Zobacz podgałęzie
 

Protokół z IV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 25 lutego 2011 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani

Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni


Porządek obrad:

 1. Otwarcie IV Sesji Rady Gminy.

 2. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy.

 3. Interpelacje i zapytania.

 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

 5. Podjęcie Uchwały Nr 25/IV/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.

 6. Podjęcie Uchwały Nr 26/IV/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo- Gospodarczej na 2011 rok.

 7. Podjęcie Uchwały Nr 27/IV/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury na 2011 rok.

 8. Podjęcie Uchwały Nr 28/IV/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska na 2011 rok.

 9. Podjęcie Uchwały Nr 29/IV/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni.

 10. Podjęcie Uchwały Nr 30/IV/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyłonienia kandydatury do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.

 11. Podjęcie Uchwały Nr 31/IV/2011 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Nowe Kucice

  w drodze przetargu.

 12.   Podjęcie Uchwały Nr 32/IV/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Nowe Kucice

  w drodze przetargu.

 13. Podjęcie Uchwały Nr 33/IV/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie funduszu sołeckiego.

 14. Podjęcie Uchwały Nr 34/IV/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2011-2014.

 15. Podjęcie Uchwały Nr 35/IV/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

 16. Wolne wnioski i zapytania..

 17. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.


Obrady rozpoczęły się o godzinie 10.00 a zakończyły o godzinie 12.00.

Pani Przewodnicząca otworzyła obrady IV Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Pana Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy- Panią Grażynę Zawłocką, Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Kierownika GOPS- Panią Reginę Sobczeńską, sołtysów- odczytała nazwiska wszystkich sołtysów przybyłych na dzisiejsze obrady gratulując wyboru na stanowisko. Pani Przewodnicząca powitała też przedstawicielkę ,, Płońszczaka” oraz osoby zainteresowane problematyką sesji.

Na stan 15 radnych obecnych byli wszyscy według listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Pani Przewodnicząca odczytała porządek obrad IV sesji Rady Gminy.


Ad pkt 2

Przewodnicząca poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołem z III Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji i zapytała radnych, czy nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Protokół z III Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.


Ad pkt 3

Nie zgłoszono żadnych interpelacji i zapytań.Ad pkt 4

W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej od dnia 30 grudnia 2010 roku do 25 lutego 2011 roku.

W okresie sprawozdawczym na bieżąco realizowane są zadania administracyjne.

Trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 20011.

Trwają prace geodezyjne w celu wydzielenia działek i przejęcia ich aktem notarialnym jako darowizny na rzecz Gminy w celu poszerzenia planowanych remontów i odbudowy dróg gruntowych w roku 2011/2012.Są to drogi w sołectwach: Nowe Kucice, Nowe Gumino, Rakowo, Wierzbica Szlachecka, Wilamowice.

Został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

w Warszawie wniosek na dofinansowanie w ramach FOGR odbudowy drogi Wierzbica Szlachecka- Błomino Jeże. Urząd Gminy czeka na potwierdzenie dofinansowania jej w roku 2011.

Została podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

w Warszawie umowa na dofinansowanie wybudowanego w roku 2010 placu przy kościele parafialnym w Skołatowie w ramach PROW. Spodziewana dotacja powinna wpłynąć do budżetu Gminy w miesiącach maj- czerwiec 2011 roku.

Pan Wójt poinformował, że powołana na dziesiejszej sesji Rada Społeczna na najbliższym posiedzeniu musi podjąć uchwałę w sprawie utworzenia w Nowych Kucicach Filii SG ZOZ w Dzierzążni. Dopiero potem Rada Gminy może podjąć uchwałę w tej sprawie.

Na przełomie lipca i sierpnia będzie nabór wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W najbliższych dniach będzie weryfikowana lista chętnych.


Ad pkt 5

W tym punkcie Pani Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że plany pracy poszczególnych komisji były omawiane na posiedzeniach. Za zgodą radnych nie czytano planów tylko przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwał w tej sprawie.

Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 25/IV/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 25/IV/2011 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 6

Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 26/IV/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo- Gospodarczej na 2011 rok.

W związku z prośbą Pani radnej Braulińskiej- Koryckiej o dostarczenie radnym planów pracy wszystkich komisji ogłoszono przerwę.

Po przerwie przystąpiono do głosowania nad odczytaną uchwałą. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 26/IV/2011 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 7

Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 27/IV/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury na 2011 rok. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała  Nr 27/IV/2011 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 8

W tym punkcie Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 28/IV/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska na 2011 rok.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 28/IV/2011 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 9

Następnie Pan Wójt poinformował, że upłynęła kadencja Rady Społecznej przy SG ZOZ w Dzierzążni w związku z tym musimy powołać nowy skład. Czekaliśmy na decyzję Pana Wojewody w sprawie powołania przez niego swojego przedstawiciela. Otrzymaliśmy pismo w sprawie powołania Pana Ryszarda Piórkowskiego na członka Rady Społecznej z ramienia Wojewody Mazowieckiego, oraz pismo odwołujące z tej funkcji Panią Elżbietę Demby. Pan Wójt złożył propozycję składu Rady Społecznej: Przewodniczący- Mirosław Opolski, członkowie: Zofia Krysiewicz, Alina Bieglecka, Ryszard Gołębiewski oraz z ramienia Wojewody Ryszard Piórkowski.

Pan Wójt zaapelował o podjęcie tej uchwały, gdyż w najbliższym czasie Rada Społeczna musi podjąć uchwałę w sprawie utworzenia filii SG ZOZ w Dzierzążni w Nowych Kucicach.

Pan Wójt poprosił sołtysów o informowanie mieszkańców o tworzeniu filii w Nowych Kucicach.

Pani Przewodnicząca RG otworzyła dyskusję w tej sprawie jednak radni nie zgłosili sprzeciwu.

W związku z tym odczytała Uchwałę Nr 29/IV/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 29/IV/2011 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 10

Dalej Pan Wójt omówił projekt uchwały w sprawie wyłonienia kandydatury do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku. Wyjaśnił, że najczęściej do składu RS w Płońsku należy wójt gminy. Radni nie zgłosili zastrzeżeń.

Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 30/IV/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyłonienia kandydatury do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 30/IV/2011 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 11, 12

Następnie Pan Wójt przedstawił 2 projekty uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Nowe Kucice w drodze przetargu. Jedna proponowana do zbycia nieruchomość znajduje się w zasobach komunalnych Gminy Dzierzążnia, położona we wsi Nowe Kucice , oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów nr 169/13 o pow. 0.1135 ha . Przeznaczenie powyższej nieruchomości do sprzedaży jest zasadne i właściwe z punktu widzenia ekonomicznego Gminy .

Druga proponowana do zbycia nieruchomość znajduje się w zasobach komunalnych Gminy Dzierzążnia, położona we wsi Nowe Kucice , oznaczona

w rejestrze ewidencji gruntów nr 169/14 o pow. 0.0573 ha .

Środki finansowe pozyskane ze sprzedaży tych nieruchomości będą przeznaczone na realizację inwestycji gminnych. Radni nie zgłosili uwag odnośnie tych uchwał.

Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 31/IV/2011 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Nowe Kucice

w drodze przetargu.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 31/IV/2011 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie odczytała Uchwałę Nr 32/IV/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Nowe Kucice w drodze przetargu.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 32/IV/2011 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 13

W tym punkcie Pan Wójt poinformował, że do 31 marca jesteśmy zobowiązani do podjęcia uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. W związku z tym poprosił o podjęcie uchwały w sprawie nie wyodrębniania funduszu sołeckiego w naszej gminie.

Radni nie zgłosili zastrzeżeń i Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 33/IV/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie funduszu sołeckiego.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 33/IV/2011 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 14, 15

Pan Wójt poinformował o zmianach w budżecie na 2011 rok. Uruchomiono część środków z wolnych środków z przeznaczeniem na inwestycje: przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy Szlacheckiej o długości 1100 m oraz przebudowa drogi gminnej w Błominie Gumowskim o długości 425 m. Przy drogach tych nie ma drzew, które przeszkadzają w realizacji inwestycji.

Na razie nie można planować przebudowy innych dróg ze względu na brak pozwolenia na wycinkę drzew przeszkadzających w przebudowie. Zwróciliśmy się do Starostwa w tej sprawie, jednak otrzymaliśmy negatywną opinię od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że ze zmianą w uchwale budżetowej powiązana jest zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2011- 2014 i musimy podjąć obie uchwały razem.

Pani radna Braulińska- Korycka powiedziała, że problem wycinki drzew dotyczy całego Mazowsza a na każde postanowienie przysługuje odwołanie i czy Wójt takie złożył.

Pan Wójt wyjaśnił, że wystąpił do Starostwa a nie do Dyrektora Ochrony Środowiska i to od decyzji Starostwa możemy się odwołać natomiast do Dyrektora Ochrony Środowiska wystąpimy z naszym stanowiskiem w tej sprawie.

Więcej uwag nie zgłoszono. Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 34/IV/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2011-2014.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 34/IV/2011 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 35/IV/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 35/IV/2011 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 16

W wolnych wnioskach i zapytaniach Pani radna Braulińska- Korycka zapytała Pana Wójta o możliwość korzystania raz na kwartał ze świetlicy wiejskiej w Guminie w celu zorganizowania spotkań członków PSL. Wcześniej Sekretarz wyraził na to zgodę, jednak Pan Wójt oponuje.

Pan Wójt powiedział, że nie zamierza się wtrącać do świetlic i remiz strażackich. Pani radna rozpoczyna już kampanię wyborczą. Głosowała przeciw dotacji na samochód strażacki w Starczewie a potem w tamtejszej remizie zrobiła zebranie. Jest remiza w Sarnowie, gdzie Pani radna może robić swoje zebrania. Świetlica nie powinna być wykorzystywana do celów politycznych. Jeśli radni lub sołtysi udostępnią lokal to wójt nie będzie się przeciwstawiał.

Dalej Pani Harazińska zapoznała radnych z pismami,. jakie ostatnio wpłynęły do Przewodniczącej RG:

 1. Stanowisko Rady Powiatu Płońskiego w sprawie zagrożenia likwidacją oddziału urazowo- ortopedycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku,

 2. Pismo od Naczelnika US w Płońsku w sprawie oświadczeń majątkowych radnych Gminy Dzierzążnia złożonych na początek kadencji,

 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia,

 4. Pismo od Dyrektora SP ZOZ w Płońsku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na zakup sprzętu i aparatury medycznej do tej placówki.

  Pisma stanowią załącznik do protokołu.

W dalszej części Pan radny Radosław Pawlak zapytał o opiekę stomatologiczną.

Pan Wójt wyjaśnił, że Pani Mackiewicz- Dadan nie przedłużyła umowy na świadczenie usług stomatologicznych na naszym terenie. Podpisaliśmy umowę z nowym stomatologiem- Panią Anną Majewską. Procedura uruchomienia gabinetu trwa, jest on już wyposażony i w najbliższym czasie zacznie działać.

Ponadto działa Punkt Apteczny, ceny leków są umiarkowane i pacjenci są zadowoleni.

Ad pkt 17

Innych uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za przybycie i zamknęła obrady IV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.Protokołowała


Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-16 11:42:10
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-16 11:42:10
 • Liczba odsłon: 929
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269792]

przewiń do góry