Zobacz podgałęzie

Protokół z II Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej w dniu 19 grudnia 2002 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej -Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

Obrady rozpoczęły się o godzinie l O00, a zakończyły o godzinie 15°°. Na stan 15 radnych, obecnych na sali było 15 według listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca otworzyła obrady II Sesji Rady Gminy, powitała wszystkich obecnych: radnych, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sołtysów i inne zaproszone osoby na obrady sesji. Stwierdziła ąuorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformowała Radę, że zapoznała się z treścią protokołu z T Sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg obrad. Wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu bez odczytywania. W7niosek poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych, protokół z I Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania. Przed przystąpieniem do przyjęcia porządku obrad, przewodnicząca zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku obrad o następujące punkty:

• podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach,

• podjęcie uchwały w sprawie wyłonienia kandydatury do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku,

• podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierzążnia.

Powyższy wniosek poddała pod głosowanie. Radni jednogłośnie przyjęli wprowadzenie zmian w porządku obrad, a tym samym jego rozszerzenie o powyższe punkty.

Następnie Przewodnicząca odczytała porządek obrad po wprowadzeniu zmian i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od posiadania psów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy w Dzierzążni.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy

13. Podjęcie uchwały w sprawie zryczałtowanej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

14.Podjęcie uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych - Sołtysów.

16.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do jednostek pomocniczych Gminy.

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyłonienia kandydatury do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.

18.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierzążnia.

19. Wolne wnioski i zapytania.

20.Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy.

Ad pkt 4 Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2002 rok, wyjaśnienia do projektu uchwały przedstawiła
Skarbnik Gminy - Krystyna Jarosławska. W kolejności szczegółowo omówiła
załączniki do projektu uchwały. Po wyjaśnieniu przez Panią Skarbnik
konieczności wprowadzenia zmian w budżecie gminy, radni nie wnieśli żadnych
uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt Uchwały Nr 6/II/2002 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 6/II/2002 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 5 Przystępując do dalszej realizacji porządku obrad, Przewodnicząca oddała głos Wójtowi Gminy, który przedstawił swoją propozycję wysokości ceny skupu żyta. Wyjaśnił, że znając obecną sytuacje polskiej wsi, jest za utrzymaniem stawki z ubiegłego roku tj. 31,oozł. Podwyższenie ceny skupu żyta na 2003 rok -jego zdaniem - nie było by w tej chwili realne. Po wypowiedzi Wójta Przewodnicząca potwierdziła, że wszystkie komisje rady gminy na swych posiedzeniach jednogłośnie ustaliły jako propozycję kwotę 31,00zł za l q żyta,która to kwota stanowi podstawę do obliczenia podatku rolnego. Radni innej propozycji ceny żyta nie podali.

Odczytała zatem projekt Uchwały Nr 7/II/2002 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego i poddała go pod głosowanie. Uchwała Nr 7/11/2002 została przyjęta jednogłośnie. Głosowało za jej przyjęciem 15 radnych obecnych na sali. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 6 W tym miejscu Rada ustaliła podatek od nieruchomości. Przed
podjęciem uchwały w tej sprawie, Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu
przez Wójta Gminy. Wójt zanim podał swoje propozycje wysokości podatku od
nieruchomości wyjaśnił, że w § l pkt l lit c zaistniała nieścisłość co do
interpretacji przepisu i na komisjach Wójt proponował wysokość podatku od
gruntów pozostałych 0,15zł . Po skorygowaniu nieścisłości zgodnie z
przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zawartych w Dz.U.Nr 200,
póz. 1683 z 2002 roku - proponuje nową stawkę tj. 0,05zł jak w roku ubiegłym;
pozostałe stawki podane w propozycjach pozostały bez zmian.
Przewodnicząca również nadmieniła, że na poszczególnych posiedzeniach
komisji rozpatrywano wysokość podatku od nieruchomości. Komisje
jednogłośnie przyjęły wysokość podatku proponowanego przez Wójta Gminy.
Innych zmian radni nie zgłosili.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 8/H/2002 w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Uchwała Nr 8/II/2002 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 7 W tym punkcie również jako pierwszy zabrał głos Wójt Gminy nadmieniając, że wszystkie propozycje wysokości stawek podatku od środków transportowych były rozważane w poszczególnych komisjach. Zaproponowane stawki podatku od środków transportowych komisje przyjęły jednogłośnie bez żadnych uwag. Po wypowiedzi Wójta radni nie zgłosili innych propozycji wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 9/II/2002 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 9/11/2002 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 8 Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie podatku
od posiadania psów, wyjaśnienie złożył Wójt Gminy podkreślając, że obecna
ustawa wprowadza pewne zmiany i dlatego od osób fizycznych posiadających
psy w innym celu niż pilnowanie gospodarstw rolnych proponując stawkę
25,00zł od jednego psa, a od każdego następnego 50,00zł. Propozycje te były
również omawiane na posiedzeniach komisji, które przyjęły je jednogłośnie.
Po wyjaśnieniach złożonych przez Wójta, radni nie zgłosili innych propozycji.
Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 10/11/2002 w sprawie ustalenia
stawek podatku od posiadania psów i poddała go pod głosowanie. Uchwała Nr
10/11/2002 została przyjęta jednogłośnie przez radnych i stanowi załącznik do
protokołu.

Ad pkt 9 W tym miejscu Przewodnicząca wyjaśniła, że podstawę prawną
dla Rady do podjęcia uchwały stanowi art. 6 ust 9 ustawy z dnia 30 października
2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, póz. 1682 z 2002 roku). Z tego
przepisu wynika, że rada gminy określa w drodze uchwały wzory formularzy
dotyczące poboru podatku leśnego. Tymi formularzami są:

  • deklaracja na podatek leśny,
  • informacja o lasach.

Następnie odczytała projekt Uchwały Nr l ł/IT/2002 w sprawie wzoru deklaracji na podatek oraz wzoru informacji o lasach i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych, którzy Uchwałę Nr 11/11/2002 przyjęli jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 10 W tym punkcie Przewodnicząca wyjaśniła, że podjęcie
powyższej uchwały jest podyktowane koniecznością bieżącego załatwiania
spraw w stosunku do Wójta. Z tego względu należy upoważnić
Przewodniczącego Rady do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy,
takich jak: udzielanie urlopu, wystawianie delegacji służbowych itp. Wójtowi
Gminy jako pracownikowi. Zbędnym i nieekonomicznym byłoby
zwoływanie do tego Sesji Rady Gminy. Po wyjaśnieniu podjęcia stosowanej
uchwały, odczytała jej projekt i poddała pod głosowanie. Głosowało 15
radnych. Uchwała Nr 12/11/2002 w sprawie ustalenia czynności z zakresu
prawa pracy wobec Wójta Gminy została przyjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik do protokołu.

Ad pkt 11 Przed podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości
miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy, które było rozważane w
poszczególnych komisjach. Przewodniczący poszczególnych komisji
przedstawili swoje stanowiska zajęte na posiedzeniach jak niżej:

 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Wiesława Jankowska podała, że komisja jednogłośnie proponuje łączne wynagrodzenie brutto w wysokości 6100,00zł, na które składają się następujące wymiary:

- zasadnicze wynagrodzenie - 3900,00zł

- dodatek za staż pracy w wys.20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie - 780,00zł

- dodatek funkcyjny wg stawki 8 w wys. 200% najniższego wynagrodzenia w tabeli wynagrodzeń - 1420,00zł,

 • Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej - Pan Ryszard Piórkowski potwierdził, że komisja jednogłośnie zaproponowała również wynagrodzenie 6100,00zł brutto,
 • Przewodnicząca komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury - Pani Zofia Krysiewicz potwierdziła, jednogłośnie stanowisko komisji proponującej wysokość wynagrodzenia w wysokości 6100,00zł brutto,
 • Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska - Pan Kazimierz Milewski potwierdził, że komisja większością głosów zaproponowała wynagrodzenie również 6100,00zł brutto.

Po wyjaśnieniach Przewodniczących Komisji, Przewodnicząca Rady Gminy poparła stanowiska komisji co do wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy podkreślając, że Wójt od dwóch lat nie miał żadnej regulacji wynagrodzenia, a jego zaangażowanie włożone dla gminy daje widoczne efekty - prowadzone inwestycje gminne są tego przykładem. Dlatego ustalenie wynagrodzenia w powyższej kwocie tj.6100,00zł jest uzasadnione i należne. Odczytała projekt Uchwały Nr 13/11/2002 i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Rada Uchwałę Nr 13/11/2002 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy przyjęła jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 12 Podjęcie Uchwały w sprawie zryczałtowanej diety dla
Przewodniczącej Rady Gminy została poprzedzona wypowiedzią Wójta Gminy,
który podkreślił, że współpraca w tej kadencji układała się z Przewodniczącą i
całą radą poprawnie Wspólne porozumienie jest ważne dla prawidłowego
funkcjonowania gminy. Takie zrozumienie było w poprzedniej kadencji i takie 
być powinno w obecnej. Radzie współpraca z Przewodniczącą układała się bardzo dobrze. Tworzenie odpowiedniej atmosfery i odpowiedniej organizacji pracy rady jest właściwie zasługą Przewodniczącej. Jej dojrzałość w tej kadencji zaowocuje jeszcze bardziej odpowiednią znajomością przepisów regulaminowych. Zaapelował, by radni dostrzegli posiadane kompetencje Przewodniczącej, a w szczególności sprawne prowadzenie obrad rady i zorganizowanie pracy rady. Przez organizację pracy rady rozumiemy zaproponowanie porządku obrad, przygotowywanie projektów uchwał, załączników do nich i zwoływanie sesji rady. W poprzedniej kadencji -podkreślił Wójt- Przewodnicząca otrzymywała najniższe wynagrodzenie w powiecie płońskim - 456,00zł. Wójta zaproponowała podwyższenie wynagrodzenia w obecnej kadencji na poziomie przynajmniej innych gminy tj. 700,00-800,00zł.

Po wypowiedzi Wójta Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu poszczególnych przewodniczących komisji, którzy przedstawili uzgodnienia wynagrodzenia z posiedzeń:

 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - podała, że komisja zaproponowała jednogłośnie wysokość zryczałtowanego wynagrodzenia w wysokości 750,00zł,
 • Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej - 1000,00zł,
 • Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i

Kultury -600,00zł,

 • Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska - 600,00zł.

Ze względu na to, że stanowiska komisji były zróżnicowane, ustalono jedną propozycję wynagrodzenia w wysokości 600,00zł. Powyższą kwotę poddano pod głosowanie. Radni przyjęli ją jednogłośnie.

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 14/11/2002 w sprawie zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i poddała  go pod głosowanie. Uchwała Nr 14/II/2002 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 13 Przyjęcie uchwały w sprawie zryczałtowanej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy również poprzedziły wypowiedzi przewodniczących poszczególnych komisji i propozycje Wójta Gminy. Wójt Gminy zaproponował dietę zryczałtowaną w wysokości 200,00zł; natomiast komisje zaproponowały:

 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - 200,00zł
 • Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej - 300,00zł,
 • Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury -200,00zł,
 • Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska - 200,00zł.

Ostatecznie ustalono wysokość zryczałtowanej diety w wysokości 200,00zł. Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 15/11/2002 i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Uchwała Nr 15/11/2002 w sprawie zryczałtowanej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy została przyjęta jednogłośnie. Stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 14 Zanim przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie diet oraz
zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Przewodnicząca wyjaśniła, że na
komisjach ustalono dwie wysokości proponowanych diet dla radnych - 120,00zł
oraz 100,00zł. Przewodnicząca poddała pod głosowanie dietę w wysokości
120,00zł. Przeciwko tej wysokości głosowało 15 radnych. Natomiast dietę w
wysokości 100,00 przyjęto jednogłośnie. Jednogłośnie również przyjęto dietę -
150,00zł dla przewodniczących komisji rady. Przewodnicząca odczytała projekt
Uchwały Nr 16/11/2002 w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych radnym i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr 16/11/2002 została podjęta jednogłośnie . Stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 15 Na komisjach również rozważano podwyższenie diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy czyli Sołtysom. Przewodnicząca podkreśliła, że zaproponowaną dietę w wysokości 40,00zł przez Wójta, wszystkie komisje przyjęły jednogłośnie.
Odczytała projekt Uchwały Nr 17/11/2002 w sprawie zasad przyznawania diet
oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organu
wykonawczego jednostek pomocniczych - Sołtysów i poddała go pod
głosowanie. Głosowało 15 radnych. Uchwała Nr 17/11/2002 została przyjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 16 W tym miejscu Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu
Wójta Gminy, który poinformował, że z upływem kadencji rady upływa też
kadencja sołtysów. Zgodnie ze Statutem Sołectwa § 17 wybory sołtysa i rad
sołeckich zarządza Rada Gminy, dlatego wystąpił z wnioskiem o zarządzenie
wyborów do jednostek pomocniczych gminy, proponując przeprowadzenie ich
zgodnie z harmonogramem zebrań wiejskich, który zostanie opracowany po
uzyskaniu wstępnych terminów od sołtysów. Poprosił Sołtysów o składanie
propozycji terminu zebrań do dnia 05 stycznia 2003 roku. Wybory w sołectwach
będą przeprowadzone do końca stycznia 2003 roku.

Po wyjaśnieniach złożonych przez Wójta, Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 18/11/2002 w sprawie zarządzenia wyborów w jednostkach pomocniczych gminy i poddała ją pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Uchwałę Nr 18/II/2002 radni przyjęli jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 17 Przed podjęciem Uchwały Nr 19/11/2002 w sprawie wyłonienia
kandydatury do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku zabrała głos Przewodnicząca
Rady, która wyjaśniła, że z upływem kadencji rad gmin, upływa też kadencja
Rady Społecznej przy SPZZOZ w Płońsku i zgodnie z art. 45 ust l pkt 2 lit b
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr
91, póz.408 z 1991 roku z póź.zm.) Rada Gminy wyznacza przedstawiciela do
Rady Społecznej przy SPZZOZ w Płońsku podejmując stosowną uchwałę.
Nadmieniła, że w dotychczasowym składzie Rady Społecznej była jej
członkiem, ale w chwili obecnej zrzeka się tej funkcji ze względu na to, że jest
nauczycielką, a posiedzenia Rady Społecznej odbywają się od rana -
dezorganizuje jej pracę w szkole. Zaproponowała kandydaturę Wójta Gminy
jako najbardziej zaznajomionego z problemami służby zdrowia z tytułu bycia
radnym powiatowym poprzedniej kadencji.

Odczytała zatem projekt Uchwały Nr 19/11/2002 i poddała ją pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 18 Podjęcie Uchwały Nr 20/11/2002 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierzążnia
zostało poprzedzone wyjaśnieniem przez Przewodniczącą o konieczności jej
podjęcia. Z art. l pkt 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 roku o zmianie ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 154, póz. 1804 z 2001 roku)
wynika, że dotychczasowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy Dzierzążnia zachowuje ważność na następny rok tylko wówczas, jeżeli
Rada Gminy do końca 2002 roku podejmie uchwałę zatwierdzającą Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
lub j ego zmian.
Studium do wglądu znajduje się na stanowisku pracy u Pani Grażyny Zarzyckiej.

Radni nie zgłosili żadnych uwag do przedstawionego uzasadnienia. Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 20/11/2002 i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 20/11/2002 została przyjęta jednogłośnie. Stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 19 W tym punkcie zabrał głos Pan Edward Fotek - Sołtys wsi
Dzierzążnia, który zwrócił się do Wójta o wyjaśnienie kwestii co do wysokości
prowizji wypłacanej sołtysom od zebranych zobowiązań pieniężnych. Wójt na
powyższe wyjaśnił, że wysokość prowizji jest wypłacana na podstawie podjętej
Uchwały Rady Gminy z dnia 18 lutego 2000 roku Nr 84/XII/2000 w sprawie
zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania
pieniężnego i podatku od posiadania psów. Kwestia ta zostanie dokładnie
sprawdzona i informacja zostanie udzielona na najbliższej sesji.
Jako drugi zabrał głos radny Wacław Olszewski, który wystąpił z zapytaniem
kiedy nastąpi przejęcie bazy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kucicach przez
Gminę?

Na powyższe zapytanie Wójt odpowiedział, że powyższą sprawą interesuje się już od trzech lat. SKR w Dzierzążni znajduje się w stanie likwidacji. Likwidatorem jest Pani Regina Kowalska - były Dyrektor SKR. Do chwili obecnej nie można od likwidatora uzyskać odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do przekazania gminie. Dokonano wyceny budynków, grunt stanowi własność gminy. Sprawę powyższą prowadzi radca prawny, ale jak do tej pory nie można zlokalizować likwidatora. Jesteśmy na etapie wyegzekwowania innych dokumentów, by nie przejąć tej bazy z długami (pismo z Urzędu Skarbowego). Stwierdził, że w najbliższym czasie sprawa ta zostanie sfinalizowana.

Na zakończenie Wójt poinformował, że odbyły się wybory do Izb Rolniczych. Przedstawił delegatów wybranych z naszej gminy, którymi zostali: Pan Krzysztof Gąsiorowski - radny i Pan Janusz Kierski - młody rolnik ze Starczewa Pobodze.

Podziękował Sołtysom za współpracę i zaangażowanie oraz wkład pracy jaką włożyli przy remontach dróg gminnych w: Starczewie, Guminie i Korytowie. Życzył wszystkim, by znaleźli uznanie w styczniowych wyborach i by wszyscy znów zostali wybrani na nową kadencją 2003-2007.

Innych pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca zamknęła obrady II Sesji Rady Gminy.

 

Protokółowała

Barbara Wicińska-Misiowiec

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-23 13:26:03
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-23 13:26:03
 • Liczba odsłon: 1242
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278452]

przewiń do góry