Zobacz podgałęzie

Protokół z V Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej w dniu 24 kwietnia 2003 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej -Przewodniczącej Rady Gminy

Obrady rozpoczęły się o godzinie 10.00 a zakończyły o godzinie 14.50. Na stan 15 radnych obecni byli wszyscy według listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca otworzyła obrady V sesji Rady Gminy, powitała radnych, Wójta Gminy oraz zaproszonych gości w osobach: Starosty powiatu Pana Kazimierza Dąbkowskiego, radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pana Pawła Obermeyera, radnego Powiatu Pana Franciszka Goszczyńskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy –Panie: Ewę Sieklucką, Martę Borowską i Reginę Sobczeńską, Sołtysów wsi i inne obecne osoby na dzisiejszej sesji.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie poinformowała Radę, że zapoznała się z treścią protokołu z IV Sesji rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji i wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu bez odczytywania.

Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych.

Protokół z IV Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania. Zatem Przewodnicząca przystąpiła do realizacji dalszego porządku obrad, który w zawiadomieniach otrzymali wszyscy radni.

Ad pkt 3 W tym miejscu poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy, który przedstawił informację z działalności międzysesyjnej. W informacji Wójt podał, jakie sprawy zostały wykonane lub są w trakcie realizacji:

 • wykonano dokumentację na budowę chodnika przez wieś Dzierzążnia. Przetarg na wykonanie inwestycji odbędzie się w dniu 05 czerwca 2003 roku. Będzie to inwestycja realizowana w II etapach. I etap rozpocznie się od strony Gminnej Spółdzielni „SCH” do Lecznicy Zwierząt, a II etap od Gminnej Spółdzielni „SCH” w stronę Gumowa. Opóźnienie inwestycji wiąże się z modernizacją drogi Nr 10,

 • w dniu 12 czerwca 2003 roku odbędzie się przetarg na przebudowę drogi Sadkowo-Wierzbica Pańska. Do chwili obecnej nie wpłynęło potwierdzenie otrzymania środków z Urzędu Marszałkowskiego, natomiast zabezpieczone są środki własne w budżecie gminy,

 • odbywa się też równanie dróg gminnych równiarką,

 • w dalszym ciągu nie wpłynęła decyzja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie dofinansowania budowy drogi Podmarszczyn-Kucice. Brak jest też decyzji na uruchomienie transzy środków finansowych z funduszu SAPARD. Opóźniona inwestycja była nie do wykonania, dlatego należy rozpocząć ją, gdyż część środków zabezpieczono na jej wykonanie w budżecie gminy. Co do modernizacji dróg powiatowych, jesteśmy w kontakcie z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg – Panią Elżbietą Rachocką. Złożone wnioski o pozyskanie funduszy SAPARD nie zostały załatwione jest brak decyzji. Jeżeli nadal nie wpłyną pieniądze, trzeba będzie ogłosić przetarg na wykonanie budowy drogi Podmarszczyn-Kucice przy wykorzystaniu własnych środków. Poinformował również radnych, że istnieje możliwość wykorzystania środków finansowych z zewnątrz, a mianowicie istnieje szansa dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kucicach. Wniosek o powyższą inwestycję należy złożyć do końca sierpnia 2003 roku i opracować niezbędną dokumentację.

W tym okresie wydano następujące decyzje administracyjne:

  • decyzję w sprawie sprzedaży gazu napędowego,

  • decyzję w sprawie postawienia wieży telefonicznej,

  • należy wydać decyzję o warunkach zabudowy w sprawie przetwarzania odpadów pofermentacyjnych,

  • uruchomić starą lub pobudować nową oczyszczalnię ścieków w parku w Kucicach. W tym miejscu Wójt wyjaśnił, że konserwator zabytków przyrody wydał negatywna opinię co do budowy oczyszczalni ścieków w parku, do którego wystąpił właściciel czyli Agencja Własności Rynku z wnioskiem o budowę nowej oczyszczalni lub remont starej. Powyższa sprawa w chwili obecnej została wstrzymana do dalszego wyjaśnienia,

  • została wydana decyzja kwitująca zadłużenie w kwocie 70 000zł Spółdzielni Kółek Rolniczych. Zostały przekazane za zadłużenie dwie działki, na których są wybudowane budynki stanowiące własność SKR. Na posiedzeniach stałych komisji rady zapadną decyzje co dalej robić, tzn. wydzierżawić czy sprzedać.

Po zakończeniu wypowiedzi Wójta Gminy Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Pana Kazimierza Dąbkowskiego – Starosty Powiatu Płońskiego. W swej wypowiedzi Starosta podkreślił, że założenia programu rozwoju gminy Dzierzążnia są realizowane prawidłowo. Przedstawiony przez Wójta program ma charakter wieloletni. Da się zauważyć, że występują różne trudności w pozyskiwaniu środków finansowych z zewnątrz, ale posiada on interesująca koncepcję polegająca na koncentracji środków finansowych przeznaczonych dla inwestycji najbardziej potrzebnych społeczeństwu gminy. Postrzega on znaczny postęp w rozwoju infrastruktury gminy. W tym miejscu podkreślił, że powiat staje się coraz bardziej zasobny – na ile zasobne są gminy. Widoczne doświadczenie wyniesione z poprzedniej kadencji daje szansę realizacji zamierzonych zadań. Nadmienił, że utrudnione jest korzystanie ze środków SAPARD, ponieważ wchodzą z dużym opóźnieniem, a otrzymanie ich nadal jest oddalane. Podejmowanie trafnych decyzji, odpowiednia atmosfera panująca pomiędzy Radą a Wójtem Gminy tworzy sprzyjające warunki na prowadzenie zaplanowanych inwestycji gminnych. Będąc przy głosie w skrócie nakreślił powiatowy program proinwestycyjny , wymagający czasu i uzyskania jak najwięcej środków finansowych w zbyt krótkim czasie na realizację już rozpoczętych inwestycji. I tak:

   • w okresie I kadencji Rady Powiatu zaplanowano rozbudowę szpitala. Obecnie szpital funkcjonuje już w nowym budynku, ale potrzeba jeszcze około 500 000zł na dalszą jego modernizację i poprawę usług medycznych,

   • otworzono Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie dla 35 pensjonariuszy. Jest to dom nowoczesny posiadający 1-2 osobowe pomieszczenia,

   • co do inwestycji oświatowych oddano w Czerwińsku budynek szkoły - jeden z najładniejszych obiektów oświatowych,

   • od 1999 roku prowadzi się modernizację drogi Nr 7 od Siedlina do Cieciórek. Pierwszy węzeł planuje się rozpocząć jeszcze w 2003 roku lub w 2004 roku – zależy to od zmian w planie zagospodarowania przestrzennego i zgody mieszkańców jak również od pozyskania środków z funduszy SAPARD, a mianowicie uruchomienia środków finansowych na złożone wnioski,

   • dokończenie inwestycji oświatowych w Zespole Szkół w Raciążu, dokończenie rozbudowy szpitala i poprawy stanu dróg – to główne zadania przedstawionego programu powiatowego.

Nadmienił również, że Starostwo boryka się z istotnym problemem, którym jest utylizacja odpadów. Należy sięgnąć po środki unijne, by móc dalej realizować te trudne dla powiatu zadania. Musi powstać wysypisko, by nie znaleźć się w sytuacji, ze powiat nie poradzi sobie ze śmieciami i straci środki unijne przeznaczone na ochronę środowiska.

Występuje też w naszym powiecie duże bezrobocie (wynosi 20%). Jest to trudny problem powiatu. poinformował, że firma działająca po Fordzie zatrudnia nowe osoby. Są to liczby w setkach, tysiącach. Zatrudnianie nadal trwa. Ujawnił się tez inwestor amerykański, gdzie ma powstać zakład urządzeń medycznych, a zatem nowe miejsca pracy. Powinna również nastąpić aktywizacja obszarów wiejskich poprzez wytwarzanie biopaliw.

Na zakończenie podziękował Wójtowi i Radzie za wspólne i owocne działania przy dużej skali trudności życząc osiągania dalszych sukcesów w tworzeniu nowych wartości w rozwoju gospodarczym gminy.

Jako drugi z zaproszonych gości zabrał głos radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Pan Paweł Obermeyer który podkreślił, że działania trzech organów: gminy, powiatu i województwa należy spiąć jedną klamrą i ich działania włączyć do strategii województwa mazowieckiego. Pozyskanie środków unijnych będzie łatwiejsze do osiągnięcia wówczas, gdy nastąpi połączenie tych trzech strategii. Połączenie zadań inwestycyjnych w obszerny program będzie dawało większą możliwość wykorzystania przez gminę środków SAPARD. Działania pojedynczych gmin w pozyskaniu tych funduszy europejskich stwarza dużo więcej trudności tak w przygotowaniu fachowych wniosków jak i odpowiednim przeprowadzeniu przetargów zgodnie z wymogami unijnymi. Podkreślił również, że godne uznania są osiągnięcia gminy Dzierzążnia, gdyż jest to rozległa gmina, a prawidłowo podjęte działania na zasadzie komasacji działań dają odpowiednie efekty, z których będzie korzystało społeczeństwo gminy.

Nawiązał do zbliżającego się referendum ogólnokrajowego zaznaczając, że przed każdym obywatelem stoi trudna decyzja wyboru. Duża niewiedza społeczeństwa o warunkach członkostwa naszego kraju w tej wielkiej rodzinie narodów Europy budzi różnorakie odczucia co do korzyści jakie przyniesie Polsce członkostwo w Unii Europejskiej. Jednocześnie zapraszał do Płońska na spotkanie w dniu 03 maja 2003 roku – na otwarte drzwi szpitala w godzinach 13.00-16.00, które poprzez osobiste kontakty ludzi może przynieść oczekiwane rezultaty i bardziej przybliżyć problemy unijne.

Wyniki referendum w dużej mierze zależą od głosujących, ich wypowiedzi. To właśnie dlatego głos każdego obywatela w referendum jest tak ważny dla nas, naszych dzieci i przyszłych pokoleń.

Ad pkt 4,5,6 W tym punkcie Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy, który przedłożył dokładne streszczenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok. Sprawozdanie i streszczenie stanowią załączniki do protokołu.

Po dokładnym przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok przez Wójta Gminy, Przewodnicząca zwróciła się do radnych o zabieranie głosu w sprawie przedstawionego sprawozdania, zgłaszania swoich uwag i spostrzeżeń. Jednocześnie nadmieniła, że sprawozdanie było dokładnie analizowane w poszczególnych komisjach rady, które przedłożone sprawozdanie przyjęły bez żadnych uwag.

Jako pierwsza zabrała głos Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury - Pani Zofia Krysiewicz. W swej wypowiedzi podkreśliła, że rok 2002 to rok efektywnej pracy Zarządu Gminy i Wójta. Zakończył on wiele inwestycji długo planowych jak: wybudowanie gimnazjum w Dzierzążni i modernizację szkoły w Kucicach, zakończono również wodociągowanie całej gminy. Należy tu podziękować Wójtowi Gminy za oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi. Wszystkie podjęte zadania inwestycyjne były realizowane w terminie, co nie przysporzyło żadnych niewypłaconych zobowiązań dla Gminy, a rok 2002 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 402 875 zł. Członkowie komisji analizując sprawozdanie nie wnieśli do niego żadnych uwag i jednogłośnie wypowiedzieli się za udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2002 rok.

Pani Wiesława Jankowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej potwierdziła, że komisja jednogłośnie wydała pozytywna opinię o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2002 rok i wypowiedziała się za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy. Potwierdziła wypowiedź poprzedniczki, że rzeczywiście rok 2002 był bardzo korzystny dla gminnej społeczności. Wszystkie zamierzone zadania zostały wykonane i sfinansowane. Podkreśliła, iż mamy nadzieję, że zaplanowane inwestycje na 2003 rok również będą z takim efektem realizowane jak w roku ubiegłym.

Współpraca między Wójtem a Komisją Budżetowo-Gospodarczą układała się pomyślnie – potwierdził Przewodniczący Pan Ryszard Piórkowski. Odpowiednia atmosfera, trafnie wybrane do realizacji zadania inwestycyjne w chwili obecnej służą społeczeństwu. Oszczędność i odpowiednia gospodarka środkami finansowymi przez Wójta Gminy pokazały, że nawet można wypracować nadwyżkę budżetową. Komisja rozpatrując sprawozdanie z wykonania budżetu za 2002 rok przyjęła go bez żadnych zastrzeżeń opowiadając się jednogłośnie za udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej Ochrony Środowiska stwierdził, że jego komisja nie wniosła żadnych uwag do przedłożonego sprawozdania i jednogłośnie wypowiedziała się za udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy. Wypracowana nadwyżka świadczy o gospodarności jaką kierował się Zarząd Gminy i Wójt Gminy.

Należy nadmienić, że przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2002 rok posiadało rzetelne dane, zgodne ze stanem faktycznym. Zostało sporządzone prawidłowo tak pod względem merytorycznym jak i formalno-rachunkowym. Zdaniem radnego realizowane inwestycje były przeprowadzone zgodnie z prawem. Nie stwierdzono nieprawidłowości w wykonaniu budżetu gminy.

Po wypowiedziach przewodniczących komisji, Przewodnicząca zwróciła się do rady z zapytaniem: „ Czy ktoś z Państwa Radnych chce jeszcze zabrać głos w sprawie przedstawionego sprawozdania?”

Innych głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Przewodnicząca zatem odczytała Uchwałę Nr 118/C/2003 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2003 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Dzierzążnia sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2002 rok. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – Panią Wiesławę Jankowską o odczytanie podjętej Uchwały Nr 1/2003 Komisji Rewizyjnej o opinii wykonania przez Wójta Gminy budżetu gminy za 2002 rok i w sprawie wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy.

Po zapoznaniu Rady z powyższą uchwałą, Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Nr 119/C/2003 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2003 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dzierzążnia. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Po zapoznaniu Rady z Uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do radnych z zapytaniem: „ Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy”?

„Za” przyjęciem wniosku Komisji Rewizyjnej głosowało 15 radnych.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 34/V/2003 Rady Gminy w Dzierzążnia z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy została przyjęta jednogłośnie.

Stanowi ona wraz ze sprawozdaniem załącznik do protokołu.

W pierwszej kolejności gratulacje z racji udzielenia absolutorium Wójt Gminy przyjął od Przewodniczącej Rady Gminy, a następnie sam złożył podziękowanie wszystkim za obdarzenie go zaufaniem, co było widać po wyniku głosowania. Podkreślił, że jest to wspólny sukces Rady Gminy, byłego Zarządu Gminy i wszystkich, którzy byli mu życzliwi w wykonywaniu wielu trudnych zadań. Pewna mądrość, rozwaga i akceptacja Rady - przyniosły oczekiwane efekty i rezultaty w realizacji podjętych zadań w 2002 roku.

Odpowiednia atmosfera pracy zaowocowała efektami w postaci wykonanych terminowo inwestycji. Wszystkie możliwe środki, które zostały ściągnięte do gminy z zewnątrz przyspieszyły realizację podjętych zamierzeń.

Nadmienił, że w chwili obecnej jesteśmy w okresie pewnych spraw, które miały być częściowo realizowane poprzez fundusze SAPARD, ale wnioski nie zostały załatwione w terminie i nie uruchomiono tych środków, dlatego przed wszystkimi stoi zadanie podjęcia decyzji o rozpoczęciu inwestycji w oparciu o własne środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy. Nadmienił również, że już teraz należy rozważyć, by część środków z budżetu przeznaczyć na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kucicach, by móc uzyskać dofinansowanie tej inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego.

Należy nadal szukać środków finansowych z zewnątrz, gdyż pomnażając je można z wyprzedzeniem planować nowe zamierzenia, a tym samym dążyć do dalszego rozwoju infrastruktury naszej gminy i polepszenia warunków życia mieszkańców.

Ad pkt 7 W tym punkcie Przewodnicząca udzieliła głosu Pani Skarbnik Gminy – Krystynie Jarosławskiej, która szczegółowo omówiła konieczność wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2003 rok. Wprowadzenie tych zmian wiąże się z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego dotyczących zwiększenia dotacji celowych w dziale 853 – Opieka społeczna i w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej dotyczącego częściowego zwrotu podatku od nieruchomości wpłaconego przez Zakład Energetyczny. Dokładnie te zmiany obrazuje załącznik Nr 1 do uchwały – Zwiększenie i zmniejszenie dochodów.

Następnie omówiła załącznik Nr 2 do uchwały obrazujący zwiększenie i zmniejszenie wydatków w następujących działach:

 • Dział 853 – zwiększenie wydatków na opiekę społeczną tj. na zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne oraz dożywianie uczniów jak również na składkę zdrowotną,

 • Dział 801 – Oświata: zwiększenie składki ZUS mylnie wyliczonej oraz naliczenie funduszu socjalnego dla 3 pracowników,

 • Dział 750 – zwiększenie wydatków w związku z dokończeniem dokumentacji inwentaryzacyjnej na wodociąg Wilamowice-Przemkowo.

W tym miejscu Wójt wyjaśnił, że 2,5 km wodociągu Wilamowice-Przemkowo wykonane było na niepełnej dokumentacji ze względu na ograniczony termin wykonania inwestycji. Natomiast zachodzi potrzeba dokończenia tej dokumentacji, aby móc przeprowadzić inwentaryzację tej inwestycji.

Po wyjaśnieniach Wójta radni nie zgłosili żadnych uwag i zapytań do przedstawionych zmian w budżecie gminy na 2003 rok, zatem Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 35/V/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr 35/V/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok została przyjęta jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 8 Następnym punktem porządku obrad było przedstawienie sprawozdania z działalności organizacyjnej i finansowej za 2002 rok przez Kierownika Samodzielnego Gminnego ZOZ w Dzierzążni – Panią Ewę Sieklucką. Sprawozdanie powyższe otrzymali wszyscy radni w materiałach na sesję i zapoznali się z nim. Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Panią Kierownik i wyjaśnienie pewnych zapisów i danych umieszczonych w sprawozdaniu. Jednocześnie poprosiła o wyjaśnienie, dlaczego nadal jest składane sprawozdanie nie zgodne z wymogami przepisów ustawy o rachunkowości, a zlecone do prawidłowego wykonania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie w przysłanych do realizacji zaleceniach pokontrolnych.

Pani Kierownik wyjaśniła, ze w tej sprawie kontaktowała się z Urzędem Skarbowym i tam uzyskała wyjaśnienie, że prowadzona przez nią działalność nie jest własną działalnością gospodarczą i sporządzanie bilansu według ustawy o rachunkowości ją nie obowiązuje.

Drugim pytaniem z jakim zwróciła się Przewodnicząca Rady Gminy było wyjaśnienie ilości etatów w SG ZOZ, odprowadzanie podatku i pobory brutto pracowników, gdyż po analizie sprawozdania nasuwają się pewne wątpliwości co do prawidłowości ich zapisu.

Kierownik wyjaśniła, że pobory w sprawozdaniu podane są jako pobory netto, a dalej uwzględniony jest podatek odprowadzony do Urzędu Skarbowego i składka do ZUS.

Jako następny radny Marszał Stanisław zakwestionował wysokość opłat za rozmowy telefoniczne. Jego zdaniem 10 000zł za rozmowy to bardzo wysokie koszty. Pani doktor wyjaśniła, że spowodowane są one załatwianiem wielu spraw pacjentom, a szczególnie miejsc w szpitalu lub terminem wizyt u specjalisty.

Na zadane pytanie co do wypłaty ekwiwalentu za urlop jednej z pielęgniarek doktor wyjaśniła, że jest to jednakowy wydatek, gdyby trzeba było zatrudnić inna osobę w miejsce osoby idącej na urlop. Pracownik wyraził zgodę na pracę, więc został mu wypłacony ekwiwalent za urlop.

Przewodnicząca zwróciła też uwagę, że jej zdaniem za mało środków finansowych przeznaczanych jest na wykonywanie badań specjalistycznych w stosunku do innych wydatków.

Radny Marszał Stanisław prosił również o wyjaśnienie na czym polega „nocna pomoc lekarska”.

Pani Kierownik wyjaśniła, że są to opłaty za wykonywane usługi w czasie potrzeby nocnej pomocy lekarskiej tj. opłaty za lokal, wynajęcie lekarza i pracę pielęgniarki.

Natomiast radny Wiesław Pawlak prosił o wyjaśnienie na jakiej zasadzie przydzielane są środki finansowe dla SG ZOZ w Dzierzążni.

Pani Ewa Sieklucka wyjaśniła, że w zależności od ilości przyjętych pacjentów. Nadmienił, że przeciętnie otrzymywane miesięcznie środki z Kasy Chorych wynoszą od 26 000zł do 27 000zł.

Innych pytań do Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni nie zgłoszono.

O głos poprosił Pan Wójt, który wyjaśnił, że Pani Ewa Sieklucka – Kierownik SG ZOZ jest pracownikiem gminnej jednostki organizacyjnej, ale korzysta ze środków finansowych poza naszym budżetem. Należy stwierdzić, że sprawozdanie należy dopracować, ale nie należy dopatrywać się niegospodarności w działaniu pani Kierownik. Wiele zadań z jej inicjatywy zostało wykonanych i budynki Ośrodków Zdrowia zostały doprowadzone do estetycznego wyglądu i funkcjonalności zgodnie z przeznaczeniem. Co rok prowadzone są drobne remonty i wymiana przedmiotów i rzeczy, które nie nadają się do używalności. Zdaniem Wójta Gminy należy sprawozdanie sporządzić bardziej dokładnie i zgodnie z wymogami przepisów ustawy o rachunkowości.

Ad pkt 9 Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, Przewodnicząca na wstępie wyjaśniła, że wszyscy radni otrzymali sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni za rok 2002. porosiła zatem o zgłaszanie uwag i zapytań. Radni do sprawozdania przedłożonego przez Kierownika GBP Panią Martę Borowską nie wnieśli żadnych uwag. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie przez Radę Gminy. Stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 10 Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie prawidłowości wypłacenia ekwiwalentu za zaległy urlop wypoczynkowy Wójtowi Gminy poprzedniej kadencji, Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z art. 18a ust 1 ustawy o samorządzie gminnym, skarga została przekazana zgodnie z kompetencjami Komisji Rewizyjnej Rady Gminy celem zbadania prawidłowości wypłaconego ekwiwalentu dla Wójta Gminy. Projekt przesłanej uchwały w materiałach na sesje w uzasadnieniu dokładnie wyjaśnia meritum sprawy. Zwróciła się do Rady o wypowiedzenie się w tej sprawie. Radni żadnych uwag nie zgłosili. Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 36/V/2003 Rady Gminy w Dzierzążni i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr 36/V/2003 Rady Gminy w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie wypłaty ekwiwalentu za zaległy urlop wypoczynkowy Wójtowi Gminy została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 11 W tym punkcie jako pierwsza poprosiła o głos Pani Sława Augustynowicz, która powiedziała, że wysłuchała z uwaga propozycję podana przez Wójta Gminy mówiącą o możliwości budowy sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kucicach i skorzystaniu z dofinansowania tej inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego. Nadmieniła, że rysująca się szansa powinna być wykorzystana, gdyż daje ona duże korzyści dla uczniów tej szkoły. Zwróciła się do rady o jej akceptację.

Jako drugi zabrał głos Sołtys wsi Dzierzążnia Pan Edward Fotek. Zwrócił się do Wójta o rozważenie możliwości podwyższenia prowizji dla sołtysów od zebranych zobowiązań pieniężnych. Podkreślił, że pobierany podatek od prowizji, w dużej mierze uszczuplił jej wysokość. Jego zdaniem należałoby ja zwiększyć lub zupełnie cofnąć. Porosił również w imieniu wszystkich sołtysów o zorganizowanie spotkania Wójta Gminy tylko z sołtysami. Przypomniał również o wykonaniu tablic informacyjnych dla Sołectw.

Pan Zenon Śmigielski – Sołtys wsi Chrościn zaapelował, że na terenie gminy brakuje punktu utylizacji zwierząt. Jest to ważny problem dla wszystkich rolników gminy, gdyż nie wiedzą co dalej robić z padnięta zwierzyną w ich gospodarstwach.

Radny Wiesław Pawlak zabierając głos nawiązał do złożonego wniosku przez mieszkańców wsi Dzierzążnia o nie wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla Pana Pawła Jaroszewskiego, który na terenie gminy zamierza przetwarzać i składować odpady pofermentacyjne – zwracając się do Wójta o wyjaśnienie tej sprawy.

Innych pytań i wniosków radni nie zgłosili. Wójt na zadane pytania udzielił kolejno odpowiedzi:

 1. nie ma żadnych przeszkód do zorganizowania spotkania z Sołtysami,

 2. jego zdaniem procentowo wypłacana prowizja dla Sołtysów kształtuje się na poziomie innych gmin i uważa, że jest wystarczająca, ale należy również rozważyć możliwość podwyżki,

 3. tablice informacyjne w najbliższym czasie zostaną wykonane,

 4. co do utylizacji zwierząt, stanowi to trudne zadanie, gdyż wszyscy chcą rozwiązać ten problem, ale nie chcą takiego zakładu na swoim terenie. Powiedział, że zaciągnie informacji od Wójta Gminy Nowe Miasto, gdzie poprzednio taki zakład funkcjonował i o sprawie powiadomi się wszystkich sołtysów,

 5. na zadane pytanie radnego Wiesława Pawlaka - co dalej z wydaniem decyzji – Wójt wyjaśnił, że sprawa wydania decyzji o warunkach zabudowy co daje inwestorowi realizować przedsięwzięcie polegające na modernizacji obiektu i rozpoczęciu produkcji nawozu wapniowo-organicznego, ciągnie się już 2 lata. W dniu 21 maja 2001 roku Starostwo powiatowe w Płońsku wydało decyzję pozwalającą na przetwarzanie odpadów dla Pana Jaroszewskiego. Na wydaną decyzję Wójta o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wpłynęło odwołanie od Stowarzyszenia „Zielona Alternatywa” z siedzibą w Płońsku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, które przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia do I Instancji. Zainteresowany złożył ponowny wniosek wraz z brakującymi dokumentami tj. raportem oddziaływania na środowisko. W miesiącu marcu 2003 roku po uzyskaniu opinii SANEPID-u wyłożone zostały dokumenty do wglądu. W dniu 04 kwietnia 2003 roku upływa termin wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ale ze względu na złożone pismo – protest 6 mieszkańców wsi Dzierzążnia wydanie decyzji zostało wstrzymane. Należy nadmienić, że grunt gdzie ma powstać zakład jest zakwalifikowany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jako grunt pod działalność uciążliwą. Ze względu na to, ze wniosek mieszkańców został złożony do rozpatrzenia przez Radę Gminy, Wójt zwrócił się do Rady o zajęcie stanowiska w tej sprawie i o zapis do protokołu. Nadmienił, że jeżeli inwestor spełni wszystkie warunki i przedstawi wszystkie dokumenty nie można mu odmówić wydania pozytywnej lub negatywnej decyzji, a taką decyzję wydaje Wójt Gminy.

Po wypowiedzi Wójta jako pierwszy zabrał głos radny Wiesław Pawlak, który apelował, by sprawą odkładać jak najdłużej jest to możliwe, albo wydać decyzję negatywną.

Stanowisko radnego Wiesława Pawlaka podtrzymała również radna Zofia Krysiewicz, by sprawę odciągać jak najdłużej.

Radny Zbigniew Wiktorzak zadał pytanie Wójtowi, co będzie jak produkowany nawóz nie będzie się sprzedawał i powstanie z niego ogromna hałda, której trudno będzie się pozbyć? Zdaniem radnego należy wydań negatywną decyzję.

Radny Kazimierz Milewski był zdania, że w tej sprawie powinni wypowiedzieć się mieszkańcy Dzierzążni, których na pewno jest dużo więcej niż 6, a wniosek poparło tylko sześciu mieszkańców. Należałoby w tej sprawie zorganizować zebranie wiejskie.

Radni Matusiak Grzegorz, Olszewski Wacław, Jankowska Wiesława, Bartold Krzysztof, Piórkowski Ryszard, Turkowska Teresa, Wiśniewski Zbigniew i Harazińska Agnieszka wstrzymali się od udzielenia odpowiedzi.

Radny Marszał Stanisław stwierdził, że nie Rada Gminy wydaje decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu tylko Wójt Gminy, więc uważa, że jego głos jest nieistotny.

Natomiast radny Traczyk Paweł był na stanowisku, że w tej sprawie najwięcej do powiedzenia mają mieszkańcy wsi Dzierzążnia, a nie radni.

Innych pytań i wniosków radni nie zgłosili, Przewodnicząca zamknęła obrady V Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokółowała

Barbara Wicińska-Misiowiec

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-17 09:17:16
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-17 09:30:54
 • Liczba odsłon: 1205
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181296]

przewiń do góry