Zobacz podgałęzie

  Protokół z XXXII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 24 lutego 2010 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani

Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

 

 

Porządek obrad

1.      Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy.

3.      Interpelacje i zapytania.

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.      Podjęcie Uchwały Nr 169/XXXII/2010 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Skołatowo    na lata 2010-2018”.

6.      Podjęcie Uchwały Nr 170/XXXII/2010 w sprawie wyrażenia woli udzielenia zabezpieczenia wkładu własnego na realizację inwestycji pn. „Utwardzenie placu przy kościele pw. Św. Achacjusza  w Skołatowie    w ramach  Osi 4 Leader Programu  Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

7.      Podjęcie Uchwały Nr 171/XXXII/2010  w sprawie funduszu sołeckiego.

8.      Podjęcie Uchwały Nr 172/XXXII/2010 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzierzążnia na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

9.      Podjęcie Uchwały Nr 173/XXXII/2010 w sprawie przekazania przez gminę Dzierzążnia do realizacji przez gminę Płońsk zadania w zakresie przebudowy drogi gminnej.

10.  Podjęcie Uchwały Nr 174/XXXII/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego   z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej.

11.  Podjęcie Uchwały Nr 175/XXXII/2010 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej   w Dzierzążni.

12.  Podjęcie Uchwały Nr 176/XXXII/2010 w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności,  do których  nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.

13.  Podjęcie Uchwały Nr 177/XXXII/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

14.  Przedłożenie przez Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni informacji dotyczącej funkcjonowania  SG ZOZ w 2010 roku.

15.  Wolne wnioski i zapytania.

16.  Zamknięcie XXXII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 13-tej a zakończyły o godzinie 15.10.

 Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XXXII Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady     

 radnych, Wójta Gminy- Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy- Panią Grażynę Zawłocką,

 Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Pana Grzegorza Matusiaka- wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Panią Reginę Sobczeńską- Kierownika GOPS, , Pana Witolda Pająka- radnego powiatowego,  Pana Franciszka Goszczyńskiego- Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni i radnego powiatowego, Panią Bożenę Nowakowską- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach,  przedstawicieli mediów,  oraz sołtysów przybyłych na dzisiejsze obrady i osoby zainteresowane problematyką sesji.

Na stan 15 radnych obecnych było 12 wszyscy wg listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Pani Przewodnicząca odczytała porządek obrad XXXII sesji Rady Gminy.

 

Ad pkt 2

            Przewodnicząca poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołem z XXXI Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji i zapytała radnych, czy nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy bez odczytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 12 radnych obecnych na sali.  Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

Ad pkt 3

            Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

 

Ad pkt 4

            W tym punkcie Pan Wójt przedstawił radnym informację z działalności międzysesyjnej

od 27 stycznia do 24 lutego. Poinformował, że gmina poniosła duże koszty w związku

z koniecznością odśnieżania dróg. Drogi były dobrze odśnieżane w miarę możliwości i wydaliśmy na ten cel znaczne środki. Dlatego też mniej środków pozostało na remonty letnie dróg.

Pan Wójt powiedział, że firma interesuje się wynajęciem lokalu na aptekę. Chcą zawrzeć umowę na 5 lat i dlatego potrzebne jest przyzwolenie radnych w tej sprawie. Apteka byłaby czynna

 w godz. 8.00- 18.00.

Przygotowywane są akty notarialne na odcinek drogi w Kadłubowie. Mamy pełną dokumentację na drogi w Kucicach i odcinek w Kadłubowie.  W marcu postaramy się o ogłoszenie przetargu na budowę drogi w Kucicach. Wybierając ten termin możemy wynegocjować mniejsze koszty inwestycji.

Pan Wójt dodał, że SG ZOZ w Dzierzążni od stycznia działa bez zakłóceń mimo wcześniejszych trudności. Dodał, że szczegółowe sprawozdanie w sprawie funkcjonowania tej placówki złoży Pani Kierownik Agnieszka Latoszek- Skierkowska, która na sesję dojedzie.

 

Ad pkt 5, 6

             Następnie Pan Wójt omówił projekty uchwał w  sprawie wyrażenia woli udzielenia zabezpieczenia wkładu własnego na realizację inwestycji pn. „Utwardzenie placu przy kościele pw. Św. Achacjusza w Skołatowie”  w ramach  Osi 4 Leader Programu  Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Skołatowo na lata 2010-2018”. Gmina Dzierzążnia jest udziałowcą  Osi 4 Leader Programu  Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i dlatego może pozyskać w ramach tego programu środki na inwestycję w Skołatowie. Gmina, która bierze udział w tym programie ma zapewnione środki na inwestycje. W naszym przypadku możemy uzyskać 65% wartości inwestycji, reszta będzie stanowić wkład własny.  Omawiana uchwała to uchwała w sprawie wyrażenia woli udzielenia wkładu własnego- na razie nie będziemy blokować środków ale wyrazimy wolę na ich zabezpieczenie. Właściwa uchwała zostanie podjęta po naborze wniosków na dofinansowanie- termin składania wniosków upływa 31 marca.

Mieszkańcy wsi Skołatowo wstępnie podjęli tę uchwałę. Plac przykościelny, który ma być utwardzany prawdopodobnie kostką ma 30 arów powierzchni. Koszt inwestycji to około 300 tys. zł. Stworzyliśmy plan odnowy miejscowości, który jest dokumentem wymagalnym przy składaniu wniosków na dofinansowanie. Pytań do przedstawionych uchwał nie zgłoszono.

Pani Harazińska odczytała projekt Uchwały Nr 169/XXXII/2010 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Skołatowo    na lata 2010-2018”.

Głosowało 12 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 169/XXXII/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pani Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 170/XXXII/2010 w sprawie wyrażenia woli udzielenia zabezpieczenia wkładu własnego na realizację inwestycji pn. „Utwardzenie placu przy kościele pw. Św. Achacjusza  w Skołatowie    w ramach  Osi 4 Leader Programu  Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Głosowało 12 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 170/XXXII/2010 została przyjęta jednogłośnie

 i stanowi załącznik do protokołu.

           

Ad pkt 7

            W tym punkcie zabrał głos Pan Wójt i omówił projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.  Pan Wójt poprosił, aby nie wyodrębniać w budżecie gminy pieniędzy na ten cel, tak jak w poprzednim roku. Są to małe środki, za które niewiele można zrobić. Lepiej będzie jeśli pozostaną one do dyspozycji gminy i zostaną przeznaczone na inwestycje.

Uwag do tej uchwały nie zgłoszono, Pani Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały

 Nr 171/XXXII/2010  w sprawie funduszu sołeckiego. Głosowało 12 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 171/XXXII/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8

            Potem Pan Wójt omówił projekt Uchwały Nr 172/XXXII/2010 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzierzążnia na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Radni omówili uchwałę na posiedzeniach komisji. Do projektu uchwały jest załącznik określający szczegółowe zasady współpracy. Środki zabezpieczone na ten cel muszą być wydatkowane zgodnie z wytycznymi. W zeszłym roku taka uchwała była podejmowana, w tym również należy ją podjąć. Radni nie zgłosili uwag. Pani Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 172/XXXII/2010 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzierzążnia na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Głosowało 12 radnych obecnych na sali. Uchwała

Nr 172/XXXII/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9, 10

             Pan Wójt omówił projekty Uchwały  Nr 173/XXXII/2010 w sprawie przekazania przez gminę Dzierzążnia do realizacji przez gminę Płońsk zadania w zakresie przebudowy drogi gminnej oraz  Uchwały Nr 174/XXXII/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego

z przeznaczeniem   na przebudowę drogi powiatowej. Starosta Płoński w dniu 28 października 2009 roku wystosował pismo w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego w kwocie

10 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Kobylniki- Garwolewo- Czerwińsk. Potrzebne na ten cel środki finansowe znajdują się w budżecie gminy Dzierzążnia na 2010 rok. Pan Wójt podkreślił, że musimy podjąć uchwałę i przekazać środki Starostwu.

W drugim przypadku chodzi o przekazanie Gminie Płońsk dotacji celowej w wysokości

16 000,00 zł na przebudowę drogi gminnej Arcelin- Kluczewo- Siekluki.  .

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych uchwał i Pani Przewodnicząca odczytała projekt  Uchwały Nr 173/XXXII/2010 w sprawie przekazania przez gminę Dzierzążnia do realizacji przez gminę Płońsk zadania w zakresie przebudowy drogi gminnej.  Głosowało 12 radnych obecnych na sali. Uchwała

Nr 173/XXXII/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pani Harazińska odczytała projekt Uchwały Nr 174/XXXII/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego   z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej.

 Głosowało 12 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 174/XXXII/2010 została przyjęta jednogłośnie

 i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11

            W tym punkcie głos zabrał Pan Wójt. Poinformował on radnych, że zmieniono Statut SG ZOZ w Dzierzążni zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi. Zmieniono   zapis w § 13- zmiana na wynika

 z ustawy zasadniczej o samorządzie gminnym. Poza tym naniesiono kilka niezbędnych  korekt. Państwo radni mieli możliwość zapoznania się z tekstem statutu na komisjach i zgłosili kilka nieścisłości, które poprawiono. Statut stanowi załącznik do uchwały. Radni nie zgłosili uwag.

Pani Harazińska odczytała projekt Uchwały Nr 175/XXXII/2010 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej   w Dzierzążni.  Głosowało 12 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 175/XXXII/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 12

            Następnie Pan Wójt przedstawił projekt  Uchwały Nr 176/XXXII/2010 w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności,  do których  nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności. Projekt ten został przedyskutowany na posiedzeniach komisji.

Podjęcie uchwały pozwoli umorzyć długi w SG ZOZ w Dzierzążni, jakie pozostawili po sobie poprzedni kierownicy tej placówki. Uchwała ta pozwoli funkcjonować kierownikowi SG ZOZ bez zaległych długów. Według zaleceń pokontrolnych gmina nie może posiadać takich długów, dlatego musimy to uregulować uchwałą. Pan Wójt dodał, że będą ponoszone duże koszty na przystosowanie budynków SG ZOZ do wymogów unijnych. Z Panią Kierownik Latoszek- Skierkowską podpisano umowę użyczenia lokalu, ale koszty utrzymania musi ona pokrywać

z własnych środków. Do przedstawionej uchwały nie wniesiono uwag i Pani Harazińska odczytała projekt Uchwały Nr 176/XXXII/2010 w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności,  do których  nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.

Głosowało 12 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 176/XXXII/2010 została przyjęta jednogłośnie

 i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 13

            W tym punkcie głos zabrała Pani Skarbnik i przedstawiła zmiany w budżecie na 2010 rok.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01038 Rozwój obszarów wiejskich - zadania inwestycyjne zwiększono o kwotę 241 374 zł. na podstawie podpisanego aneksu z dnia 07.01.2010r do umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 – 2013”

Wymieniona inwestycja  jest klasyfikowana w rozdziale 01038 od 2009 roku. Z uwagi na fakt, iż wydatkowane środki stanowią refundację nie można już zmienić klasyfikacji.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016, Drogi publiczne gminne – dokonano zmniejszeń dochodów na kwotę 1 657 094,00 zł , wprowadzając wkład własny do inwestycji wymienionych w wydatkach.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 dochody zmniejszono wpływy z tytułu podatku rolnego w wysokości 5 000 zł. wprowadzając podatek leśny od osób fizycznych, w tej samej wysokości.

W rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wprowadzono do budżetu kwotę 8 000 zł. z tytułu różnych dochodów

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wprowadzono o budżetu subwencję oświatową w wysokości 156 904 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wprowadzono do budżetu kwotę 2 000 zł. z tytułu należnych dochodów, jakie gmina uzyskuje od komornika (20% funduszu alimentacyjnego)

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 pozostała działalność- wprowadzenie do budżetu zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zadania przeniesione do budżetu gminy w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 5 500 zł.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01038 Rozwój obszarów wiejskich – zmniejszono wkład własny w wysokości 137 862 zł. na inwestycję „Budowa świetlicy wiejskiej, jako centrum aktywizacji społeczności lokalnej w miejscowości Gumino –

 II etap” (inwestycja wieloletnia) oraz zwiększono o kwotę 104 730 zł. na podstawie podpisanego aneksu z dnia 07.01.2010r do umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 – 2013”

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016, Drogi publiczne gminne – dokonano zmniejszeń wydatków majątkowych na kwotę 1 252 557 zł , wprowadzając wkład własny do następujących inwestycji :

1)        Przebudowa drogi gminnej – wykonanie dywanika asfaltowego, w miejscowości Kucice (inwestycja wieloletnia)  na kwotę 1 244 319,00

2)        Przebudowa drogi gminnej – wykonanie dywanika asfaltowego w miejscowości Dzierzążnia Nowa o kwotę 6 620 zł.- wynika to z wartości kosztorysowej inwestycji.

3)        Przebudowa drogi gminnej – wykonanie dywanika asfaltowego w miejscowości Kadłubowo o kwotę 1618 zł.- wynika to z wartości kosztorysowej inwestycji

oraz zwiększono w dziale Transport i łączność

1)      Przebudowa drogi gminnej – wykonanie dywanika asfaltowego, w miejscowości Kucice (inwestycja wieloletnia)  na kwotę 1 061 418 zł.

2)      Podział działek i regulacja stanu prawnego na drogę Pomianowo Dzierki (inwestycja wieloletnia) na kwotę na kwotę 6 000 zł.

3)      Utwardzanie placu przy kościele pw. Achacjusza w Skołatowie, poprzez położenie kostki brukowej (umowa – użyczenie) na kwotę 5000 zł

W dziale 750 Administracja publiczna dokonano zwiększeń o kwotę  4000zł.

4)        rozdział 75023 Urzędy gmin – zwiększono na poz. zakup usług pozostałych,

 z przeznaczeniem na opłatę za media,

5)        rozdział 75095 Pozostała działalność – zwiększono o kwotę 2 000 zł.

 z przeznaczeniem na Pomo finansową dla gminy Czerwińsk dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru, na podstawie podjętej Uchwały 168/XXXI/2010 z dnia 27.01.2010r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 156 904 zł.

 w następujących rozdziałach:

1)        Rozdział 80101  Szkoła podstawowa w Dzierzążni – zmniejszono o kwotę 8 500 zł. dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8 500 zł. 

2)        Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej w Dzierzążni -

 o kwotę 1 700 zł. – dodatkowe wynagrodzenia roczne,

3)        Rozdział 80110 Gimnazjum przy Szkole podstawowej w Dzierzążni o kwotę 5 400 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne

4)        Rozdział 80148 Stołówki szkolne – zmniejszono o kwotę 136 504 zł. na pozycjach: dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 900 zł.; zakup środków żywności –

o kwotę 105 604 zł. oraz zakup energii o kwotę 30 000 zł.

5)        Rozdział 80101  Szkoła podstawowa w Kucicach– zmniejszono o kwotę 4 000  zł. dodatkowe wynagrodzenia roczne 

6)        Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej w Kucicach

o kwotę 800 zł. – dodatkowe wynagrodzenia roczne,

oraz zwiększono na następujących pozycjach:

1)      Rozdział 80101  Szkoła podstawowa w Dzierzążni – zwiększono o kwotę 152 104 zł. z przeznaczeniem na zakup usług remontowych

2)      Rozdział 80101  Szkoła podstawowa w Kucicach – zwiększono o kwotę 4800 zł.

 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 pozostała działalność- wprowadzono do budżetu zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska

 i gospodarki wodnej – zadania przeniesione do budżetu gminy w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 5 500 zł.

Do przedstawionego przez Panią Skarbnik projektu zmian w budżecie nie zgłoszono uwag. Pani Przewodnicząca Harazińska odczytała projekt Uchwały Nr 177/XXXII/2010 w sprawie zmian

w budżecie na 2010 rok. Głosowało 12 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 177/XXXII/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Pani Przewodnicząca ogłosiła krótką przerwę.

 

Ad pkt 14

                        Po przerwie Pani Harazińska powitała Panią Kierownik SG ZOZ w Dzierzążni Agnieszkę Latoszek- Skierkowską i poprosiła ją o zabranie głosu.

            Pani doktor powiedziała, że jest przede wszystkim lekarzem i na pierwszym miejscu stawia dobro pacjentów. Pracowała w gminnych ośrodkach zdrowia i jednostkach samodzielnych i tak samo rzetelnie wypełniała tam swoje obowiązki, bo pacjenci są najważniejsi. Dodała, że nie jest prawdą, że tylko sprywatyzowane przychodnie dają gwarancję właściwego funkcjonowania. Pani Latoszek- Skierkowska powiedziała, że kierując SG ZOZ bierze na siebie obowiązek rozliczania się ze sposobu wydatkowania publicznych pieniędzy. Zapewniła, że będzie robić to rzetelnie i z największą starannością. Pani doktor dodała, że nie jest zwolennikiem ani przeciwnikiem jakichkolwiek frakcji

w Radzie Gminy. Nie interesują jej niczyje ambicje polityczne szczególnie w atmosferze zbliżających się wyborów samorządowych. Jest podwładną Wójta i Rady Gminy w zakresie ustawowych kompetencji tych organów. Ludzkie zdrowie jest dla niej wartością nadrzędną i nie pozwoli, aby ośrodek zdrowia stał się miejscem agitacji przeciwko komukolwiek. Pani doktor zaznaczyła, że jej obecny personel skupia się wyłącznie na pracy dla dobra pacjentów. Jej zadaniem jako Kierownika jest zapewnienie właściwego poziomu opieki zdrowotnej dla pacjentów Gminy Dzierzążnia i na tym ma zamiar się skupić. Jeśli chodzi o personel  Pani Latoszek- Skierkowska poinformowała, że dwie pielęgniarki wraz z objęciem przez nią funkcji Kierownika złożyły wypowiedzenia z pracy. Chociaż jest to dla niej decyzja niezrozumiała, to uszanowała ją. Pani doktor nosiła się z zamiarem przekonania Pań pielęgniarek do pozostania w pracy, gdyż sądziła, że ich decyzja została spowodowana emocjami. Nie miała jednak takiej sposobności, gdyż po złożeniu wypowiedzeń obie panie jednocześnie przedłożyły długoterminowe zwolnienia lekarskie. Aby zapobiec sytuacji, że ośrodek zostanie bez opieki pielęgniarskiej pani doktor zatrudniła nowy fachowy personel pielęgniarski, który wzorowo wypełnia swoje obowiązki kierując się zasadą uprzejmości dla pacjenta i troską o jego dobro. Pani Kierownik

SG ZOZ w Dzierzążni dodała, że widzi konieczność zatrudnienia drugiego lekarza, co nastąpi prawdopodobnie od 1 marca. SG ZOZ funkcjonuje sprawnie, podpisano umowę z NFZ. W miesiącu styczniu przyjęto ponad 1000 pacjentów. Oprócz przyjmowania pacjentów została  wykonana praca związana z uporządkowaniem dokumentacji, przedkładaniem stosownych sprawozdań oraz danych do różnych instytucji, m.in. do Krajowego Sądu Rejestrowego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego, Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. Pani doktor poinformowała radnych, że Pani doktor Aleksandra Paszkowska wystąpiła do Sądu Pracy żądając od SG ZOZ 75 tys. zł  . Pani Paszkowska stwierdziła, że przez cały okres swego urzędowania pobierała pensję za pełnienie funkcji kierownika jednostki. Za to, że była lekarzem i przyjmowała pacjentów domaga się zapłaty. Odpowiedź na pozew została sporządzona i przesłana.

Pani Latoszek- Skierkowska powiedziała, że docierają do niej informacje, iż osoby wcześniej związane z SG ZOZ nakłaniają mieszkańców, aby nie deklarowali się do ośrodka gminnego a szukali opieki lekarsko- pielęgniarskiej w innych gminach. Jest to przykry fakt mając na względzie ilość pracy włożonej w sprawne funkcjonowanie przychodni, mogący nosić znamiona działania na niekorzyść jednostki gminnej.

Pani Kierownik Latoszek- Skierkowska dodała, że w najbliższym czasie trzeba dostosować budynki obu ośrodków zdrowia do wymogów unijnych. SG ZOZ posiada środki finansowe, które zostaną przeznaczone na ten cel. Jednak pożądane by było również pozyskanie środków z zewnątrz i dlatego Pani doktor liczy na pomoc Wójta i radnych w tej kwestii. Ośrodek zdrowia jest wspólnym dobrem wszystkich mieszkańców a nie prywatną firmą kierownika, gdyż ten w każdej chwili może się zmienić. Pani doktor wyraziła nadzieję, że radni szczególnie ci deklarujący znajomość w zakresie pozyskiwania środków unijnych wyciągną pomocną dłoń przy tych staraniach kierując się rzeczywistym dobrem mieszkańców. Atmosfera, jaka została wytworzona w ostatnich miesiącach wokół SG ZOZ nie sprzyjała rzeczowej dyskusji i pracy dla dobra mieszkańców, ale miejmy nadzieję że się to zmieni.

Pani Latoszek- Skierkowska poinformowała, że zwrócił się do niej z propozycją współpracy Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Dzierzążnia, za co jest mu bardzo wdzięczna. Oświadczyła, że chętnie podejmie każdą współpracę i będzie służyć całą swoją wiedzą i doświadczeniem wszędzie tam, gdzie chodzi o zdrowie mieszkańców.

Na koniec swojej wypowiedzi Pani doktor zapewniła Pana Wójta oraz Radę Gminy Dzierzążnia, że SG ZOZ od chwili jej powołania na Kierownika jest miejscem, gdzie się z oddaniem leczy chorych, bo taka jest jego misja. Podziękowała też wszystkim osobom, które wspierają ją w działaniach.

            Następnie głos zabrał Pan Wójt. Poprosił radnych i sołtysów o wyrozumiałość i pomoc dla Pani Kierownik SG ZOZ w Dzierzążni. Zaznaczył, że ostatnie dwa miesiące były trudne. Borykano się

 z brakiem personelu, warunki pogodowe też były złe. Ale sytuacja jest już opanowana. Pan Wójt wyraził nadzieję, że więcej sporów w tej kwestii nie będzie nawet wtedy, gdy będzie nowy samorząd. Jest to w interesie wszystkich mieszkańców. Pan Opolski dodał, że niezbędne jest przeprowadzenie remontów w budynkach SG ZOZ. W tym celu trzeba wykorzystać środki, jakimi dysponuje ta placówka oraz postarać się o dofinansowanie z zewnątrz. Pan Wójt zaznaczył, że jest zadowolony ze zmian, tak samo jak pacjenci. Wierzy, że Pani doktor poradzi sobie z sytuacją. Od marca pracę podejmie młody lekarz jeszcze bez specjalizacji, ale opieka lekarska będzie zapewniona. Pan Wójt poprosił, aby osoby, które  chcą zabrać karty zdrowia z naszej gminnej placówki nie robiły tego agresywnie. Nie ma zagrożenia dla funkcjonowania placówki gminnej, taka powinna pozostać. Szybko nastąpiło wyciszenie sytuacji konfliktowych, to dobrze, że potrafimy się porozumieć w ważnych sprawach. Na koniec Pan Wójt poinformował o roszczeniach Pani Paszkowskiej skierowanych do SG ZOZ w Dzierzążni

 w sprawie wypłaty zaległych poborów za wykonywanie pracy lekarza.

            W dalszej części Pani Przewodnicząca Rady Gminy życzyła Pani doktor Latoszek- Skierkowskiej owocnej pracy i życzliwych pacjentów.

            Pan sołtys Śmigielski poprosił Panią doktor o napisanie informacji w sprawie terminu składania deklaracji wyboru lekarza, którą sołtysi przekażą mieszkańcom swoich wsi.

            Pani doktor powiedziała, że taka informacja zostanie w najbliższym czasie przekazana sołtysom.

 

 

Ad pkt 15

            W tym punkcie Pani Przewodnicząca Agnieszka Harazińska poinformowała, że nie wpłynęły żadne pisma do Rady Gminy. Przypomniała również o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych do dnia 30 kwietnia.

            Następnie Pani Skarbnik poinformowała o organizowaniu wycieczki integracyjnej do Pragi.  Koszt wycieczki wynosi 740 zł, z czego uczestnik zapłaci 240 zł. Pani Zawłocka poprosiła, aby chętni zapisywali się i dokonali wpłat do dnia 15 marca. Osoby towarzyszące muszą pokryć koszty w pełni.

Innych uwag nie zgłoszono zatem Pani Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXXII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokołowała

 

Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-05-07 08:37:45
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-07 08:37:45
  • Liczba odsłon: 858
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269980]

przewiń do góry