujących zmian:

1. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 89 316zł.

1) dotacje dla przedszkoli w kwocie 64 390 zł;

2) dotacje na stypendia szkolne, w kwocie 24 926 zł;

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 100 000 zł. Jest to dotacja z samorządu województwa na dofinansowanie do drogi gminnej.

Dochody po zmianie wynoszą 15 329 599,34 zł.

 

II. W wydatkach bieżących dokonano następujących zmian:

1.  Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 dokonano przesunięć miedzy paragrafami. Zmniejszono środki na delegacjach, celem przesunięcia na zakup materiałów biurowych (zadania zlecone – akcyza);

2.  Administracja publiczna, rozdział 75023 zmniejszono składki na FP i zakup usług pozostałych celem przesunięcia do działu 85154 (niewykorzystane środki na zadania p/alkoholowe z 2017 roku);

3.  Oświata i wychowanie – zwiększono o kwotę 64 390  zł (dotacja MUW);

1) Rozdział 80103 – otrzymaną dotację w kwocie 64 390 zł  przeznaczono na wynagrodzenia;

2) Rozdział 80149 – zwiększono o kwotę 4 626  zł(przesunięcie z rozdziału 80150);

3) Rozdział 80150 – zmniejszono o kwotę 40 715zł (przesunięcie do rozdziału 80149 i 80152);

4) Rozdział 80152 – zwiększono o kwotę 36 089 zł (przesunięcie z rozdziału 80150);

4.  Ochrona zdrowia, rozdział 85154 zwiększono o kwotę 11 000zł  (niewykorzystane środki w 2017 roku na zadania p/alkoholowe) – przesunięcie z rozdziału 75023;

5.  Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 otrzymaną dotację w kwocie

24 926 zł  przeznaczono na stypendia dla uczniów.

 

III. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do inwestycji „Przebudowa drogi Kucice” inwestycja wieloletnia.

Wydatki po zmianach wynoszą 16 822 771,17 zł.

Uwag do przedstawionych uchwał nie wniesiono.

            Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 241/XXXVI/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 12 radnych obecnych na sesji. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 12 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

 

            Następnie Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 242/XXXVI/2018 Rady Gminy

 w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

            Głosowało 12 radnych obecnych na sesji. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 12 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9

            Pan Sekretarz omówił Uchwałę Nr 243/XXXVI/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Dzierzążnia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

W związku ze zmianą przepisów prawa jesteśmy zobowiązani podjąć uchwałę a uchylić do tej pory obowiązującą.

Pytań nie zgłoszono.

 Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 243/XXXVI/2018 Rady Gminy

 w Dzierzążni w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Dzierzążnia miejsc sprzedaży

 i podawania napojów alkoholowych.

            Głosowało 12 radnych obecnych na sesji. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 12 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10

            W tym punkcie Pan Sekretarz omówił Uchwałę Nr 244/XXXVI/2018 Rady Gminy

 w Dzierzążni sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia.

Zgodnie z przepisami zawartymi w  Karcie Nauczyciela  organ prowadzący szkołę lub placówkę określa m. in. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.

Niniejsza uchwała reguluje powyższe zagadnienie w odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.

            Pytań nie zgłoszono.

            Pan Wróblewski odczytał  Uchwałę Nr 244/XXXVI/2018 Rady Gminy

 w Dzierzążni sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia.

Głosowało 12 radnych obecnych na sesji. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 12 głosami

i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11

 

            W tym punkcie  Pani Kierownik GOPS przedstawiła Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 rok.

          Pani Kierownik  wyjaśniła, że zgodnie z  art. 16 a ustawy o pomocy społecznej   przygotowywana jest ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, która jest przedstawiana do akceptacji Radzie Gminy.  Ocena ta obejmuje w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe

i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je

 i realizujący, jak też osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.

          Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.

          Ocena Zasobów Pomocy Społecznej  jest podstawą do planowania budżetu na następny rok. Podstawowe dane są analizą za lata 2015, 2016 i 2017 i prognozą na 2018 rok.. Dane zawarte w ocenie za 2017 rok są danymi szczegółowo przedstawionymi

 i omówionymi w sprawozdaniu z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok.

          Na podstawie danych zawartych w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej stwierdza się, że w porównaniu do 2016 roku:

- Nastąpił spadek liczby mieszkańców gminy.

- Nastąpił spadek osób korzystających z pomocy społecznej-w zakresie pomocy finansowej, natomiast nastąpił znaczny wzrost w zakresie pracy socjalnej.

- Nastąpił niewielki wzrost świadczeń pieniężnych wypłaconych z tytułu zasiłków stałych ( po zasiłki zgłaszają się osoby z tytułu wieku, które nie wypracowały sobie własnych świadczeń w formie emerytury).  Nastąpił niewielki wzrost osób korzystających z zasiłków okresowych, wzrost osób korzystających z zasiłków celowych ( ofiary huraganu). Spadła liczba uczniów korzystających z dożywiania.

- Nastąpił wzrost wydatków na świadczenia wychowawcze ( okres wypłat obejmował cały rok kalendarzowy).

- Nastąpił niewielki wzrost osób uprawnionych do zasiłków rodzinnych i dodatków.

- Nastąpił niewielki spadek osób uprawnionych do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, do zasiłków pielęgnacyjnych dla niepełnosprawnego dziecka, osób, które ukończyły 75 lat, uczniów otrzymujących stypendia socjalne.

          Na terenie Gminy Dzierzążnia brak zasobów instytucjonalnych pomocy i wsparcia, np. środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pomocy, kluby integracji społecznej.

          Kadra ośrodka- według standardu zatrudnienia zgodnie z art. 110 pkt. 11 ustawy

 o pomocy społecznej jeden pracownik socjalny może mieć pod opieką nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. Wymóg został zrealizowany z dniem 1 grudnia 2016 roku- zatrudniono trzeciego pracownika socjalnego.

Pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe- wykształcenie kierunkowe ( wykształcenie wyższe o kierunku praca socjalna, dyplom pracownika socjalnego, specjalizacje I stopnia, podyplomowe studia z zakresu zarządzania w administracji publicznej, specjalizacje z zakresu zarządzania jednostkami pomocy społecznej).

          Nastąpił wzrost środków finansowych na realizację zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017 roku w stosunku do 2016 roku.

          GOPS brał udział w konkursie ogłoszonym przez MRPiPS- program asystent

 i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej brał udział w programach osłonowych- pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014- 2020, Karta Dużej Rodziny, Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

          W 2017 roku współpracowano ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Dzierzążnia w zakresie wydawanych skierowań na paczki z Banku Żywności.

          Radni  nie zgłosili pytań odnośnie przedstawionej oceny zasobów pomocy społecznej.

 

Ad pkt 12

W wolnych wnioskach i zapytaniach Przewodniczący Rady Gminy odczytał pisma, jakie wpłynęły:

- od Komisarza Wyborczego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Katarzyny Piłkowskiej;

- od mieszkańca Kucic w sprawie utworzenia drogi;

- od Stowarzyszenia na Rzecz Gminy Dzierzążnia w sprawie przyznania dotacji na wynajem lokalu dla Stowarzyszenia.

          Pan Wójt odpowiedział na pismo odnośnie drogi. Sprawa zaczęła się już w 2016 roku. Rolnik złożył oświadczenie o oddaniu 15 arów gruntu na budowę drogi. Teraz wycofuje się z tej deklaracji. Musimy podjąć kroki prawne w tej sprawie.

          Dalej zabrał głos pan Włodzimierz Czyżewski- doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Płońsku. Zaprosił zebranych na Mazowieckie Dni Rolnictwa oraz na bezpłatny wyjazd na poletka doświadczalne.

          Następnie głos zabrał Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Gminy  Dzierzążnia Pan Czesław Gąsecki. Powiedział, że stowarzyszenie działa od 11 lat. Przez ten czas zrealizowało wiele projektów dla dzieci, młodzieży i seniorów. Nigdy nie prosili o pieniądze ale teraz sytuacja się zmieniła. W poprzedniej kadencji otrzymali pieniądze z gminy, w tej kadencji nie dostali. Do tej pory wynajmowali lokal w budynku GS, teraz zmienił się właściciel, który za wynajem zażądał 500 zł- więcej niż płacili dotychczas. Wkład stowarzyszenia w zajmowany lokal był duży. Na posiedzeniu komisji proponowano im wybrać lokal w świetlicach wiejskich. W gminie działają dwa stowarzyszenia, to drugie ma lepsze warunki, gmina nieodpłatnie udostępniła im lokal w świetlicy w Dzierzążni.

          W przerwie obrad Pan Wójt i Prezes Lokpolu zaproponowali do użytku lokal w Dzierzążni po dawnej mleczarni. Stowarzyszenie jest zadowolone z tej lokalizacji. Dziękuje za pozytywne załatwienie tej sprawy.

          Pan Gąsecki powiedział, że przez 4 lata jego stowarzyszenie prowadziło Bank Żywności we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W tym roku rezygnują z tego zadania, może ktoś inny przejmie to zadanie.

          Pan Wójt powiedział, że zostaną zarezerwowane w budżecie środki na remont budynku w Sieklukach, gdzie w przyszłości stowarzyszenie miałoby swój lokal.

          Pan Radosław Pawlak zgłosił problem ze szczepieniem psów. Lekarz weterynarii

z naszego terenu nie chce świadczyć tej usługi. Pan radny zgłosił tez problem z odbiorem folii od rolników.

          Radny Zimny powiedział, że mieszkańcy zgłaszają problemy z odbiorem siatek po sianokiszonkach.

          Pan Wójt powiedział, że od 1 lipca zacznie funkcjonować przychodnia Zdrowie. Prosi mieszkańców o zmianę deklaracji w przychodni.  Lokal przychodni zostanie odmalowany- pracownicy gminni wykonają te prace a materiały zapewni nowy najemca.

          Pan Wójt podziękował Pani Skarbnik za przygotowanie prezentacji, Panu Sekretarzowi, dyrektorom szkół, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy, Przewodniczącemu Rady Gminy za owocną współpracę.

          Pan Sekretarz przypomniał, że od 25 maja zaczną obowiązywać przepisy RODO. Sołtysi muszą wyrazić zgodę na udostępnianie ich telefonów.

          Pani radna Siedlecka powiedziała, że radni chcą zorganizować wycieczkę do Krakowa. Chętnych prosi o zgłaszanie się.

 

 

Ad pkt 13

  Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął  obrady XXXVI sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 Protokołowała   

 

 Jolanta Gzylewska

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-28 14:28:26
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-28 14:28:26
  • Liczba odsłon: 852
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181205]

przewiń do góry