Zobacz podgałęzie

Protokół z  XVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu  17 listopada  2008   roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni  pod przewodnictwem Pani 

Agnieszki  Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

          Obrady rozpoczęły się o godzinie 14-tej , a zakończyły o godzinie 15-tej. Na stan 15 radnych obecnych na obradach sesji było 14 radnych w/g listy  obecności załączonej do protokołu.

Przewodnicząca otworzyła obrady XVII Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy - Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy - Panią Grażynę Zawłocką, Sekretarza Gminy - Pana Adama Sobieckiego oraz insp. ds. organizacyjnych i kadr –Alinę Bieglecką, która protokółowała przebieg obrad.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała  porządek obrad dzisiejszej sesji:

 1. Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie Uchwały Nr 99/XVII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody    na  zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej    Nr 300307W we wsi Błomino Gumowskie” w ramach Programu Wieloletniego  pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych w Latach 2008-2011
 4. Podjęcia Uchwały Nr 100/XVII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian    w budżecie gminy na 2008 rok
 5. Wolne wnioski i zapytania
 6. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

 

Następnie Przewodnicząca poinformowała Radę, że zapoznała się  z protokołem  XVI Sesji Rady  Gminy  z  dnia  29 października  2008 roku, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji.

Wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu bez odczytywania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 13 radnych obecnych na sali.  Protokół z  XVI Sesji Rady Gminy  został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła zatem do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

 

Ad pkt 3                 Przewodnicząca o zabranie głosu poprosiła Wójta Gminy, który przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  zabezpieczenie wkładu własnego    na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 300307W we wsi Błomino Gumowskie”  w ramach Programu Wieloletniego  pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych w Latach 2008-2011.

Nadmienił, że realizacja w/w inwestycji jest zasadna i potrzebna dla mieszkańców Gminy Dzierzążnia oraz osób, które korzystają i będą korzystały z przebudowanej drogi.

Obecnie występujące połączenie z uwagi na fatalny  stan nawierzchni nie spełnia swojej funkcji. Droga gminna w obecnym stanie technicznym nie pozwala na płynną jazdę pojazdów samochodowych. Nawierzchnia gruntowa jest przyczyną problemów komunikacyjnych mieszkańców okolicznych posesji co znacznie utrudnia życie lokalnej społeczności.

Wykonanie przebudowy drogi poprawi zarówno komfort jazdy jak i w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu na tej drodze.  Dzięki tej inwestycji   będzie nowa nawierzchnia drogi o długości 1 475,78m. Ponadto dzięki tej inwestycji zostaną osiągnięte następujące cele: skróci się czas przejazdu pomiędzy odcinkami sieci drogowej, nastąpi powiązanie sieci gminnej z powiatową infrastrukturą drogową, usprawni dowóz uczniów do szkół, zmniejszą się koszty eksploatacyjne, zmniejszą się koszty utrzymania drogi ( wyeliminuje się coroczne remonty nawierzchni, wyrównywanie 2 razy do roku, uzupełnienie pospółki), zwiększy się bezpieczeństwo dla ruchu lokalnego, poprawi dostępność do siedlisk istniejących gospodarstw rolnych,  zmniejszą się zagrożenia pojazdów uszkodzeniami.

Na zakończenie Wójt dodał, że dzięki zrealizowanej inwestycji drogowej poprawi się warunki życia mieszkańców, poprawi się dostępność komunikacyjna oraz atrakcyjność terenu i podmiotów gospodarczych, poprawi się stan bezpieczeństwa co spowoduje zmianę postaw i zachowań uczestników ruchu drogowego.

Do przedstawionych wyjaśnień, radni nie wnieśli żadnych  uwag.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na  zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 300307W we wsi Błomino Gumowskie” w ramach Programu Wieloletniego  pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych w Latach 2008-2011  i poddała go pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 99/XVII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 4                W tym miejscu Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu przez Panią Skarbnik, która przedstawiła projekt  Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian    w budżecie gminy na 2008 rok.

Omawianie projektu uchwały  rozpoczęła od przedstawienia załącznika Nr 1 dotyczącego zwiększenia i zmniejszenie  dochodów budżetowych.

Dział 751, rozdział 75101 zmniejszono dotację o kwotę 71,00 z uwagi na błędną interpretację pisma Krajowego Biura Wyborczego, delegatura w Ciechanowie,

Dział 010, rozdział 01095 zwiększono dotację o kwotę 204 262,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I. 301/3011/010/130/2008 z dnia 13 listopada  2008roku

Dział 852, Rozdział 85214 zwiększono dotację o kwotę 209 000,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I. 301/3011/852/248/2008 z dnia 31 października  2008roku, Rozdział 85219 zwiększono dotację o kwotę 2 900,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I. 301/3011/852/255/2008 z dnia 31 października  2008roku, Rozdział 85295 zwiększono dotację o kwotę 3 100,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I. 301/3011/852/222/2008 z dnia 17 października  2008roku, Rozdział 85295  zwiększono dotację o kwotę 17 100,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I. 301/3011/852/247/2008 z dnia 30 października  2008roku,  Rozdział 85295 zwiększono dotację celową w kwocie 46 667,00   pochodzącą z rezerwy celowej –Program Poakcesyjny Wsparcia Obszarów Wiejskich, przeznaczone na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich    na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I. 301/3011/852/2642008 z dnia 06 listopada 2008roku,

Dział 854, rozdział 85415 zwiększono dotację o kwotę 35 280,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I. 301/3011/854/70/2008 z dnia 06 października  2008roku.

Załącznik Nr 2 przedstawia zwiększenie i zmniejszenie wydatków budżetowych.

Dział 010, rozdział 01095, zwiększono dotację o kwotę 204 262,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I. 301/3011/010/130/2008 z dnia 13 listopada  2008roku,  z przeznaczeniem na zwrot w drugim terminie płatności, części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,

Dział 751, rozdział 75101 zmniejszono dotację o kwotę 71,00 z uwagi na błędną interpretację pisma Krajowego Biura Wyborczego, delegatura w Ciechanowie

Dział 801, rozdział 80101 zmian dokonano z uwagi   braku środków, niezbędnych na zakup pomocy dydaktycznych do szkoły podstawowej,  zmniejszono natomiast na  pozycjach, gdzie istnieje możliwość ograniczenia wydatku,

Dział 852, rozdział 85212 zmian dokonano z uwagi braku środków, niezbędnych na wynagrodzenia pracownika,  zmniejszono natomiast na  pozycjach, gdzie istnieje możliwość ograniczenia wydatku, Rozdział 85214 zwiększono dotację o kwotę 209 000,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I. 301/3011/852/248/2008 z dnia 31 października  2008roku, z przeznaczeniem na wypłacenie producentom rolnym , poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy i huraganów zasiłków celowych, pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 roku,

Rozdział 85219  zwiększono dotację o kwotę 2 900,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I. 301/3011/852/255/2008 z dnia 31 października  2008roku, w związku    z niedoborem środków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę    w środowisku w 2008 roku, Rozdział 85295 zwiększono dotację o kwotę 17 100,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I. 301/3011/852/222/2008 z dnia   17 października  2008roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Rozdział 85295 zwiększono dotację o kwotę 46 667,00   pochodzące z rezerwy celowej –Program Poakcesyjny Wsparcia Obszarów Wiejskich, przeznaczone na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I. 301/3011/852/264/2008 z dnia 06 listopada 2008roku,

Dział 854, rozdział 85415 zwiększono dotację o kwotę 1665,00,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I. 301/3011/854/106/2008 z dnia 31 października  2008 roku, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

Załącznik Nr 3 i 4 przedstawia dochody oraz wydatki  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku.

Do przedstawionego przez Panią Skarbnik projektu uchwały radni nie wnieśli  żadnych uwag

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy    na 2008 rok  i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 100/XVII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

 Ad pkt 5                W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował wszystkich     o realizowanym przez Urząd Gminy zadaniu dotyczącym wypłat stypendium w ramach  pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Kwota do rozdysponowania na stypendia/zasiłki za okres od 01.09.2008r. do 31.12.2008r.wynosi  36 954,00 zł.

Liczba wniosków o stypendium szkolne – 95, w tym:

-         w grupie I o dochodzie 0 – 150 zł. – 6 uczniów,

-          w grupie II o dochodzie 151 – 250 zł. – 48 uczniów,

-         w grupie III o dochodzie 251 – 351 zł. – 41 uczniów,

Liczba wniosków o zasiłek szkolny – 2 uczniów.

Propozycja rozdysponowania środków na stypendia/zasiłki szkolne za okres 4 miesięcy  tj.  od 01.09.2008r. do 31.12.2008r.: w grupie I tj. 6 osób po 110,00 zł. miesięcznie, co daje łączą kwotę  2 640,00 zł.  ( 110,00 zł. x 4 m-ce  = 440,00 zł. - na 1 ucznia); w grupie II tj.48 osób po 100,00 zł. miesięcznie, co daje łączą kwotę  18 600,00 zł. ( 100,00 zł. x 4 m-ce  = 400,00 zł. - na   1 ucznia, przy czym 2 uczniów otrzyma stypendium za  1 m-c, ponieważ dochód rodziny wzrósł od 1 października 2008r.) oraz w grupie III tj.41 osób po 92,00 zł. miesięcznie, co daje łączą kwotę  15 088,00 zł.( 92,00 zł. x 4 m-ce  = 368,00 zł. - na 1 ucznia).

Sekretarz Gminy poinformował zebranych o planowanym w dniu 18 listopada br w Urzędzie Gminy w Dzierzążni szkoleniu dotyczącym Poakcesyjnego  Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Ma ono  na celu wzmocnienie potencjału gmin, lepsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców; zwiększenie umiejętności pozyskiwania środków unijnych. Zaprosił radnych na to spotkanie.

Radni nie zgłosili żadnych  pytań i uwag, zatem  Przewodnicząca  zamknęła obrady XVII  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

Protokołowała

 

Alina Bieglecka

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-19 08:45:45
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-19 08:45:45
 • Liczba odsłon: 850
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181256]

przewiń do góry