Protokół z IV sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni  pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

Porządek obrad:

1.                 Otwarcie IV Sesji Rady Gminy.

2.                 Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy.

3.                 Interpelacje i zapytania.

4.                 Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.                 Podjęcie Uchwały Nr 10/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2015-2023.

6.                 Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzążnia na  2015 rok    Nr 11/IV/2014  Rady Gminy w Dzierzążni.

7.                 Podjęcie Uchwały Nr 12/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok na terenie Gminy Dzierzążnia.

8.                 Podjęcie Uchwały Nr 13/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok  na terenie Gminy Dzierzążnia.

9.                 Podjęcie Uchwały Nr 14/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie w sprawie wyłonienia kandydatury do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Płońsku.

10.             Podjęcie Uchwały Nr 15/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

11.             Podjęcie Uchwały Nr 16/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo- Gospodarczej na rok 2015.

12.             Podjęcie Uchwały Nr 17/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska na rok 2015.

13.             Podjęcie Uchwały Nr 18/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych , Oświaty                      i Kultury  na rok 2015.

14.             Podjęcie Uchwały Nr 19/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

15.             Podjęcie Uchwały Nr 20/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  zmiany uchwały budżetowej.

16.             Wolne wnioski i zapytania.

17.             Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 10.00 a zakończyły o godzinie 11.45.

 Pan Przewodniczący otworzył obrady IV sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady

 radnych , Wójta Gminy- Pana mgr inż. Witolda Pająka ,  Sekretarza Gminy- Adama Sobieckiego, Skarbnika Gminy – Panią Grażynę Zawłocką,  Kierownika GOPS – Panią Reginę Sobczeńską, Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni – Pana Franciszka Goszczyńskiego,Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach – Panią Bożenę Nowakowską,  Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej – Panią Jolantę Gzylewską,  Państwa Sołtysów,    oraz wszystkich przybyłych na  sesję.

Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy w Dzierzążni i umożliwia  podejmowanie prawomocnych uchwał.

Pan Przewodniczący odczytał porządek obrad IV sesji Rady Gminy i przystąpił do jego realizacji.

 

Ad pkt 2

            Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z III Sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji i zapytał radnych, czy nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem

o przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali.  Protokół z III sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

Ad pkt 3

            Nie zgłoszono interpelacji ani zapytań. 

           

Ad pkt 4

            W tym punkcie Pan Wójt Witold Pająk przedstawił informację Wójta Gminy Dzierzążnia z działalności międzysesyjnej, tj. od 12 grudnia 2014 roku do 30 grudnia 2014 roku.

            W okresie od 12 grudnia 2014 roku realizowane były następujące zadania:

1.                 Przeprowadzono zapytanie ofertowe w sprawie odśnieżana dróg gminnych na terenie Gminy Dzierzążnia. Najniższą ofertę złożyła firma Usługi Rolnicze  Sławomir Wiśniewski  Stare Gumino 10 za kwotę 118 złotych brutto za godzinę pracy. Oferent dysponuje dwoma ciągnikami dużej mocy i ładowarką teleskopową, zna teren gminy gdyż taką usługę wykonywał w poprzednich latach. Mieszkańcy pozytywnie oceniali wykonywaną usługę przez Pana Wiśniewskiego.

2.                 W dniu 19 grudnia 2014 zostały rozstrzygnięte następujące przetargi nieograniczone:

- Na dostawę oleju opałowego na potrzeby Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Wpłynęły dwie oferty: pierwsza od firmy TANKPAL z Cekanowa na kwotę 2,68 zł za litr oleju opałowego oraz od firmy PETRONAFT z Płońska na kwotę 2,71 zł za litr oleju opałowego. Wybrano  ofertę firmy TANKPAL; w dniu dzisiejszym została podpisana umowa na dostawę oleju opałowego do Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach oraz Ośrodka Zdrowia w Nowych Kucicach

- Na zakup oleju napędowego na potrzeby autobusów szkolnych i samochodów strażackich. Wpłynęła jedna oferta na tankowanie autobusów szkolnych i pojazdów strażackich od firmy PETRONAFT z Płońska na kwotę 5,38 zł za litr oleju napędowego. Do końca roku zostanie popisana umowa.

- Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzierzążnia .

Ofertę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Dzierzążnia w roku 2015 złożyła tylko jedna firma - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z Płońska, z siedzibą w Płońsku ulica Mickiewicza 4  za kwotę 334 982,40 złotych na rok (co stanowi miesięcznie kwotę 27 915,20 złotych). W latach 2013 -  2014 miesięcznie za wywóz odpadów komunalnych płaciliśmy 23 556,00 zł- wzrost opłaty w stosunku miesięcznym wyniósł  4 359,20 złotych miesięcznie co stanowi 18,5 %. 

3. W dniu 24 grudnia 2014 roku w Urzędzie Gminy w Dzierzążni odbyły się negocjacje

z firmą Energia Oświetlenie Sp. z. o. o.   ul. Rzemieślnicza 17/19  81-855 SOPOT

w sprawie przedłużenia umowy na konserwację oświetlenia ulicznego.

Firma zaproponowała kwotę 130 tys. złotych za kompleksową usługę polegającą

na konserwacji i dostawie energii elektrycznej. W wyniku rozmów uzgodniono wymianę 125 sztuk lamp rtęciowych na lampy sodowe, co w skali roku 2015 przyniesie oszczędności w energii. Jednocześnie przedstawiciele Energii Oświetleni zaproponowali umowę do

31 grudnia 2017 roku z uwzględnieniem corocznych aktualizacji danych dotyczących oświetlenia. W trakcie negocjacji ustalono że w dniu 8 stycznia 2015 roku zostanie podpisana umowa w której zostaną ustalone warunki konserwacji i oświetlenia oraz możliwości technicznych rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego Gminy Dzierzążnia 

4.                 Firma Eurobrokers dokonała wyboru firmy, która w roku 2015 będzie ubezpieczała majątek Gminy Dzierzążnia i jej jednostek organizacyjnych. W dniu 29 grudnia 2014 roku zostały wystawione polisy ubezpieczeniowe na ogólną kwotę 24 800,00 złotych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Płocku

 

Ad pkt 5, 6

            Pan Przewodniczący RG poinformował, że z Regionalnej Izby Obrachunkowej wpłynęły dwie uchwały:Uchwała Nr Ci.399.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz  Uchwała Nr Ci.400.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii

 o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Odczytał te uchwały. W obu uchwałach wydano pozytywną opinię o przedłożonych projektach Uchwał.

            Następnie Pan Wróblewski poinformował,że wpłynął Wniosek Wójta Gminy Dzierzążnia w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015.

Uwzględniając wnioski zawarte w protokołach z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy w Dzierzążni oraz Uchwały Nr SO-Ci.31.400.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2014 roku, proponuję dokonać zmian   w budżecie gminy Dzierzążnia na rok 2015:

1.         W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2015 rok” w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  - jest 1 161 200,00 – zmniejsza się o kwotę 52 000,00. Winno być 1 109 200,00.

Ogółem dział 750 po zmianie wynosi 2 173 185,10.

2.        W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami, w § 4300 Zakup usług pozostałych -  jest 283 000,00 winno być 335 000,00.

3.        Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, jest kwota 130 000,00

Skreśla się § 4260 zakup energii – kwota 90 000,00 oraz § 4270 zakup usług remontowych – kwota 40 000,00.

Wprowadza się § 4300 zakup usług pozostałych – plan 130 000,00.

Ogółem rozdział 90015 nie ulega zmianie i wynosi 130 000,00.

4.        Ogółem dział 900 wynosi po zmianie 512 500,00.

Załącznik Nr 2 ogółem nie ulega zmianie i wynosi 9 712 292,00.

W załączniku Nr 12 „Dochody i wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska z tytułu gospodarki odpadami  w 2015 roku” dokonuje się zmian:

W  wydatkach w dziale 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  - jest 73 000,00 winno być 21 000,00.

Ogółem dział 750: jest 99 000,00 winno być 47 000,00.

W tym samym załączniku w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska jest: 283 000,00 winno być 335 000,00.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami: jest 283 000,00 winno być 335 000,00.

§ 4300 zakup usług pozostałych: jest 283 000,00 winno być 335 000,00.

  Wydatki ogółem w załączniku 12 nie ulegają zmianie i wynoszą 382 000,00.

 

Pozostałe zapisy uchwały   nie ulegają zmianie.

            Następnie Pan Przewodniczący odczytał Wniosek Wójta Gminy Dzierzążnia 

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 i poddał go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Za  przyjęciem wniosku było 14 radnych, głosów przeciwnych- 0, głosów wstrzymujących się- 0. Wniosek Wójta Gminy Dzierzążnia  w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

            W dalszej części Pani Skarbnik przedstawiła prezentację i omówiła Uchwałę

 Nr 10/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2015-2023 oraz  Uchwałę Budżetową Gminy Dzierzążnia na  2015 rok  Nr 11/IV/2014  Rady Gminy w Dzierzążni.

            Projekt  Budżetu jednostki samorządu terytorialnego uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy jest rocznym planem dochodów i wydatków. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W roku 2015  planuje się :

- dochody - 10 021 000,00 (z tego  dochody bieżące wynoszą 9 721 000,00;dochody majątkowe  300 000,00).

- wydatki -  9 712 292,00 (z tego: wydatki bieżące   9 234 074,73;wydatki majątkowe –         478 217,27).

Nadwyżkę budżetu  w kwocie 308 708 zł przeznacza się na rozchody - spłaty zaciągniętych   kredytów w kwocie 308 708 zł.

  Kwotę do spłaty w 2015 z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 308 708 zł  przeznacza się na spłaty następujących kredytów:

1)             kredyt na inwestycję pn ,,Budowa indywidualnych 118 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzążnia” zaciągnięty  kredyt w kwocie 1 500 000 zł -  roczne spłaty 150 000 zł  (kredyt na 10 lat) Pozostało do spłaty 1 350 000 zł.

2)             kredyt na zakup inwestycyjny „ Zakup autobusu szkolnego do przewozu dzieci

z terenu gminy Dzierzążnia” – kwota kredytu 243 540 zł – spłaty miesięczne                       4 059 x 12 m-cy = 48 708 zł rocznie ( kredyt zaciągnięty na 5 lat). Pozostało do spłaty 194 832 zł.

3)             kredyt zaciągnięty w 2014 roku na okres 5 lat - w wysokości 553 708 zł

 z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w 2014 roku. Początek spłaty nastąpi

 w I kwartale 2015 roku. Roczne spłaty będą wynosić 110 000 zł.

Plan dochodów na 2015 rok  stanowi 92,31 % planu dochodów z roku 2014 (zmniejszenie subwencji oświatowej), z czego 89,55%  stanowią  dochody bieżące- dochodów z roku ubiegłego, w tym :

- Subwencja oświatowa             - 2 951 499,00  tj. 29,45 %  dochodów ogółem;

- Subwencja wyrównawcza       - 2 191 999,00  tj. 21,87 %  dochodów ogółem.

Subwencja oświatowa w stosunku do roku ubiegłego uległa zmniejszeniu o kwotę             76 153,00 natomiast  subwencja wyrównawcza uległa zwiększeniu  o kwotę  65 253,00.

Do dochodów budżetu  wprowadzono następujące środki: 

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych ustawami, to kwota 1 173 950,00 t.j. 11,71% dochodów ogółem ( administracja publiczna  38180,00; aktualizacja pesel 670,00 zł; pomoc społeczna- 1 135 100,00 zł).                                                                          

Dochody własne i udziały – 3 703 552,00 tj. 36,96 % dochodów ogółem (wpływy ze składników majątkowych - 300 000,00 zł;  wpływy z dzierżawy terenów łowieckich-            2 000,00 zł;  wpłaty za CO            5 000,00 zł; wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie-              1 000,00 zł; wpływy z opłat czynszowych-  50 000,00 zł; wpływy z różnych dochodów - refundacja pracowników interwencyjnych-  30 000,00 zł).                                                         

            Ogólna suma wydatków  to kwota -   9 712 292,00 zł z tego:

§     wydatki bieżące   9 234 074,73  z przeznaczeniem na:

Ø    wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      5 449 945,00

Ø    wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań    2 256 335,73

Ø    dotacje na zadania bieżące                                                105 000,00

Ø    świadczenia na rzecz osób fizycznych                              1 322 794,00

Ø    obsługa długu publicznego                                           -      100 000,00

§     wydatki majątkowe                                                                            478 217,27

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2      -   23 217,27 zł

Wydatki majątkowe stanowią 4,92 % wydatków ogółem. Nowe  inwestycje   zostaną wprowadzone do budżetu i rozpoczęte w trakcie roku budżetowego.

 

Największe działy wydatków bieżących to :

      -   oświata   4 282 385 ,00, co stanowi 44,09% wydatków ogółem;

                   administracja  2 225 185,10 co stanowi 22,91 % wydatków ogółem;

                   transport i łączność  530 00,00 co stanowi    5,46 % wydatków ogółem;

-    pomoc społeczna   1 519 500,00 co stanowi 15,65 % wydatków ogółem

Pozostałe działy (OSP, Sport, oświetlenie, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka przestrzenna)– 935 221,90; obsługa długu ( spłata odsetek od zaciągniętych kredytów) 100 000,00; rezerwa ogólna i celowa 120 000,00.

Dział  Rolnictwo i łowiectwo –  26 100,00.

Dział   Leśnictwo- 1000,00 zł.

Dział  Przetwórstwo przemysłowe -9 476,90.

Dział  Transport i łączność – 530 000,00 (wydatki bieżące w dziale tym wynoszą 80 000,00 natomiast majątkowe 450 000,00).

 Drogi gminne 530 000,00- na bieżące utrzymanie dróg zabezpieczono w budżecie kwotę 80 000,00 (odśnieżanie, żwirowanie)

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na następujące drogi :

1.                 Opracowanie dokumentacji technicznej pod  przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych:

1)                 Nowe Gumino – Nowe Kucice – o długości 800 mb. na kwotę 7000,00

2)                Nowe Sarnowo o długości ok. 2000 mb na kwotę 12 000,00

3)                Podmarszczyn o długości ok. 700 mb. na kwotę 8500,00

4)                Pomianowo Dzierki  o długości ok. 2000 mb na kwotę 6 000.

5)                Wilamowice o długości ok. 2000 mb – na kwotę  16 500,00

1.                 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kadłubowo – etap II o długości ok. 750 mb na kwotę 350 000 zł. (inwestycja wieloletnia);

2.                 Przebudowa drogi gminnej   o długości 1100 mb    w miejscowości   – Nowe Kucice - na kwotę 700 000 zł. Jest to inwestycja wieloletnia. W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano kwotę 50 000 zł natomiast pozostałą kwotę   650 000 zł zaplanowano na rok 2016;

 

Dział  Gospodarka mieszkaniowa  -   130 950,00- wydatki w tym dziale zaplanowano

 z przeznaczeniem na: zakup energii i gazu i oleju opałowego w kwocie   55 000,00; zakup

materiałów do  remontu i remonty  budynków Urzędu Gminy  - 30 000,00 oraz umowy

zlecenia na wykonanie drobnych napraw wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości

5 950,00 ;wywóz nieczystości i usługi związane z gospodarką komunalną – 25 000,00;

podatek VAT od naliczonych opłat czynszowych w wysokości 15 000,00.

Dział  Działalność usługowa – 20 000,00.

Dział  Administracja publiczna –   2 225 185,10.Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 2 206 444,73 a majątkowe – 18 740,37.

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony  prawa oraz sądownictwa   670,00.

 Dział  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 108 000,00.

Dział   Obsługa długu publicznego –  100 000,00.

Dział   Różne rozliczenia – 120 000,00.

Dział   Oświata i wychowanie – 4 282 385,00.

1)      Szkoły Podstawowe -  2 165 099,00,

 2) Oddziały Przedszkolne w szkołach  podstawowych  -   257 940,00,

 3)   Inne formy wychowania przedszkolnego -   20 000,00 (w rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie dzieci, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Płońsku i Staroźrebach),

4)  Gimnazja -   1 033 060,00,

5)  Dowożenie uczniów do szkół -399 900,00,

6) Dokształcanie nauczycieli   – 13 700,00

7)  Stołówki szkolne- plan  351 686,00,

8) Rozdział 80195 – plan 41  000,00 (w rozdziale tym zaplanowano środki na dokonanie odpisu ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi  41 000,00).

   Dział  Ochrona zdrowia – 42 525,00

Dział  Pomoc  społeczna –1 519 500,00- wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 1 519 500,00 (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 408 600,00, wydatki związane

 z realizacją ich zadań statutowych – 76 650,00 oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 034 250,00).

                      Domy pomocy społecznej  -  40 000,00 zł ;

                       Rodziny zastępcze -  2 500,00 zł;

  Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -  1 000,00;

                     Wspieranie rodziny  -  34 600,00;

                     Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 919 000,00 ;

                     Środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej-  16 000,00;

                       Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-               63 000,00 ;

                      Zasiłki stałe   70 700,00;

                     Ośrodki pomocy społecznej  323 700,00;                                                                   

                      Usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze  19 000,00 ;

                     Pozostała działalność 30 000,00.

Dział  Edukacyjna opieka wychowawcza – 25 000,00.

Dział  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 460 500,00.

Dział  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  103  000,00.

Dział  Kultura fizyczna i sport-  8 000,00.                                   

            Wzorem lat ubiegłych gospodarka finansowa będzie prowadzona oszczędnie.

Wszystkie dochody ponadplanowe  będą przeznaczone na inwestycje.  

            Pytań do przedstawionych uchwał nie zgłoszono, dlatego Przewodniczący RG odczytał  Uchwałę Nr 10/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2015-2023.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

            Następnie Pan Wróblewski odczytał  Uchwałę Budżetową Gminy Dzierzążnia na  2015 rok    Nr 11/IV/2014  Rady Gminy w Dzierzążni. 

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

            Pan Wójt podziękował radnym za jednogłośne przyjęcie budżetu na 2015 rok i zapewnił, że będzie się starał pozyskać środki unijne na realizację inwestycji gminnych.

 

Ad pkt 7, 8

            Następne dwie uchwały: Uchwałę Nr 12/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni

w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok na terenie Gminy Dzierzążnia oraz  Uchwałę Nr 13/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok  na terenie Gminy Dzierzążnia omówiła Kierownik GOPS- Pani Regina Sobczeńska. Każdego roku  uchwały były przyjmowane przez Radę Gminy.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa zakres i formę zadań w zakresie profilaktyki, leczenia i terapii oraz reguluje zasady finansowania tych zadań.

Celem głównym programu jest tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych

i naprawczych zmierzających do:

                     rozpoznawania problemów związanych z nadużywaniem napojów alkoholowych, zmniejszenie aktualnych rozmiarów patologii,

                     zapobieganie rozszerzaniu i powstawaniu nowych patologii,

                     edukacja publiczna, w tym informowanie o konsekwencjach nadużywania alkoholu,

                     zwiększanie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego, przeciwdziałanie aktom przemocy domowej i środowiskowej,

                     promocja zdrowego stylu życia, adresowana głównie do dzieci i młodzieży,

                     aktywizowanie środowisk prowadzących działalność sprzyjającą promowaniu stylu życia wolnego od patologii i uzależnień.

 Jednym z działań w ramach programu jest organizacja i finansowanie kolonii, wycieczek

z programem profilaktycznym. Każdego roku 20 dzieci z rodzin w których występuje problem alkoholowy korzysta z bezpłatnych wyjazdów na letni wypoczynek. Ponadto do tej grupy dołącza  10 dzieci z rodzin rolniczych, których rodzice opłacają KRUS. Miejsca te finansowane są przez KRUS.

            Pani Sobczeńska poinformowała, że na terenie naszej gminy  zdiagnozowana narkomania nie występuje.

            Pytań do przedstawionych uchwał nie zgłoszono. Pan Przewodniczący RG odczytał

Uchwałę Nr 12/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok na terenie Gminy Dzierzążnia. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu. Dalej Pan Wróblewski odczytał   Uchwałę Nr 13/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok  na terenie Gminy Dzierzążnia.     Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9

                        W dalszej części posiedzenia Sekretarz Gminy przedstawił  Uchwałę Nr 14/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie wyłonienia kandydatury do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Płońsku.      

            Wpłynęło pismo od Starosty Płońskiego z prośbą o wyznaczenie w terminie do

30 stycznia 2015 roku przez Radę Gminy jednego przedstawiciela do Rady Społecznej przy SPZZOZ w Płońsku. Do tej pory przedstawicielem był poprzedni Wójt- Pan Mirosław Opolski ale nastąpiła zmiana na stanowisku wójta i niezbędne stało się podjęcie przez Radę Gminy nowej uchwały. Rada Gminy- przy zgodzie Pana Wójta Witolda Pająka postanowiła, że przedstawicielem Gminy Dzierzążnia w Radzie Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku będzie Pan Witold Pająk – Wójt Gminy Dzierzążnia.

            Uwag do uchwały nie zgłoszono i Pan Przewodniczący RG odczytał  Uchwałę

Nr 14/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie wyłonienia kandydatury do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Płońsku.

            Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 10, 11, 12, 13

            W tym punkcie podejmowano następujące uchwały: Uchwałę Nr  15/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015, Uchwałę Nr 16/IV/2014 rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  Budżetowo- Gospodarczej na rok 2015,  Uchwałę Nr  17/IV/2014 Rady Gminy

w Dzierzążni  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury na 2015 rok oraz Uchwałę Nr 18/IV/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony

Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska na 2015 rok.

Radni podjęli decyzję, aby nie czytać przygotowanych planów pracy poszczególnych komisji, tylko przystąpić do głosowania nad przyjęciem uchwał w tej sprawie.

            Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr  15/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni

 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015 . Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

            Następnie Pan Przewodniczący odczytał Uchwałę  Nr 16/IV/2014 rady Gminy

w Dzierzążni  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  Budżetowo- Gospodarczej na rok 2015,Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

            Dalej głosowano nad  Uchwałą Nr  17/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni

 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury na 2015 rok. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.      

            Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 18/IV/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska na 2015 rok.. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad pkt 14, 15

W tym punkcie Pani Skarbnik  omówiła dwie uchwały: Uchwałę Nr 19/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz  Uchwałę Nr 20/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  zmiany uchwały budżetowej.

W uchwale budżetowej dokonano zmian:

W dochodach- Gospodarka mieszkaniowa,  gospodarka gruntami  i nieruchomościami – zmniejszono   wpływy ze składników majątkowych  o kwotę  70 000zł z uwagi na niesprzedane działki, pomimo ogłaszanych przetargów.

Plan dochodów po zmianach 12 061 247,89 zł.

W wydatkach:

-  Gospodarka mieszkaniowa  – zwiększono na pozycji zakup energii o kwotę  3 000 zł.

- Administracja publiczna-  zmniejszono o kwotę 65 400 zł:

ü   Urzędy wojewódzkie – zmniejszono o kwotę 5 700zł.

ü   Rady Gmin – zmniejszono o kwotę  5 000zł;

ü   Urzędy Gmin – zmniejszono o kwotę 55 000zł. 

ü   Promocja i reklama gminy- zwiększono o kwotę 500zł

ü   Pozostała działalność  zmniejszono o kwotę 200zł.

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –  zwiększono o kwotę 1 000 zł

    z przeznaczeniem na opłacenie przeglądu samochodów strażackich.

-  Oświata i wychowanie  - zmniejszono  o kwotę 5 000 zł ( szkoły podstawowe – dokonano zmian między paragrafami. Na pozycji zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono celem zwiększenia wynagrodzeń; Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych. – dokonano zmian między paragrafami  celem przeniesienia na inne brakujące rozdziały; Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszono  o kwotę 5000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie zmniejszenia dochodów).

-  Pomoc społeczna:

ü   wspieranie rodziny – dokonano zmian między paragrafami; zmniejszono o kwotę 1 100zł,

ü   świadczenia rodzinne – dokonano zmian między wydatkami zleconymi z budżetu państwa,

ü     zasiłki i pomoc w naturze – zwiększono o kwotę 3 180 zł celem sprawienia pogrzebu osoby bezdomnej;

ü   Zasiłki stałe  -  zmniejszono o kwotę 1 280 zł;

ü   Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono o kwotę 800zł;

Zmniejszenia w wymienionych rozdziałach przeniesiono do rozdziału 85214

-  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Pozostała działalność-  zmniejszono

   o kwotę 3600 zł celem zabezpieczenia zmniejszenia dochodów. Zmniejszenia na paragrafach wydatkowych nastąpiło z uwagi na fakt, iż nie  przewiduje się już wydatku do końca roku, w związku z czym pokryto zmniejszającą kwotę dochodów.

Wydatki po zmianach  wynoszą 13 136 247,89.

Pytań do omówionych uchwał nie zgłoszono, dlatego Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 19/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę podjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

            Następnie Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 20/IV/2014 Rady Gminy

 w Dzierzążni w sprawie  zmiany uchwały budżetowej. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę podjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 16

            W tym punkcie Pan Wójt Witold Pająk podziękował radnym, sołtysom za współpracę. Podziękował Pani Skarbnik, Panu Sekretarzowi, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy i wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniu budżetu gminy na rok 2015.

Złożył życzenia noworoczne wszystkim zebranym.

Pan Przewodniczący Rady Gminy również złożył wszystkim przybyłym na sesję życzenia noworoczne.

 

Ad pkt 17

 Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął obrady

IV sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

  Protokołowała   

 Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-02 13:49:08
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-02 13:49:08
  • Liczba odsłon: 814
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269948]

przewiń do góry