Zobacz podgałęzie

Protokół z XXIV sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 14 listopada   2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

 1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy.

 2. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.

 3. Interpelacje i zapytania.

 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

 5. Podjęcie Uchwały Nr 168/XXIV/2013 w sprawie   zmian w Statucie Gminy Dzierzążnia.

 6. Podjęcie Uchwały Nr 169/XXIV/2013   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

 7. Podjęcie Uchwały Nr 170/XXIV/2013   w sprawie zmiany uchwały budżetowej .

 8. Podjęcie Uchwały Nr 171/XXIV/2013 w sprawie obniżenia   ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

 9. Podjęcie Uchwały Nr 172/XXIV/2013 w sprawie   zwolnień w podatku                       od nieruchomości.

 10. Podjęcie Uchwały Nr 173/XXIV/2013 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.

 11. Podjęcie Uchwały Nr 174/XXIV/2013 w sprawie   tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych   w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela oraz w sprawie wyliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku   pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 12. Podjęcie Uchwały Nr 175/XXIV/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia w związku                                      z uregulowaniem spraw własnościowych.

 13. Podjęcie Uchwały Nr 176/XXIV/2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Korytowo w drodze przetargu.

 14. Podjęcie Uchwały Nr 177/XXIV/2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Korytowo w drodze przetargu.

 15. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Zespołu Szkół    w Dzierzążni oraz Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach w roku szkolnym 2012/2013.

 16. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych    za 2012 rok Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy.

 17. Wolne wnioski i zapytania.

 18. Zamknięcie obrad XXIV   Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

   

  Obrady rozpoczęły się o godzinie 11.00 a zakończyły o godzinie 13.00

           Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XXIV Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Pana Mirosława Opolskiego, Panią Skarbnik Grażynę Zawłocką, Sekretarza Adama Sobieckiego, dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni Franciszka Goszczyńskiego, Panią dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach Bożenę Nowakowską, Panią kierownik GOPS Reginę Sobczeńską, oraz osoby zainteresowane problematyką sesji.

  Na stan 15 radnych obecnych było 14 według listy obecności załączonej do   protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

   

     Ad pkt 2

                        Przewodnicząca poinformowała radnych, że zapoznała się z protokołem

  z XXIII Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji    i zapytała czy radni nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła        z wnioskiem   o przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało   14 radnych obecnych na sali.   Protokół z XXIII   Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania. Następnie Pani Harazińska poinformowała, że na posiedzeniach komisji zdecydowano nie zmieniać wysokości podatków od środków transportu i nieruchomości. W związku z tym nie trzeba podejmować nowych uchwał w tej sprawie. W porządku obrad w miejsce tych dwóch uchwał umieszczono Uchwałę Nr 169/XXIV/2013   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz Uchwałę Nr 170/XXIV/2013   w sprawie zmiany uchwały budżetowej . Pani Przewodnicząca odczytała nowy porządek obrad, który radni przyjęli jednogłośnie 14 głosami.

   

      Ad pkt 3

            Nie zgłoszono interpelacji ani zapytań.

   

  Ad pkt 4

   

            W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informację w sprawie realizacji zadań Gminy w okresie międzysesyjnym tj. od 18 września 2013 roku do 14 listopada 2013 roku.

      W dniu 24 października br. przeprowadzono przetarg na budowę drogi gminnej                w Wierzbicy Pańskiej dł. 821 mb - prace dotyczą wykończenia budowy drogi po rozwiązaniu umowy z wykonawcą tj. PRDM   w Płońsku. Wygrała firma WAPNOPOL Glinojeck. Prace zostaną wykonane do 20 listopada br. za kwotę 181 588zł brutto.

Zakończono budowę drogi gminnej w Wierzbicy Pańskiej dł. 814 mb oraz   budowę 118

przydomowych oczyszczalni ścieków   za kwotę 1 684 686 zł. Inwestycja odebrana

i rozliczona - złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie

     Złożyliśmy   wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w ramach NPPD na budowę 4 dróg ( Nowa Dzierzążnia, Sarnowo-Góry, Wilamowice, Błomino Gumowskie).

Po ocenie wniosek nie został zakwalifikowany na dofinansowanie.

Ponadto został złożony wniosek do MJWPU Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na zorganizowanie klas przedszkolnych w szkołach ( Nowe Kucice –   1 klasa i   Zespół Szkół

w Dzierzążni – 2 klasy). Wniosek został wstępnie zakwalifikowany na dofinansowanie.

Realizacja zadania planowana jest po 1 stycznia 2014 roku.

Została zakończona kontrola RIO w Warszawie. Podsumowanie kontroli odbyło się

23 września br. Nie złożono wniosków dyscyplinarnych, nie stwierdzono naruszenia dyscypliny   ustawy finansów publicznych. Zgłoszono zalecenia pokontrolne w celu zlikwidowania nieprawidłowości które   są w trakcie realizacji.

Z uwagi na brak deklaracji Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na podpisanie

umowy dotyczącej dofinansowania remontu świetlic w Kadłubowie, Wierzbicy Pańskiej

i Dzierzążni w ramach PROW - zostały wstrzymane prace remontowe.

Została przygotowana ostateczna dokumentacja na budowę dróg gminnych

  w Nowym Guminie o długości 963 mb oraz w Kadłubowie   o długości 1808 mb, w   trakcie przygotowania jest dokumentacja na drogi w Nowych Kucicach 1000 mb i w Kucicach długość   750 mb.

Został przygotowany projekt budżetu Gminy na rok 2014. Został złożony w RIO

w Ciechanowie w dniu 8 listopada br.

      Ogłosiliśmy przetarg na sprzedaż działek gminnych. Przetarg zostanie przeprowadzony 6 grudnia 2013 roku.

          Została wypłacona akcyza – zwrot za zakup oleju napędowego w kwocie

204 500 zł.

          Pan Wójt zaapelował, aby sołtysi rozliczany się z zebranego podatku od mieszkańców terminowo, w przeciwnym razie będą obciążani karami za zwłokę.

          Do 15 grudnia mieszkańcy muszą złożyć uaktualnione deklaracje dotyczące powierzchni budynków mieszkalnych.

          Mieszkańcy składają deklaracje odnośnie przyłączy gazowych. Jeśli będzie odpowiednia liczba chętnych przyłącza będą zrobione- jest to inwestycja poza gminą.

 

Ad pkt 5

          W tym punkcie punkcie Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 168/XXIV/2013 w sprawie   zmian w Statucie Gminy Dzierzążnia. Dotychczas obowiązujący statut był przyjęty w 2003 roku a poprawiony w 2005. W statucie znajduje się wykaz jednostek organizacyjnych gminy, nie mamy już ośrodka zdrowia, który był taką jednostką i musimy go ze statutu usunąć. Ponadto zmieniono sposób zatrudniania Sekretarza Gminy. Jest on obecnie zatrudniany przez Wójta a nie Radę Gminy. W związku z tymi zmianami musi ulec zmianie statut.

Pytań do uchwały nie zgłoszono, Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę

Nr 168/XXIV/2013 w sprawie   zmian w Statucie Gminy Dzierzążnia. Głosowało

14 radnych. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Ad pkt 6, 7

          W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła 2 uchwały: Uchwałę Nr 169/XXIV/2013

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz Uchwałę Nr 170/XXIV/2013   w sprawie zmiany uchwały budżetowej .

Dochody

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami   i nieruchomościami – Zmniejszono dotację celową o kwotę 55 497 zł w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju, objętego PROW na lata 2007 -2013zł   na dofinansowanie zadania pn. „Remont nawierzchni placu przy Ośrodku Zdrowia w Dzierzążni, poprzez położenie kostki brukowej”.   Dotację zmniejszono z uwagi na przesunięcie terminu otrzymania środków

w 2014 roku.

W dziale Administracja publiczna- promocja jednostek samorządu terytorialnego wprowadzono dotację   celową w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 - 2013 na dofinansowanie zadania pn. „Spacer po gminie” w wysokości 5 053 zł na podstawie podpisanej umowy nr 00278-6930-UM0741057/11 RW-VII.7161.4.541.2011.MG z dnia 06.09.2012r.

  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wprowadzono dotację na zadania zlecone w wysokości 29 808 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

W Przedszkolach zmniejszono dotację o kwotę 14 904 zł na podstawie decyzji 229 Wojewody Mazowieckiego, celem przeniesienia do rozdziału 80103

Plan dochodów po zmianach wynosi   10 911 319,93 zł.

Wydatki:

Transport i łączność- Drogi publiczne gminne- dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych –zwiększono o kwotę 1 500zł. zadanie inwestycyjne

pn. Opracowanie dokumentacji na drogę Nowe Gumino - Nowe Kucice o dł. ok. 0,965mb. (inwestycja znajduje się w WPF).  

Gospodarka mieszkaniowa- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- dokonano zmian między paragrafami: zmniejszając wydatki na paragrafach, gdzie istnieje możliwość ich ograniczenia, zwiększono natomiast na brakujące paragrafy.

Administracja publiczna -Urzędy wojewódzkie – dokonano zmian między paragrafami – zwiększono usługi celem dokonania opłat za media.

  Urzędy gmin – dokonano przesunięć w wydatkach bieżących – zmniejszając te paragrafy na których istnieje możliwość ich ograniczenia, zwiększono natomiast na brakujących paragrafach, gdzie wydatek jest niezbędny .

W wydatkach majątkowych zmniejszono o kwotę 11 686, 98 zł środki przeznaczone na zakup komputerów oraz programów i licencji dla potrzeb Urzędu Gminy.

  Bezpieczeństwo publiczne- Ochotnicze straże pożarne – dokonano zmian na paragrafach: zwiększono środki dla Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup paliwa do sam. strażackich zmniejszając inne paragrafy.

Oświata i wychowanie- dokonano zmian z przeznaczeniem wynagrodzenia pracowników.

Dowożenie uczniów do szkół – dokonano przesunięć w wydatkach bieżących – zmniejszając te paragrafy na których istnieje możliwość ich ograniczenia, zwiększono natomiast na brakujących paragrafach, gdzie wydatek jest niezbędny .

  Ochrona zdrowia - zwalczanie narkomanii – zwiększono środki na realizację programu o narkomanii, który ma być realizowany w Szkole Podstawowej w Dzierzążni;

  Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejszono środki celem przesunięcia ich do rozdziału 85153.

  Pomoc społeczna. Dokonano zmian między paragrafami, z własnych środków.

Edukacyjna opieka wychowawcza- stypendia dla uczniów –   wprowadzono środki własne celem zabezpieczenia 20% zadań zleconych na stypendia w wysokości   7 044 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne.

  Kultura fizyczna-   Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejszono o kwotę 1500 zł celem przesunięcia na inne brakujące wydatki.

Wydatki po zmianach   wynoszą 13 262 719,93 zł.

WPF dostosowano do uchwały budżetowej.

Pytań do uchwał nie zgłoszono i Pani Harazińska odczytała   Uchwałę Nr 169/XXIV/2013

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia. Głosowało

14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pani Przewodnicząca odczytała   Uchwałę Nr 170/XXIV/2013   w sprawie zmiany uchwały budżetowej . Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8

            W tym punkcie Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 171/XXIV/2013 w sprawie obniżenia   ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

Obniżyliśmy cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do naliczenia podatku rolnego   ogłoszoną   w   Komunikacie   Prezesa   Głównego   Urzędu   Statystycznego   z dnia 18 października   2013 r. w sprawie średniej ceny   skupu żyta   za okres   11   kwartałów   poprzedzających   kwartał   poprzedzający   rok   podatkowy 2014 z kwoty   69,28      za 1dt   do kwoty    52,00 zł   za 1dt . Jak wyjaśnił Pan Wójt obniżenie ceny żyta spowodowało zmniejszenie subwencji o 450 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego. Wystarczy środków na bieżące wydatki a co zostanie będzie można przeznaczyć na inwestycje. Pytań nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca RG odczytała treść Uchwały   Nr 171/XXIV/2013

w sprawie obniżenia   ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9

          Pan Wójt przedstawił   Uchwałę Nr 172/XXIV/2013 w sprawie   zwolnień w podatku                       od nieruchomości.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości: budynki , grunty i budowle służące do celów ochrony przeciwpożarowej z wyłączeniem powierzchni zajętych pod działalność   gospodarczą;budowle wykorzystywane bezpośrednio   do zbiorowego zaopatrzenia  

i rozprowadzania wody;budynki zajęte na potrzeby bezpieczeństwa publicznego;grunty sklasyfikowane    drogi    jako grunt      „dr’’; budynki , budowle lub ich części   związane z prowadzeniem działalności w zakresie pomocy społecznej i kulturalnej z wyłączeniem budynków   budowli lub ich części zajętych na prowadzenie   działalności gospodarczej.

Pytań nie zgłoszono.

Pani Harazińska odczytała   Uchwałę Nr 172/XXIV/2013 w sprawie   zwolnień w podatku                       od nieruchomości. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie

i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10, 11

            Następnie Pan Wójt przedstawił dwie uchwały oświatowe: Uchwałę

  Nr 173/XXIV/2013 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz   Uchwałę Nr 174/XXIV/2013 w sprawie   tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych   w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela oraz w sprawie wyliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku   pracy obowiązki określone dla stanowisk

  o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Pierwsza uchwała dotyczy dyrektorów szkół i ich zastępców. Ostatnią taką uchwałę podejmowaliśmy w 2005 roku i określono w niej pensum dla dyrektorów szkół

i wicedyrektorów. Kadra zarządcza ma niższe pensum niż nauczyciel. Pensum ustala organ prowadzący. W uchwale zmieniono zmieniono rozpiętość przedziałów.

W drugiej uchwale określono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli- pedagogów szkolnych, logopedów i psychologów szkolnych oraz zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Wymiar godzin dla tych nauczycieli jest inny niż dla zwykłych nauczycieli.

Pytań do żadnej z uchwał nie zgłoszono. Pani Harazińska odczytała   Uchwałę

  Nr 173/XXIV/2013 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.   Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie odczytała Uchwałę Nr 174/XXIV/2013 w sprawie   tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych   w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela oraz w sprawie wyliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku   pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 12, 13, 14

            Pan Wójt omówił trzy uchwały: Uchwałę Nr 175/XXIV/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia w związku                                      z uregulowaniem spraw własnościowych; Uchwałę Nr 176/XXIV/2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Korytowo w drodze przetargu

oraz Uchwałę Nr 177/XXIV/2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Korytowo w drodze przetargu.

Pierwsza uchwała wiąże się z zamianą ok. 6 arów gruntu związanego z przebiegiem drogi. Musimy uregulować sprawy własnościowe związane z tą zamianą.

Druga   i trzecia uchwała dotyczy sprzedaży niezabudowanych nieruchomości we wsi Korytowo. Zlikwidowano drogi i trzeba uregulować wszystko prawnie. Rolnicy wyrażają chęć zakupu tej ziemi.

Uwag do wszystkich omawianych uchwała radni nie zgłosili.

Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę Nr 175/XXIV/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia w związku                                      z uregulowaniem spraw własnościowych. Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie przystąpiła do odczytania Uchwały Nr 176/XXIV/2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Korytowo w drodze przetargu.

  Głosowało 12 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Na koniec odczytała Uchwałę Nr 177/XXIV/2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Korytowo w drodze przetargu.   Głosowało 12 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 15

          Pan Wójt powiedział, że na posiedzeniach komisji Dyrektorzy Szkół funkcjonujących na terenie naszej gminy przedstawili szczegółowe informacje   o stanie realizacji zadań oświatowych Zespołu Szkół w Dzierzążni oraz Szkoły Podstawowej

w Nowych Kucicach w roku szkolnym 2012/2013.

Samorząd gminny wspiera oświatę, realizujemy różne programy. Możemy pochwalić się dobrymi wynikami ze sprawdzianów i egzaminów. W Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach była przeprowadzona kompleksowa kontrola zewnętrzna, która bardzo dobrze wypadła. Pan Wójt podziękował dyrektorom za osiągnięcia i współpracę.

          Następnie zabrała głos Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach

i podziękowała za współpracę i pomoc Radzie Gminy a szczególnie Panu Wójtowi. Zapewniła, że pieniądze przeznaczone na oświatę są bardzo dobrze wykorzystywane.

          Następnie Pan Dyrektor Zespołu Szkół Franciszek Goszczyński podziękował

za sfinansowane strojów dla orkiestry gminno- parafialnej oraz zapewnienie środków

na zatrudnienie pana kapelmistrza. Podkreślił, że orkiestra jest wizytówką gminy, parafii

i szkoły.

          Pani Przewodnicząca rady Gminy w imieniu swoim i RG podziękowała dyrektorom szkół za współpracę i życzyła dalszych sukcesów.

 

Ad pkt 16

          W tym punkcie Pani Przewodnicząca RG przedstawiła informację   z analizy oświadczeń majątkowych   za 2012 rok Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy.

 

Ad pkt 17

          Nie zgłoszono wolnych wniosków i zapytań. Pani Harazińska poinformowała, że

  w grudniu odbędzie się ostatnia sesja RG w tym roku. Na posiedzeniach komisji zostaną przygotowane plany pracy komisji na 2014 rok.

 

Ad pkt 18

Innych uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała   za przybycie i zamknęła obrady XXIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

Protokołowała

 

Jolanta Gzylewska        

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-30 12:29:06
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-30 12:30:18
 • Liczba odsłon: 848
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174581]

przewiń do góry