Zobacz podgałęzie

Protokół z XIX sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu  11 stycznia 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

1.                 Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy.

2.                 Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.

3.                 Interpelacje i zapytania.

4.                 Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.                 Podjęcie Uchwały Nr 139/XIX/2013 w sprawie  nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni.

6.                 Podjęcie Uchwały Nr 140 /XIX/2013 w sprawie  zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu, w roku budżetowym 2013.

7.                 Podjęcie Uchwały Nr 141/XIX/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023.

8.                 Podjęcie Uchwały Nr 142/XIX/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

9.                 Wolne wnioski i zapytania.

       10. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Ad pkt 1

                      Obrady rozpoczęły się o godzinie 13.00 a zakończyły o godzinie 14.00

        Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XIX Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Pana Mirosława Opolskiego, Panią Skarbnik Grażynę Zawłocką,  oraz osoby zainteresowane problematyką sesji.

Na stan 15 radnych obecnych byli wszyscy według listy obecności załączonej do  protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał i zapytała, czy radni mają uwagi odnośnie porządku obrad. Uwag nie zgłoszono.

 

   Ad pkt 2

                      Przewodnicząca poinformowała radnych, że zapoznała się z protokołem

z XVIII Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji   i zapytała czy radni nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła       z wnioskiem  o przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało  15 radnych obecnych na sali.  Protokół z XVIII  Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

    Ad pkt 3

          Nie zgłoszono interpelacji ani zapytań.

 

Ad pkt 4

           Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej. Poinformował radnych, że ogłoszono przetarg na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na

17 stycznia. Ustalono harmonogram zebrań w sołectwach w sprawie śmieci. Zebrania będą odbywały się w godzinach pracy Urzędu Gminy i będą przeprowadzone do końca stycznia. Do końca lutego mieszkańcy będą zobowiązani złożyć deklaracje odnośnie liczby osób przebywających pod danym adresem, od których będzie naliczana opłata śmieciowa.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na budowę drogi w miejscowości Wierzbica Pańska.

 

Ad pkt 5

          W tym punkcie Pan Wójt przedstawił uchwałę w sprawie  nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni. W związku ze zmianą ustawy z dnia 25 października 1991roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj. Dz. U. z 2012 roku, poz. 406) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( tj. Dz. U. z 2012 roku. poz. 642 ) konieczne jest dostosowanie obowiązującego statutu jednostki organizacyjnej gminy – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni, do obowiązujących przepisów prawa.  Projekt statutu został przedstawiony Wójtowi Gminy i uzyskał pozytywną opinię . W związku z tym zasadnym jest podjęcie uchwały nadającej statut GPB w Dzierzążni.

          Radni nie zgłosili pytań odnośnie przedstawionej uchwały. Pani Przewodnicząca RG Agnieszka Harazińska odczytała Uchwałę Nr 139/XIX/2013 w sprawie  nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6

          Następnie Pan Wójt omówił uchwałę  w sprawie  zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu, w roku budżetowym 2013. Wyjaśnił, że podjęcie tej uchwały jest niezbędne w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 014 849,00 zł na zapewnienie źródeł finansowania inwestycji pod nazwą ,, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia- etap III''. Uchwała ta stanowić będzie podstawę zawarcia umowy kredytowej  z wybranym bankiem. W związku z ogromnymi potrzebami inwestycyjnymi Gminy, konieczne jest zaciąganie zobowiązań kredytowych, przy jednoczesnym utrzymywaniu wskaźników zadłużenia w bezpiecznych granicach, co oznacza konieczność maksymalnego wydłużenia okresu spłaty kredytu do 10 lat. Do wyliczeń przyjęto oprocentowanie 6,63% w skali roku, planowane spłaty 206 648,00  zł rocznie, płatne w 4 ratach kwartalnych: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu po 51 662,00 zł.

         Pani radna Braulińska- Korycka powiedziała, że pieniądze, które otrzymamy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach PROW po wykonaniu inwestycji będą przeznaczone na inne inwestycje w gminie a kredyt będziemy spłacać przez długi czas. Pani radna stwierdziła, że ma wątpliwości co do długości okresu kredytowania.

         Pani Skarbnik wyjaśniła, że chcemy wziąć kredyt z dłuższym terminem spłaty. Takie zobowiązanie  umożliwi w razie potrzeby wzięcie innego kredytu. W każdej chwili kredyt można spłacić wcześniej.

         Pan Wójt wyjaśnił, że jeśli weźmiemy kredyt z terminem spłaty na 5 lat to obciążenie będzie zbyt duże aby realizować inne inwestycje w gminie.

         Więcej pytań nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę

Nr 140 /XIX/2013 w sprawie  zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu, w roku budżetowym 2013. Głosowało 15 radnych obecnych na sali- 13 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 2 wstrzymały się od głosu. Uchwałę przyjęto zwykłą większością głosów i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

 Ad pkt 7, 8

        W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła 2 uchwały:  Uchwałę Nr 141/XIX/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023 oraz Uchwałę Nr 142/XIX/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

         W Wieloletniej Prognozie Finansowej lata 2013 – 2023 zmniejszono dochody

 o kwotę 1 592 912 zł, z czego: dochody majątkowe pochodzące ze środków UE  zmniejszono o kwotę 1 411 849 zł  a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 181 063  zł (dotacja na drogę z UM). Dochody po zmianach wynoszą 10 128 782 zł.

W wydatkach dokonano następujących zmian: w wydatkach bieżących  zwiększono/zmniejszono o kwotę 25 000 zł (z czego wynagrodzenia i składki  od nich naliczane o kwotę zmniejszono o kwotę 23 000 zł, zwiększono natomiast dotację dla GBP) dokonano również zmian w rozdziale – doskonalenie nauczycieli o kwotę 2 000 zł.

W wydatkach majątkowych zmniejszono/zwiększono o kwotę 1 418 535,98 zł (zmniejszono dotację dla UM, zwiększono środki na zakup programów komputerowych w UG w kwocie 6686,98 zł) oraz zastąpiono środkami własnymi dotację PROW 2007- 2013 w kwocie 1 411 849 zł – zaciągniętym kredytem.

W wykazie przedsięwzięć w WPF wprowadzono nowe zadania w wydatkach bieżących,

w umowach, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki. Dokonano również zmian w programach i projektach, realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Zmian dokonano na podstawie pisma UM Warszawa.

Deficyt budżetu   wynosi 2 365 912 zł.

         W uchwale budżetowej w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo,  rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1 411 849 zł (zaciągnięty kredyt na inwestycję „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia”). W dziale 600, rozdział 60016 drogi publiczne gminne  zmniejszono dochody o kwotę    181 063 zł zastępując wolnymi środkami.

Plan dochodów po zmianach wynosi  10 128 782 zł.

W wydatkach w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – kwotę 1 411 849,00 zł przeznaczoną na inwestycję „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia” zastąpiono kredytem (środki własne). W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości dokonano zmian w wydatkach majątkowych na realizację projektu „ Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego…” – zmniejszono o kwotę 1839,84 zł  na podstawie pisma UM Warszawa. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono o kwotę 1839,84 zł. W rozdziale 75023 Urzędy gmin środki z rozdziału 15011 i 75095 przesunięto do rozdziału 75023 z przeznaczeniem na zakup programów komputerowych. W rozdziale 75095 Pozostała działalność dokonano zmian w wydatkach majątkowych na realizację projektu „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego..” zmniejszono o kwotę 4847,14 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie  zmniejszono środki o kwotę 23 000 zł w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe  dokonano zmniejszeń o kwotę 23 000 zł celem przesunięcia do działu 921 a w rozdziale 80146   dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  dokonano przesunięć środków na dokształcanie nauczyciela.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki– zwiększono dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w związku ze zmianą statutu GBP o kwotę 23 000 zł. Wydatki po zmianach  wynoszą 12 494 694 zł.

            Pytań do omawianych uchwał nie zgłoszono. Pani Harazińska odczytała  Uchwałę

 Nr 141/XIX/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami

i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 142/XIX/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9

            W tym punkcie Pani radna Iwona Kawecka zapytała Pana Wójta czy będzie jeszcze omawiana sprawa dróżki w Gumowie, z której korzystali mieszkańcy a teraz jest ona częścią prywatnej działki.

            Pan Wójt stwierdził, że sprawa ta jest zamknięta i nie będzie już dyskusji na ten temat. Dzieci uczęszczające do szkoły są zabierane przez szkolny autobus ze środka wsi. Mieszkańcy 3 miesiące po sprzedaży działki zaczęli poruszać temat dróżki. Pan Wójt dodał, że przykre jest to, że Pani radna a jednocześnie sołtys Gumowa podpisuje się pod petycją do prokuratora. Zapytał, czy Pani radna wie, co podpisała. W takiej formie petycja nie powinna być złożona. W całej tej sprawie na pewno nie chodzi o drogę dojścia do przystanku autobusowego ale o coś całkiem innego.

 

Ad pkt 10

Innych uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała  za przybycie i zamknęła obrady II Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

Protokołowała

 

Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-25 14:56:44
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-25 14:56:44
  • Liczba odsłon: 922
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269726]

przewiń do góry