Zobacz podgałęzie

Protokół XXXVII  sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 27 czerwca  2018 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.00 a zakończyły o godzinie 15.30.

Pan przewodniczący otworzył obrady XXXVII sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy- Pana Witolda Pająka , Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Skarbnik Gminy- Grażynę Zawłocką,, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy, pana Włodzimierza Czyżewskiego- doradcę Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Płońsku, przedstawicieli Poradni Rodzinnej ,,Zdrowie” oraz przybyłych na sesję.

            Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy i umożliwia podejmowanie prawomocnych uchwał.

Pan przewodniczący odczytał porządek obrad, który radni przyjęli jednogłośnie 13 głosami radnych obecnych na sali.

 

1.     Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy.

2.     Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy.

3.     Interpelacje i zapytania.

4.     Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.     Podjęcie Uchwały Nr 245/XXXVII/2018 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

6.     Podjęcie Uchwały Nr 246/XXXVII/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

7.     Podjęcie Uchwały Nr 247/XXXVII/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dzierzążnia.

8.     Podjęcie Uchwały Nr 248/XXXVII/2018 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

9.     Wolne wnioski i zapytania.

10.           Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

  Ad pkt 2

            Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z XXXVI sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Uwag nie zgłoszono i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 13 radnych obecnych na sali.  Protokół z XXXVI sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez czytania  13 głosami.

 

Ad pkt 3

            W tym punkcie zabrali głos przedstawiciele Poradni Rodzinnej ,,Zdrowie”.

Poinformowali, że od dnia 1 lipca przychodnia ,,Zdrowie” rozpocznie działalność

 w budynku gminnym po poprzedniej przychodni. Personel medyczny  nie będzie zmieniony. Wszystkie karty pacjentów znajdują się w poprzedniej przychodni. Osoby, które chcą być pacjentami przychodni ,,Zdrowie” muszą złożyć nową deklarację i pobrać dokumentację medyczną z Płońska. Przychodnia w Kucicach będzie funkcjonować.

Od września możliwe jest podpisanie porozumienia w sprawie medycyny szkolnej. Pacjent, który zapisze się do przychodni w Dzierzążni będzie mógł korzystać z pomocy wszystkich przychodni ,,Zdrowie” funkcjonujących na terenie kraju.

            Przedstawiciel ,,Zdrowia” poprosił sołtysów o poinformowanie mieszkańców

 o zmianach.

 

Ad pkt 4

            W tym miejscu Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.

W okresie od 24 maja 2018 roku Urząd Gminy realizował zadania ustawowe
w sposób sprawny oraz podejmował działania w wykonywaniu następujących zadań:

1. Trwają prace przy remoncie świetlicy wiejskiej w Podmarszczynie.

2. Kończymy przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Pomianowo i Nowe Kucice-Korytowo. Roboty wykonuje firma WAPNOPOL Adam Nowakowski prace są wykonywane zgodnie z ofertą,

3. Gmina jest w trakcie przygotowywania niezbędnych dokumentów do podpisania umowy na zadania: „Remont i wyposażenie obiektu strażnicy OSP Nowe Sarnowo” oraz na „Urządzenie siłowni i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzążnia” na każde z w/w zadań Gmina otrzymała dotację w wysokości 10 tys złotych. W dniu 14 maja Wójt Gminy ogłosił zapytanie ofertowe na „Urządzenie siłowni i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzążnia”- termin składania do 28 maja.

4. Zlecono prace geodezyjne pod wykonanie pozyskania gruntów pod drogę gminną w miejscowości Sarnowo-Góry.

5. W dniu 12 czerwca został rozstrzygnięty konkurs na dofinansowanie organizacji pozarządowych stowarzyszeń z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności klubów sportowych działających na terenie gminy. Wpłynęły dwie oferty na realizację poszczególnych zadań od klubu GKS Gumino i klubu MKS Mazovia Błomino. Środki zostały podzielone 8 tys dla Gumina 7 tys dla Błomina, oczekujemy na podpisanie umów.

6. W dniu 18 czerwca Gmina podpisała umowę na zadanie „Urządzenie siłowni i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzążnia” z terminem wykonania do 30 września 2018 r.

7. W dniu 18 czerwca została podpisana umowa na wynajem pomieszczeń w ośrodku zdrowia w Dzierzążni i Nowych Kucicach z Grupą ,,Zdrowie” Arkadiusza Chmielińskiego. Umowa została zawarta na 3 lata.

8. W dniu 18 czerwca została podpisana umowa z firmą OL-DAW Sławomir Wachocki na wykonanie zabezpieczenia budynku hydroforni w Nowym Sarnowie koszt koniecznych napraw 9750,00 złotych netto.

9. W dniu 22 czerwca  podpisano umowę na w ramach programu z Budżetu Województwa Mazowieckiego „Mazowieckie Strażnice OSP 2018” na zadanie pn ”Remont garażu OSP Podmarszczyn ”- z posiadanych informacji przez Urząd Gminy otrzymamy dofinansowanie w wysokości 23 742,00 złote.

10. W dniu 28 czerwca nastąpi przekazanie pomieszczeń i majątku gminy Dzierzążnia z Poradni Eskulap do Poradni ,,Zdrowie”. Poradnia ,,Zdrowie” rozpocznie wykonywanie usług medycznych na terenie Gminy Dzierzążnia od 1 lipca 2018 roku.

11. Do dnia 2 lipca przyjmowane są wnioski na szacowanie strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi suszą.

 

Ad pkt 5, 6

            Pani Skarbnik omówiła dwa projekty uchwał:  Uchwałę Nr 245/XXXVII/2018 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz  Uchwałę Nr 246/XXXVII/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

            W dochodach dokonano następujących zmian:

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 57 132 zł:

- dotacje dla OSP na remont strażnicy w kwocie 23 742 zł na podstawie umowy Nr 80/OR/BP-ID/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22.06.2018 r.

- dotacja dla GOPS w wysokości 5 890 zł ( pomoc państwa w zakresie dożywiania) na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 79/2018 z dnia 18.06.2018 r.

- dotacja dla GOPS na realizację rządowego programu ,, Dobry start” na podstawie decyzji

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 181/2018 z dnia 20.06.2018 r.

- zwiększono dochody w wysokości 7 500 zł z tytułu zwrotu z PUP- refundacja pracowników interwencyjnych.

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 6 200 zł- są to dochody ze sprzedaży mienia.

            Dochody po zmianie wynoszą  15 380 531,34 zł.

 

W wydatkach bieżących dokonano następujących zmian:

- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 dokonano przesunięć między paragrafami- dokonano zwiększenia o kwotę 10 000 zł na pozycji zakup energii.

- Administracja publiczna- zmniejszono o kwotę 17 700 zł: dodatkowe wynagrodzenia roczne zmniejszono o kwotę 10 000 zł celem przesunięcia do działu 700; w rozdziale 75075 zwiększono środki na pozycji zakup materiałów zmniejszono na pozycji zakup środków żywności; w rozdziale 75095 zmniejszono dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 10 000 zł) celem przesunięcia do rozdziału 80106.

- Oświata i wychowanie- zwiększono o kwotę 17 000 zł.

   Rozdział 80101 zmniejszono o kwotę 500 zł celem przesunięcia do rozdziału 80110.

   Rozdział 80103- zwiększono o kwotę 5 000 zł.

   Rozdział 80106 zwiększono o kwotę 12 000 zł ( przesunięcie z rozdziału 75095 i 85415).

   Rozdział 10110 zwiększono o kwotę 500 zł ( przesunięcie z rozdziału 80101).

 Rozdział 80153 zwiększono wydatki o kwotę 200 zł ( dostosowanie klasyfikacji budżetowej do nowego rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 18.04.2018 r.).

- Pomoc społeczna- zmniejszono o kwotę 5110 zł:

   Rozdział 85219 zmniejszono o kwotę 11 000 zł celem przesunięcia do rozdziału 85510.

 Rozdział 85230 otrzymaną dotację przeznaczono na dofinansowanie w zakresie dożywiania w kwocie 5 890 zł.

- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 zmniejszono o kwotę 3000 zł celem przesunięcia do działów 80106 i 75075.

- Rodzina- zwiększono o kwotę 31 000 zł:

   Rozdział 85504 – otrzymaną dotację przeznaczono na realizację rządowego programu ,, Dobry start” w kwocie 20 000 zł zgodnie z decyzją  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

    Rozdział 85510 zwiększono o kwotę 11 000 zł- przesunięcie z rozdziału 852.

- Gospodarka komunalna- zmniejszono o kwotę 5 000 zł celem przesunięcia do rozdziału 80103.

            Wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki po zmianach wynoszą 16 873 703,17 zł.

Pytań do omawianych uchwał nie zgłoszono .

            Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 245/XXXVII/2018 Rady Gminy

 w Dzierzążni  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

            Następnie Pan Wróblewski odczytał  Uchwałę Nr 246/XXXVII/2018 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Zarządzono przerwę.

 

Ad pkt 7

            Uchwała w sprawie  ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dzierzążnia była szczegółowo omówiona na posiedzeniu komisji i postanowiono poddać ją pod głosowanie.

            Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę  Nr 247/XXXVII/2018 Rady Gminy

 Dzierzążni w sprawie  ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dzierzążnia.

Wynik głosowania był następujący: 5 głosów za przyjęciem uchwały, 5 głosów przeciw przyjęciu uchwały , 2 głosy wstrzymujące się.

Uchwała nie została podjęta.

 

Zapytano pani Nastaszyc- radcy prawnego co należy zrobić w przypadku nie podjęcia tej uchwały.

            Pani mecenas wyjaśniła,  że zgodnie z obowiązującą od 19 czerwca ustawą należy podjąć uchwałę dotyczącą wynagrodzenia pracowników z wyboru. W internecie pojawiają się interpretacje,  że w przypadku nie podjęcia uchwały przez radnych nowe stawki wynagrodzenia wchodzą na podstawie ustawy. Pani mecenas powiedziała, że jest odmiennego zdania. Rada Gminy musi zdecydować o wynagrodzeniu Wójta. Nie podjęcie tej uchwały spowoduje problem z wypłatą wynagrodzenia. Pani Nastaszyc poprosiła, żeby radni podjęli uchwałę na dzisiejszej sesji, w przeciwnym razie trzeba będzie zwołać sesję nadzwyczajną.

            Pan radny Zimny powiedział, że na posiedzeniach komisji powinno się ustalać pewne rzeczy. Nie przegłosowano na komisjach właściwej uchwały. Zabrakło uzasadnienia do tej uchwały. Na posiedzeniu komisji radny specjalnie zadawał pytania- chciał, żeby radni wiedzieli jakie były do tej pory stawki wynagrodzenia wójta. Nie wyjaśniono niczego i teraz trzeba będzie wypłacić kolejne diety radnym, gdyż trzeba zwołać kolejna sesję.

            Pani mecenas powiedziała, że uchwała omawiana na komisjach była prawidłowa. Radni mają uregulowania w Statucie. O kwotach wynagrodzenia decydują radni. Jeśli radny nie zgadza się z projektem uchwały może zgłosić poprawkę. Wniosek jest poddawany pod głosowanie ze zgłoszoną poprawką. Inicjatywa leży po stronie radnych.

            Pan radny Zimny zapytał, dlaczego Przewodniczący Rady miał inny projekt uchwały- radni mieli projekt z maksymalnymi stawkami dodatków a Przewodniczący bez kwot.

            Pani mecenas powiedziała, że to nie ona przygotowuje materiały dla radnych.

Pan radny Zimny powiedział, że wymusił uzasadnienie do uchwały, żeby było wiadomo o co chodzi.

            Pan Sekretarz zapytał, kto zwoła sesję nadzwyczajną w celu podjęcia tej uchwały. Sekretarz i Skarbnik mogą stanąć na dyscyplinie.

            Radny Zimny zapytał, kto jest winny tej sytuacji.

Pan Sekretarz powiedział, że Pana Wójta nie było 3 tygodnie w pracy. Materiały podano radnym na 4  dni przed komisjami. Na posiedzeniu komisji można było zmienić projekt tej uchwały. Podejmowaliśmy trudniejsze uchwały i nie miały one uzasadnienia. Błąd biura rady, że zabrakło uzasadnienia do tej uchwały.

            Pan radny Zimny powiedział, że zadawał pytania odnośnie uposażenia Wójta żeby radni mieli świadomość, ile wcześniej zarabiał.

            Radny Radosław Pawlak zapytał, jakie ma znaczenie, ile Wójt wcześniej zarabiał. Ile razy będziemy się spotykać w tej sprawie. Jeśli będzie taki sam podział głosów, to co dalej?

            Pan radny Zimny wyjaśniał, że radni głosujący przeciw przyjęciu uchwały nie głosowali za obniżeniem uposażenia ale za podwyższeniem dodatku specjalnego o 10 %. jest to tylko 330 zł różnicy brutto.

            Radna Siedlecka powiedziała, że jest to różnica 500 zł brutto od dotychczasowej pensji.

            Radny Zimny powiedział, że nie tworzyliśmy tej ustawy ale musimy działać zgodnie z nią.

            Pani mecenas powiedziała, że nie podjęcie tej uchwały stwarza problem Wójtowi i pracownikom zatwierdzającym wynagrodzenie Wójta.

Na tym dyskusję zakończono.

 

Ad pkt 8

            Pan sekretarz przedstawił Uchwałę Nr 248/XXXVII/2018 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Pan Sobiecki wyjaśnił, że zmienia się ustawa odnośnie prawa wodnego i musimy podjąć uchwałę zgodną z nowymi przepisami.

Pytań nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 248/XXXVII/2018 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

            Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9

            W sprawach różnych pan radny Radosław Pawlak zapytał, jakie procentowo straty po suszy na polach podają rolnicy. Czy są one zgodne ze stanem faktycznym.

            Pan Sekretarz powiedział, żeby rolnicy zwracali uwagę, co piszą we wnioskach suszowych. Trzeba pilnować, żeby wpisywać faktyczną [powierzchnię działek oraz faktyczny procent strat. Komisja weryfikuje wnioski. Członkowie komisji są kontrolowani przez agencję. Przyjmujemy wszystkie wnioski ale nie wiadomo, jaka będie pomoc dla rolników. Wnioski odnośnie suszy będą przyjmowane do 2 lipca.

 

Ad pkt 10

  Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął  obrady XXXVII sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 Protokołowała   

 

 Jolanta Gzylewska

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-31 12:34:55
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-31 12:34:55
  • Liczba odsłon: 913
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181224]

przewiń do góry