Zobacz podgałęzie

Protokół z XXXI sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 24 września  2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

1.                 Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy.

2.                 Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy.

3.                 Interpelacje i zapytania.

4.                 Podjęcie Uchwały Nr 222/XXXI/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XXIII/2013 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach w gminie Dzierzążnia na lata 2013-2018”.

5.                 Podjęcie Uchwały Nr 223/XXXI/2014 w sprawie  wyrażenia woli pomocy finansowej Gminie Baboszewo z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:„ Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Baboszewo realizowana poprzez remont i przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych” planowanego do realizacji  w ramach  Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

6.                 Podjęcie Uchwały Nr 224/XXXI/2014 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

7.                 Podjęcie Uchwały Nr 225/XXXI/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

8.      Podjęcie Uchwały Nr 226/XXXI/2014  w sprawie przystąpienia i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Dzierzążnia na rok 2015 na realizację zadania inwestycyjnego   pn. „Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drogach Gminy Dzierzążnia poprzez przebudowę drogi gminnej

 w miejscowości Kadłubowo – Etap II” współfinansowanego  ze środków budżetu Państwa w ramach  Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w partnerstwie  z Gminą Baboszewo.

9.                 Wolne wnioski i zapytania.

10.             Zamknięcie obrad XXXI  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

Ad pkt 1

Obrady rozpoczęły się o godzinie 13.00 a zakończyły o godzinie 13.30.

        Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XXXI Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Pana Mirosława Opolskiego, Panią Skarbnik Grażynę Zawłocką, Pana Sekretarza Adama Sobieckiego.

Na stan 15 radnych obecnych było 14 według listy obecności załączonej do  protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

   Pani Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała że zwołano sesję, gdyż pojawiła się możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie budowy drogi w ramach ,,schetynówki”.

 

   Ad pkt 2

                      Przewodnicząca poinformowała radnych, że zapoznała się z protokołem

z XXX Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji

  i zapytała czy radni nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła z wnioskiem  o przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało  14 radnych obecnych na sali.  Protokół z XXX  Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

Ad pkt 3

            Nie zgłoszono interpelacji ani zapytań.

 

Ad pkt 4, 5

             Pan Wójt wyjaśnił, że przygotowaliśmy trzy uchwały aby móc złożyć wniosek na dofinansowanie budowy drogi w Kadłubowie w ramach ,,schetynówki”. Jest to jedyna droga w gminie, która ma przygotowaną pełną dokumentację. Musimy podjąć Uchwałę

 Nr 222/XXXI/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XXIII/2013 Rady Gminy

w Dzierzążni z dnia 17 września 2013 roku  w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach w gminie Dzierzążnia na lata 2013-2018” oraz  Uchwałę Nr 223/XXXI/2014 w sprawie  wyrażenia woli pomocy finansowej Gminie Baboszewo z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:„ Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Baboszewo realizowana poprzez remont i przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych” planowanego do realizacji  w ramach  Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

            W „Gminnym programie poprawy bezpieczeństwa na drogach w gminie Dzierzążnia na lata 2013-2018” dopiszemy  ,, W dziale  VI ( Realizacja programu) pkt. 2 dodaje się tiret:

·                    droga gminna w miejscowości Kadłubowo w km 1 +050 – 1 + 808 – Etap II. Wartość kosztorysowa robót budowlanych na powyższą inwestycję wynosi

350 000,00 zł. Planowana do realizacja powyższa inwestycja jest w ramach środków własnych oraz pozyskanych z w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

            Odnośnie drugiej uchwały w sprawie  wyrażenia woli pomocy finansowej Gminie Baboszewo z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:„ Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Baboszewo realizowana poprzez remont i przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych” planowanego do realizacji  w ramach  Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

zabezpieczenie tych środków w budżecie Gminy Dzierzążnia wiąże się z możliwością pozyskania zewnętrznych środków finansowych przez Gminę Baboszewo. Gmina Baboszewo przekaże naszej gminie taką samą kwotę na ten sam cel.

Dzięki podjęciu tej uchwały pozyskamy dodatkowe punkty do wniosku.

Pytań do uchwał nie zgłoszono. Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 222/XXXI/2014

 w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XXIII/2013 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 września 2013 roku  w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach w gminie Dzierzążnia na lata 2013-2018”. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

            Następnie Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr 223/XXXI/2014 w sprawie  wyrażenia woli pomocy finansowej Gminie Baboszewo z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:„ Poprawa spójności komunikacyjnej

i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Baboszewo realizowana poprzez remont i przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych” planowanego do realizacji  w ramach  Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami

i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6,7

            W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła dwie uchwały: Uchwałę Nr 224/XXXI/2014 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Uchwałę Nr 225/XXXI/2014

w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

W dochodach dokonano zmian w następujących działach:

- Bezpieczeństwo publiczne, Ochotnicze straże pożarne – wprowadzono do budżetu środki pochodzące z Funduszu Prewencyjnego PZU w wysokości 3 000 zł.

- Pomoc społeczna -  składki na ubezpieczenie zdrowotne - wprowadzono dotację celową w wysokości 144 zł, na podstawie decyzji MUW Warszawa; Pozostała działalność - wprowadzono dotację celową w wysokości 12 zł, na podstawie decyzji MUW Warszawa.

-  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  Biblioteki - wprowadzono dotację celową w wysokości 4 200 zł, na podstawie umowy z Biblioteką Narodową Warszawa.

Plan dochodów po zmianach wynosi  11 832 995,25 zł.

W wydatkach:

- Transport i łączność,  drogi publiczne gminne – w wyniku zakończonych inwestycji, dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych. Niewykorzystane środki z inwestycji przeznaczono na żwirowanie dróg gminnych. Poprawa infrastruktury drogowej na odcinkach dróg: Błomino Gumowskie, Nowa Dzierzążnia, Sarnowo Góry, Wilamowice  – zmniejszono środki o kwotę 1 800 zł . Plan inwestycji po zmianie wynosi 1 334 328 zł oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Gumino o dł. 300 mb. – zmniejszono o kwotę 200zł (inwestycja jednoroczna). Inwestycja po zmianie wynosi 106 353 zł.

      - Administracja publiczna, Urzędy Gmin – zmniejszono środki na zakup komputerów

o kwotę 8 000 zł przeznaczając je na żwirowanie dróg.

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarne – otrzymane środki z Funduszu Prewencyjnego PZU przeznaczono na zakup motopomp dla jednostek OSP, zgodnie z decyzją PZU w wysokości 3 000zł.;

- Oświata i wychowanie  - dokonano przesunięć między paragrafami. Zwiększono tam, gdzie dokonanie wydatku jest niezbędne, zmniejszono natomiast na tych paragrafach, gdzie istnieje możliwość ograniczenia wydatku.

- Pomoc społeczna; składki na ubezpieczenie zdrowotne – wprowadzoną dotację dla Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 144 zł – przeznacza się na bieżące wydatki.

-  Pozostała działalność -  wprowadzoną dotację dla Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 12 zł – przeznacza się na bieżące wydatki.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  Biblioteki- wprowadzono dotację dla GBP z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru.

Wydatki po zmianach  wynoszą 12 907 995,25zł

Pytań do omówionych uchwał nie zgłoszono.

            Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr 224/XXXI/2014 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

            Następnie Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 225/XXXI/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

            Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 8

       W tym punkcie Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 226/XXXI/2014  w sprawie przystąpienia i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Dzierzążnia na rok 2015 na realizację zadania inwestycyjnego   pn. „Poprawa infrastruktury drogowej

i bezpieczeństwa na drogach Gminy Dzierzążnia poprzez przebudowę drogi gminnej

 w miejscowości Kadłubowo – Etap II” współfinansowanego  ze środków budżetu Państwa w ramach  Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

w partnerstwie  z Gminą Baboszewo.

Musimy zabezpieczyć środki finansowe w budżecie Gminy Dzierzążnia na rok 2015

 w kwocie 350000 zł  na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kadłubowo.

Pytań i uwag do uchwały nie zgłoszono.

        Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 226/XXXI/2014  w sprawie przystąpienia

i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Dzierzążnia na rok 2015 na realizację zadania inwestycyjnego   pn. „Poprawa infrastruktury drogowej

i bezpieczeństwa na drogach Gminy Dzierzążnia poprzez przebudowę drogi gminnej

 w miejscowości Kadłubowo – Etap II” współfinansowanego  ze środków budżetu Państwa w ramach  Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

w partnerstwie  z Gminą Baboszewo.

            Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie

 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.    

 

Ad pkt 9

Nie zgłoszono wolnych wniosków i zapytań.

 

Ad pkt 10

             Pani Przewodnicząca Rady Gminy   podziękowała  za przybycie i zamknęła obrady XXXI sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 


            Protokołowała   

 

Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-11-12 11:51:44
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-12 11:51:44
  • Liczba odsłon: 860
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269844]

przewiń do góry