Uchwała Nr 87/XIII/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 25 maja 2004 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 60 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) oraz art. 109,art.122 i art.124 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U.Nr 15, poz.148 z 2003 roku z póź.zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 64/X/2003 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia budżetu gminy na 2004 rok wprowadza się zmiany jak niżej:

- w § 10 dodaje się pkt 2 w brzmieniu: „ do zaciągania zobowiązania do kwoty 300 000,00zł w roku budżetowym 2004”.

§ 2

W pozostałej części uchwała nie ulega zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004 oraz podlega ogłoszeniu.

uzasadnienie

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 86/ XIII/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 25 maja 2004 roku

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzążni

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm./ oraz § 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 708 z późn. zm. / Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzążni określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia w wysokości 750 zł miesięcznie.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 106/XVII/2000 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 5 października 2000 roku w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzążni.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2004 roku.

uzasadnienie

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 85/XIII/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 25 maja 2004 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych w placówkach oświatowych na terenie gminy Dzierzążnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm./ oraz § 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 708 z późn. zm. / Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dla pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Dzierzążnia najniższe zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w wysokości 580 zł miesięcznie.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 110/XVIII/2000 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 6 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych w placówkach oświatowych na terenie gminy Dzierzążnia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2004 roku.

uzasadnienie

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 84 /XIII/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 25 maja 2004 roku

o zamiarze przystąpienia do Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 66 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

1. Rada Gminy w Dzierzążni zamierza, wraz z innymi gminami powiatu płońskiego utworzyć Ekologiczny Związek Gmin Powiatu Płońskiego

2. Zadania Związku obejmować będą:

a.  Zaspokojenie potrzeb gmin członkowskich w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, a w szczególności budowa i eksploatacja obiektów gospodarki odpadami,

b. Efektowne wykorzystanie majątku Związku, właściwą eksploatację infrastruktury związanej z gospodarką odpadami, ich rozwój i modernizację z uwzględnieniem potrzeb ochrony środowiska,

c. Na zgodny wniosek gmin - członków Związku, przyjęty w trybie ustawy o samorządzie gminnym mogą być przez Związek przyjęte inne zadania publiczne wykonywane przez gminy,

d. Reprezentowanie gmin członkowskich w sprawach związanych z przedmiotem jego działania,

e. Za zgodą Zgromadzenia Związku wyrażoną w formie uchwały, gmina będąca jego członkiem lub przystępująca do Związku może określić zakres uczestnictwa w Związku z wyłączeniem jej współuczestnictwa w realizacji określonego zadania z zadań realizowanych przez Związek. W takim przypadku gmina ta nie uczestniczy w realizacji wyłączonego zadania, a także nie stosuje się do tej gminy związanych z tym zadaniem postanowień Statusu oraz uchwał organów Związku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 83/XIII/2004

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 25 maja 2004 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą :”Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach”

 

Na podstawie art. 18 ust 1, art. 51 ust 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.), Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy Dzierzążnia umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Kucicach” do kwoty 300 000 zł ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla „in blanco” Gminy Dzierzążnia na zasadach określonych w tejże umowie i deklaracji do weksla.

§ 2

Realizacja rozliczenia następowała będzie z dochodów własnych gminy tj. z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i opłat lokalnych.

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy Dzierzążnia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-06-03 13:02:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-06-03 14:24:15
  • Liczba odsłon: 1064
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181176]

przewiń do góry