Zobacz podgałęzie

Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej w dniu 28 grudnia 2004 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej -Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1000, a zakończyły o godzinie 14º°. Na stan 15 radnych, obecnych było 14 według listy obecności, co stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przewodnicząca otworzyła obrady XVIII Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy – Pana Mirosława Opolskiego, Starostę Powiatu Płońskiego – Pana Kazimierza Dąbkowskiego, Radnego Powiatu i zarazem Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni - Pana Franciszka Goszczyńskiego, Skarbnika Gminy – Panią Krystynę Jarosławską, Sekretarza Gminy – Panią Barbarę Wicińską-Misiowiec, Kierownika GOPS- Panią Reginę Sobczeńską, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach - Panią Bożenę Nowakowską oraz Sołtysów biorących udział w obradach sesji.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał i przystąpiła do dalszej realizacji porządku obrad, który radni otrzymali wraz z materiałami na XVIII Sesję Rady Gminy.

Powiadomiła Radę, że zapoznała się z protokołem z XVII Sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg poprzedniej sesji i wystąpiła z wnioskiem o przyjęcia go bez odczytywania.

Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali obrad. Protokół z XVII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Następnie Przewodnicząca udzieliła głosu Staroście Powiatu Panu Kazimierzowi Dąbkowskiemu wyjaśniając, że zaproszony gość ma również w tym dniu Sesję Powiatu o godzinie 12º° i dlatego bardzo się spieszy, by zdążyć na obrady.

Starosta zabierając głos podkreślił, że rok 2004 był dla naszej gminy rokiem dobrym. Analiza ta wynika z realizacji zadań inwestycyjnych i współpracy z Zarządem Powiatu. Wyraził uznanie dla szerokiego programu zadań inwestycyjnych i dokonań w tym zakresie. Cieszy fakt z umiejętności pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz jak również wchodzenie w programy unijne i korzystanie z nich. Razem z Powiatem zostały przygotowane wnioski na określone zadania objęte Programem SAPARD i Zintegrowanym Programem Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ( ZPORR).

Umiejętność i aktywność pozyskania środków zaowocowało wykonaniem drogi powiatowej Kucice - Nowe Gumino. Zdobyte doświadczenie i umiejętność sporządzania tych wniosków dało możliwość sięgania po inne środki unijne.

W swej wypowiedzi podkreślał kilkakrotnie, że Gmina Dzierzążnia potrafiła skorzystać z tej możliwości, co dało efekt w wybudowaniu drogi Wierzbica Pańska-Błomino Gumowskie przy udziale środków z Kontraktu Wojewódzkiego. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach przy udziale środków pozyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz własnych, to też ogromne zadanie dla dobra społeczności gminnej, a w szczególności dla uczącej się młodzieży. Były to przykłady tych obszarów pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz, by móc realizować ważne dla gminy inwestycje.

Nadmienił, że gmina jest zwodociągowana w całości i dlatego można obecnie skupić się na budowie dróg gminnych. 9 km dróg asfaltowych to ogromny postęp w poprawie infrastruktury gminy. Wybudowany chodnik przez wieś Dzierzążnia również daje obraz i estetykę wsi gminnej. Zakomunikował, że Gmina Dzierzążnia należy do przodujących gmin w pozyskiwaniu środków finansowych i tym samym jej rozwoju.

Podziękował Panu Wójtowi, jego pracownikom i Radzie Gminy za olbrzymi wysiłek organizacyjny i mądrość oraz za konsekwencję w realizowaniu postawionych sobie zadań. W dalszej wypowiedzi zapoznał wszystkich z inwestycjami jakie w 2004 roku wykonał Powiat. Do najważniejszych należą:

 • pozyskanie środków finansowych na kontynuację budowy Zespołu Szkół w Raciążu – 11 mln zł,
 • budowa szpitala przy zaawansowaniu robót w 80% - 3 mln zł, z Kontraktu Wojewódzkiego i 800 000zł ze środków własnych. Dodał, że brakuje około 4 mln zł by zakończyć budowę. Nowy obiekt szpitala będzie świadczył usługi w całym zakresie usług medycznych,
 • wybudowano 2 ronda przy ulicach: Sienkiewicza i Grunwaldzkiej oraz przy Młodzieżowej i Kopernika, które w znacznym stopniu ułatwiły ruch komunikacyjny w tych punktach.

Podkreślił, że 2004 rok w obszarze: oświata, zdrowie i drogi wykorzystano wszystkie środki finansowe na miarę możliwości powiatu Płońskiego.

Na rok 2005 planuje się:

 • dalszą kontynuację budowy Zespołu Szkół w Raciążu,
 • dokończenie budowy szpitala,
 • wyremontowanie dróg powiatowych przy współudziale gmin.

Dodał, że powiat swoje zadania realizował bez zaciągania kredytów i bez zadłużenia. Potwierdzić to może radny Powiatu obecny na dzisiejszym posiedzeniu Pan Franciszek Goszczyński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej a zarazem aktywny członek Rady Powiatu.

Na zakończenie wypowiedzi jeszcze raz złożył podziękowania Wójtowi Gminy, jego pracownikom i Radzie Gminy za pracę i jej efekty życząc by 2005 rok obfitował w nowe prężne zadania, by wciąż przybywało inwestycji drogowych, a gmina by nadal rozwijała się w tak szybkim tempie. Dorobek gminy przekłada się na wzrost zasobności powiatu. Mądrość Rady i prawidłowo spożytkowany czas dają wspaniały rozwój gminy.

Po złożonych informacjach przez Starostę Powiatu o głos poprosił radny Wacław Olszewski. Zwrócił się do Starosty, Wójta i Radnego Powiatu by wzięli pod uwagę w 2005 roku realizację budowy chodnika w Kucicach od strony szkoły do kościoła, gdyż jest to droga powiatowa, po której przemieszczają się dzieci do szkoły. Nadmienił, że propozycja budowy chodnika padła już wcześniej na zebraniach przedwyborczych do rady gminy, na których Wójt obiecał, że będzie czynił starania wykonania powyższej inwestycji.

W drugiej kolejności zabrał głos Sołtys wsi Przemkowo – Pan Jerzy Garlej, który zapytał o remont drogi Wilamowice-Przemkowo-Niwa. Jest to droga powiatowa ale okropnie zaniedbana.

Innych wniosków nie zgłoszono.

Na powyższe odpowiedzi udzielił starosta. Poinformował, że powyższa droga jest zaplanowana na 2005 rok i na jej realizację zostanie opracowany wniosek na dofinansowanie ze środków unijnych.

Pod uwagę brana jest również droga Zaborowo-Gumino, a w rezultacie jej wykończenie by mogła być zakończona w całości powyższa inwestycja.

Co do budowy chodnika w Nowych Kucicach, Starosta wyjaśnił, że wspólnie z Wójtem zostaną przeanalizowane wszelkie możliwości i rozwiązania by móc pozyskać środki finansowe ale zadanie to może być brane pod uwagę w 2006 roku.

Wójt podziękował Panu Staroście za przybycie życząc jednocześnie, aby dalsza współpraca z Powiatem układał się pomyślnie i w 2005 roku.

Następnie o głos poprosiła Radny Powiatu Pan Franciszek Goszczyński.

Powiedział, ze chwalono realizację inwestycji gminnych, ale na terenie gminy są i inne sprawy przykre. Szerzy się coraz bardziej widziana bieda.

Brak dopłat unijnych dla rolnictwa obiecanych w 2004 roku. W naszej gminie jeszcze nikt ich nie otrzymał. Rosnąca biedę widzimy i obserwujemy poprzez pryzmat szkoły. Gmina już nie dofinansowuje dożywiania dla uczniów.

Należy dodać, że spada wiele zadań na samorządy, ale należy patrzeć również na oświatę. Inwestowanie w oświatę to inwestowanie w młodego człowieka, który po otrzymaniu odpowiedniego wykształcenia i wychowania będzie przyszłością gminy. Jeśli teraz nie pomożemy w wychowaniu i wykształceniu młodego pokolenia, będziemy mieć problem później w postaci niedouczonego i źle wychowanego społeczeństwa.

Po wypowiedziach gości Przewodnicząca przystąpiła do realizacji dalszego porządku obrad.

Ad pkt 3 Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta dotyczyła krótkiego okresu od ostatniej sesji tj. od 3 grudnia 2004 roku do 28 grudnia 2004 roku. Wójt poinformował, że:

 • rozliczone zostały wszystkie inwestycje,
 • wpłynęły dotacje,
 • wpłynęły pieniądze z Kontraktu Wojewódzkiego na salę gimnastyczną w Nowych Kucicach,
 • zostały sprzedane 4 działki w Dzierzążni,
 • opracowano pełną dokumentację kosztorysowo-projektową na drogę Gumowo-Rakowo,
 • w najbliższych dniach zostanie rozwiązany problem dowożenia dzieci ( przepełnienie 2 autobusów dowożących dzieci). Należy po Nowym Roku zakupić bilety miesięczne dla dzieci z terenu Siekluk i Gumowa by ten problem częściowo rozwiązać.

Wszystkie zadania w Urzędzie Gminy realizowane są na bieżąco w miarę możliwości załatwiania spraw problemowych.

Ad pkt 4 Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok, Przewodnicząca oddała głos Pani Krystynie Jarosławskiej – Skarbnikowi Gminy, która w kolejności omówiła poszczególne załączniki do projektu Uchwały Nr 110/XVIII/2004. Jako pierwszy przedstawiła załącznik Nr 1 dotyczący wprowadzenia otrzymanych dotacji i środków finansowych otrzymanych na dofinansowanie sali gimnastycznej w Nowych Kucicach i drogi Wierzbica Pańska-Błomino Jeże oraz środków ze sprzedaży 4 działek w Dzierzążni.

Załącznik Nr 2 dokładnie obrazuje zwiększenie i zmniejszenie wydatków:

 • zmniejszenie wydatków o kwotę 2000 000zł. Jest to usunięcie planowanej pożyczki, która nie została pobrana ponieważ wystarczyło środków własnych,
 • zwiększenie o kwotę 14 200zł w dziele 700 – Gospodarka komunalna nastąpiło ze względu na podłączenie pieca na olej opałowy w budynku Ośrodka Zdrowia w Kucicach i zakup tego opału,
 • nastąpiło również zwiększenie o 20% składki na Izby Rolnicze co daje kwotę 2 000zł,

Ogółem zwiększono wydatki o kwotę 184 050zł, a zmniejszono o kwotę 210 722zł.

Załącznik Nr 3 i 4 to dochody i wydatki realizowane z zakresu administracji rządowej. Po zmianach wynoszą 444 368zł.

Załącznik Nr 5 stanowi wydatki na inwestycje gminne planowane do realizacji w roku budżetowym 2004. Zwiększenie nastąpiło po wprowadzeniu kwoty dofinansowania w wysokości 91 000zł i po zmianach wydatki inwestycyjne według załącznika wynoszą 1 286 533zł.

Załącznik Nr 6 to wieloletnie wydatki inwestycyjne na lata 2004-2006.

Załącznik Nr 7 to przychody i rozchody budżetu gminy w skład których wchodzą: nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 665 960zł i spłata kredytu w wysokości 7 009zł.

Załącznik Nr 8 przedstawia prognozę długu gminy na dzień 31.12.2004 roku i lata następne. Wynoszą one 60 600zł. Są to depozyty na odrębnych kontach złożone przez wykonawców realizujących zadania inwestycyjne.. 200 000zł to kwota planowanej a nie pobranej zaliczki.

Załącznik Nr 9 przedstawia kwotę 160zł. Są to dochody za udostępnienie danych w całości odprowadzone do budżetu państwa.

Po omówieniu projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok, radni nie wnieśli do nich żadnych uwag. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 110/XVIII/2004 i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr 110/XVIII/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok została przyjęta jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 5 Zanim Rada Gminy przystąpiła do podjęcia Uchwały Nr 111/XVIII/2004 w sprawie ustalenia budżetu gminy na 2005 rok, Przewodnicząca poinformował, że projekt budżetu otrzymała w dniu 12 listopada 2004 roku. W tym dniu został on przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ciechanowie w celu zaopiniowania. Projekt budżetu gminy na 2005 rok był również dokładnie omówiony w poszczególnych komisjach rady w dniu 16 grudnia 2004 roku. Poinformowała Radę, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w Uchwale Nr 434/C/2004 z dnia 06 grudnia 2004 roku wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie uchwały budżetowej na 2005 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. W całości odczytał powyższą uchwałę Składu Orzekającego RIO w Warszawie wraz z uzasadnieniem. Następnie oddała głos Wójtowi Gminy.

Wójt dokładnie zobrazował w swej informacji dochody i wydatki budżetu gminy na 2005 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach jak również planowane wydatki na inwestycje gminne w 2005 roku. Opisową informację Wójta zawiera załącznik do protokołu.

Po przedstawieniu budżetu gminy na 2005 rok, Wójt dodał, że jest budżet zrównoważony. Dochody planowane równają się zaplanowanym wydatkom. Część dochodów będzie pozyskiwana w zewnątrz i po złożeniu wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego i Kontraktu Wojewódzkiego. Gmina nadal zachowuje płynność finansową. Nie posiada żadnych zadłużeń i zobowiązań pieniężnych wobec innych podmiotów.

Po przedstawieniu przez Wójt projektu budżetu gminy na 2005 rok i wyjaśnieniach, Przewodnicząca zwróciła się do radnych o zabieranie głosu i zgłaszanie uwag. Radni do projektu budżetu nie wnieśli żadnych uwag i zmian.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia budżetu gminy na 2005 rok i poddała go pod głosowanie. Głosowało 13 radnych obecnych na obradach. Uchwałę Nr 111/XVIII/2004 radni przyjęli jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 6 Podjęcie Uchwały Nr 112/XVIII/2004 w sprawie utworzenia Ekologicznego Związku Gmin Powiatu płońskiego i przyjęcia Statutu poprzedziła wypowiedź Wójta Gminy. Poinformował on, że jest już zgoda wszystkich samorządów z powiatu płońskiego by móc powołać taki związek. Jako wzór brany był Związek Jeleniogórski, który w tamtym rejonie Polski prężnie rozwija swą działalność. Podkreślił, że tylko zintegrowane gminy mogą pozyskać odpowiednie środki finansowe by móc realizować problem odpadów. Udział każdej gminy w powyższym związku będzie równy, natomiast składki będą uzależnione od liczby mieszkańców danej gminy.

Radni do wyjaśnień Wójta nie wnieśli żadnych uwag. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało 13 radnych. Uchwała Nr 112/XVIII/2004 w sprawie utworzenia Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego i przyjęcia Statutu została przyjęta jednogłośnie. Stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 7 Przed podjęciem Uchwały Nr 113/XVIII/2004 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzierzążnia na 2005 rok z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Przewodnicząca Rady zapoznała wszystkich z uzasadnieniem projektu uchwały, w którym stwierdza się, ze zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, Rada Gminy corocznie przyjmuje Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Radni do projektu uchwały i Programu nie wnieśli żadnych uwag i zmian, zatem Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 113/XVIII/2004 radni przyjęli jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 8 Zanim radni przystąpili do podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży udziału w zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Korytowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, Przewodnicząca oddała głos Panu Mirosławowi Opolskiemu – Wójtowi Gminy, który uzasadnił konieczność podjęcia powyższej uchwały. Właściwe z punktu widzenia ekonomicznego gminy jest zbycie udziału w nieruchomości, której Gmina Dzierzążnia nabyła w wysokości ½ części własności nieruchomości o powierzchni 0,6400 ha decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 14.06.2004 roku – powiedział Wójt Gminy. Dodał, że powyższa działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, które zostały wzniesione przez poprzednich właścicieli nieruchomości - Państwa Bąkowskich. Na mocy aktu notarialnego niniejszą nieruchomość w 2003 roku nabyli państwo Kaniewscy, którzy zgłosili wniosek o uregulowanie statusu prawnego i nabycie od gminy pozostałej części udziału w nieruchomości.

Mając powyższe na uwadze, Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy projekt niniejszej uchwały w celu rozważenia i podjęcia stosownej decyzji.

Radni do wyjaśnień Wójta nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 114/XVIII/2004 i poddała go pod głosowanie. Głosowało 13 radnych. Uchwałę Nr 114/XVIII/2004 w sprawie sprzedaży udziału w zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Korytowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego radni podjęli jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 9 i 10 W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, który wyjaśnił, ze zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do dwóch uchwał podjętych w dniu 03 grudnia 2004 roku dotyczących opłat lokalnych. Projekt uchwały Nr 115/XVIII/2004 dotyczy wprowadzenia zmiany w § 1 pkt 3 lit c w Uchwale Nr 107/XVII/2004 w sprawie ustalenia stawek od środków transportowych na 2005 rok polegającej na zmianie wysokości tonażu a tym samym stawek podatku od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej, który wcześniej brzmiał:

 • nie mniej niż 25 ton, a nie mniej niż 31 ton 2444,00
 • nie mniej niż 31 ton – 2452,80 na zapis o brzmieniu:
 • nie mniej niż 29 ton – 2452,80zł

Natomiast projekt Uchwały Nr 116/XVIII/2004 dotyczy wprowadzenia do Uchwały Nr 108/XVII/2004 w sprawie stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok zmiany polegającej na dodaniu § 3¹, który określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności tego podatku.

Do wyjaśnień Wójta radni nie wnieśli żadnych uwag ani innych propozycji.

Przewodnicząca w pierwszej kolejności odczytała projekt uchwały Nr 115/XVIII/2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr 107/XVII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok i poddała go pod głosowanie. Głosowało 13 radnych. Uchwałę Nr 115/XVIII/2004 radni podjęli jednogłośnie.

Następnie przystąpiła do odczytania projektu Uchwały Nr 116/XVIII/2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr 108/XVII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok i poddała go pod głosowanie. Głosowało 13 radnych. Uchwała Nr 116/XVIII/2004 została przez rade Gminy przyjęta jednogłośnie. Obydwie uchwały stanowią załączniki do protokołu.

Ad pkt 11 W tym punkcie zabrał głos Sołtys wsi Dzierzążnia zwracając się do Wójta z prośbą o interwencję do Zakładu wystawiającego rachunki za pobór wody, gdyż czasami opłata poczta przewyższa wysokość rachunku za wodę. Zapytał, czy wpłat za pobór wody nie można by było dokonywać u osób sprawdzających stan liczników i roznoszących rachunki?

Na powyższe Wójt odpowiedział, ze nie jest to sprawa zależna od niego, gdyż usługi te prowadzi Zakład Usług Wodnych w Mławie i tylko od nich zależy ustalenie sposobu wyegzekwowania należności, ale będzie się starał porozmawiać z Dyrekcją Zakładu w tej sprawie.

Innych pytań i wniosków nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni życząc na zakończenie wszystkim obecnym dużo pomyślności, spokoju i życzliwości w nadchodzącym 2005 roku.

 

Protokółowała

Barbara Wicińska-Misiowiec

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-01-17 11:27:12
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-17 11:27:12
 • Liczba odsłon: 1055
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174452]

przewiń do góry