Zobacz podgałęzie

Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej  w dnia 25 października 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy   pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej –Przewodniczącej  Rady Gminy w Dzierzążni

 

Obrady rozpoczęły się o godzinie 13.00 a zakończyły o godzinie 16.00.  Na stan 15 radnych, obecni byli wszyscy, co stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przewodnicząca otworzyła obrady XXXI  Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy – Pana Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy – Panią Krystynę  Jarosławską, Sekretarza Gminy - Panią Barbarę Wicińską-Misiowiec, Panią Reginę Sobczeńską - Kierownika GOPS, Pana Franciszka Goszczyńskiego – Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni pełniącego jednocześnie funkcję radnego Powiatu Płońskiego oraz Sołtysów biorących udział w obradach.

Przed przystąpieniem do dalszej realizacji porządku obrad poinformowała, że na dzisiejsze obrady zostali zaproszeni Pan Edmund Kriks – nauczyciel z Zespołu Szkół  w Dzierzążni i jego uczeń Mateusz Komorowski, który na Mistrzostwach Polski zdobył brązowy medal w skoku wzwyż. Młody sportowiec z rąk Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy otrzymał dyplom i nagrodę. Podziękowano również jego trenerowi Panu Edmundowi Kriksowi. Uczeń Mateusz Komorowski został również za duże osiągnięcia  w sporcie uhonorowany przez radę Powiatu Płońskiego. Przewodnicząca w swej wypowiedzi podkreśliła, że jest to akcent uznania dla młodego sportowca i innych młodych ludzi, którzy w ten sposób chcą realizować swoje marzenia i dążyć do wyznaczonych przez siebie celów, przyczyniając się do rozwoju sportu na terenie gminy. Podziękowała również Panu Franciszkowi Goszczyńskiemu – dyrektorowi szkoły, który zachęca i wspiera uczniów by uprawiali różne dyscypliny sportu i osiągali jak najlepsze wyniki

Pan Goszczyński również podziękował radzie za owocną współpracę czego wynikiem jest wybudowanie przy szkole wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz  przyczynianie się do rozwoju oświaty na terenie gminy.

Dodał, że jako radny powiatu chciał jak najwięcej pozyskać środków finansowych dla swojej gminy poprzez inwestycje realizowane wspólnie z gmina. Dzięki zabiegom gminy podjęto działania, by wybudować drogę Wilamowice-Przemkowo.

 Jest to inwestycja drogowa, która wymaga załatwienia spraw geodezyjnych. Są to trudne sprawy by móc szybko załatwić, właśnie dlatego przedłuża się termin rozpoczęcia tej inwestycji. Po opracowaniu dokumentacji technicznej w przyszłej kadencji powiatu będzie można kontynuować powyższą inwestycję.

Życzył wszystkim, by nowo wybrana rada gminy stała się „stara radą”, a nowy wójt „starym wójtem”.

Przewodnicząca podziękowała Panu Goszczyńskiemu za dobra współpracę z radą,  za przekazywanie zawsze aktualnych i ciekawych spraw związanych z planowanymi inwestycjami powiatowymi, jak również inwestycji dotyczących naszej gminy.

Życzyła,  by i te wybory dały mu również mandat radnego powiatu.

Po złożeniu życzeń Przewodnicząca przystąpiła do realizacji porządku obrad.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołem z poprzedniej  XXX Sesji Rady Gminy , który  w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Następnie  wystąpiła  z wnioskiem o przyjęcia go bez odczytywania.

Wniosek swój poddał  pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali obrad. Protokół z XXX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Ad pkt 3    Informację z działalności IV kadencji za lata 2002-2006 przedstawił Wójt Gminy – Mirosław Opolski. Zawierała ona najważniejsze inwestycje gminne zrealizowane w tych latach, jak również pozyskiwane środki finansowe z zewnątrz.

Podziękował radnym za owocna współpracę i atmosferę działania, która przyczynili się do dalszego rozwoju gminy; kierownikom jednostek organizacyjnych za włożony wysiłek, by ich placówki prawidłowo realizowały własne zadania dla potrzeb społeczeństwa; sołtysom za aktywny udział w obradach sesji, za prace dla własnego sołectwa i całej gminy. Podziękował również pracownikom Urzędu Gminy za pracę w kształtowaniu wizerunku gminy poprzez prawidłowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków.

Na zakończenie życzył wszystkim, aby po wyborach mogli kontynuować dalej swoja pracę w kolejnej kadencji rady.

Informacja z działalności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad pkt 4       W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła radnym Uchwałę Nr 230/C/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2006 roku wyrażającą opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Dzierzążnia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy    za I półrocze 2006 roku. Przypomniała, że powyższe sprawozdanie za I półrocze 2006 roku zostało jednogłośnie przyjęte przez Radę Gminy na poprzedniej XXX Sesji w dniu 10 sierpnia 2006 roku.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie również wydał pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu. Uchwała stanowi załącznik  do protokołu.

 

Ad pkt 5       Zanim przystąpiono do podjęcia Uchwały Nr 169/XXXI/2006 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok, głosu udzielono Pani Skarbnik Krystynie Jarosławskiej. Skarbnik wyjaśniła, że zostały przekazane dotacje celowe na określone zadania zlecone, które należy wprowadzić do budżetu gminy. Dotacje dotyczyły zwiększenia dochodów w działach:

·        w dziale 852 Opieka społeczna zwiększenie dochodów o kwotę 117 200zł  z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego

·        w dziale 801 - oświata i wychowanie zwiększenie dochodów na wydatki związane z nauczaniem języka angielskiego o kwotę 2 924zł.

·        w dziale 751 - wprowadzenie dotacji z Krajowego Biura Wyborczego  na przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku

Ogółem zwiększenie dochodów nastąpi w wysokości 146 644zł. Dokładnie obrazuje to załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr 169/XXXI/2006.

Załącznik Nr 2  dotyczy zwiększenia i zmniejszenia  wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach..

Ogółem zwiększono wydatki o kwotę 205 144zł, a zmniejszono o 58 500zł.

Załącznik Nr 3 i 4 do projektu uchwały przedstawiają plan dochodów i plan wydatków zrealizowanych z zakresu administracji rządowej, a załącznik Nr 5, 6 i 7 – dochody   i wydatki związane z realizacja  zadań na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej z przeznaczeniem dotacji na zadania Gminnej Biblioteki Publicznej.

Załącznik Nr 8 dotyczy wydatków na inwestycje gminne planowane do realizacji     w roku budżetowym 2006 ( nie objęte planem wieloletnim).

Wszystkie inwestycje gminne planowane do realizacji w 2006 roku zostały wykonane, w większości były to inwestycje drogowe dotyczące przebudowy dróg gminnych  w: Kucicach, Podmarszczynie, przebudowa drogi gminnej Cumino-Skarszyn, Starczewo Pobodze, budowa chodnika przez wieś Nowe Kucice.

Ogółem wydatki inwestycyjne wynoszą po zmianach 1784911zł.                           

Po omówieniu projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok  radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 169/XXXI/2006 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok przyjęto jednogłośnie. 

Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt  6        Przed podjęciem Uchwały Nr 170/XXXI/2006 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Nr 120/XIX/2005 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, Wójt wyjaśnił, ze zachodzi konieczność wprowadzenia zmiany kryterium przyznawania stypendium, którego przyznanie uzależnione jest od sytuacji dochodowej ucznia. Zmiany kryterium dochodowego  wprowadzić należy do regulaminu na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiące podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokość świadczeń rodzinnych.

Do powyższych wyjaśnień Wójta radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 170/XXXI/2006 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie zmiany uchwały Nr 120/XIX/2005 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyjęto jednogłośnie. 

Stanowi ona załącznik do protokołu.

 Ad pkt  7        Podjęcie Uchwały Nr 171/XXXI/2006  Rady Gminy w Dzierzążni   w sprawie zatwierdzenia wysokości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia  zasadniczego pracowników zatrudnionych  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzążni poprzedziło wyjaśnienie Wójta, który nadmienił, że pracownicy na podstawie uchwały podjętej w 2000 roku nie mogą wyżej awansować, gdyż obecna wysokość jednego punktu nie daje możliwości podwyższenia wynagrodzenia.

Przed pracownikami GOPS stają wciąż nowe zadania, dlatego zdaniem Wójta propozycja podwyższenia wartości jednego punktu do wysokości 5 zł jest uzasadniona.

Po wypowiedzi Wójta radny Pawlak Wiesław zwrócił się z zapytaniem do Kierownika GOPS – Pani Reginy Sobczeńskiej o wyjaśnienie, w jaki sposób ustalane jest obecnie wynagrodzenie zasadnicze pracowników GOPS?

Kierownik wyjaśniła, że  stałą bazę wynagrodzenia stanowi kwota 750zł  + przyznawane punkty według zaszeregowania danego pracownika. Ze względu na to, ze wartość punktu w złotych uchwalona została w 2000 roku, możliwość podwyższenia wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostały wyczerpane.

Do powyższych wyjaśnień Wójta radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 171/XXXI/2006 Rady Gminy w Dzierzążni została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt  8        W tym punkcie porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy  w Dzierzążni zgodnie z art. 24h ust 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku  z póź.zm) przedłożyła Radzie Gminy „Informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych radnych Gminy Dzierzążnia z dnia 17 października 2006 roku”. Powyższa informacja stanowi załącznik do protokołu.

Z powyższego obowiązku również wywiązał się Wójt Gminy Dzierzążnia, który przedłożył „Informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy w Dzierzążni i kierowników jednostek organizacyjnych gminy z dnia    17 października 2006 roku”

Informacja również stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca poinformowała radnych, ze do Urzędu Gminy wpłynęły również informacje o wynikach analiz oświadczeń majątkowych z Urzędu Skarbowego  w Płońsku i w Płocku. Powyższe informacje są do wglądu u Sekretarza Gminy.

Na zakończenie podkreśliła, że ze względu na możliwość skorygowania uchybień popełnionych w oświadczeniach w 2007 roku nie zachodzi konieczność występowania z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej.

Ad pkt  9       Na zakończenie obrad XXXI sesji Rady Gminy w Dzierzążni o głos poprosił radny pan Stanisław Marszał nie kandydujący do rady w następnej kadencji. Podziękował on Przewodniczącej Rady i Wójtowi Gminy, a także całej Radzie  za dobrze układającą się współpracę i odpowiednią atmosferę w działaniu w mijającej kadencji. Życzył kandydującym radnym ponownego wyboru do Rady Gminy oraz owocnej pracy w V kadencji samorządów.

Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Agnieszka Harazińska podziękowała również za dobrze układającą się współpracę Wójtowi Gminy – Panu Mirosławowi Opolskiemu życząc ponownego wyboru, Pani Krystynie Jarosławskiej – Skarbnikowi Gminy, Pani Barbarze Wicińskiej-Misiowiec – Sekretarzowi Gminy, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz całej Radzie Gminy.

Na zakończenie życzyła wszystkim kandydującym radnym w wyborach,  aby społeczeństwo ich pracę doceniło i wybrano ich radnymi V kadencji Rady Gminy w Dzierzążni.

Innych głosów i uwag radni nie zgłosili.

Przewodnicząca Rady  zamknęła obrady   XXXI  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

Protokółowała

Barbara Wicińska-Misiowiec

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-11-24 13:14:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-24 13:14:04
  • Liczba odsłon: 1105
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278513]

przewiń do góry