Zobacz podgałęzie

                                           Protokół z VIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

                          z dnia 14 sierpnia 2007 roku odbytej w sali konferencyjnej

                     Urzędu  Gminy pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej

                                 Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

           Obrady rozpoczęły się o godzinie 10-tej, a zakończyły o godzinie 15-tej. Na stan 15 radnych obecni na obradach sesji byli wszyscy radni. Przewodnicząca otworzyła obrady VIII Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na sesję radnych, Wójta Gminy  Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy  Grażynę Zawłocką, Sekretarza Gminy  Barbarę Wicińską-Misiowiec ,kierowników jednostek organizacyjnych gminy w osobach : Pani Reginy Sobczeńskiej – Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Panią Jolantę Gzylewska -Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej

 Panią Ewę Sieklucką Kierownika Samodzielnego Gminnego ZOZ w Dzierzążni, Panią Bożenę Nowakowską Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach, Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni i jednocześnie radnego Powiatu oraz przybyłych na obrady  sołtysów. Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał , a następnie wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie bez odczytywania protokołu z VII Sesji Rady Gminy , uzasadniając go , że zapoznała się z jego treścią , która w całości odzwierciedla przebieg poprzedniej sesji. Wniosek swój poddała

 pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Protokół z VII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

             Drugim zgłoszonym wnioskiem przez Przewodniczącego Agnieszkę Harazińską był  wniosek w sprawie rozszerzenia porządku obrad przesłanego wcześniej w zawiadomieniu radnym, o podjęcie następujących uchwał :

    uchwały Nr 47/VIII/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze,

    uchwały Nr 48/VIII/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni,

    uchwały Nr 49/VIII/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni.

Wniosek uzasadniła tym ,iż podjęcie tych uchwał budżetowych jest wymogiem ustawy o finansach publicznych. Następnie poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych  na sali. Rozszerzony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie następującym brzmieniu :

1.    Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy.

2.    Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy.

3.    Informacja Wójta Gminy z przebiegu działalności międzysesyjnej.

4.    Przedstawienie „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku.

5.    Podjęcie uchwały Nr 39/VIII/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu.

6.    Podjęcie uchwały Nr 40/VIII/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

7.    Podjęcie uchwały Nr 41/VIII/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy Dzierzążnia oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

8.    Podjęcie uchwały Nr 42/VIII/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zadań planowanych do realizacji w latach 2007-2010 w ramach programów operacyjnych.

9.    Podjęcie uchwały Nr 43/VIII/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przekazania przez Gminę Dzierzążnia do realizacji przez Gminę Płońsk zadania w zakresie przebudowy drogi gminnej.

10.    Podjęcie uchwały Nr 44/VIII/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych w placówkach oświatowych na terenie gminy Dzierzążnia.

11.    Podjęcie uchwały Nr 45/VIII/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Płocku i  Sądu Rejonowego w Płońsku.

12.    Podjęcie uchwały Nr 46/VIII/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

13.    Podjęcie uchwały Nr 47/VIII/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za  I półrocze roku budżetowego.

14.    Podjęcie uchwały Nr 48/VIII/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni.

15.    Podjęcie uchwały Nr 49/VIII/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni.

16.    Wolne wnioski i zapytania.

17.    Zamknięcie VIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

                     Ad pkt 3

         ------------

                                      Informację z działalności międzysesyjnej przedstawił Wójt Gminy  Mirosław Opolski. Dotyczyła ona w większości realizacji prowadzonych inwestycji gminnych oraz przeprowadzonych przetargów w okresie sprawozdawczym tj.od maja do lipca.

 Poinformował również o otrzymanych dotacjach celowych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w ramach Samorządowego Instrumentu Wspierania Rozwoju Mazowsza oraz FOGR na łączną kwotę 246 657 zł. Dodał, że jest kwota niższa od od oczekiwanego dofinansowa-

 nia inwestycji gminnych.

                 Bardziej szczegółowe dane zawiera „  Informacja” stanowiąca załącznik do protokołu.

 

 

                  Ad pkt. 4

                  ------------

                                        Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku przedstawił Wójt Gminy. Przypomniał ,że niniejsze sprawozdanie zostało dokładnie omówione na  posiedzeniach poszczególnych komisji Rady. W dniu 7 sierpnia 2007 roku. Wszystkie komisje przyjęły go bez  uwag. Sprawozdanie zostało również przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w celu wydanie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budże-

 tu  za I półrocze 2007 roku. Wójt podkreślił , że wydatki zostały wykonane tylko w 45% planu.( 5% niedoboru wykonania wydatków stanowią właśnie inwestycje drogowe w dziale 600 budżetu gminy, które będą zrealizowane pod koniec roku) Gmina w dalszym ciągu zachowuje płynność

 finansową. Sodki zdeponowane są nadal w Banku Spółdzielczym w Dzierzążni  Po przedstawieniu sprawozdania Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie uwag lub głosy w dyskusji. Radni żadnych uwag nie zgłosili. Zatem zarządziła głosowanie nad przedłożoną informacją o przebiegu wykona-

 nia budżetu gminy za pierwsze półrocze 2007 roku .Głosowało 15 radnych obecnych na sali.

 Informacja z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze została przyjęta jednogłośnie.

 Stanowi załącznik do protokołu.

  Przewodnicząca poinformowała radnych, że w dniu 13 sierpnia 2007r

 wpłynęła do urzędu Uchwała Nr 162/C/2007 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w  Warszawie z dnia 10 sierpnia 2007r wyrażająca pozytywną opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Dzierzążnia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2007r z pewnymi uwagami, a dotyczącymi podjęcia stosownych uchwał budżetowych w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych. O te właśnie uchwały został rozszerzony porządek obrad  dzisiejszej sesji.

 

                               Ad pkt 5

                              -------------

 

                                     Podjęcie Uchwały Nr 39/VIII/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu poprzedziła wypowiedź Wójta Gminy. Wyjaśnił radnym ,że z pismem o udzielenie pomocy zwrócił się Komendant Powiatowej Straży w Płońsku do wszystkich gmin powiatu Płońskiego o dofinansowanie projektu budowy nowego obiektu strażnicy, gdyż obecnie Powiatowa Straż  znajduje się w budynkach położonych w centrum miasta i nie spełnia możliwości szybkiego ratownictwa. Dodał ,że  Starostwo Powiatowe pzekazuje 100 000zł, natomiast gminy wspólnie mają zaoferować również 100 000 zł. Zaproponował przekazanie kwoty  w wysokości 3 000 zł. Radni do wypowiedzi Wójta nie wnieśli żądnych uwag jak również nie zgłosili innych

propozycji.

          Pzewodnicząca odczytała  projekt uchwały Nr 39/VIII/2007 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Uchwała Nr 39/VIII/2007 została podjęta jednogłośnie.

 

                             Ad pkt 6

                             ------------

                                 Projekt Uchwały Nr 40/VIII/2007 Rady Gminy w Dzierzążni przedstawiła Skarbnik Gminy  Pani Grażyna Zawłocka. Omawianie rozpoczęła od Zał.Nr 1  do uchwały dotyczącego zwiększenia dochodów. Poinformowała, że dochody zostały zwiększone poprzez

wprowadzenie do budżetu gminy  środki finansowe ze sprzedaży nieruchomości rolnej w Dzierzążni w wysokości 82 310,00 zł w  dziele Rolnictwo i łowiectwo oraz dotacji celowych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego nanastępujące  inwestycje gminne :

      przebudowę drogi gminnej w Podmarszczynie                                                      -200 000,00

      wykonanie termoizolacji budynku szkoły w Nowych Kucicach                             - 16 657,00

      dofinansowanie budowy wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej

przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach      - 30 000,00

 

Nastąpiło również zwiększenie dochodów  poprzez zwiększenie planu dochodów  od podatku od nieruchomości i osób fizycznych o 10 000 zł oraz zwiększenie podatku od nieruchomości od jednostek gospodarki uspołecznionej w wysokości 20 000 zł.

Wprowadzono również wpływy z opłat administracyjnych wykonanych dochodów w  kwocie 1 200,00 zł.

W dziale  852  P0omoc społeczna w prowadzono dotację celową na us lugi opiekuńcze  w wysokości 2 960,00 zł.

Ogółem zwiększono dochody o kwotę 363 127,00 zł.

Do omówqione załącznika radni nie wnieśli żadnych uwag.

Skarbnik przeszła do omówienia załącznika Nr 2 dotyczącego zwiększenia i zmniejszenia wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach.

Ogółem wydatki  zwiększono o kwotę 517 109,00 zł, a zmniejszono o kwotę 153 982,00 zł.

Załączniki Nr 3 i Nr 4 do projektu uchwały Nr 40/VIII/2007 wyjaśniła Skarbnik zawierają dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku., zgodnie z otzrymanymi dotacjami celowymi.

Załącznik Nr 5 omówiony przez  Panią Skarbnik dotyczył  gminnych zadań inwestycyjnych  realizowanych w 2007 roku. Wyjaśniła, że  zawiera on różnorakie zadania inwestycyjne z przewagą inwestycji drogowych.

Ogółem koszty finansowe inwestycji gminnych w 2007 roku w/g załącznika Nr 5 do projektu uchwały wynoszą  1 944 122,00zł.

Radni do omówionego  Zał. Nr 5 nie wnieśli żadnych uwag.                                          

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 40/VIII/207  Rady Gminy w Dzierzązni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok i podda go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 40/VIII/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok został przjęta jednogłośnie.

 

                         Ad pkt 7

                         -----------

                           Przed podjęciem uchwały Nr 41/VIII/2007 Rady  Gminy w Dzierzązni w sprawie określenia procedury uchwalania  budżetu  gminy Dzierząznia oraz rodzaju i szczegółowości materiałów  informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Przewodnicząca porosiła o złożenie wyjaśnień jej podjęcia Wójta Gminy.

Wójt wyjaśnił, że podjęcie powyższej uchwały wiąże się z e zmianą przepisów  ustawy o finansach publicznych. Podjętą w 2001 roku uchwałę w tej sprawie należy dostosować do obecnie obowiązujących przepisów. Załącznik do projektu uchwały Nr 41/VIII/2007 zawiera szczegółowe

przepisy i terminy przdkładania przez radnych, komisje rady, jednistki organizacyjne i jednostki pomocnicze wnisków  dotyczących wydatków finansowych celem ich rozpatrzenia  a następnie

ujęcia w  projekcie budżetu gminy.

Radni nie wnieśli żadnych zmian do procedury uchwalania budżetu gminy.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr 41/VIII/2007 Rady Gminy w Dzierzązni została przyjęta jednogłośnie.

 

                      Ad pkt 8

                      ------------

                              Podjęcie uchwały Nr 42/VIII/2007 Rady  Gminy w Dzierzązni  w sprawie zadań planowanych do realizacji w latach 2007-2010 w ramach programów operacyjnych poprzedziło     wyjaśnienie Wójta.Wyjaśnił on , że podjęcie powyższej uchwały obliguje ustawa o finansach publicznych,  która w art 206 ust4  zobowiązuje Radę Gminy  do podjęcia  jej w terminie do

15 sierpnia 22007 roku. Załącznik do niniejszej uchwały zawiera inwestycje gminne , które będą  realizowane w tych latach oraz wielkość planowanych wydatków  w ramach poszczególnych programów operacyjnych.

            Inwestycje w latach 2007-2010 w szczególności dotyczą inwestycji drogowych

oraz inne inwestycje gminne takie jak : oświetlenie dróg gminnych i budowy ekologicznych oczyszalni przydomowych. W tym miejscu poinformował  Radę i sołtysów , że część gmin przystąpiła już do tych programów . Są to gminy takie jak : Baboszewo, Załuski , Naruszewo i Płońsk. Udział własny  gminy w tej inwestycji to tylko ¼ kosztów ogólnych zadania.

(gmina + inwestor czyli rolnik), pozostałe ¾ kosztów pochodzić będzie ze środków unijnych

 Po podjęciu powyższej uchwały należy przesłać informację o planowanych inwestycjach w latach 2007-2010 do Wojewódzkiego Zarzędu Urzędu Marszłkowskiego w Warszawie celem włączenia

niniejszych zadań  do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Zaapelował do sołtysów  o sporządzenie wykazów  osób zainteresowanych tym  przedsięwzięciem.

Po wyjaśnieniach złożonych przez Wójta , radna Alina Braulińska- Korycka wystąpiła  z propozycją o rozszerzenie tych zadań poprzez wprowadzenie do programu zadania pn.:”Budowy Regionalnej Sieci Szerokopasmowego Internetu”.

W tym miejscu Wójt odpowiedził, że jest to w obecnej chwili sprawa na czasie, ale dość kosztowana dla gminy jego zdaniem ważniejsze jest oświetlenie dróg  dla szerszego ogółu ludności.

Innych propozycji radni nie zgłosili.

          Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 42/VIII/2007 Rady Gminy

w Dzierzązni i poddała  go pod głosowanie . Głosowało 15 radnych obecnych na sali.

Uchwała w sprawie zadań planowanych do realizacji w latach 2007-2010 w ramach programów operacyjnych została przyjęta jednogłośnie.

  

                   Ad pkt 9

                   ------------

          Projekt uchwały Nr 43/VIII/2007 dotyczył przekazania zadania w zakresie

przebudowy drogi gminnej Siekluki-Kluczewo w miejscowości Siekluki o długości 200 mb.Wójt wyjaśnił, że aby móc zrealizować powyższe zadanie, które bęzie realizowane przez powiat należy przekazać formie dotacji celowej w wysokości 3 000 zł , zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych powyższą  kwotę Powiatowi Płońskiemu.Zadanie będzie realizowane na podstawie zawartego Porozumienia pomiędzy Gmin ą Dzierząznia, a Gminą Płońsk.

Do wyjaśnień Wójta radni nie wnieśli żadnych uwag.

   Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 43/VIII/2007 Rady Gminy

w Dzierzązni w sprawie przekazania przez Gminę Dzierząznia do realizacji przez Gminę Płońsk  zadania w zakresie przebudowy drogi gminnej  i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych

Uchwała Nr 43/VIII/2007 została podjęta jednogłośnie.

 

                  Ad pkt 10

                  -------------

            Kolejnym projektem uchwały rozpatrywanym przez Radę była uchwała

dotycząca ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych w placówkach oświatowych na terenie gminy . W  tym miejscu Wójt wyjaśnił,że w związku ze zmianami wynagrodzeń w okresie trzech lat, właśnie ci pracownicy nie mieszczą się w widełkach  wynagrodzeń, dlatego zachodzi konieczność podjęcia uchwały

podwyższającej to wynagrodzenie., mając jednocześnie na uwadze możliwości finansowe gminy.

  Radni żadnych innych propozycji nie podali.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała ją pod głosowanie. Nad uchwała głosowało 15 radnych. Uchwała Nr 44/VIII/2007 Rady Gminy w Dzierzązni w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych w placówkach oświatowych na terenie gminy została podjęta jednogłośnie.

 

                 Ad pkt 11

                 -------------

  Przed podjęciem uchwały Nr 45/VIII/2007 Rady Gminy w Dzierzązni

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydztów na ławników do Sądu Okręgowego w Płocku i Sądu Rejonowego w Płońsku, przewodnicząca Rady Gminy  wyjaśniła ,że przed przystąpieniem do wyboru ławników na kadencję 2008-2011, wcześniej Rada Gminy powołuje zespół  opiniujący, który na swym posiedzeniu analizuje dane osobowe zgłoszonych kandydatów na ławników na podstawie karty zgłoszenia wraz załączonymi do niej dokumentami.Następnie swoją opinię przedstawia radzie gminy na sesji.Ogłoszenie w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania kandydatów na ławników zostało wywieszone w Urzędzie gminy i innych dostępnych miejscach. Poinformowała, że  do urzędu wpłynęły tylko dwie kandydatury. Obydwie kandydatki pełnią funkcję ławników w obecnej kadencji 2004-2007.

Do przedstawionych wyjaśnień radni nie mieli żadnych uwag.

     Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 45/VIII/2007 Rada podjęła jednogłośnie.

 

                 Ad pkt 12

                 --------------

                                 Zanim Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Dzierzązni w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy.

Wójta poinformował radnych, że powyższa nieruchomość jest po byłej spółdzielni „Sch”w Dzierzążni przejęta przez gminę za zadłużenie. Nieruchomość wyceniono na kwaotę 301 000,00 zł.

Po wypowiedzi Wójta o głos poprosiła radna Alina Braulińska Korycka, która zwróciła się do Rady o niepodejmowanie na obecnej sesji uchwały w sprawie sprzedaży  zabudowanej nieruchomości położonej w  Dzierzążni. Wniosek swój uzasadniała tym,że w obecnym czasie nieruchomości są w cenie, a 301 000,00 jest niezbyt wygórowaną kwotą.Można byłoby niniejszą nieruchomość wydzierżawić pozyskując inwestorów. Sugerowała,że sprzedaż niniejszej nieruchomości w później-

szym terminie będzie bardziej opłacalna i napewno gmina pozyska więcej środków finansowych.

 Na powyższe odpowiedział Wójta, że nie jest to sprawa pilna i nie musi naciskać radnych by podjęli powyższą uchwałe o sprzedaży tej nieruchomości. Dodał, że zgłaszają się już osoby zainteresowane kupnem nieruchomości.

Innych głosów w sprawie uchwały nie zgłoszono.

     Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 46/VIII/2007 Rady Gminy w Dzierzązni w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali.

Wynik był następujący:

            „za” - 12 radnych,

           „przeciwko – 1 radny,

           „ wstrzymało się od głosowania – 2 radnych.

Jak wynika z powyższego głosowania Uchwała Nr 46/VIII/2007 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie sprzedzży  zabudowanej nieruchomości położonej we

wsi Dzierząznia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego została podjęta większością głosów.

 

              Ad pkt 13, 14, 15,

             ------------------------

                         Zanim przystąpiono do podjęcia uchwał budżetowych, dotyczących zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze, przewodnicząca rady wyjaśniła, że do podjęcia tych uchwał obligują Radę przepisy ustawy o finansach publicznych.

Art 198 ust.1 i 2 w/w ustawy stanowi,  że zakres i formę informacji o przbiegu wykonania budżetu

przez jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, określa  Rada Gminy.

Po złożeniu wyjaśnienia Przewodnicząca odczytała w kolejności projekty uchwał i poddała je pod głosowanie.Przebieg głosowania był następujący:

 

      - uchwałę Nr 47/VIII/2007 Radsy Gminy w Dzierzązni w sprawie zakresu i formy informacji    o przebiegu wykonania budżetu gminy  Dzierząznia za pierwsze półrocze  roku budżetowego,   radni przyjęli jednogłośnie przy stanie 15 radnych obecnych na sali,

 

      -uchwałęNr 48/VIII/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzązni, radni przyjęli jednogłośnie przy  stanie 15 radnych obecnych podczas  głosowania ,

 

      -uchwałę Nr 49/VIII/2007 Rady Gminy w Dzierzązni w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj.

Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzązni, radni przyjęli jednocześnie  przy  stanie

15 radnych obecnych na sali.

 

            Ad pkt 16

            -------------

       W tym punkcie Przewodnicząca Rady oddała głos Wójtowi Gminy.

Wójt Gminy wyjaśnił, że przy  dyskusji nad budżetem Powiatu w ostatniej chwili zostało wpisane do planu operacyjnego zadanie dotyczące przebudowy i modernizacji drogi powiatowej na odcinku

Kucice – Cumino. Aby Powiat móg realizować przebudowę  tej drogi, gmina może uczestniczyć

w tym zadaniu poprzez  wsparcie finansowe tej inwestycji do wysokości 60% własnego wkładu.

Wyrażenie zgody  przez Radę Gminy na udział w tym zadaniu powinno być wyrażone poprzez zajęcie stanowiska w tej sprawie.

           Po wypowiedzi Wójta , Przewodnicząca Rady odczytała  projekt Stanowiska  Nr 1/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie zasad finansowania budowy, przebudowy i modernizacji

dróg powiatowych na terenie gminy Dzierząznia i poddała go pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych obecnych  na sali. Stanowisko Nr 1/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 roku zostało przyjęte jednogłośnie.

              Następnie Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Franciszkowi Goszczyńskiemu radnemu Powiatu Plońskiego. Radny  w skrócie przedstawił  jakie zadania przyjął Zarząd Powiatu do realiza-

cji w zakresie dróg powiatowych  leżących na terenie gminy Dzierząznia. Jednym z tycch zadań jest przebudowa drogi powiatowej Kucice-Cumino. Poinformował, że powiat nie posiada własnych środków finansowych  na realizację zadań inwestycyjnych, a tylko może je realizować zaciągając

kredyty  i współdziałając z  gminami, które udzielą wsparcia finansowego na realizację inwestycji drogowych , deklarując 60% wkładu własnego.

            Podziękował również Wójtowi Gminy  za wykonanie ogrodzenia przy  szkole, co daje większe bezpieczństwo dla uczniów . Jednocześnie podziękował radnym , a w szczególności Panu radnemu Jerzemu Pomianowskiemu  za duże zaangażowanie w sprawy  szkoły.

 Na zakończenie poinformował Radę,że Zespół Szkół w Dzierzązni został przygotowany  do rozpoczęcia roku szkolnego 2007- 2008.

Przewodnicząca Rady poinformowała osoby uczestnicżące w dzisiejszym posiedzeniu rady , że na sali obecny jest nowy kierownik Rewiru Dzielnicowych w Dzierzążni Pan Dariusz Świerczewski.

Pan Świerczewski przedstawiając swoją osobę dodał, że obecnie jest pełna obsada komisariatu. Pracuje wraz z nim 2-ch policjantów : Pan Mariusz Kopciński i Pan Marek Cichowski .

Każdy wtorek w miesiącu jest dniem przyjęć interesantów w komisariacie.

O głos poprosił Wójt Gminy, który zwrócił się do Rady w sprawie otrzymania upoważnienia do prowadzenia negocjacji dotyczących opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie sieci

szerokopasmowego internetu. Akcjeptację powyższą Wójta od Rady uzyskał. Jednocześnie poinformował ,że w dniu 16 sierpnia 2007 r. odbędzie się spotkanie dotyczące deklaracji przystąpie-nia do kompleksowego programu pn.”Budowa Regionalnych Sieci Szerokopasmowych”.

   Pani sołtys wsi Wilamowice Janina Siedlecka zwróciła się z zapytaniem jaki będzie

koszt rolnika przy budowie ekologicznych oczyszczalni przydomowych  ?.

Na powyższe odpowiedzi udzielił Wójt Gminy , który  wyjaśnił,że koszt oczyszalni przy  pozyskaniu środków  unijnych w wysokości 85%, gmina poniesie – 15% w tym  koszt ten rozłoży się na gminę w wysokości 3/5 + 2/5 właściciel oczyszczalni.

Drugie pytanie zadane Wójtowi przez Panią sołtys  z Wilamowic dotyczyło  dożwirowania drogi gminnej w Wilamowicach.

Wójt wyjaśnił , że środki finansowe w budżecie gminy przeznaczone na remonty dróg w dużej części zostały już wykorzystane. Część środków przeznaczono na odśnieżanie, część na profilowanie, a pozostałe postanowiono przeznaczyć na zakup żużlu., żwirowanie  zaproponował Wójt przenieść na  następny rok. Dodał , że jak faktycznie zajdzie potrzeba dożwirowania tej drogi Wilamowicach, to żwirowanie zostanie wykonane.

Innych wniosków i zapytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca  zamknęła  obrady VIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokołowała :

Barbara Wicińska-Misiowiec    

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-09-07 13:06:14
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-07 13:06:14
  • Liczba odsłon: 892
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174541]

przewiń do góry