ERO 6220.2.5.2018                                                                                                                                                               Dzierzążnia, dnia 19.06.2018r.

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017. 1257) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2017. 1405 z późn. zm.), a także §3 ust. 1 pkt 52lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa:  Green Park XVII Sp. z o. o. ul. Juliusza Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW  i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  w miejscowości   Błomino Gumowskie (0002), dz. nr 49/3 Gm. Dzierzążnia”

postanawiam

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW  i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Błomino Gumowskie (0002), dz. nr 49/3, gm. Dzierzążnia”.

UZASADNIENIE

Do Urzędu Gminy w Dzierzążni w dniu 03.04.2018 r. wpłynął wniosek Green Park XVII  Sp. z o. o., ul. Juliusza Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW  i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości   Błomino Gumowskie (0002), dz. nr 49/3 gm. Dzierzążnia”.

Na podstawie w/w przepisów, Wójt Gminy Dzierzążnia, pismem znak:  ERO 6220.2.3.2018, z dnia 18.04.2018 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego  Inspektora Środowiska w Płońsku o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy  Inspektor Środowiska w Płońsku, po zapoznaniu się z załączonymi do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej materiałami opisowo-graficznymi w opinii sanitarnej nr  ZNS. 471.068.2018.23 z dnia 2 maja 2018r.  (dostarczonej 4 maja 2018r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej         o mocy do 1 MW  i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną             w miejscowości   Błomino Gumowskie (0002), dz. nr 49/3 gm. Dzierzążnia”. Zgodnie z w/w opinią: „Planowane przedsięwzięcie w myśl §3 ust. 1 pkt. 52 rozporządzenia jw. „zabudowa przemysłowa w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”; zaliczano do mogących potencjalnie znacząco oddziałowywać na środowisko, dla których sporządzanie raportu może być wymagane.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na nieruchomości nr 49/3 mieszczącej się  w obrębie  Błomino Gumowskie (0002), gmina Dzierzążnia. Powierzchnia nieruchomości wynosi 2,59 ha. Planowana Inwestycja  zajmie teren do 2,5 ha. Inwestorem jest Green Park XVIII Sp. z o.o. posiadający prawo dzierżawy do w/w nieruchomości.

Planowana inwestycja – farma PV o mocy do 1 MW będzie liczyła ok. 4000 paneli o mocy                  ok. 250 Wp. Inwestor dopuszcza możliwość użycia paneli fotowoltaicznych o mocy mniejszej                              lub większej (od 250 Wp. do 350 Wp. ) –ilość paneli zależna będzie od mocy paneli .

Optymalną pracę paneli fotowoltaicznych zapewnia : ekspozycja w kierunku południowym, brak zacienienia oraz właściwy kąt nachylenia ( w Polsce ok. 30-40 stopni).

Instalacja składać się będzie z panel i  PV montowanych na aluminiowych stelażach za pomocą kotw wbijanych w ziemie. Inwerterów (przetwornic) przetwarzających  prąd stały wytwarzany przez panele fotowoltaiczne na prąd przemienny, ze stacji transformatorowej i układów pomiarowych. W celu  przekazania energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego zaplanowanego stację transformatorową 0,4/15kV.

Największe uciążliwości z podwyższonym poziomem emisji  hałasu i spalin będą  miały miejsce  tylko na etapie realizacji przedsięwzięcia . Ponieważ w odległości  około  10 m na wschód  od granicy działki znajduj się  najbliżej usytułowana  zabudowa mieszkalna. Inwestor planuje posadowienie   transformatora. W zachodniej części nieruchomości, tym samym odległość między stacją transformatorową a najbliższą zabudową mieszkalną wyniesie ponad 100 metrów oraz ok 20 od zabudowań na przedmiotowej działce. Ostatecznie miejsce posadowienia transformatora zostanie ustalone na etapie pozwolenia na budowę, będzie ono jednak uwarunkowane od tego, aby jego odległość od najbliższej zabudowy była jak najdalsza .”

W toku przeprowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia, 3 października 2008 r., o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dzierzążnia, pismem znak: ERO 6220.2.2.2018, z dnia 18.04.2018 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie po zapoznaniu się z załączonymi do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej materiałami opisowo-graficznymi                    w opinii WOOŚ-I.4220.354.2018.ML.3 z dnia 7 czerwca 2018r. (dostarczonego dnia 12 czerwca 2018r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Według Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie: „Etap realizacji inwestycji będzie związany z emisją hałasu i substancji do powietrza oraz powstaniem odpadów i ścieków, jednakże oddziaływania te będą miały charakter przejściowy, krótkotrwały i  będą ograniczone przez odpowiednią organizację prac do terenu wydzielonego pod plac budowy. Z kip wynika, że sprzęt budowlany będzie pracował w porze dziennej w godzinach 600 - 2200. Ponadto zaplecze budowy będzie zlokalizowane w oddaleniu od zabudowy podlegającej ochronie akustycznej. Emisja hałasu u substancji do powietrza będzie związana z ruchem środków transportu oraz pracą maszyn budowlanych i ustąpi całkowicie wraz z końcem budowy. Plac budowy zostanie wyposażony w kontenery socjalne.  Ścieki bytowe zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpady powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą magazynowane selektywnie, w sposób chroniący  środowisko przed zanieczyszczeniem, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom z zagospodarowania. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, planuje się jedynie płytkie wykopy (dla stacji transformatorowej  i przeprowadzenia kabli).

Z kip wynika, że farma fotowoltaiczna nie będzie wiązać się z poborem wody, emisją ścieków (panele fotowoltaiczne nie wymagają mycia) oraz zanieczyszczeń do powietrza, emisja hałasu nie będzie istotna (obszar oddziaływania transformatora ze względu na poziom wytworzonego hałasu ograniczy się do granic terenu inwestycyjnego).  W czasie prac konserwacyjnych odpady będą usuwane z terenu przedsięwzięcia poprzez podmioty świadczące usługi konserwacyjne. Z przedłożonej dokumentacji wynika również, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało istotnego oddziaływania na klimat.”

Informacja o wszczęciu postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie  zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dzierzążni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W trakcie postępowania nie wpłynęły uwagi lub wnioski dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW  i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  w miejscowości   Błomino Gumowskie (0002),  dz. nr 49/3 gm. Dzierzążnia”.

Mając powyższe na uwadze,  po uwzględnieniu łącznie uwarunkowań, o których mowa  w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko    (Dz. U. 2017. 1405 z późn. zm.), stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w/w przedsięwzięcia.

W tym stanie faktycznym i prawnym postanowiono jak na wstępie.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                                                                           mgr inż. Witold Pająk

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.      Pełnomocnik inwestora - Green Park XVII Sp. z o. o., ul. Juliusza Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski

2.       Strony postępowania wg. załącznika nr  1

3.       a/a – (1 egz. wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie  + BIP Gminy Dzierzążnia).

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Imbir Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-25 10:49:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Imbir Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-25 10:49:26
  • Liczba odsłon: 831
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2272425]

przewiń do góry