Zobacz podgałęzie

PROTOKÓŁ

z XV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

w dniu 15 maja 2020 roku

 

W posiedzeniu komisji udział wzięli :

1.     Pan Adam Sobiecki                              - Wójt Gminy

2.     Pani Beata Łukasiewicz                        - Skarbnik Gminy

3.     Pani Monika Konczewska                     - Sekretarz Gminy

4.     Pani Regina Sobczeńska                      - dotychczasowa Kierownik GOPS

5.     Pani Katarzyna Włodarska                    - p.o. Kierownika GOPS

6.     Radni Gminy Dzierzążnia                      

                    

Obradom Komisji przewodniczył Pan Krzysztof Zimny – Przewodniczący Rady Gminy Dzierzążnia.

Porządek obrad :

1.     Otwarcie XV Sesji Rady Gminy

2.     Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy

3.     Wystąpienia i zapytania

4.     Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.     Podjęcie Uchwały Nr 120/XV/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

6.     Podjęcie Uchwały Nr 121/XV/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

7.     Podjęcie Uchwały Nr 122/XV/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia  w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w  kompostowniku przydomowym

8.     Podjęcie Uchwały Nr 123/XV/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dzierzążnia i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

9.     Podjęcie Uchwały Nr 124/XV/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

10.  Podjęcie Uchwały Nr 125/XV/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dzierzążnia

11.  Podjęcie Uchwały Nr 126/XV/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Dzierzążnia

12.  Podjęcie Uchwały Nr 127/XV/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach

13.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dzierzążni za 2019 rok zgodnie z art.110 ust 9 ustawy o pomocy społecznej

14.  Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zgodnie z ustawą zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny za rok 2019

15.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzierzążni

16.   Przedstawienie  Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok

17.   Wolne wnioski i informacje

18.  Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Ad 1 - Otwarcie XV Sesji Rady Gminy

Obrady XV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbyły się 15.05.2020 roku i rozpoczęły się o godzinie 10:00. Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Gminy - Pan Krzysztof Zimny, który powitał przybyłych na Sesję. Poinformował, że zgodnie z podpisami na liście obecności, na sali obrad obecnych jest 15 radnych. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.  Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Następnie prowadzący obrady poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wcześniej i wobec braku uwag przeszedł do jego realizacji bez czytania.

Dotychczasowy Kierownik GOPS - Pani Regina Sobczeńska, poinformowała, że wraz z dniem 05.05.2020 roku zakończyła pracę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzążni w związku z przejściem na emeryturę. Podziękowała za długoletnią i owocną pracę trwającą 30 lat, w tym 22 lata jako Kierownik. Złożyła podziękowania za wkład i zaangażowanie pracownikom GOPS-u i Urzędu Gminy oraz jednostkom podległym Gminie. Zaprosiła swoich dotychczasowych współpracowników do restauracji na uroczyste pożegnanie. Wójt – w imieniu wszystkich pracowników wyraził wdzięczność za poświęcenie i prawidłowe wykonywanie obowiązków pracowniczych oraz wręczył Pani Sobczeńskiej kwiaty.

Ad 2 - Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy

Prowadzący obrady -  przewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof Zimny poinformował, że osobiście zapoznał się z protokołem XIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni oraz oznajmił, że w jego ocenie całkowicie odzwierciedla on przebieg Sesji i zawnioskował o przyjęciu go bez odczytania.          

1.     Bartold Krzysztof - jestem za

2.     Gołębiewski Ryszard - jestem za

3.     Jankowska Wiesława - jestem za

4.     Kawecka Iwona - jestem za

5.     Kokosińska Iwona - jestem za

6.     Machnacki Andrzej - jestem za

7.     Maliszewski Konrad - jestem za

8.     Pawlak Radosław - jestem za

9.     Piórkowski Ryszard - jestem za

10.   Rydzewska Ewa - jestem za

11.   Siedlecka Janina - jestem za

12.   Sepetowski Dariusz- jestem za

13.   Turkowska Teresa - jestem za

14.   Wróblewski Mariusz - jestem za

15.   Zimny Krzysztof - jestem za

Wobec braku uwag protokół z XIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej w dniu 28 lutego 2020 roku został przyjęty jednogłośnie przez członków zebrania w głosowaniu jawnym.

Ad 3 - Wystąpienia i zapytania

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos, pytań nie było. Poprosił pana Wójta Adama Sobieckiego o przedstawienie informacji z działalności międzysesyjnej.

Ad 4 – Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

Pan Wójt Adam Sobiecki przedstawił informację z działalności międzysesyjnej. Oznajmił, że ostatnia sesja odbyła się 28 lutego 2020 roku. Poinformował, że w związku z pandemią COVID-19 musiał podjąć decyzję o przejściu na inny system pracy - rotacyjny, by zabezpieczyć zdrowie pracowników i mieszkańców. Zaznaczył, że podjął ryzyko, by nie ograniczać całkowicie pracy UG i by potrzebne dokumenty były wydawane. Razem z Panią Skarbnik poinformowali o ilości kupionych maseczek dla wszystkich mieszkańców Gminy Dzierzążnia (3000 sztuk), które były dostarczane osobom starszym oraz do pobrania w kasie Urzędu Gminy oraz rozdysponowane przez pracowników. Wójt zakomunikował, że:

zakupiono samochód Renault Master, który spełnia wymogi samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki OSP Nowe Gumino  w kwocie 28,700 zł.

Powiadomił o profilowaniu dróg gminnych z uwzględnieniem kwot na materiał (żwir itp.). Poinformował o problemie pozyskania Kierownika do Klubu ,,Senior+”. Na chwilę obecną jego działalność jest zawieszona i należy ogłosić konkurs na to stanowisko.

Pani Skarbnik poinformowała o dofinansowaniu z Polski Cyfrowej na zakup laptopów dla szkół w kwocie 45.000 zł oraz o dołożeniu z budżetu Gminy 1.300 zł by w sumie zakupić 17 laptopów. Dodatkowo oznajmiła o przyjęciu wniosku dotyczące przyznania dodatkowych 55,000 zł na zakup laptopów w celu wsparcia nauki zdalnej z programu ,,Zdalna Szkoła”, który złożyła Szkoła w Kucicach.

Wójt zawiadomił, że 26.03.2020 roku odbył się konkurs na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej. Stanowisko objęła osoba, która spełniła wymagania i posiada odpowiednie wykształcenie. Tymczasowo jest to 1/2 etatu. 06.04.2020 roku odbył się konkurs na stanowisko urzędnicze do Referatu Finansowego. 

20.04.2020 roku miał miejsce odbiór drogi Gumowo - Sarnowo-Góry, na której budowę umowę i przetarg ogłoszono w 2019 roku.

Dokonano przebudowy drogi w miejscowości Cumino o długości 800m, lecz odbiór może być dokonany dopiero po podpisaniu umowy z Marszałkiem.

04.05.2020 roku Wójt uczestniczył w Radzie Społecznej Szpitala w Płońsku, gdzie omówiono problemy kadrowo-finansowe.

W terminie 06.05-14.05.2020 roku wpłynęły 3 oferty dotyczące pozbywania się folii z działalności rolniczej. Trwa nabór wniosków na Program Usuwanie Azbestu, które można składać do 18.05.2020 roku.

Wójt powiadomił, że z uwagi   na zamknięcie szkół z powodu pandemii COVID-19 kierowcy, którzy dowozili uczniów do szkoły wykonują drobne prace remontowe-porządkowe w celach sanitarnych.

Ad 5

W imieniu Wójta Gminy projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia zreferowała Skarbnik Gminy p. Beata Łukasiewicz.

Pani Skarbnik zaprezentowała obecny plan finansowy na 2020 rok. Omówiła projekt uchwały dotyczącej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia. Poinformowała, że Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano do uchwały budżetowej, w której będzie dokonana zmiana po stronie dochodów i wydatków. Przedstawiła i omówiła kwoty dotacji.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

1.     Bartold Krzysztof - jestem za

2.     Gołębiewski Ryszard - jestem za

3.     Jankowska Wiesława - jestem za

4.     Kawecka Iwona - jestem za

5.     Kokosińska Iwona - jestem za

6.     Machnacki Andrzej - jestem za

7.     Maliszewski Konrad - jestem za

8.     Pawlak Radosław - jestem za

9.     Piórkowski Ryszard - jestem za

10.   Rydzewska Ewa - jestem za

11.   Siedlecka Janina - jestem za

12.   Sepetowski Dariusz - jestem za

13.   Turkowska Teresa - jestem za

14.   Wróblewski Mariusz - jestem za

15.   Zimny Krzysztof - jestem za

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 120/XV/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 6

W imieniu Wójta Gminy projekt uchwały budżetowej zreferowała Skarbnik Gminy p. Beata Łukasiewicz.

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Poinformowała o zmianach w planie dochodów na 2020 rok oraz o wolnych środkach na rozchody. Szczegółowo przedstawiła kwoty przychodów i wydatków z budżetu Gminy.  

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

1.       Bartold Krzysztof - jestem za

2.       Gołębiewski Ryszard - jestem za

3.       Jankowska Wiesława - jestem za

4.       Kawecka Iwona - jestem za

5.       Kokosińska Iwona - jestem za

6.       Machnacki Andrzej - jestem za

7.       Maliszewski Konrad - jestem za

8.       Pawlak Radosław - jestem za

9.       Piórkowski Ryszard - jestem za

10.     Rydzewska Ewa - jestem za

11.     Siedlecka Janina - jestem za

12.     Sepetowski Dariusz - jestem za

13.     Turkowska Teresa - jestem za

14.     Wróblewski Mariusz - jestem za

15.     Zimny Krzysztof - jestem za

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę  Nr 121/XV/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 7

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny odczytał projekt uchwały nr 122/XV/2020. Wysokość miesięcznej stawki za selektywne gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 20,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Dla właścicieli posesji, którzy nie wypełniają obowiązku segregowania śmieci ustalono podwyższoną opłatę w wysokości 40,00 zł za każdego mieszkańca. Istnieje możliwość obniżenia opłaty w wysokości 1,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca. w przypadku posiadania przydomowego kompostownika. Dodatkowo Wójt zakomunikował, że opłata będzie wykonywania za ilość odbieranych śmieci tj. płacenie za 1 tonę zebranych śmieci, co w praktyce może oznaczać różne kwoty opłat z budżetu Gminy, na co Pani Skarbnik oznajmiła, że musi być zabezpieczenie funduszu.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Gminy poddał       pod głosowanie projekt uchwały.

1.  Bartold Krzysztof - jestem za

2.  Gołębiewski Ryszard - jestem za

3.  Jankowska Wiesława - jestem za

4. Kawecka Iwona - jestem za

5.  Kokosińska Iwona - jestem za

6.  Machnacki Andrzej - jestem za

7.  Maliszewski Konrad - jestem za

8.  Pawlak Radosław - jestem za

9.  Piórkowski Ryszard - jestem za

10. Rydzewska Ewa - jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz - jestem za

13. Turkowska Teresa - jestem za

14. Wróblewski Mariusz - jestem za

15. Zimny Krzysztof - jestem za

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę  Nr 122/XV/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 8

W tym punkcie Pan Wójt poinformował, że obowiązującą metodą sposobu pozbywania się odpadów z gospodarstwa domowego jest segregowanie. Powiadomił, że odpady segregowane będą odbierane 1 raz w miesiącu, natomiast zmieszane 2 razy w miesiącu w okresie od kwietnia do października, co automatycznie podnosi koszty odbioru (wynagrodzenia pracowników, paliwo). Ustawa przewiduje, które rodzaje śmieci będą odbierane 1 raz, a które 2 razy w miesiącu. Pozostałe odpady np. odpady budowlane, odpady niebezpieczne, czy przeterminowane leki właściciele nieruchomości są zobowiązani do dostarczenia na własny koszt do PSZOK po wcześniejszych telefonicznym uzgodnieniu  z pracownikiem UG.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

1.  Bartold Krzysztof - jestem za

2.  Gołębiewski Ryszard - jestem za

3.  Jankowska Wiesława - jestem za

4. Kawecka Iwona - jestem za

5.  Kokosińska Iwona - jestem za

6.  Machnacki Andrzej - jestem za

7.  Maliszewski Konrad - jestem za

8.  Pawlak Radosław - jestem za

9.  Piórkowski Ryszard - jestem za

10. Rydzewska Ewa - jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz - jestem za

13. Turkowska Teresa - jestem za

14. Wróblewski Mariusz - jestem za

15. Zimny Krzysztof - jestem za

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr 123/XV/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dzierzążnia  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 9

W tym punkcie Pan Wójt poinformował, że każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć nową deklarację odbioru odpadów komunalnych.  Zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Pan Wójt poinformował, że zostaną wyznaczeni pracownicy Urzędy Gminy w celu sprawnej zmiany deklaracji wszystkich mieszkańców. Harmonogram przyjmowania interesantów będzie sporządzony  z podziałem na miejscowości. Deklaracje należy złożyć osobiście w wersji papierowej, za pośrednictwem poczty lub poprzez ePUAP, lecz należy pamiętać, by podpisać kwalifikowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym,

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

1.  Bartold Krzysztof - jestem za

2.  Gołębiewski Ryszard - jestem za

3.  Jankowska Wiesława - jestem za

4.  Kawecka Iwona - jestem za

5.  Kokosińska Iwona - jestem za

6.  Machnacki Andrzej - jestem za

7.  Maliszewski Konrad - jestem za

8.  Pawlak Radosław - jestem za

9.  Piórkowski Ryszard - jestem za

10. Rydzewska Ewa - jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz - jestem za

13. Turkowska Teresa - jestem za

14. Wróblewski Mariusz - jestem za

15. Zimny Krzysztof - jestem za

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę    Nr 124/XV/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 10

Pan Wójt zapoznał zebranych z projektem uchwały. Poinformował, że od 1 lipca będzie wprowadzonych wiele zmian w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi. Oznajmił, że 30.06.2020 roku kończy się przetarg na odbiór odpadów komunalnych i od 1 lipca 2020 roku wszyscy mieszkańcy Gminy Dzierzążnia są zobligowani do segregowania odpadów. Wójt dodał, że przetarg będzie podpisany na pół roku, by sprawdzić jak nowe zasady będą funkcjonowały w praktyce. Należy dostosować nowe uchwały do obowiązujących przepisów. Każda osoba składająca nową deklarację odbioru odpadów komunalnych otrzyma osobiste konto bankowe tzw. subkonto, na które będzie należało uiścić opłatę, Dotychczasowy rachunek bankowy, gdzie dokonywano opłat za odbiór odpadów komunalnych nadal będzie dostępny. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wykonać z góry za każdy miesiąc w terminie do 15 każdego miesiąca. Nadal można dokonać opłaty miesięcznej za kilka okresów rozliczeniowych. Opłaty można dokonywać także w KASIE Urzędu Gminy. Pani Skarbnik orzekła, że przypadku braku opłaty będzie wysyłane upomnienie, a w skrajnych przypadkach - ściąganie pieniędzy z Urzędu Skarbowego. Wójt powiadomił, że należy wykonać inwentaryzację odnośnie rodzajów piecy na terenie Gminy, z uwagi na konieczność wymiany piecy na ekologiczne.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

1.  Bartold Krzysztof - jestem za

2.  Gołębiewski Ryszard - jestem za

3.  Jankowska Wiesława - jestem za

4.  Kawecka Iwona - jestem za

5.  Kokosińska Iwona - jestem za

6.  Machnacki Andrzej - jestem za

7.  Maliszewski Konrad - jestem za

8.  Pawlak Radosław - jestem za

9.  Piórkowski Ryszard - jestem za

10. Rydzewska Ewa - jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz - jestem za

13. Turkowska Teresa - jestem za

14. Wróblewski Mariusz - jestem za

15. Zimny Krzysztof - jestem za

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 125/XV/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dzierzążnia.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 11

Pan Wójt zapoznał zebranych z projektem uchwały. Wójt przedstawił regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzążnia. Zasugerował, że gdyby wszyscy mieszkańcy przestrzegali w/w Regulaminu – nie byłoby problemu z porządkiem w Gminie. Jest to dokument będący swojego rodzaju drogowskazem jak postępować ze wszystkimi odpadami, które powstają w gospodarstwach domowych. Jest w nim wykazany kolor worka wraz z jego przeznaczeniem. Zaznaczył, że wszyscy właściciele nieruchomości  są zobowiązani do selektywnego gromadzenia odpadów oraz do zorganizowania na terenie swojej posesji miejsca lokalizacji worków/pojemników, które   są przeznaczone do tego celu. Gmina Dzierzążnia ma obowiązek wyposażyć mieszkańców w pojemniki do zbierania odpadów, a przypadku niedostatecznej ilości worków należy zwrócić się do pracownika Urzędu Gminy. Wójt oznajmił, że zakazuje się umieszczania zmieszanych śmieci w pojemnikach/workach, które służą do segregacji odpadów komunalnych. Opady, które ulegają biodegradacji mogą być umieszczane w przydomowych kompostownikach. Wójt poinformował, że pojemniki na śmieci powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym. Dodał, że wielogabarytowe śmieci m.in. meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także zużyte opony samochodowe (max. 1 komplet) będą odbierane 2 razy w roku bezpośrednio sprzed nieruchomości.  Wójt wspomniał, że w ustawie są przedstawione wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

1.  Bartold Krzysztof - jestem za

2.  Gołębiewski Ryszard - jestem za

3.  Jankowska Wiesława - jestem za

4.  Kawecka Iwona - jestem za

5.  Kokosińska Iwona - jestem za

6.  Machnacki Andrzej - jestem za

7.  Maliszewski Konrad - jestem za

8.  Pawlak Radosław - jestem za

9.  Piórkowski Ryszard - jestem za

10. Rydzewska Ewa - jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz - jestem za

13. Turkowska Teresa - jestem za

14. Wróblewski Mariusz - jestem za

15. Zimny Krzysztof - jestem za

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 126/XV/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Dzierzążnia.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 12

Pan Wójt zapoznał zebranych z projektem uchwały. Wójt poinformował, że w dniu 16 marca 2020 roku wpłynął wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach. Wójt rozpatrzył prośbę pozytywnie i wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 1 września 2020 roku szkoła będzie nosiła imię Wandy Chotomskiej. 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

1.  Bartold Krzysztof - jestem za

2.  Gołębiewski Ryszard - jestem za

3.  Jankowska Wiesława- jestem za

4.  Kawecka Iwona- jestem za

5.  Kokosińska Iwona - jestem za

6.  Machnacki Andrzej - jestem za

7.  Maliszewski Konrad - jestem za

8.  Pawlak Radosław - jestem za

9.  Piórkowski Ryszard - jestem za

10. Rydzewska Ewa - jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz - jestem za

13. Turkowska Teresa - jestem za

14. Wróblewski Mariusz - jestem za

15. Zimny Krzysztof - jestem za

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 127/XV/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

W tym miejscu Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.

Ad 13

Prowadzący obrady oddał głos Pani Kierownik GOPS – p. Katarzynie Włodarskiej. Pani Włodarska szczegółowo przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni za 2019 rok. Zaprezentowała kwoty na poszczególne zadania realizowane przez GOPS. Poinformowała, że wydatki poniesione na utrzymanie GOPS-u i realizację różnych form pomocy określonych ustawami wynoszą za 2019 rok 5 521 583,58 zł. Środki finansowe wojewody stanowią 89,64% ogólnych wydatków, zaś środki finansowane przez gminę – 10,36%. Oznajmiła, że w  roku ubiegłym  z różnych form pomocy w Gminie Dzierzążnia skorzystało 177 rodzin. Dodała, że w 2019 roku obowiązywał program ,,Dobry start” oraz wydawane były paczki żywnościowe ze Stowarzyszenia ,,Amicus” Gminy Dzierzążnia.

Ad 14

Pani Włodarska pełniąca obowiązki Kierownika GOPS przedstawiła sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny  i systemu pieczy zastępczej, w którym poinformowała, że zatrudniony asystent rodziny realizował zadania z rodzinami, które miały nałożony obowiązek przez Sąd Rejonowy w Płońsku. Środki na ten cel częściowo zostały pozyskane z konkursu MRPiPS w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok.

Ad 15

Pani Włodarska pełniąca obowiązki Kierownika GOPS oświadczyła, że zespół Interdyscyplinarny w 2019 roku zajmował się 12 procedurami  Niebieskich Kart - A, w stosunku do 12 rodzin. Efektem działania Zespołu jest fakt, że 7 osób skorzystało  z indywidualnej pomocy terapeuty ds. uzależnień w UG w Dzierzążni, 11 osób objętych pomocą w formie poradnictwa psychologicznego i 3 rodziny zostały objęte pomocą socjalną i finansową z GOPS.

Ad 16

Pani Katarzyna Włodarska pełniąca obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni poinformowała, że zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej gmina i powiat oraz samorząd województwa zobowiązani są do sporządzenia corocznie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej, która w szczególności obejmuję: sytuację demograficzną, rynek pracy, infrastrukturę społeczną, kadrę pomocy społecznej, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej, o środkach finansowych na wydatki w innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, współpracę z organizacjami pozarządowymi. Niniejsza ocena przedstawia ww. sytuacje w gminie Dzierzążnia w formie graficznej i tabelarycznej.

Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Dzierzążnia za 2019 rok została przygotowana na podstawie danych zebranych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej MRPiPS. Dane  z Oceny umożliwiają analizowanie i monitorowanie występowania problemów społecznych oraz planowanie działań aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych. Zawarte w niej informacje są materiałem poglądowym mającym ułatwić władzom gminy podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej w kolejnym roku i stały się podstawą do sformułowania poniższych wniosków i rekomendacji:

1. Dokonana ocena zasobów pomocy społecznej dowodzi, że działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni przynosi zamierzone efekty.

2. Dane liczbowe ukazują, że zarówno skala potrzeb społecznych jak i skala możliwości ich zaspokajania utrzymuje się w zasadzie na niezmienionym poziomie z lekką tendencją spadkową w 2019roku.

3. Ocena zasobów pomocy społecznej, przedstawiona w prezentowanym kształcie odzwierciedla w sposób analityczny i graficzny wyniki poszczególnych działań.

Rzeczywiste potrzeby i efekty będą podlegały określonym ewaluacjom i weryfikacjom. Niewątpliwy wpływ na to mieć będą także problemy i działania podejmowane w zakresie polityki rynku pracy, ochrony zdrowia, polityki mieszkaniowej i oświatowej a także sytuacja demograficzna.

4. Złożoność i różnorodność potrzeb społecznych przedstawionych w Ocenie, między innymi kwestia bezrobocia pozostają w ścisłym związku z poziomem życia. Niepokojące zjawisko to liczba rodzin długotrwale korzystających z pomocy społecznej powyżej 50% ogółu liczby osób korzystających z pomocy społecznej na przestrzeni 5 lat.

5. Główne powody osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej są związane z bezrobociem, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością, bezradnością rodzin w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i często występują łącznie.

6. Na podstawie przedstawionych w Ocenie danych wyłaniają się zadania dot.: zabezpieczenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej, szczególnie w odniesieniu do osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych poprzez: zwiększenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zintensyfikowanie działań na rzecz rodziny – (asystent rodziny w 2019 roku zajmował się 11 rodzinami).

7. Pomoc państwa w formie świadczeń wychowawczych (500+) dla rodzin z dziećmi ma ogromny wpływ na poprawę sytuacji finansowej poszczególnych rodzin z terenu gminy Dzierzążnią.

P. Włodarska oznajmiła, że dane liczbowe pokazują, że skala potrzeb społecznych i skala możliwości ich zaspokajania utrzymuje się w zasadzie na niezmienionym poziomie. Zaznaczyła, że niepokojącym zjawiskiem jest liczba rodzin długotrwale korzystających z pomocy społecznej, czego główną przyczyną jest bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność.

Ad 17– Sprawy różne, wolne wnioski

Wobec braku innych wniosków ze strony członków Rady Gminy Przewodniczący - Pan Krzysztof Zimny podziękował wszystkim obecnym  za przybycie i zamknął wspólne posiedzenie Sesji RG.

Ad 18 -  Zamknięcie sesji

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof Zimny podziękował wszystkim za udział w sesji oraz zamknął obrady sesji Rady Gminy w Dzierzążni o godz. 12.00.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Protokołowała:          

Paulina Traczyk                       

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-02 15:05:18
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-02 15:05:18
  • Liczba odsłon: 888
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174476]

przewiń do góry