Zobacz podgałęzie

PROTOKÓŁ z  XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 9 lipca 2020 roku

 

Obrady XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbyły się w dniu 9 lipca 2020 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni, rozpoczęły się o godzinie 15.00, a zakończyły o godzinie 16.00.     

W obradach Sesji Rady Gminy udział wzięli: Radni Rady Gminy w Dzierzążni – lista obecności jako załącznik do protokołu, Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki, Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz, Sekretarz Gminy - Pani Monika Konczewska, Kierownik  GOPS – Pani Katarzyna Włodarska.

Ad 1.  Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy

Otwarcia obrad XVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Zimny, który powitał przybyłych na Sesję.

Poinformował, że zgodnie z podpisami na liście obecności, na sali obrad obecnych jest 14 radnych. Przewodniczący stwierdził, że jest quorum i Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały. Stan na 15 radnych - obecnych 14 według listy obecności załączonej do protokołu.

Następnie prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Zimny poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wcześniej, nie wnieśli uwag.

Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad, następnie przeszedł do jego realizacji.

 

1. Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.

3. Wystąpienia i zapytania.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Podjęcie Uchwały Nr 138/XVII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

6. Podjęcie Uchwały Nr 139/XVII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

7. Podjęcie Uchwały Nr 140/XVII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dzierzążnia na rok szkolny 2020/2021.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad XVII Sesji rady Gminy w Dzierzążni.

 

Ad 2. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy

Prowadzący obrady - Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że osobiście zapoznał się z protokołem XVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni oraz oznajmił, że w jego ocenie całkowicie odzwierciedla on przebieg Sesji i zawnioskował o przyjęciu go bez odczytania. Przewodniczący Rady zapytał czy Radni mają jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.      

Radni nie zgłaszali uwag, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 25 czerwca 2020 roku. Radni Przyjęli protokół z XVI Sesji jednogłośnie.

 

Ad 3. Wystąpienia i zapytania

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej części obrad.

 

 

Ad 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

Wójt Gminy Dzierzążnia Pan Adam Sobiecki przedstawił informację z pracy i prowadzonej działalności międzysesyjnej. Poinformował, że podpisano umowy na dofinansowania i aby rozpocząć realizację tych zadań muszą być one ujęte w budżecie, co musi być zatwierdzone przez Radę Gminy. Przedstawił najważniejsze działania od ostatniej sesji, jakie uczyniono w urzędzie:

·         3 lipca Wójt razem z Panią Skarbnik podpisał umowę na udział w projekcie ,,Mazowiecki Program Przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”,

·         6 lipca ogłoszono przetarg na utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy i przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach, termin otwarcia ofert przypada na 20 lipca. Wykonanie placu w Kucicach planowane jest do 15 września, a przy Urzędzie Gminy do 30 października,

·         W dniu 6 lipca ogłoszono konkurs na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych, na tym paragrafie jest do rozdysponowania 15 tysięcy. Wójt dodał, że decyzje o wydaniu kwoty podejmie po rozpatrzeniu propozycji, które wpłyną i wybierze najkorzystniejszą dla mieszkańców,

·         W dniu 8 lipca Wójt razem z Panią Skarbnik podpisał umowę na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu wsparcia Mazowsza, są to:

1)    Remont podłogi w remizie w miejscowości Kadłubowo,

2)    Dokończenie chodnika w miejscowości Gumowo,

3)    Budowa siłowni w Nowych Kucicach,

4)    Oświetlenie energooszczędne w Chrościnie,

5)    Wyposażenie świetlicy w Kucicach.

·         Podpisano umowę na modernizację stołówki w Dzierzążni w ramach programu rządowego ,,Posiłek w domu i w szkole,

·         Trwają przygotowania do spisu rolnego, który odbędzie się od 1 września do 30 listopada i będzie przeprowadzony przez 2 rachmistrzów terenowych,

·         Kolejny raz ogłoszono konkurs na Kierownika Klubu Senior+ w Podmarszczynie, lecz nadal  nie ma chętnych na to stanowisko,

·         30 sierpnia planowane są gminne dożynki w Skołatowie,

·         9 lipca jest pierwszym dniem odbioru odpadów komunalnych na nowych zasadach, wciąż zmieniane są deklaracje,

·         Rolnicy złożyli wnioski o oszacowanie szkód – grad, ulewny deszcz oraz przymrozki i obecnie trwa opracowywane protokołów.

 

Ad 5. Podjęcie Uchwały Nr 138/XVII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Pani Skarbnik omówiła uchwałę dotyczącą zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia. Poinformowała, że Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano do uchwały budżetowej, w której będzie dokonana zmiana po stronie dochodów i wydatków. Przedstawiła jednoroczne inwestycje ze wskazaniem konkretnych celów i kwot. Poinformowała, że w dochodach wprowadzono kwoty zwiększające dochody budżetu o kwotę 194 341,00 zł  i zmniejszające jego dochody o 100 000,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 950 000 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków w wysokości  450 000 zł i z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych  w wysokości 500 000,00 zł. Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 245 000,00zł przeznacza się  na rozchody (spłatę wcześniej  zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów). Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1 195 000,00zł i rozchody 245 000,00 zł.

Następnie głos zabrała Radna Siedlecka, która zwróciła się z pytaniem dlaczego w otrzymanych materiałach brak jest informacji o dofinansowaniu do dróg powiatowych, na co Pani Skarbnik oznajmiła, że jest to zdjęte z załącznika dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej i wprowadzone do zadań bieżących, z uwagi na to, że jest to tylko remont, a nie budowa nowej drogi.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 

1.     Bartold Krzysztof- jestem za

2.     Gołębiewski Ryszard - jestem za

3.     Jankowska Wiesława- jestem za

4.     Kawecka Iwona- jestem za

5.     Kokosińska Iwona- jestem za

6.     Machnacki Andrzej – jestem za

7.     Maliszewski Konrad- jestem za

8.     Pawlak Radosław- jestem za

9.     Rydzewska Ewa- jestem za

10.  Siedlecka Janina- jestem za

11.  Sepetowski Dariusz- jestem za

12.  Turkowska Teresa- jestem za

13.  Wróblewski Mariusz- jestem za

14.  Zimny Krzysztof- jestem za

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 138/XVII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 6. Podjęcie Uchwały Nr 139/XVII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Pani Skarbnik przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Szczegółowo przedstawiła plan dochodów budżetu gminy, którego kwota ogółem wynosi 17 914 191,00 zł, zaś plan wydatków – 18 864 191,00zł. 

Następnie Pani Skarbnik poinformowała, że w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej Rada Gminy w Dzierzążni dokonuje następujących zmian:

DOCHODY

751       Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75107   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                     

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- wprowadza się środki w kwocie 14 242,00 zł – na podstawie pisma Nr DCI-3112-39/20 z dnia 1 lipca 2020 roku z Krajowego Biura Wyborczego  na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem II tury wyborów Prezydenta RP w 2020 roku – środki przeznaczone na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych i inne zadania  związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.

801       Oświata i wychowanie

80101   Szkoły podstawowe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 153 z 26 czerwca 2020 roku (pismo WF-I.3111.15.17.2020 z 29 czerwca 2020 roku) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych,  kwota dotacji 16 000,00 zł

80148     Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 2030   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 148 z 26 czerwca 2020 roku (pismo WF-I.3111.15.28.2020 z 26 czerwca 2020 roku) z przeznaczeniem na realizację wynikających  z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,  kwota dotacji 80 000,00 zł

80153   Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

§ 2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 155/2020 z 30 czerwca 2020 r. (pismoWF-I.3111.15.26.2020 z 30 czerwca 2020 r.), kwota dotacji 6 853,00 zł.

852      Pomoc społeczna

85214  Zasiłki stałe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 151 z 26 czerwca 2020 roku (pismo WF-I.3111.17.26.2020 z 30 czerwca 2020 roku) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, kwota dotacji 14 500,00 zł  

85219  Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 156 z 3 lipca 2020 roku (pismo WF-I.3111.17.29.2020 z 3 lipca 2020 roku) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, kwota dotacji 8 186,00 zł  

85230  Pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 152 z 26 czerwca 2020 roku (pismo WF-I.3111.17.23.2020 z 29 czerwca 2020 roku) z przeznaczeniem na realizację zadań  wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,  kwota dotacji 4 540,00 zł

855      Rodzina

85503  Karta Dużej Rodziny

§ 2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 114/2020 z 30 czerwca 2020 r. (pismoWF-I.3111.15.26.2020 z 24 czerwca 2020 r.), kwota dotacji 20,00 zł.

921       Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2710   Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej  udzielanej  między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - kwota dotacji 20 000,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy w Kucicach wraz z wyposażeniem i remont świetlicy wiejskiej  w miejscowości Kadłubowo – dotacja z MIAS Mazowsze.

Dochody majątkowe

600       Transport i łączność

60016    Drogi publiczne gminne

§ 6300   Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja MIAS Mazowsze Kwota dotacji 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania ”Budowa energooszczędnego oświetlenie dla sołectwa Chrościn” i „Budowa chodnika w miejscowości Gumowo”

700        Gospodarka mieszkaniowa

70005    Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0770  Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł.

921       Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

6300   Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja MIAS Mazowsze na zadanie ”Aktywizacja sołectwa Nowe Kucice” Kwota dotacji 10 000,00 zł

WYDATKI

700      Gospodarka mieszkaniowa

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4270 Zakup usług remontowych - zwiększenie w kwocie 35 828,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu na budynku ośrodka zdrowia.

§ 4300 Zakup usług pozostałych –zwiększenie o 9 000,00 zł

 Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

751       Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75107   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§ 3030  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wprowadzenie  w kwocie 9 350,00 zł

§ 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie w kwocie 2 450,00 zł

§ 4110  Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie w kwocie 418,95 zł  

§ 4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- zwiększenie w kwocie 47,78 zł

§ 4170  Wynagrodzenia bezosobowe- zwiększenie w kwocie  1 050,00 zł         

§ 4210  Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie w kwocie 925,27 zł

801       Oświata i wychowanie

80101   Szkoły podstawowe

§ 4240  Zakup środków dydaktycznych i książek - zwiększenie w kwocie 16 000,00 zł

80153   Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

§ 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie w kwocie 261,60 zł

§ 4240  Zakup środków dydaktycznych i książek  - zwiększenie w kwocie 6 591,40 zł

852         Pomoc społeczna

85216    Zasiłki stałe

§ 3110    Świadczenia społeczne - zwiększenie w kwocie 14 500,00 zł

85230     Pomoc w zakresie dożywiania

§ 3110    Świadczenia społeczne - zwiększenie w kwocie 4 540,00 zł

85219     Ośrodki pomocy społecznej

§ 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie w kwocie 8 186,00 zł

855          Rodzina

85503      Karta Dużej Rodziny

§ 4210  Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie w kwocie  20,00 zł

921        Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109    Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210  Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie w kwocie  40 000,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy w Kucicach wraz z wyposażeniem i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kadłubowo ( 20 000,00 środki z MIAS i 20 000,00 środki własne)

W wydatkach majątkowych dokonano następujących zmian:

600        Transport i łączność  

60016  Drogi publiczne gminne  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.     Zmniejszono środki na inwestycji „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Cumino” o kwotę  192 469,00 zł -zakończona  inwestycja

2.     Zmniejszono środki na inwestycji „ Budowa drogi gminnej Sarnowo-Góry” o kwotę 4 359,00 zł -zakończona  inwestycja

3.     wprowadzono środki na realizację nowego zadania pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia dla Sołectwa Chrościn” o kwotę 10 000,00 zł środki własne i 10 000,00 zł środki z MIAS Mazowsze.

4.     wprowadzono środki na realizację nowego zadania pn.” Budowa chodnika w miejscowości Gumowo” o kwotę 10 000,00 zł środki własne i 10 000,00 zł środki z MIAS Mazowsze.

Dział 801  Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.     Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja stołówki szkolnej w Szkoły Podstawowej                   w Dzierzążni” , wartość dotacji -  80 000,00 zł

921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby    §  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.     wprowadzono środki na realizację nowego zadania pn. Aktywizacja sołectwa Nowe Kucice” o kwotę 10 000,00 zł środki własne i 10 000,00 zł środki z MIAS Mazowsze.              

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

1.     Bartold Krzysztof- jestem za

2.     Gołębiewski Ryszard - jestem za

3.     Jankowska Wiesława- jestem za

4.     Kawecka Iwona- jestem za

5.     Kokosińska Iwona- jestem za

6.     Machnacki Andrzej – jestem za

7.     Maliszewski Konrad- jestem za

8.     Pawlak Radosław- jestem za

9.     Rydzewska Ewa- jestem za

10.  Siedlecka Janina- jestem za

11.  Sepetowski Dariusz- jestem za

12.  Turkowska Teresa- jestem za

13.  Wróblewski Mariusz- jestem za

14.  Zimny Krzysztof- jestem za

 

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 139/XVII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 7. Podjęcie Uchwały Nr 140/XVII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dzierzążnia na rok szkolny 2020/2021.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały oraz uzasadnienie i zaznaczył,                                                 że w projektach otrzymanych przez Radnych nie ma podanej ceny średniej, ponieważ była ustalona dopiero dzień przed sesją.

Ustawa zobowiązuje Radę Gminy do określenia  w drodze uchwały, średniej ceny jednostki paliwa w gminie na każdy rok szkolny. Określa też wzór na obliczenie kosztów  jednorazowego przewozu. Jedną ze składowych wzoru jest średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu. Uwzględniając ceny jednostki paliwa w na 2 stacjach benzynowych działających na terenie gminy Dzierzążnia na dzień 08.07.2020r. określono średnią cenę jednostki paliwa, z podziałem na jego rodzaje na rok szkolny 2020/2021, w następującej wysokości:

1) Paliwa płynne

a)    Benzyna – 4,38 zł,

b)    Olej napędowy – 4,24 zł,

2) Paliwa gazowe

      a) Gaz LPG – 2,10 zł.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

1.     Bartold Krzysztof- jestem za

2.     Gołębiewski Ryszard - jestem za

3.     Jankowska Wiesława- jestem za

4.     Kawecka Iwona- jestem za

5.     Kokosińska Iwona- jestem za

6.     Machnacki Andrzej – jestem za

7.     Maliszewski Konrad- jestem za

8.     Pawlak Radosław- jestem za

9.     Rydzewska Ewa- jestem za

10.  Siedlecka Janina- jestem za

11.  Sepetowski Dariusz- jestem za

12.  Turkowska Teresa- jestem za

13.  Wróblewski Mariusz- jestem za

14.  Zimny Krzysztof- jestem za

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 140/XVII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dzierzążnia na rok szkolny 2020/2021.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 8. Wolne wnioski i informacje

Wójt poinformował, że

1)     rozpoczętych jest 18 inwestycji jednorocznych, głównie drogi w miejscowościach: Błomino Gumowskie, Błomino-Jeże, Korytowo,

2)    zgodnie z wymaganiami przy drodze musi znajdować się kanał technologiczny, by potencjalni inwestorzy mogli z niego skorzystać. Wójt dodał, że Starostwo nie wyda pozwolenia na budowę jeżeli go nie będzie. Koszt budowy takiego kanału stanowi około 20% inwestycji, więc trzeba wystąpić do Ministra Cyfryzacji czy odstąpi od tego,

3)    pojawił się nieplanowany wydatek tj. wyremontowanie dachu na Ośrodku Zdrowia w Dzierzążni. Ostatni remont był wykonywany około 16 lat temu, ale wykonano ekspertyzę, z której wynika,                         że zniszczenia wymagają natychmiastowego remontu, co jest spowodowane ulewnymi deszczami. Wójt podkreślił, że będzie założona gruba papa (5,2 mm) zgrzewana na ciepło, wymienione rynny i pas podrynnowy oraz otynkowane i zabezpieczone kominy. Wójt dodał,                                      że razem z Panią Skarbnik zastanawiał się nad założeniem blachy, zamiast papy, ale jest to dużo wyższy koszt,

4)    została podpisana umowa na odbiór folii rolniczej. Pojawiło się wiele problemów z wnioskodawcami, którzy muszą podpisać oświadczenie, że uzyskali pomoc de minimis.

5)    rozpoczął się proces uzyskania pozwolenia na założenia gazu w Urzędzie Gminy,

6)    w szkołach zakończyły się remonty, żeby od września dzieci mogły wrócić do szkół,

7)     po konsultacji z panią Dyrektor szkoły podstawowej w Dzierzążni planowane jest założenie term gazowych, ale żeby przełożyć linię gazową, potrzebne jest pozwolenie na budowę. Wójt dodał, że związku z koronawirusem w organach nadrzędnych są duże opóźnienia, co utrudnia przedsięwzięcie,

8)    przyznano dotację w kwocie 55 tys. zł na komputery od Marszałka, co pozwoli wyposażyć szkołę w Kucicach,

9)    zgłosił się przedstawiciel handlowy z ofertą, na założenie 7 tzw. hotspotów na którą Wójt podpisał niezobowiązująca umowę. Kwota dotacji wynosi 64 tys. zł. Hotspoty w promieniu 150 metrów zapewniają dostęp do szybkiego internetu, co w dzisiejszych czasach jest sprawą priorytetową. Mogą one być umieszczane zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz,

Następnie Przewodniczący Rady Gminy oświadczył, że od 10 lipca 2020 roku wznowiony zostanie bezpośredni odczyt wodociągów, ponieważ w związku z koronawirusem przez okres 4 miesięcy faktury były wystawiane na podstawie średniej zużycia wody.

Dalszych pytań nie było.

 

Ad 9. Zamknięcie sesji

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof Zimny podziękował wszystkim za udział w sesji oraz zamknął obrady XVII sesji Rady Gminy w Dzierzążni o godz. 16:00.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Protokołowała:                                                           

Paulina D.Traczyk                       

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-30 15:09:00
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-30 15:09:00
  • Liczba odsłon: 675
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1904830]

przewiń do góry