Zobacz podgałęzie

PROTOKÓŁ z XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 12 kwietnia 2022 roku

Obrady XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbyły się w dniu 12 kwietnia 2022 roku     w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni, rozpoczęły się o godzinie 10.00, a zakończyły  o godzinie 10.40.

W obradach Sesji Rady Gminy udział wzięli: Radni Rady Gminy w Dzierzążni – lista obecności jako załącznik do protokołu, Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki, Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz, Sekretarz Gminy - Pani Monika Konczewska, Radny Powiatowy – Pan Mirosław Opolski.

Ad 1.  Otwarcie XXXIII Sesji Rady Gminy

Otwarcia obrad XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Dzierzążni dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Zimny, który powitał przybyłych na Sesję.

Następnie prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Zimny poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wcześniej, nie wnieśli uwag.

Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy odczytał nowy porządek obrad i poddał  go głosowaniu. Obecni radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad po zmianach,  więc przewodniczący przeszedł do realizacji porządku obrad.

 1. Otwarcie XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy
 2. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy
 3. Wystąpienia i zapytania
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 5. Podjęcie Uchwały Nr 252/XXXIII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzążnia na 2022 rok
 6. Podjęcie Uchwały Nr 253/XXXIII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zakresu pomocy o charakterze socjalnym obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Powiatu Płońskiego przez Gminę Dzierzążnia
 7. Podjęcie Uchwały Nr 254/XXXIII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni  do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
 8. Wolne wnioski i informacje
 9. Zamknięcie obrad XXXIII  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

 

Ad 2. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy

Prowadzący obrady - Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że osobiście zapoznał się z protokołem XXXII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni oraz oznajmił, że w jego ocenie całkowicie odzwierciedla on przebieg Sesji i zawnioskował o przyjęciu go bez odczytania. Przewodniczący Rady zapytał czy Radni mają jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.      

Radni nie zgłaszali uwag, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 marca 2022 roku. Radni Przyjęli protokół z XXXII Sesji jednogłośnie.

 

Ad 3. Wystąpienia i zapytania

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej części obrad.

Ad 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

Wójt Gminy Dzierzążnia Pan Adam Sobiecki przedstawił informację z pracy i prowadzonej działalności międzysesyjnej:

 • W dniu 4 kwietnia został rozpoczęty nabór do Rady Seniorów w Dzierzążni zgłoszeń może dokonywać do 22 kwietnia  br. do Urzędu Gminy Dzierzążni

W dniu 7 kwietnia w Urzędzie Gminy odbył się zjazd zarządu jednostek OSP z terenu Gminy

 • W dniach 7,8,9,10 i 11 kwietnia przeprowadzone zostało wyrównanie i profilowanie dróg Gminnych w miejscach gdzie były największe ubytki
 • Jesteśmy w trakcie podpisywanie umów w realizacji zadań cyfrowa gmina i granty dla PGR. Po podpisaniu umów zostaną wykonane postępowania w celu wykonania dostawcy sprzętu, a także usług
 • W dniu 28 kwietnia został ogłoszony przetarg na zakup autobusów szkolnych dla dwóch szkól z terenu Gminy Dzierzążnia w ramach dofinansowania „Polskie Ład”
 • W dniu 11 kwietnia wpłynęła jedna oferta. Nie przekracza ona zabezpieczonych środków na realizację zadania. Termin dostawy autobusów to 12 miesięcy od dnia podpisania. Zakup to kwota 999,837,48 zł
  1. Jeden Autobus  600.792,27 zł
  2. Drugi Autobus  399.045.21 zł                                                                    
 • Trwają pracę nad dokumentacją projektową przetargową na termomodernizację  obiektów Gminnych
 • Na bieżąco realizujemy sprawy związanych z uchodźcami

 

Ad 5. Podjęcie Uchwały Nr 252/XXXIII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzążnia na 2022 rok

Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Szczegółowo przedstawiła plan dochodów budżetu gminy, którego kwota ogółem wynosi 16 783 373,00 zł,  , zaś plan wydatków - 19 338 544,00 zł

Następnie Pani Skarbnik poinformowała, że w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej Rada Gminy w Dzierzążni dokonuje następujących zmian:

Dochody bieżące

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85231 – wprowadza się środki otrzymane na jednorazowe świadczenie pieniężne i obsługę zadania oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży  na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym                  na terytorium tego państwa w kwocie 19 472,00 zł.

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 16 783 373,00 zł w tym dochody bieżące stanowią 15 058 131,00 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 1 725 242,00 zł.

Wydatki bieżące

W dziale 750 Administracja publiczna – przenosi się z rozdziału 75023  par. 4300 kwotę 1 000,00 zł    do rozdziału 75421 par. 4300 na opłaty za wykonanie zdjęć do nadania nr PESEL dla obywateli Ukrainy.

W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział 75421 przenosi   się z par.4210 do par.4300 kwotę 1 000,00 zł i przenosi się z rozdziału 75023 kwotę 1 000,00 zł środki     na zarządzanie kryzysowe.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85231 – wprowadza się środki na realizację zadań związanych      z wypłatą jednorazowego świadczenia pieniężnego i obsługę zadania oraz zapewnienia posiłku dla dzieci  i młodzieży na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 19 472,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 19 338 544,00 zł w tym wydatki bieżące stanowią 16 106 773,00 zł , natomiast wydatki majątkowe stanowią 3 231 771,00  zł.

P. Siedlecka zapytała Skarbnik gminy, czy to co przeczytała dotyczy do czasu jak będzie trwała wojna w Ukrainie ?

P. Skarbnik  odpowiedziała, że oczywiście, że tak  to jest zapis wynikający z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

uchwały.                                                                       

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 252/XXXIII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzążnia na 2022 rok

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 6. Podjęcie Uchwały Nr 253/XXXIII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zakresu pomocy   o charakterze socjalnym obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Powiatu Płońskiego przez Gminę Dzierzążnia

Wójt Gminy Dzierzążnia Pan Adam Sobiecki  poinformował, że na naszym terenie jest obecnie około 80 uchodźców. Były wydawane PESELE w naszym urzędzie, a obecnie będą wypłacane środki na zakwaterowanie i wyżywienie będzie to 40 zł za każdy dzień pobytu na 1 osobę.

Poprosił o przyjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy w charakterze  socjalnym  obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Powiatu Płońskiego przez Gminę Dzierzążnia. Poinformował, że w niektórych gminach są punkty do zakwaterowania uchodźców, a Gmina Dzierzążnia ma zgodę aby uruchomić środki z rezerwy kryzysowej. Do tej pory tylko raz użyto jej na maseczki i płyny  przeciw COVID. Ta uchwała ma charakter zabezpieczenia na wypadek kiedy będziemy musieli zadziałać i zorganizować miejsce dla obywateli Ukrainy, będzie można od razu podjąć działania. Wójt ma nadzieję, że zapisy tej uchwały nie będą konieczne ale w  tych czasach może się wszystko wydarzyć, że będzie konieczne zareagowanie

 

P. Przewodniczący

Zgodził się z Panem Wójtem, że podjęcie tej uchwały jest stosowne

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 253/XXXIII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zakresu pomocy o charakterze socjalnym obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Powiatu Płońskiego przez Gminę Dzierzążnia

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 7. Podjęcie Uchwały Nr 254/XXXIII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni  do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania    i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Wójt Gminy Dzierzążnia Pan Adam Sobiecki poinformował, że każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przyznał możliwość ubiegania się o świadczenie pieniężne. Świadczenie będzie wypłacane nie dłużej niż przez 60 dni. Rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia oraz jego wypłata stanowią  zadania zlecone gminy z zakresu administracji rządowej, a środki na ich  realizację winien  zapewnić wojewoda.

Zgodnie z §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowani i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 605 ze zm.) wnioski o przyznanie świadczenia winny być rozpatrywane w terminie miesiąca  od ich złożenia w jednostce organizacyjnej gminy lub gminnej osobie prawnej. Przyznanie lub wypłatę świadczenia gmina może uzależnić od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy jednostki organizacyjnej gminy lub gminnej osoby prawnej.

Zgodnie z treścią art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym rada gminy może upoważnić organ jednostki pomocniczej oraz organy jednostek organizacyjnych gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Z uwagi, iż  przyznawane  świadczenie  ma charakter pomocy, jak również podmiotowi przyjmującemu wnioski przyznano możliwość weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, zasadnym jest powierzenie realizacji tego zadania Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 254/XXXIII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni  do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 8. Wolne wnioski i informacje

 

P. Kawecka  zwróciła się z prośbą o poprawienie jezdni w miejscowości Gumowo-Józefina.

Wójt Gminy Dzierzążnia Pan Adam Sobiecki  odpowiedział, że przyjąłem to do wiadomości, ale tak jak wiecie wiosną była potrzeba poprawy dróg i to się wiąże z kosztami. Wszystko idzie do góry, ale jak tylko się zrobi cieplej będziemy remontować. Proszę o zgłaszanie takich dróg.

P. Mirosław Opolski

Poinformował zebranych,  są pewne zmiany w inwestycjach powiatowych z uwagi na sytuację finansowa taka jaka się wytworzyła w ostatnich miesiącach . Ta droga w Kucicach, która miała być zrobiona do końca grudnia, później była przesunięta na okres wczesno wiosenny. Miała być skończona do końca kwietnia. Dziś będą malowane przejścia dla pieszych koło przystanku. W tym zakresie co było przewidywane jest wykonane.  O spowalniacze będziemy występować w innych funduszach. Zakres robót był duży rowy, odwadnianie, barierki ochronne te rzeczy wszystkie są zrobione. Pan Wójt przypomina o tym w starostwie i monitoruje działanie. Ten odcinek kosztuje o 200.000zł więcej jak miał kosztować pierwotnie. Starostwo musi dołożyć z innych środków. Do Sarnowa musimy zrobić bo jest znacznie zniszczony. Jest złożony wniosek na 1 km drogi do wojewody przez Starostwo. Mam nadzieje, że pozyska się te środki. Na jesieni 2018 roku nie było nic robione, ale w 2019 roku ruszyły prace drogowe.

Pan Przewodniczący,  Pan Mirosław Opolski, Wójt Gminy Dzierzążnia Pan Adam Sobiecki

Złożyli wszystkim życzenia Wielkanocne

 

Ad 9. Zamknięcie sesji

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof Zimny podziękował wszystkim za udział w sesji oraz zamknął obrady XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Dzierzążni  o godz. 10:40.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Protokołowała:                                                           

Edyta Gajewska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-05-31 12:13:47
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-31 12:17:39
 • Liczba odsłon: 413
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174496]

przewiń do góry