Zobacz podgałęzie

Protokół z XXVII   sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 12 czerwca  2017 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni  pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 11 .00 a zakończyły o godzinie 13.40.

 Pan Przewodniczący otworzył obrady XXVII sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy- Pana mgr inż. Witolda Pająka ,  Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Skarbnik Gminy- Grażynę Zawłocką, dyrektorów szkół gminnych, Pana  Jarosława Brzozowskiego – komendanta KPP Płońsk, sołtysów    oraz przybyłych na sesję.

            Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy i umożliwia  podejmowanie prawomocnych uchwał.     

            Pan Przewodniczący poprosił o możliwość wprowadzenia zmian w porządku obrad. Chodzi o rozszerzenie porządku o uchwałę w sprawie realizacji inwestycji dróg Powiatu Płońskiego. Pan Przewodniczący odczytał nowy   porządek obrad, który radni przyjęli jednogłośnie 15 głosami.

 

 

1.      Otwarcie XXVII Sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.

3.      Interpelacje i zapytania.

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.      Podjęcie Uchwały Nr 176/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.

6.      Podjęcie Uchwały Nr 177/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

7.      Podjęcie Uchwały Nr 178/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

8.      Podjęcie Uchwały Nr 179/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

9.      Podjęcie Uchwały Nr 180/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dzierzążnia.

10. Podjęcie Uchwały Nr 181/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.

11. Podjęcie Uchwały Nr 182/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzążnia.

12. Podjęcie Uchwały Nr 183/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  sprzedaży niezabudowanej  nieruchomości położonej  we wsi Podmarszczyn obręb ewidencyjny nr 18  Podmarszczyn w drodze przetargu.

13.   Podjęcie Uchwały Nr 184/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie realizacji inwestycji dróg Powiatu Płońskiego.  

14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej    Dzierzążni za 2016 rok.

15.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2016 rok.

16.  Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny za 2016 rok.

17.  Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.                               

18. Wolne wnioski i zapytania.

19. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Ad pkt 2

            Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z XXVI sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Uwag nie zgłoszono

i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali.  Protokół z XXVI sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez czytania  15 głosami.

 

Ad pkt 3

            Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.

 Pan Przewodniczący RG udzielił głosu Komendantowi KPP Płońsk Panu Jarosławowi Brzozowskiemu.

Pan komendant zwrócił się do radnych z prośbą o dofinansowanie kwotą 3000 zł  zakupu policyjnego samochodu  do przewozu osób zatrzymanych. Pojazd ten kosztuje 85 tys. zł

 z czego połowę kwoty zapłaci policja a połowę samorządy.

            Pan Wójt podziękował Panu brzozowskiemu za wizytę i obiecał rozpatrzyć jego prośbę na posiedzeniach komisji.

            Następnie głos zabrała Pani Małgorzata Niemirska kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Płońsku. Podziękowała sołtysom za współpracę podkreślając, że dzięki nim frekwencja na szkoleniach organizowanych przez ośrodek jest tak duża. Poinformowała, że nowym doradcą w Gminie Dzierzążnia został Pan Włodzimierz Czyżewski, który będzie pełnił dyżury w Urzędzie Gminy w Dzierzążni w e środy i piątki

 w godzinach od 8 do 16. Ponadto zaprosiła rolników do biura w Poświętnem i podała nowe numery telefonu do doradców.

            Następnie Pan Włodzimierz Czyżewski podał numer telefonu do kontaktu z nim

i zaprosił osoby zainteresowane na spotkania z nim w każdą środę i piątek.

 

Ad pkt 4

            W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.

W okresie międzysesyjnym Urząd Gminy realizował zadania ustawowe
w sposób sprawny oraz podejmował działania w wykonywaniu następujących zadań:

- W marcu rozpoczęły się dyżury psychologa, który udziela porad dla osób posiadających problemy alkoholowe,

- W dniu 3 kwietnia został naprawiony przystanek autobusowy przy drodze krajowej

     Nr 10 w miejscowości Wierzbica Pańska,

- W dniach 4 -14 kwietnia wykonano profilowanie dróg gminnych , prace wykonywał Pan Sławomir Jaworski, Cempkowo 10,

- W dniach 4 -14 kwietnia wykonano dożwirowanie dróg gminnych w ilości ponad

  1 300 ton. Dostawcą żwiru była firma P.P.H.U. RAWI- KRUSZ Waldemar Jędraszczak, ul. Składowa  15 09-100 Płońsk.

- W dniu 6 kwietnia została zawarta umowa na wykonanie utwardzenia placu przed budynkiem OSP Dzierzążnia. Prace wykona Zakład Budowy Dróg i Mostów Jarosław Dolny ul. Lidzbarska 31A/14 13-200 Działdowo 

- W dniach 10-20 kwietnia wykonano naprawę nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych. Prace wykonywała firma Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.  09-100 Płońsk ul. Zajazd 8

- W dniu 21 kwietnia odbyła się kontrola z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  inwestycji gminnej w miejscowości Wilamowice. Kontrola potwierdziła prawidłowe wykonanie przebudowy drogi zgodnie z projektem budowlanym.

- W dniu 24 kwietnia odbyło się wyznaczenie granic pod podział nieruchomości przy budynku Urzędu Gminy,

- Od 20 kwietnia rozpoczęła się zbiórka azbestu z ternu gminy Dzierzążnia od osób zakwalifikowanych do programu. Prace są realizowane zgodnie z harmonogramem,

- W dniu 24 kwietnia zostały wykonane prace koparką na nieruchomości gminnej

w miejscowości Gumowo.  Prace polegały na korytowaniu oraz uzupełnieniu wykopu żwirem, prace wykonała Firma Usługowo-Handlowa Robert Szymański Gniewkowo 3, 09-454 Bulkowo. 

- Podpisano porozumienie z Dyrektorem GDDKiA w sprawie wykonania dokumentacji projektowej pod wykonanie chodnika w miejscowości Gumowo.

- W dniu 21 kwietnia został uruchomiony monitoring budynku Urzędu Gminy

 w Dzierzążni oraz terenu wokół budynku. Instalację zamontowała Firma Handlowo Usługowa  „GABI” 09-100 Płońsk 09-100 Płońsk  ul. Płocka 86a.   

- W dniu 25 maja odbyło się otwarcie ofert na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzierzążnia”. Przetarg został ogłoszony na czas do

 31 grudnia 2018 roku. Wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo  Gospodarki Komunalnej w Płońsku na kwotę 399 999,62 złote. Warunkiem wygranej w postępowaniu było spełnienie najniższej ceny, długości terminu płatności faktury oraz dokonania 2 razy w roku odbioru odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości z przed posesji.

- Kończą się prace na przebudowywanych drogach gminnych w miejscowościach Wilamowice i Nowe Sarnowo. Ostateczny termin odbioru robót zgodnie z umową został określony do 30 czerwca. Wartość robót to  840 739,02 zł, prace wykonuje firma WAPNOPOL Adam Nowakowski Glinojeck. Trwają procedury zmierzające do podpisania protokołów odbioru.

- W dniu 8 czerwca  podpisano umowę na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej

 w miejscowości Nowe Sarnowo z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

 w ramach FOGR na kwotę 80 tys. złotych.

 

Ad pkt 5, 6

          W tym punkcie Pan  Przewodniczący Rady Gminy poinformował,

że realizujemy równocześnie dwie uchwały ściśle ze sobą związane: Uchwałę

Nr 176/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok oraz Uchwałę Nr 177/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Sprawozdanie finansowe radni otrzymali  wcześniej i mieli możliwość się z nim zapoznać. Na posiedzeniach poszczególnych komisji było ono szczegółowo omawiane.

             Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  Nr Ci.158.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie  wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok. Skład Orzekający RIO w Warszawie wydał pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. Uchwała wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik do protokołu.      

          Następnie Pan Przewodniczący odczytał  Uchwałę Nr Ci.192.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia

16 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierzążnia z dnia 12.05.2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dzierzążnia. Skład Orzekający RIO w Warszawie wydał pozytywną opinię

 o przedłożonym wniosku  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierzążnia.

Wraz z uzasadnieniem uchwała stanowi załącznik do protokołu.

          W dalszej części pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok w formie prezentacji. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

          Po przedstawionej prezentacji głos zabrała  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.  Pani Wiesława Jankowska odczytała Uchwałę  Nr 1/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 12  maja 2017 roku o opinii 

z wykonania przez Wójta Gminy Dzierzążnia budżetu  Gminy Dzierzążnia  za  2016 rok i  w sprawie wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2016. Uchwała została przedłożona Składowi Orzekającemu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

          Pani Jankowska podziękowała Pani Skarbnik za przygotowaną prezentację budżetu za 2016 rok. Powiedziała, że członkowie Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu szczegółowo omówili wykonanie budżetu za 2016 rok i  nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości.

          Pani Przewodnicząca Jankowska dodała, że na wyniki prac wójta oddziałują pracownicy, z którymi również radnym bardzo dobrze się współpracuje i za to dziękuje.

  Członkowie  Komisji Rewizyjnej jednogłośnie przyjęli sprawozdanie i proszą

 o udzielenie absolutorium Wójtowi  Gminy Dzierzążnia.

Pan Przewodniczący RG otworzył dyskusję.                 

                     Pan Przewodniczący stwierdził, że na sali jest 15 radnych, co stanowi       quorum   do podjęcia uchwał i zarządził głosowanie nad przyjęciem 

    dwóch uchwał:uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

   ze sprawozdaniem    z wykonania budżetu za 2016 rok oraz uchwały w sprawie    

    udzielenia  Wójtowi    Gminy absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za   2016 rok.

   Pan Wróblewski  odczytał Uchwałę Nr 176/XXVII/2017  Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

 ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. 

Zwrócił się do radnych z zapytaniem:

1.Kto z Państwa radnych jest za  przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok?

    Za  wnioskiem głosowało 15 radnych obecnych na sali.

2. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? - 0 głosów

3. Kto z Państwa radnych wstrzymał się ? - 0 głosów.

 Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 176/XXVII/2017 została przyjęta jednogłośnie przez 15 radnych i stanowi załącznik do protokołu.

   Następnie Pan Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 177/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Zwrócił się do radnych z zapytaniem:

           1.Kto z Państwa radnych jest za  udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy

     z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok?

      Za  wnioskiem głosowało 15 radnych obecnych na sali.

2. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? - 0 głosów

3. Kto z Państwa radnych wstrzymał się ? - 0 głosów.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 177/XXVII/2017 w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok została przyjęta jednogłośnie  i stanowi załącznik do protokołu.

   Pan Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Wójtowi uzyskania absolutorium.

               Pan Wójt podziękował radnym za udzielone absolutorium.

Podziękował Panu Sekretarzowi za pomoc, Pani Skarbnik, Dyrektorom Szkół , kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy za owocną współpracę, Pani mecenas Danieli Nastaszyc za pomoc prawną, sołtysom oraz mediom za przekazywanie rzetelnych informacji o naszej gminie.

 

         Pan Przewodniczący ogłosił przerwę.

 

Ad pkt 7, 8

            W tych punktach Pani Skarbnik omówiła dwie uchwały: Uchwałę

 Nr 178/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz Uchwałę Nr 179/XXVII/2017 Rady Gminy

 w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

            Dokonano następujących zmian w uchwale budżetowej

W dochodach dokonano zmian: dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 70 992 zł z tytułu dotacji z WIOŚ  na zadanie pod nazwą Usuwanie azbestu na terenie gminy. Zadanie przeniesiono do wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna( dokonano przesunięcia między rozdziałami.

Ponadto zwiększono dochody majątkowe o 80 000 zł- jest to dotacja uzyskana z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi w Nowym Sarnowie.

Dochody po zmianach wynoszą 15 738 445,42 zł.

            Z kolei w wydatkach dokonano zmian:

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 40 992 zł. Z uwagi na pełne zabezpieczenie inwestycji Nowe Sarnowo otrzymane z dotacji z T-FOGR środki przeznaczono na dwa odcinki dróg: drogi gminne – Podmarszczyn zwiększono o kwotę 70 000 zł , droga Przemkowo- Stare Gumino zwiększono o kwotę 10 000 zł.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy na lata 2017-2032

120 992 zł – z wydatków majątkowych przesunięto do wydatków bieżących.

            W wydatkach bieżących dokonano zmian:

- administracja publiczna- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 8 000 zł ( dokonano przesunięć między paragrafami na wynagrodzeniach z zadań zleconych- zmniejszono wynagrodzenia i zus, zwiększono fundusz pracy. Zmniejszono dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 8 000 zł celem przesunięcia do innych rozdziałów..

- oświata i wychowanie- zwiększono o kwotę 5 000 zł. W szkołach podstawowych dokonano zmian między paragrafami o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wymianę okien w Szkole Podstawowej, dokonano zmian między paragrafami z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną. W rozdziale Dowożenie uczniów do szkół- zwiększono

o kwotę 5000 zł z przeznaczeniem na remont autobusu szkolnego.

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększono środki przeznaczone na usługę Usuwanie azbestu z terenu gminy na kotę 120 992 zł ( 50 000 zł środki własne, 70 992 zł środki z dotacji WIOŚ) przesunięcie z  rozdziału wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 120 992 zł ( przeniesienie do wydatków bieżących z rozdziału gospodarka odpadami.

- Kultura fizyczna- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla najbardziej wyróżniających się uczniów w zakresie sportu w szkołach gminnych.

Wydatki po zmianie wynoszą 16 074 737,42 zł.

Radni nie mieli pytań do omówionych uchwał.

            Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę  Nr 178/XXVII/2017 Rady Gminy

 w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

Następnie Pan Wróblewski odczytał  Uchwałę Nr 179/XXVII/2017 Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9

            Pan Wójt omówił Uchwałę  Nr 180/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni

 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dzierzążnia.

           Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie przedłożył w dniu
13 kwietnia 2017 r. wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Opracowano kartę kosztów utrzymania, eksploatacji i konserwacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę  z której wynika, że osiągane przychody własne z tytułu produkcji

 i sprzedaży wody pokrywają koszty eksploatacji i prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowych i urządzeń wodnych.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody i zmniejszenia ilości awarii, należy zwiększyć koszty utrzymania, eksploatacji i konserwacji urządzeń wodociągowych.

Zakupiono dwa agregaty prądotwórcze, które zapewnią dostawę wody , gdy nie ma prądu. Ponadto w najbliższym czasie trzeba zabezpieczyć środki na remont budynku stacji wodociągowej w Nowym Sarnowie.

Dlatego zasadne jest podwyższenie stawki o 3 grosze za 1 m3 wytworzonej i dostarczonej wody przy czym abonament za wodomierz  pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

Radni nie mieli pytań.

            Pan Przewodniczący RG odczytał  Uchwałę  Nr 180/XXVII/2017 Rady Gminy

w  Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dzierzążnia.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami

i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10

            W tym punkcie Kierownik GOPS pani Regina Sobczeńska przedstawiła Uchwałę

 Nr 181/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.

Pani Kierownik poinformowała, że ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada nowe obowiązki na administrację publiczną. Obowiązkiem gminy jest opracowanie i realizacja trzyletniego programu wspierania rodziny. Celem realizacji programu jest wzmocnienie trwałości rodziny poprzez stworzenie jednolitego

i profesjonalnego systemu pomocy dla rodzin z terenu Gminy Dzierzążnia.

Pytań do programu nie zgłoszono. Pan Wróblewski odczytał Uchwałę  Nr 181/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami

i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11

             Pan Sekretarz omówił  Uchwałę Nr 182/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzążnia.

Konieczność zmiany dotychczasowego regulaminu została podyktowana zmianą Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.  w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Dz. U. 2017 poz. 19), w którym wskazano kolory pojemników oraz worków w jakich należy odbierać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

                        Projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dzierzążnia, zgodnie z zaleceniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku.

Przetarg na odbiór odpadów wygrał PGK w Płońsku. Nowością jest zapis, że 2 razy w roku

zostaną zabrane odpady wielkogabarytowych z posesji.

            Pan sołtys Gajewski zapytał o odbiór odpadów rolniczych, np. dużych opon.

Pan Sekretarz wyjaśnił, że dużych opon PGK nie odbiera, ale oferują się firmy, które chcą odbierać takie odpady, tylko musi być duża ilość takich odpadów do odbioru.

Więcej pytań nie zgłoszono.

            Pan Przewodniczący RG odczytał  Uchwałę Nr 182/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami

i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt  12

            Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 183/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni

w sprawie  sprzedaży niezabudowanej  nieruchomości położonej  we wsi Podmarszczyn obręb ewidencyjny nr 18  Podmarszczyn w drodze przetargu.        

Proponowana do zbycia nieruchomość zabudowana znajduje się w zasobach komunalnych Gminy Dzierzążnia, położona we wsi Podmarszczyn 0,85 ha powstała

 w wyniku  podziału działki zabudowanej o pow. 1.11 ha. 

            Środki finansowe pozyskane ze sprzedaży nieruchomości będą przeznaczone na realizację inwestycji gminnych.

            Pan radny Gołębiewski powiedział, że pieniądze ze sprzedaży  miały być przeznaczone na remont remizy a nie na inwestycje gminne.

            Pan Wójt powiedział, że nie można przeznaczyć tych pieniędzy na remizę, ale postara się pomóc strażakom w inny sposób.

Więcej pytań nie było.

            Pan Przewodniczący odczytał  Uchwałę Nr 183/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Podmarszczyn obręb ewidencyjny nr 18 Podmarszczyn w drodze przetargu.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami

i stanowi ona załącznik do protokołu.

                   

Ad pkt 13

                        Pan Wójt omówił   Uchwałę Nr 184/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie realizacji inwestycji dróg Powiatu Płońskiego.  

Starosta Płoński wystąpił o dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą

,, Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w Powiecie Płońskim łączących się z siecią

TEN-T- przebudowa drogi powiatowej 3030 W Wierzbica Szlachecka- Starczewo- Arcelin” na którą Powiat Płoński otrzymał dofinansowanie w ramach RIT Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Gmina Dzierzążnia zobowiązuje się pokryć udział własny Powiatu w wysokości 600 000 zł w latach 2019-2020.

Taka kwotę jest w stanie nasza gmina dołożyć do inwestycji.

Panie radne Siedlecka i Kawecka zwróciły uwagę na zachowanie mieszkańców Błomina wobec radnych, gdy ci dyskutowali nad podjęciem tej uchwały na poprzednich sesjach.

            Pan radny Zimny powiedział, że radni są po to, aby dbać o budżet gminy. Dzięki uporowi Rady Gminy dołożymy połowę kwoty, jaką na początku przedstawił Powiat. Rada nie była przeciwna przebudowie dróg i partycypowaniu w kosztach, ale nie w takim stosunku.

            Więcej uwag nie zgłoszono.

 Pan Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 184/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni

 w sprawie realizacji inwestycji dróg Powiatu Płońskiego.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

            Pan radny Powiatu Franciszek Goszczyński podziękował Radzie Gminy w imieniu  swoim i mieszkańców za podjęcie uchwały. Daliśmy połowę proponowanej kwoty. Podziękował radzie Gminy Baboszewo, która podjęła decyzję o dofinansowanie tej powiatowej inwestycji o dodatkowe 800 000 zł.

Sesja rady Powiatu ma odbyć się 22 czerwca i radny wyraził nadzieję, że Starostwo podejmie decyzję obu dróg znajdujących się na terenie naszej gminy. Starostwo weźmie kredyt i spłaci odsetki a my oddamy kapitał za 3 lata.

 

 

Ad pkt  14, 15, 16, 17

          Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Kierownik GOPS w Dzierzążni Reginę Sobczeńską o przedstawienie  sprawozdania  z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni  za 2016 rok, sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2016 rok,

 z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny za rok 2016,  oraz przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2016 rok.

          Pani Kierownik GOPS powiedziała, że radni otrzymali sprawozdania, zapoznali się

z nimi i dyskutowali na ich temat na posiedzeniach komisji, dlatego na sesji ograniczy się do skrótu tych sprawozdań oraz odpowiedzi na pytania.

          Najpierw Pani Kierownik omówiła sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok .

          Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz art. 179 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zawiera całokształt powierzonych Ośrodkowi zadań własnych

i zleconych oraz ich realizację.

            GOPS w Dzierzążni wykonywał zadania gminy oraz zadania zlecone przez administrację rządową w zakresie ustawy o pomocy społecznej. Pomocy udzielano

w formie pieniężnej, w naturze lub w usługach. Świadczenia miały charakter stały, okresowy lub jednorazowy.

Praca socjalna z klientami nastawiona była na ich usamodzielnienie życiowe oraz integrację ze środowiskiem. Osobom wymagającym wsparcia w codziennych czynnościach przyznawano usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w domu pomocy społecznej lub

w zakładzie opiekuńczo- leczniczym.

            Wykonywano zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wspierano rodzinę przyznając asystenta rodziny oraz kierując dzieci do placówki opiekuńczo- wychowawczej.

            W 2016 roku realizowano również zadania wynikające z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o zasiłku dla opiekuna, ustawy o dodatku energetycznym, ustawy o świadczeniach wychowawczych 500 +, ustawy o zasiłkach rodzicielskich, ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Pani Kierownik  omówiła zestawienie wydatków rozdziałami za 2016 rok oraz formy

pomocy i ilość osób, której pomocy udzielono.

Pytań do sprawozdania nie zgłoszono.

W dalszej części posiedzenia pani Sobczeńska omówiła sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2016 rok.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę , umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, podejmująca współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy na terenie gminy Dzierzążnia.    

Pani Kierownik przedstawiła liczbowo ilość spraw i osób objętych pomocą oraz efekty działania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie.  

         Następnie Pani Sobczeńska przedstawiła  sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny za rok 2016.

 Do zadań samorządu gminnego zgodnie z art. 176 ustawy należy:opracowanie i realizacja

3 – letnich gminnych programów wspierania rodziny, tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystenta rodziny, tworzenie  oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności

 w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających oraz prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zapewnienie w nich miejsc dla dzieci.

Do zadań należy też finansowanie: podnoszenie kwalifikacji asystentów rodziny, ponoszenie kosztów związanych z udzieleniem pomocy ponoszonych przez rodziny wspierające, współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka czy placówce opiekuńczo- wychowawczej.

W 2016 roku 3 dzieci z terenu Gminy Dzierzążnia przebywały w rodzinach zastępczych spokrewnionych umieszczonych w poprzednich latach tj. przed  2011 rokiem.

 W placówkach opiekuńczo – wychowawczych było umieszczonych 8 dzieci.

 W związku z powyższym gmina Dzierzążnia jest zobowiązana pokrywać część kosztów na utrzymanie 1 dziecka w pieczy zastępczej  w wysokości 50 % wydatków na opiekę i wychowanie w trzecim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej a także 30 %wydatków na opiekę i wychowanie w drugim roku pobytu dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej.. Wydatkowana kwota na ten cel w 2016 roku w rodzinach zastępczych

 to 4 030,55 zł, dom dziecka- 61 909,14 zł.

Projekt Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 opracowano na podstawie analizy danych o osobach i rodzinach objętych wsparciem ośrodka w postaci różnych form pomocy.

Celem programu jest wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych poprzez realizację celów szczegółowych rozłożonych w czasie. Partnerami w realizacji programu oprócz ośrodka pomocy społecznej są inne podmioty, które w ramach swoich kompetencji mają kontakt  z dzieckiem i rodziną.

Wdrożenie programu wymaga nakładów finansowych. Głównymi źródłami finansowania jest budżet gminy oraz dotacje pozyskane w ramach ogłaszanego przez MRPiPS konkursu ze wskazaniem na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny.

Pytań do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono.      

          Na koniec Pani Kierownik przedstawiła Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej

za 2016 rok.

          Pani Kierownik  wyjaśniła, że zgodnie z  art. 16 a ustawy o pomocy społecznej   opracowuje się ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, która jest przedstawiana do akceptacji Radzie Gminy.

 Ocena ta obejmuje w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący, jak też osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.

Ocena jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. Podstawowe dane są analizą za lata 2014-2016 i prognozą na lata 2017-2018.

Pani Kierownik przedstawiła najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonej oceny.

          Radni  nie zgłosili pytań odnośnie przedstawionej oceny zasobów pomocy społecznej jak też omówionych sprawozdań. sprawozdań.

          Wszystkie przedstawione przez Panią Kierownik Sobczeńską sprawozdania i ocena stanowią załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 18

          Pani radna Kawecka zwróciła się do Wójta i Pani Skarbnik o umieszczenie

 w budżecie środków na budowę II etapu drogi w Gumowie.

          Pani Skarbnik powiedziała, że Pani radna złożyła wniosek o zabezpieczenie

 w budżecie na 2018 rok na tę inwestycję. Wstępnie możemy zabezpieczyć na ten cel

 5000 zł.

          Pan sołtys z Kucic zapytał, czy droga w Kucicach jest wytyczona bo ochrona obiektu nie pozwala z niej korzystać.

          Pan Wójt obiecał zapytać właściciela, czy można z tej drogi korzystać.

          Pan radny Zimny zapytał, czy stara droga w Kucicach funkcjonuje. Na posiedzeniu komisji rozważaliśmy wyznaczenie nowej drogi a w dalszej kolejności przekazanie starej, żeby mieszkańcy mieli przejazd. Zrobiono odwrotnie i mieszkańcy nie mają przejazdu, bo nowa droga nie jest odebrana, więc nie można z niej korzystać.

 

Ad pkt 19

  Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął  obrady XXVII sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 Protokołowała   

 

 Jolanta Gzylewska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-09-01 15:11:35
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-01 15:11:35
  • Liczba odsłon: 916
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278399]

przewiń do góry