Zobacz podgałęzie

 

 

Protokół z XVII sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 04 grudnia 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

1.                 Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy.

2.                 Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.

3.                 Interpelacje i zapytania.

4.                 Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.                  Podjęcie Uchwały Nr 118/XVII/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

6.                  Podjęcie Uchwały Nr 119/XVII/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

7.                 Podjęcie Uchwały Nr 120/XVII/2012 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

8.                  Podjęcie Uchwały Nr 121/XVII/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

9.                 Podjęcie Uchwały Nr 122/XVII/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Dzierzążnia.

10.              Podjęcie Uchwały Nr 123/XVII/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015.

11.             Podjęcie Uchwały Nr 124/XVII/2012 w sprawie  zmiany uchwały budżetowej.

12.             Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dzierzążnia w roku szkolnym 2011/2012.

13.             Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2011 rok.

14.             Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych za 2011 rok.

15.             Wolne wnioski i zapytania.

16.         Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

Ad pkt 1

                      Obrady rozpoczęły się o godzinie 10.00 a zakończyły o godzinie 13.30.

        Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XVII Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Pana Mirosława Opolskiego, Panią Skarbnik Grażynę Zawłocką, Pracownika GOPS- Panią Katarzynę Włodarską, Pana Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni Franciszka Goszczyńskiego, Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach,  sołtysów oraz osoby zainteresowane problematyką sesji.

Na stan 15 radnych obecnych byli wszyscy według listy obecności załączonej do  protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał i zapytała, czy radni mają uwagi odnośnie porządku obrad.

Pani radna Braulińska- Korycka zapytała o zasadność podejmowania dwóch uchwał- jednej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i drugiej

 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Do tej pory obydwa zagadnienia były podejmowane jedną uchwałą.

          Pan sekretarz wyjaśnił, że jest obowiązek rozdzielenia uchwały, która do tej pory obowiązywała i określała wysokość stawek od nieruchomości oraz zwolnienia od tego podatku. Od roku 2013 jesteśmy zobowiązani podjąć dwie odrębne uchwały.

Więcej uwag do porządku obrad nie zgłoszono.

     Ad pkt 2

                      Przewodnicząca poinformowała radnych, że zapoznała się z protokołem

z XVI Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji   i zapytała czy radni nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła       z wnioskiem  o przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało  15 radnych obecnych na sali.  Protokół z XVI  Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

    Ad pkt 3

                      W tym punkcie nie zgłoszono interpelacji ani zapytań.

Ad pkt 4

          W punkcie 4 Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej  od 26 X do 4 XII 2012 roku.

         Został przygotowany i przedstawiony RIO w Warszawie  Oddział Ciechanów projekt budżetu Gminy na rok 2013.Projekt budżetu zostanie poddany analizie Radzie Gminy do zatwierdzenia i przyjęcia na ostatniej sesji Rady Gminy w 2012r. Wstępnie budżet po stronie dochodów wyniesie 11 721 694 zł a po stronie wydatków 12 494 694 zł.

Deficyt w kwocie 773000 zł zostanie pokryty przychodami z kredytów.

Subwencje stanowić  będą 47%, dotacje stanowić będą 29% a dochody własne stanowić będą 24%.

16 listopada została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim woj. Mazowieckiego na dofinansowanie budowy 120 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach PROW „Podstawowe usługi dla ludności”. Wstępnie suma dofinansowania wyniesie 1411849zł przy wartości  kosztorysowej 2314485 zł.

Zostały przeprofilowane najważniejsze odcinki dróg gminnych.

Prace administracyjne Urzędu Gminy prowadzone są bez zakłóceń :

Po 4 racie podatków od nieruchomości, środków transportowych i ceny żyta tj. 15 XI br. Dochody Gminy w tych pozycjach dochodów własnych wyniosły:

- podatek rolny łącznie z zaległościami  724 000 zł – na plan 600 000 zł,

- podatek od nieruchomości  łącznie z zaległościami  128 000 zł – na plan 100 000 zł

- podatek transportowy łącznie z zaległościami  23 520 zł – na plan 22 000 zł.

Wypłacamy stypendia socjalne uczniom naszych placówek oświatowych . Planujemy zadanie wykonać w terminie do 14 grudnia 2012 roku.

Łącznie mamy do wypłaty 31 950 zł w tym dotacja stanowi 25 560 zł
a środki własne 6390 zł. Łącznie w roku 2012 od 1 I do 31 XII na stypendia socjalne wydatkujemy kwotę 64 893 zł w tym dotacje 52 268 zł a własne 12 625 zł.

 

Ad pkt 5

          W tym punkcie Pan Wójt poinformował, że radni na posiedzeniach komisji wstępnie ustalili obniżenie ceny za kwintal żyta z kwoty podanej przez Prezesa GUS-u   w wysokości  75,86  zł za 1 dt do wysokości 52,00 zł za 1 dt. Każda obniżka, jaką ustalamy powoduje obniżenie subwencji, jaką gmina otrzymuje.

Pytań do przedstawionej uchwały nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca RG odczytała

Uchwałę Nr 118/XVII/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6

           Pan Wójt omówił uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wyjaśnił, że po przeanalizowaniu stawek podatkowych z poszczególnych źródeł zawartych w obwieszczeniu Rada Gminy na posiedzeniach komisji ustaliła na terenie gminy na rok 2013 stawki podatku od nieruchomości w nowej wysokości obniżając stawki podane w obwieszczeniu. Pytań do uchwały nie zgłoszono i Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 119/XVII/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7

          Następną omawianą uchwałą była uchwała dotycząca zwolnień w podatku od nieruchomości. Zwolnienie obejmuje budynki i budowle służące do  celów ochrony przeciwpożarowej z wyłączeniem powierzchni  zajętych  pod działalność gospodarczą, budowle wykorzystywane   bezpośrednio do wytwarzania i rozprowadzania wody oraz budynki zajęte na potrzeby bezpieczeństwa publicznego  jak również grunty sklasyfikowane jako grunt „dr’’ . Uwag do uchwały nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę Nr 120/XVII/2012 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8

          Pan Wójt poinformował, że w podatkach od środków transportowych wniesiono niewielkie zmiany, natomiast załączniki do uchwały Nr1, Nr 2 i Nr 3 zostały nie zmienione. Pan Wójt poinformował też, że w tym roku nie podejmujemy uchwały w sprawie podatku od psów. Uwag nie zgłoszono Pani Harazińska odczytała Uchwałę

 Nr 121/XVII/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9

           Pan Wójt omówił uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Dzierzążnia. Radni otrzymali regulamin, aby się z nim zapoznać, były też przeprowadzane szkolenia w sprawie nowej ustawy dotyczącej utrzymania czystości i porządku. Od 1 lipca 2013 roku ustawa musi zafunkcjonować. Do końca grudnia tego roku Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Dzierzążnia musi zostać przyjęty. Trzeba też podjąć cztery uchwały dotyczące tej kwestii. Na najbliższym posiedzeniu komisji uchwały te będą szczegółowo omawiane.

W drodze przetargu będziemy musieli wyłonić firmę, która zajmie się odbiorem nieczystości z terenu naszej gminy. Gmina będzie płaciła należności firmie a mieszkańcy będą regulować swoje zobowiązania gminie. Nie będzie można zlecić pobierania opłat za wywóz śmieci sołtysom. Od lipca będziemy zmuszeni utworzyć etat dla pracownika. Wszyscy sołtysi otrzymają Regulamin utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Dzierzążnia. Będzie on też dostępny na stronie internetowej gminy i każdy mieszkaniec będzie miał możliwość się z nim zapoznać.

           Następnie o głos poprosiła Pani radna Braulińska- Korycka. Powiedziała, że brała udział w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim jakie odbyło się w tej sprawie. Wybór zbiórki selektywnej i nieselektywnej budzi kontrowersje. Firmy będą zobowiązane do kontroli zbiórki selektywnej. Aby zbiórka selektywna była uznana niezbędne jest wyznaczenie oddzielnego pomieszczenia, gdyż wyszczególniono 14 grup odpadowych. Nie warto robić zbiórki selektywnej, bo wymaga ona dużego wysiłku. Pani radna stwierdziła, że w tej sprawie powinni wypowiedzieć się sołtysi. Do momentu podjęcia uchwał powinniśmy mieć wyliczenia ile płacimy za odbiór śmieci i jaką ilość śmieci wytwarzamy. Przy ustalaniu stawki za wywóz śmieci nie powinniśmy sugerować się wartością ustaloną w innych gminach ale ilością śmieci wytwarzanych przez naszych mieszkańców.

           Pan Wójt powiedział, że będziemy mieli takie wyliczenia. Po Nowym Roku mieszkańcy otrzymają deklaracje, które będą musieli zwrócić do końca lutego. Regulamin napisany przez nas jest poprawny, uzyskał pozytywną opinię Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Płońsku.

Regulamin jest zawarty w uchwale.

Pytań do uchwały nie zgłoszono. Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 122/XVII/2012

 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Dzierzążnia. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10, 11

           W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła dwie uchwały: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej lata 2012 – 2015   dokonano zmian:

Zmiana WPF – zmniejszono dochody o kwotę 1 401 025 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 23 781 zł, dochody bieżące pochodzące ze środków UE  zmniejszono o kwotę 6 248 zł, dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 424 806 zł (pochodzące ze środków UE).

Wydatki zmniejszono o kwotę 1 401 025 zł  w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 10 824 zł (z czego wynagrodzenia i składki  od nich naliczane o kwotę zmniejszono o kwotę 14 321,50 zł), wydatki majątkowe zmniejszono  o kwotę 1 411 849 zł (pochodzące ze środków UE).

W wykazie przedsięwzięć w WPF dokonano zmian  w wydatkach  o kwotę 1 411 849 zł

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia” – zmniejszono o kwotę 1 411 849 zł. Wymienione środki przeniesiono do 2013 roku, z uwagi na rozpoczęcie inwestycji w roku następnym. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 506 430 zł.

Zmiany uchwały budżetowej:

W dochodach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,  rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – zmniejszono dochody majątkowe na podstawie podpisanej umowy - o kwotę 1 411 849 zł, (przeniesienie inwestycji do roku 2013).

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono część subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 23.11.2012r. o kwotę 30 029 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 pozostała działalność - środki   na realizację projektu pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości”- Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów - przeniesiono do działu 926 (zgodnie z wytycznymi  jednostki wdrażającej).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność – zmniejszono środki   w wysokości 19 205 zł - koszty refundacji z 2011 roku świetlicy wiejskiej w miejscowości Starczewo Wielkie, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych  strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-  zgodnie z podpisaną umową. Refundacja wymienionej inwestycji nastąpi w 2013 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – przeniesiono środki z rozdziału 80195 -  na realizację projektu pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości”(zgodnie z zaleceniami jednostki wdrażającej).                                                                

Plan dochodów po zmianach wynosi  10 266 677,64 zł

W wydatkach nastąpiły zmiany:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa wsi – zmniejszono wydatki o kwotę 1 411 849 zł. Wymienione środki stanowią dotację z PROW 2007 – 2013. Na podstawie podpisanej umowy dotację tą gmina otrzyma w roku następnym z uwagi na rozpoczęcie inwestycji w 2013 roku„ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia”.Rozdział 01030 Izby rolnicze – zwiększono wydatki o kwotę 3000 zł z przeznaczeniem na dokonanie 2% odpisu podatku rolnego, z uwagi na wyższe od planowanych wpłat podatku rolnego. Rozdział 80195 Pozostała działalność – zmniejszono środki o kwotę 5 000 zł celem przesunięcia do rozdziału 01030. 

Dział  600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - dokonano przesunięć między paragrafami w wydatkach rzeczowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono  wydatki na o kwotę 2 000 zł  z przeznaczeniem na zakup energii do budynków gminnych.

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszono wydatki o kwotę 19 485,02 zł. Rozdział 75023 zmniejszono  środki o kwotę o kwotę 20 136,23 zł, celem przesunięcia na inne brakujące paragrafy. Rozdział 75075 Promocja gminy - zmniejszono środki o kwotę 500 zł. Rozdział 75095 Pozostała działalność – zwiększono wynagrodzenia i składki, zmniejszając usługi.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększono środki z przeznaczeniem na ekwiwalent dla strażaków  za udział w pożarach oraz    na zakup paliwa,  zmniejszono natomiast te paragrafy,  na których istnieje możliwość ograniczenia wydatku.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększono środki o kwotę 17 241,02 zł.

ü  Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – dokonano zmian między paragrafami w SP Kucice – zmniejszono wynagrodzenia celem przesunięcia na wydatki rzeczowe oraz wprowadzono subwencję oświatową w wysokości 30 029 zł z przeznaczeniem na zwiększenie składki chorobowej;

ü  Rozdział 80103 oddziały przedszkolne – dokonano przesunięć pozostałości środków celem zwiększenia inne brakujące paragrafy;

ü  Rozdział 80110 Gimnazja – dokonano przesunięć pozostałości środków celem zwiększenia inne brakujące paragrafy;

ü  Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zwiększono na   zakup paliwa do autobusów szkolnych oraz odpisy na ZFŚS;

ü  Rozdział 80148  Stołówki szkolne i przedszkolne – dokonano przesunięć pozostałości środków odpisów na ZFŚS oraz – przesunięto pozostałość środków celem zwiększenia inne brakujące paragrafy;

ü  Rozdział 80195 –  – dokonano przesunięć pozostałości środków celem zwiększenia inne brakujące paragrafy;

ü  Rozdział 80195 Pozostała działalność – wprowadzone do budżetu środki   na realizację projektu pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości”  - przeniesiono do działu 926;

Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonano przesunięć między paragrafami.

Dział 852 Pomoc społeczna,  dokonano przesunięć miedzy paragrafami: rozdział 85212 świadczenia rodzinne – dokonano przesunięć środków, z zabezpieczeniem na opłatę za rozmowy telefoniczne, rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono usługi, celem przesunięcia na wynagrodzenia.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów- zmniejszono środki na stypendia, celem zwiększenia środków na wyprawki szkolne ( zgodnie z decyzją MUW).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zmniejszono środki o kwotę 1 000 zł celem przesunięcia do rozdziału 90095,  rozdział 90095 Pozostała działalność –  zwiększono środki o kwotę 1 000 zł. 

Dział 926 Kultura fizyczna  rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu- Projekt „ Dziecięcia akademia przyszłości” z POKL realizowany przez szkoły został przeniesiony z rozdziału 80195.

Wydatki po zmianach  wynoszą 10 773 107,64 zł.

Uwag do przedstawionych uchwał nie wniesiono i Pani Harazińska odczytała Uchwałę

 Nr 123/XVII/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

Następnie odczytała Uchwałę Nr 124/XVII/2012 w sprawie  zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 12

            W tym punkcie Pan Wójt w skrócie przedstawił radnym informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dzierzążnia w roku szkolnym 2011/2012. Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. Pani Przewodnicząca powiedziała, że przewodniczący komisji otrzymali tę informację, aby się z nią zapoznać. Można zadawać pytania, na które odpowiedzi udzielą obecni na sali dyrektorzy szkół.

Pani radna Braulińska- Korycka zgłosiła, że nie miała możliwości zapoznania się z informacją, bo nie otrzymała tekstu.

Pan Wójt wyjaśnił, że teksty otrzymali przewodniczący komisji i mogli udostępnić je radnym. Poza tym Informacja jak nazwa wskazuje ma zadanie informacyjne i nie będziemy nad nią glosować.

Na koniec Pan Wójt dodał, że jeśli chodzi o placówki oświatowe na naszym terenie to mamy się czym pochwalić. Dzieci i młodzież osiągają sukcesy w nauce i sporcie. Dokładamy starań, aby współpraca dobrze przebiegała a szkoły funkcjonowały bez zakłóceń.

Pytań do dyrektorów szkół nie zgłoszono.

 

Ad pkt 13

            Pani Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w zeznaniach radnych za rok 2011 stwierdzono tylko drobne nieprawidłowości.

 

Ad pkt 14

            Pan Wójt poinformował, że w oświadczeniach majątkowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych za 2011 rok nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad pkt 15

            W tym punkcie Pani Przewodnicząca RG poprosiła członków wszystkich komisji o spotkanie się w celu przygotowania planów pracy na 2013 rok.

            Pani Harazińska poprosiła też radnych o  podanie swoich adresów mejlowych, aby można było im przesyłać większe objętościowo materiały.

            Pani radna Siedlecka zgłosiła problem ze śmieciami, które są wyrzucane w okolicach przystanków przez pracowników Tesco. Zapytała, do kogo zgłosić ten problem.

            Pan sołtys Śmigielski i Pani sołtys Gadomska poinformowali, że u nich występuje ten sam problem.

            Pan Wójt odpowiedział, że są to drogi powiatowe więc zostanie skierowany wniosek do Starosty w tej sprawie.

Ad pkt 16

I  nnych uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca Rady Gminy     podziękowała  za przybycie i zamknęła obrady XVII sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

            Protokołowała   

 

Jolanta Gzylewska                    

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-01 09:59:49
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-01 10:02:06
  • Liczba odsłon: 912
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2277104]

przewiń do góry