Zobacz podgałęzie

Protokół  XI sesji  Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 22 listopada  2019 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pana

Krzysztofa Zimnego – przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni 

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 10.00 a zakończyły o godzinie 12.00.

Pan przewodniczący otworzył obrady XI sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy-  Pana Adama Sobieckiego, Skarbnika Gminy – panią Grażynę Zawłocką, Sekretarza Gminy- panią Monikę Konczewską,  wszystkich radnych, panią Reginę Sobczeńską  - kierownika GOPS,  dyrektora SP w Nowych Kucicach- panią Joannę Opolską- Lisińską, dyrektora SP w Dzierzążni- panią Beatę Garlej, panią mecenas Danielę Nastaszyc ,  przedstawiciela Mazowieckiej Izby Rolniczej pana Stefana Dembego, sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję.

            Stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał- na stan 15 radnych obecni wszyscy  według listy obecności załączonej do protokołu.

Pan Przewodniczący poprosił o wprowadzenie do porządku obrad uchwały dotyczącej pomocy Powiatowi Płońskiemu, której przez pomyłkę nie wpisano do porządku obrad. Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji.

             Pan Zimny odczytał nowy porządek obrad i poddał go pod głosowanie.

1.      Otwarcie XI Sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.

3.      Wystąpienia i zapytania.

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.  Podjęcie Uchwały Nr 74/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia  programu  współpracy z organizacjami  pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

6.   Podjęcie Uchwały Nr 75/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej  podstawę do obliczenia podatku rolnego.

7.    Podjęcie Uchwały Nr 76/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

8.    Podjęcie Uchwały Nr 77/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych.

9.      Podjęcie Uchwały Nr 78/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 

10.  Podjęcie Uchwały Nr 79/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu 

11.  Podjęcie Uchwały Nr 80/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu.

12.  Podjęcie Uchwały Nr 81/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu.

13.  Podjęcie Uchwały Nr 82/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej na prace restauratorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków 

14.  Podjęcie Uchwały Nr 83/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

15.   Podjęcie Uchwały Nr 84/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

16.  Podjęcie Uchwały Nr 85/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni zmieniającej uchwałę  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.

17.  Wolne wnioski i informacje.

18.  Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

    
      1. Bartold Krzysztof - jestem za

     2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Ad pkt 2

            Pan przewodniczący RG powiedział, że z protokołem z  X sesji Rady Gminy

 w Dzierzążni zapoznał się w całości, odzwierciedla on przebieg sesji  i zawnioskował

 o przyjęcie go bez odczytania .

 

     
    1. Bartold Krzysztof - jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za


Protokół z X Sesji przyjęto jednogłośnie 15 głosami bez odczytywania.

Ad pkt 3

            Brak wystąpień i zapytań.

 

Ad pkt 4

            Pan wójt Adam Sobiecki przedstawił informację z działalności międzysesyjnej

w okresie 24 września do 22 listopada.

W okresie od 24 września  2019 roku Urząd Gminy realizował zadania ustawowe.

- W dniu 25 września odbył się przetarg na wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Kucice. Wpłynęły dwie oferty-  najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Wapnopol za kwotę 556 991,81 zł. Termin wykonania zadania do 31 listopada.

- W dniu 1 października został dokonany odbiór inwestycji  utwardzenie placu przed budynkiem remizy OSP Starczewo a 2 października odebrano inwestycję- instalacja ogrzewania w świetlicy w Podmarszczynie .

- W dniu 3 października Pan Wójt uczestniczył w gali podsumowującej program Mazowiecki Instrument Wspierania Sołectw w Otrębusach gdzie otrzymał nagrodę w wysokości 3 500 złotych dla sołectwa Pluskocin za projekt zakupu instrumentów dla orkiestry gminno-parafialnej.

- W dniu 7 października odbył się przetarg na wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Gumowo-Sarnowo –Góry. Wpłynęły 4 oferty, najkorzystniejszą złożyła firma Wapnopol Adam Nowakowski za kwotę 380 442,44 zł. Termin wykonania do końca maja 2020 r.

- W dniu 11 września Pan Wójt uczestniczył w podpisaniu umowy na dofinansowanie utworzenia sali językowej w Szkole Podstawowej w Dzierzążni. Wartość dofinansowania to kwota 46 200 złotych, całkowita wartość projektu to 64 600 złotych. Dofinansowanie pochodzi z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

- W dniu 14 października odbyło się spotkanie z dyrektorem Oddziału Mazowieckiego GDDKiA w Warszawie na którym omawiano kwestię problemów związanych z uregulowaniem prawa własności chodnika w Dzierzążni.

- W dniu 15 października podpisano umowę na wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Kucice.

- W dniu 2 października Pan Wójt uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej w Ciechanowie.

- W dniu 10 listopada Pan Wójt uczestniczył w obchodach święta niepodległości zorganizowanych przez strażaków i księdza proboszcza z parafii Skołatowo.

- W dniu 15 października przekazaliśmy projekt budżet na rok 2020 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ciechanowie.

- Trwają prace przy wykańczaniu świetlicy w Podmarszczynie oraz  przy przebudowie drogi w miejscowości Kucice i Gumowo- Sarnowo-Góry.

- W dniu 19 listopada Pan Wójt uczestniczył w uroczystości Pasowania na ucznia, która odbyła się w Szkole Podstawowej w Dzierzążni oraz w spotkaniu członków Banku Spółdzielczego w Płońsku.

- W dniu 19 listopada został ogłoszony konkurs na kierownika świetlicy wiejskiej w Podmarszczynie, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

-  W dniu 21 listopada po otrzymaniu wszystkich uzgodnień rozpoczęły się prace przy wykonaniu sieci wodociągowej w miejscowości Gumowo. Wykonawca zapewnił że wykona prace zgodnie z umową i w terminie.

Ad pkt 5

            Pan Wójt omówi  Uchwałę Nr 74/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia  programu  współpracy z organizacjami  pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Każdego roku uchwała taka jest podejmowana przez radnych. Na przyszły rok zabezpieczyliśmy 15 tys. na dotacje dla organizacji pozarządowych. Dotychczas wspieraliśmy 2 kluby sportowe działające w naszej gminie. Można się zastanowić nad rozszerzeniem beneficjentów uprawnionych do otrzymania dofinansowania.

Pytań nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 74/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia  programu  współpracy z organizacjami  pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

     1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6

            Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 75/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej  podstawę do obliczenia podatku rolnego.

Uchwały podatkowe mają wpływ na przyszłoroczny budżet. W zeszłym roku Rada Gminy obniżyła stawkę podatku o 1 zł na 51 zł za 1 dt ( cena Ministerstwa Finansów to 54,36).

W tym roku średnia cena podana przez Ministerstwo Finansów wynosi 58,46 zł- wzrost o 7 %.

Po rozmowach na posiedzeniu komisji radni ustalili cenę żyta na poziomie 52 zł za 1 dt.

Na gminie ciążą zobowiązania. Samorządy mają problemy ze spięciem budżetu. Wzrośnie cena energii elektrycznej a mamy też wydatki stałe. Najniższe wynagrodzenie wzrasta o 350 zł i pracownikom pobierającym takie wynagrodzenie trzeba dać podwyżkę od 1 stycznia.

Budżet będzie realizowany według posiadanych środków.

Pytań nie zgłoszono. Pan Zimny odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 75/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej  podstawę do obliczenia podatku rolnego.

 

 1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem przeciw

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto większością 14 głosów, 1 osoba była przeciw i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7

            W tym punkcie Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 76/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


   W wysokości podatku od nieruchomości dokonano zmian:

- Pod wodami powierzchniowymi- wzrost o 9 groszy- dostosowano do stawki Ministra Finansów,

- Pozostałe grunty – zwiększono o 1 grosz w stosunku do roku ubiegłego,

- Niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji- wzrost o 6 groszy,

- Zajęte na prowadzenie świadczeń medycznych- wzrost o 22 grosze,

- Pozostałe budynki- bez zmian,

- Związane z działalnością gospodarczą- wzrost o 5 groszy,

- Mieszkalne- wzrost o 2 grosze,

- Związane z prowadzeniem działalności gosp.- wzrost o 50 groszy,

-Zajętych na prowadzenie działalności gosp. Materiałem siewnym- wzrost o 1 grosz,

- Pozostałe budynki- bez zmian.

Pytań nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 76/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i poddał ją pod głosowanie.

1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8

            Pan przewodniczący RG omówił  Uchwałę Nr 77/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

W stawkach podatku od środków transportowych wszystkie stawki zwiększono o 50 zł.

Pytań nie zgłoszono.

            Pan przewodniczący RG odczytał i  poddał pod głosowanie  Uchwałę Nr 77/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

 Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9

            Pan Wójt  omówił  Uchwałę Nr 78/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  zmiany uchwały Nr  16/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie opłaty    od posiadania psów.

Na posiedzeniu komisji dyskutowano, czy taka uchwała powinna być podejmowana. Ostatecznie podjęto decyzję o jej podjęciu.

W uchwale trzeba zmienić załącznik z wykazem sołtysów.

Pytań nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 78/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  zmiany uchwały Nr  16/II/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie opłaty   od posiadania psów i poddał ją pod głosowanie.

 

1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem przeciw

 Uchwałę przyjęto większością 14 głosów, 1 osoba przeciw i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ogłoszono przerwę.

Ad pkt 10, 11, 12

W tym punkcie Pan Wójt omówił 3 uchwały: Uchwałę Nr 79/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu, Uchwałę

 Nr 80/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu oraz  Uchwałę Nr 81/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu.

Gmina Dzierzążnia  przekaże Powiatowi Płońskiemu dofinansowanie 300 tys. zł.

Powiat chce wykorzystać 239 850 zł na wykonanie dokumentacji na drogę a 60 150 zł na zakup wysięgnika wielofunkcyjnego.

 Starosta Płoński pismem wystąpił o  na udzielenie pomocy finansowej w 2019 r. na dofinansowanie realizacji zadania  pod nazwą „Przebudowa mostu JNI 30002814 przez rzekę Żurawiankę wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów” - wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej w kwocie 239 850 zł.

Powiat płocki zrobił dokumentację na drogę do granicy powiatu.  Droga biegnie przez Kucice, gdzie mieszka dużo ludzi.

Pismem Starosta Płoński wystąpił o  na udzielenie pomocy finansowej w 2019 r. na dofinansowanie realizacji zadania  pod nzawą „Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego PRONAT WWT 700 z głowicą koszącą PRONAR KG140 w kwocie 60 150 zł

Pomoc udzielana jest w formie  dotacji celowej a podstawą przekazania środków finansowych jest  umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

            Dodatkowe zadanie, o dofinansowanie którego wystąpił Powiat do nas dotyczy

realizacji zadania  pod nazwą „Remont  drogi powiatowej Nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów” w kwocie 25 600 zł. Taką samą kwotę na te inwestycję przekaże Powiat.

Pani radna Kawecka zapytała, czy dofinansowanie remontu drogi 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów jest działaniem jednorazowym.

            Pan Wójt powiedział, że zgodnie z uchwałą podjętą w 2017 roku w 2020 roku przekażemy Powiatowi 300 tys. dofinansowania.

Pan Zimny poddawał pod głosowanie kolejne uchwały:

-  Uchwałę Nr 79/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu.

 


      1.  Bartold Krzysztof- jestem za 

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

 Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

-  Uchwałę  Nr 80/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu.


       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

 Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

-  Uchwałę Nr 81/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu.

 

 1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- wstrzymuje się

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina – wstrzymuje się

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto większością 13 głosów przeciw 2 wstrzymujących się. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 13

            Pan Wójt przedstawił Uchwałę Nr 82/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej na prace restauratorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Uchwała jest kontynuacją uchwały podjętej w 2018 roku. Wpłynął wniosek proboszcza parafii Kucice o przekazanie 5 tys. zł na renowację figury św. Piotra. Jeśli chcemy wesprzeć to przedsięwzięcie niezbędne jest podjęcie uchwały w tej sprawie. Jeśli przekażemy te pieniądze, to w formie dotacji i parafia będzie musiała dotację rozliczyć.

Pytań nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący RG poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 82/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej na prace restauratorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

  15. Zimny Krzysztof- jestem za

 Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 14, 15

            Pani Skarbnik omówiła 2 uchwały: Uchwałę  Nr 83/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz Uchwałę

 Nr 84/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

W uchwale budżetowej dokonano następujących zmian:

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 331 285,24 zł.

-  Transport i łączność, rozdział  Drogi publiczne gminne-  wprowadzono środki z tytułu wpłat do budżetu od mieszkańców w wysokości 500 zł oraz odszkodowanie za remont gazociągu 1000 zł.;

-  Administracja publiczna:

a)       Urzędy wojewódzkie, wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 1343 zł. na podstawie decyzji MUW;

b)       Promocja jst.- wprowadzono do budżetu środki w wysokości 3500 zł, jest to nagroda dla sołectwa Skołatowo za udział w konkursie MIASS Mazowsze;

-  Bezpieczeństwo publiczne,  Ochotnicze straże pożarne-  wprowadzono do budżetu środki pochodzące z budżetu województwa  mazowieckiego w wysokości 3998 zł.

-  Rodzina – wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 315 740 zł na podstawie decyzji MUW;

-  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział  Biblioteki-  wprowadzono do budżetu

dotację z Biblioteki Narodowej  w wysokości 6500 zł.

 

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 257 004 zł.

-  Transport i łączność – zmniejszono   środki pochodzące od Wojewody w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych, w kwocie 257 004 zł.

Dochody po zmianach wynoszą 18 310 586,63 zł.

W wydatkach bieżących  dokonano następujących  zmian:

- Rolnictwo i łowiectwo,  Pozostała działalność-  zmniejszono środki o kwotę 6500 zł(zakup energii i odszkodowania)  celem przesunięcia do działu 801.

- Transport i łączność,   Drogi publiczne powiatowe– zwiększono środki o kwotę 25 600 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla powiatu na remont drogi.

-  Gospodarka mieszkaniowa,  Gospodarka gruntami i nieruchomościami-  zmniejszono wynagrodzenia bezosobowe celem zwiększenia wydatków majątkowych w tym rozdziale.

-  Działalność  usługowa – zmniejszono o kwotę 5000 zł celem przesunięcia do działu 801.

-  Administracja publiczna- zmniejszono o kwotę 154 057 zł:

1)       Urzędy wojewódzkie- wprowadzoną dotację w kwocie 1343 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki zus;

2)       Rady gmin-  zwiększono o kwotę 3600 zł (diety radnych);

3)      Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 158 500 zł celem zwiększenia środków na wynagrodzenia w szkołach;

c)      Rozdział 75075 zwiększono o kwotę 3500 zł. Jest to nagroda dla sołectwa Skołatowo za udział w konkursie MIASS Mazowsze;

4)      Rozdział 75095 zwiększono środki o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia na diety sołtysów.

-  Bezpieczeństwo publiczne- zwiększono o kwotę 7 998 zł. Uzupełniono brakujące paragrafy oraz wprowadzono środki z samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie dla OSP Kucice na zakup sprzętu specjalistycznego.

- Oświata i wychowanie- zwiększono  o kwotę 208 800 zł.

1)       Szkoły podstawowe zwiększono o kwotę 108 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki zus;

2)       Oddziały przedszkolne - zwiększono o kwotę 18 800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki zus;

3)      Rozdział 80113 zwiększono wynagrodzenia bezosobowe  kierowców zmniejszono środki na szkolenia;

4)      Stołówki szkolne-  zmniejszono o kwotę 7700 zł celem zwiększenia innych brakujących paragrafów;

5)      Rozdział 80195 Pozostała działalność dokonano zmian między paragrafami;

-  Ochrona zdrowia,  przeciwdziałanie alkoholizmowi- dokonano zmian miedzy paragrafami.

-  Pomoc społeczna – zmniejszono o kwotę 6 000 zł oraz dokonano przesunięć miedzy działami 852 i 855 z zabezpieczeniem na DPS ;

-  Rodzina-  zwiększono środki o kwotę 321 740 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i  Domy Dziecka (przesunięcie z działu 852).

-  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono wydatki o kwotę 1295,76 zł(zmniejszenie dotacji WIOŚ).

-  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- dotację dla GBP zwiększono o kwotę 23 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracownika GBP i kapelmistrza.

W wydatkach majątkowych dokonano następujących zmian:

-  Rolnictwo i łowiectwo – zlikwidowano zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzążni” – kwota 10 000 zł.

- Transport i łączność,  Drogi publiczne gminne:

1)      Budowa drogi gminnej Przemkowo – Gumino - etap I – dotację, którą otrzymano na dofinansowanie do budowy drogi, zmniejszono o kwotą 257 004 zł oraz 80 000 zł z własnych środków. Wynika to z wartości poprzetargowej inwestycji.

2)      Przebudowa przepustu na drodze gminnej w miejscowości  Kucice– - nowa inwestycja – 10 000 zł.

1.      Dział 700, utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie zbiornika bezodpływowego przy Ośrodku Zdrowia w Dzierzążni”.

Wydatki po zmianach wynoszą 19 455 586,63.

 

 

Wieloletnią prognozę finansową dostosowano do uchwały budżetowej.

Pytań nie zgłoszono.

Pan Zimny poddał pod głosowanie:

- Uchwałę  Nr 83/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.


       1. Bartold Krzysztof - jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.


 Uchwałę Nr 84/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 16

            W tym punkcie pani kierownik GOPS omówiła  Uchwały Nr 85/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni zmieniającej uchwałę  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.

Projekt uchwały został przygotowany z uwagi na zmianę przepisów ustawy o pomocy społecznej. W związku z tym zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w uchwale Nr 196/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 października 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym w ten sposób, że osoby bezdomne będą ponosić odpłatność uzależnioną od posiadanego dochodu w stosunku do kryterium dochodowego ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zakładach określonych w przedstawionej tabeli. Jeśli osoba będzie miała dochód do 528 zł- odpłatność będzie stanowiła do 30 % czyli 158 zł. Jeśli dochód do  701 zł- odpłatność 210,30 zł. Różnicę do pełnej odpłatności za pobyt danej osoby w schronisku zapłaci gmina i analogicznie w pozostałych przedziałach dochodowych.

Zadanie to jest zadaniem własnym gminy i zapewnienia schronienia osobom tego pozbawionym a zwłaszcza w okresie jesienno- zimowym jest obowiązkowe.

Pytań nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie  Uchwałę Nr 85/XI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni zmieniającej uchwałę  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.

1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski  Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Sepetowski Dariusz- jestem za

12. Siedlecka Janina - jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 17

 

W wolnych wnioskach pan radny Piórkowski zapytał o termin remontu drogi w Nowej Dzierzążni do cmentarza a pan sołtys Kucic o remont mostu w Kucicach.

Pan radny powiatowy Mirosław Opolski podziękował za zaproszenie na sesję. Podkreślił, że radni pracują zgodnie i wspólnie podejmują decyzje. Podziękował za pomoc, jakiej udzieli Gmina Dzierzążnia Powiatowi Płońskiemu.

Powiat żyje z subwencji dotacji, nie ma dochodów własnych. Brakuje ponad 2 mln zł do spięcia budżetu. Powiat ma ponad 30 mln zadłużenia na inwestycje drogowe. Gminy partycypują w kosztach inwestycji prowadzonych na ich terenie. Najważniejsze drogi do zrobienia to droga Ilino do Szast, na którą powiat ubiega się o dofinansowanie. W tym roku będzie zrobione 700 mb tej drogi- przedłużenie od Szast. Mamy dokumentację na przebudowę mostu w Kucicach, W przyszłym roku będzie zrobiony odcinek od Ilina do granicy Gminy Dzierzążnia. Odcinek drogi w Kucicach jest priorytetowy i zostanie wykonany w tej kadencji. W przyszłym roku będzie zrobiona droga od Kucic do Chrościna. Droga Dzierzążnia- Kadłubowo jest zaplanowana na lata2022-2025. Pan radny poinformował o zmianach w Wydziale Komunikacji Starostwa- od 1 listopada nie ma ograniczenia wydawanych numerków.

Radny Zimny zapytał, czy w dalszym ciągu do tego wydziału są zapisy internetowe.

Pan Opolski odpowiedział, że tak.

Radny Gołębiewski zapytał, czy przy budowie drogi w Kucicach będą robione przepusty.

Pan radny powiatowy potwierdził, że będą.

Pan Wójt poinformował o sprawach, jakie są realizowane.

- wymieniono dach na świetlicy w Dzierzążni,

- sprawdzamy ewidencję ludności i wzywamy mieszkańców w celu zmiany  złożonych deklaracji na odbiór śmieci,

- do 20 grudnia jest czas na pozbycie się folii po kiszonkach- będą odbierane folie segregowane i złożone w jednym miejscu w gminie. Mamy 190 zgłoszeń na odbiór folii.

Radny Zimny zasygnalizował duży problem dotyczący płatności za śmieci. Trzeba zrobić wszystko, żeby odzyskać zaległości.  Po przetargu będzie podwyżka za odbiór odpadów.

            Sołtys Kucic poprosił o nie podawaniu numeru telefonu sołtysa osobom dzwoniącym do urzędu.

            Pan przewodniczący RG wyjaśnił, że takich informacji urząd nie udziela.

Pan wójt powiedział, że różne firmy dzwonią i sąsiedzi podają numery telefonów. Gminę obowiązuje RODO. Jeśli sołtysi wyrazili zgodę, to udostępniamy ich numery.

Więcej pytań nie zgłoszono.

 

 

Ad pkt 18

Pan Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokołowała

Gzylewska Jolanta

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-17 14:53:56
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-17 14:53:56
  • Liczba odsłon: 855
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267019]

przewiń do góry