Zobacz podgałęzie

Protokół z XXVII sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 17 marca  2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

 1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Gminy.

 2. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.

 3. Interpelacje i zapytania.

 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

 5. Podjęcie uchwały Nr 203/XXVII/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2014  roku.

 6. Podjęcie uchwały Nr 204/XXVII/2014 w sprawie upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw                        z zakresu administracji publicznej.

 7. Podjęcie uchwały Nr 205/XXVII/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 8. Podjęcie uchwały Nr 206/XXVII/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 9. Podjęcie uchwały Nr 207/XXVII/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

 10. Wolne wnioski i zapytania.

 11. Zamknięcie obrad XXVII  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

   

  Obrady rozpoczęły się o godzinie 10.00 a zakończyły o godzinie 11.00.

          Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XXVII Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Pana Mirosława Opolskiego, Panią Skarbnik Grażynę Zawłocką, Pana Sekretarza Adama Sobieckiego, Kierownika GOPS- Panią Reginę Sobczeńską,  sołtysów, Pana Janusza Jasińskiego- zastępcę Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płońsku oraz osoby zainteresowane problematyką sesji.

  Na stan 15 radnych obecnych było 14 według listy obecności załączonej do  protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.   Ad pkt 2

                        Przewodnicząca poinformowała radnych, że zapoznała się z protokołem

  z XXVI Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji   i zapytała czy radni nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła       z wnioskiem  o przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało  14 radnych obecnych na sali.  Protokół z XXVI  Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

   

          Ad pkt 3

                        W tym punkcie nie zgłoszono interpelacji ani zapytań.

   

            Ad pkt 4

            W tym punkcie Pani Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płońsku. Pan Jasiński poinformował, że w urzędach gmin na terenie działania Urzędu Skarbowego w Płońsku wyznaczono dyżury pracowników Urzędu Skarbowego, którzy będą nieodpłatnie pomagać mieszkańcom rozliczać się z US i wysyłać deklaracje podatkowe drogą elektroniczną. Postępuje proces elektronizacji i cyfryzacji, coraz więcej podatników rozlicza się przez internet. W Gminie Dzierzążnia dyżury będą pełnione w poniedziałki, począwszy od 31 stycznia w godzinach od 9 do 11.

  Od roku 2015 pracodawcy będą zobowiązani di składania PIT 11 do Urzędu Skarbowego drogą internetową. Urzędy Skarbowe będą przygotowywać na ich podstawie wzory rozliczeń, które podatnik będzie mógł zatwierdzić lub lub nanieść zmiany i wtedy zaakceptować. Każdy podatnik będzie też mógł wydrukować sobie zaświadczenie o dochodach bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym.

            Następnie Pan Sekretarz poinformował, że wybory do Europarlamentu odbędą się 25 maja. W naszej gminie mamy trzy obwody do głosowania- 2 w Dzierzążni i 1 w Nowych Kucicach.

            Dalej Pan Wójt przedstawił informację w sprawie realizacji zadań Gminy w okresie
  międzysesyjnym tj. od 7 lutego 2014 roku do 17 marca 2014 roku.

  Na bieżąco są realizowane zadania administracyjne Gminy.

W dniu 5.03.2014 r. zostały podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji w ramach PROW prowadzonych przez LGDz „Przyjazne Mazowsze” dotyczących budowy placu z kostki brukowej przy Ośrodku zdrowia w Dzierzążni oraz  remontu   świetlic wiejskich w Dzierzążni, Wierzbicy Pańskiej

i Kadłubowie.

Zostały rozpoczęte prace dotyczące budowy dróg gminnych; Błomino Gumowskie, Nowa Dzierzążnia, Wilamowice i Sarnowo-Góry.

Naliczono akcyzę dla rolników i Gminy tytułem zakupionego oleju napędowego. Łącznie wartość ta wynosi 372 159 zł, w tym wartość dla rolników  364 862 zł  a dla Gminy 7 297zł.

Gmina otrzymała zwrot poniesionych nakładów tytułem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2013- łączna kwota zwrotu 1 084 849 zł.

Został przygotowany program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rok 2014 w Gminie Dzierzążnia.

Ogłosiliśmy przetarg na zaciągnięcie i zabezpieczenie długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2014 w kwocie 553 708 zł.

 

Ad pkt 5

          W tym punkcie Pan Wójt przedstawił Uchwałę Nr 203/XXVII/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2014  roku.

Gmina jest zobowiązana do podjęcia uchwały w tej sprawie do końca marca oraz do zabezpieczenia środków finansowych. Podpisaliśmy umowę z lekarzem weterynarii, który będzie całodobowo dostępny i w razie potrzeby udzieli pomocy zwierzętom. Nie mamy na terenie gminy gospodarstwa, które zwierzęta przyjęłoby na krótki czas.  Podpisaliśmy również umowę ze schroniskiem w Napierkach k. Mławy na odłów bezpańskich zwierząt. Za przyjazd i odbiór bezdomnego zwierzaka zapłacimy 2 zł za km, dobowa opieka kosztuje 8 zł. Uwag do przedstawionej  uchwały nie zgłoszono.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr 203/XXVII/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2014  roku. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6

          Pan Wójt przedstawił Uchwałę Nr 204/XXVII/2014 w sprawie upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw                        z zakresu administracji publicznej. Od stycznia 2014 roku gminy mają wykonywać nowe zadanie polegające na wypłacie dodatku energetycznego. Dodatek ten ma przysługiwać tzw. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej, czyli osobom które mają prawo do dodatku mieszkaniowego. Przyznawaniem zryczałtowanych dodatków energetycznych ma się zajmować wójt, a ponieważ jest to zadanie administracji rządowej zlecone gminom, jego finansowanie w całości obciąża budżet państwa. W znowelizowanej ustawie Prawo energetyczne ustawodawca nie przewidział możliwości upoważnienie przez Wójta kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji indywidualnych w sprawie przyznania dodatku energetycznego , tak jak to zostało określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Oznacza to, że w obowiązującym stanie prawnym, aby taką decyzję mógł wydawać kierownik gminnego ośrodka pomocy społecznej, konieczna jest uchwała Rady Gminy podjęta na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym.

Na terenie naszej gminy żadnej rodzinie nie wypłacamy takiego dodatku, ale powinniśmy taką uchwałę podjąć na przyszłość.

Uwag nie zgłoszono, Pani Harazińska odczytała tekst Uchwały Nr 204/XXVII/2014 w sprawie upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw   z zakresu administracji publicznej.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7

          Następnie Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 205/XXVII/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Uchwała była  podjęta na poprzedniej sesji Rady Gminy. W § 4 uchwały powinien się znaleźć zapis ,,Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia” zamiast ,, Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego”. W związku ze zmianą musimy tę uchwałę podjąć jeszcze raz.

Uwag nie zgłoszono, Pani Przewodnicząca odczytała  Uchwałę Nr 205/XXVII/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8, 9

            Następne dwa projekty uchwał: Uchwałę Nr 206/XXVII/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Uchwałę Nr 207/XXVII/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej przedstawiła Pani Skarbnik.

Dokonano zmian w uchwale budżetowej.

W dochodach:

          Rolnictwo i łowiectwo, Pozostała działalność – wprowadzono dotację celową w kwocie 372 159,75 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego;

  Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami - wprowadzono dotację celową, w ramach programów z udziałem środków europejskich  (z LGD w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji,   które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”)  „ Remont połączony z modernizacją placu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Dzierzążni”. Zadanie to jest dofinansowane ze środków Lokalnej Grupy Działania, w kwocie 52 065 zł, na podstawie podpisanej umowy Nr  00098-6930-UM0730073/13   z dnia 06.03.2014 r. Środki te stanowią refundację poniesionych wydatków w 2013 roku.

 Różne rozliczenia, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.- zmniejszono  subwencję oświatową o kwotę 10 592 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów.

    Oświata i wychowanie, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 91 806 zł  z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

      Pomoc społeczna zmniejszono dotację o kwotę 8 600 zł na podstawie decyzji MUW Warszawa,świadczenia rodzinne – zwiększono dotację o kwotę 10 000 zł;  składki na ubezpieczenie zdrowotne – zmniejszono dotację o kwotę 600 zł oraz zwiększono o 200 zł; zasiłki i pomoc w naturze – zmniejszono dotację o kwotę 3 200zł; zasiłki stałe – zmniejszono dotację o kwotę 15 000 zł.

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Pozostała działalność - wprowadzono dotację celową w ramach programów z udziałem środków europejskich  (w ramach LGD w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy

w ramach działania „Odnowa i   rozwój wsi”)  „ Remont połączony z modernizacją świetlic wiejskich w miejscowości Dzierzążnia, Kadłubowo i Wierzbica Pańska w

 kwocie 91 927 zł na podstawie podpisanej umowy Nr  00098-6930-UM0730073/13  z dnia 06.03.2014r.

Plan dochodów po zmianach wynosi  11 697 623,75 zł.

W wydatkach:

      Rolnictwo i łowiectwo, Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – zaplanowano środki w wysokości 7 905 zł na wykonanie dodatkowych prac przy oczyszczalniach hybrydowych w miejscowości Kucice wykonanych w 2008 roku; Pozostała działalność – wprowadzona dotacja celowa w kwocie 372 159,75 zł zostanie  przeznaczona  na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie  364 862,50 zł oraz 2% kosztów obsługi

w kwocie 7 297,25 zł.

      Transport i łączność,  drogi publiczne gminne – zwiększono wydatki inwestycyjne  na przebudowę dróg gminnych w wysokości 986 153 zł (wolne środki 958 000 zł):

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Gumino – 116 153zł (inwestycja jednoroczna). Inwestycja po zmianie wynosi 125 153zł;

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kadłubowo – 350 000zł (inwestycja wieloletnia). Inwestycja po zmianie wynosi 500 000 zł;

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Gumino – Nowe Kucice 520 000 zł (inwestycja wieloletnia). Inwestycja po zmianie wynosi 540 000 zł;

W wydatkach bieżących dokonano przesunięć miedzy paragrafami, zwiększając wydatki inwestycyjne;

      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Komendy wojewódzkie PSP – zaplanowano środki w wysokości 6 000 zł na fundusz wparcia PSP – budowę strażnicy

 w Płońsku, na podstawie pisma komendanta PSP w Płońsku.

      Oświata i wychowanie: Szkoły Podstawowe zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 10 592 zł oraz zwiększono środki na zakup pomocy dydaktycznych, zmniejszając jednocześnie dodatkowe wynagrodzenia roczne; Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych    wprowadzono dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 91 806 zł oraz zmniejszono dodatkowe wynagrodzenia roczne; Gimnazjum – dokonano zmian między paragrafami celem przesunięcia ; Stołówki szkolne dokonano zmian między paragrafami, celem zwiększenia środków na wyposażenie.

      Ochrona zdrowia – wprowadzono niewykorzystane środki z wydatków p/alkoholowych z 2013 roku do wydatków roku bieżącego w kwocie 16 007zł.

        Pomoc społeczna - zmniejszono dotację o kwotę 8 600 zł  w wyniku ponownego podziału dotacji przez MUW Warszawa.

          Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,  Pozostała działalność- otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na zakup materiałów do remontu świetlic w miejscowościach:

Kadłubowo – w kwocie 20 952 zł, Dzierzążni – w kwocie 28 469 zł, Wierzbicy Pańskiej -

w kwocie 42 506 zł zgodnie z podpisaną umową Nr 00098-6930-UM0730073/13.

Wydatki po zmianach  wynoszą 12 655 623,75zł.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych  uchwał.

            Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 206/XXVII/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

Następnie odczytała  Uchwałę Nr 207/XXVII/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10

            W wolnych wnioskach i zapytaniach Pani Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że wpłynęły dwa pisma do Rady Gminy. Jedno z Komendy PSP w Płońsku o dofinansowanie budowy komendy a drugie z SG ZOZ w Płońsku również o dofinansowanie.

Pan Wójt wyjaśnił, że w zeszłym roku przekazaliśmy PSP w Płońsku środki pieniężne, które zostały zwrócone na nasze konto ze względu na opóźnienia budowy płońskiej strażnicy. W tym roku ponownie przekażemy na konto PSP w Płońsku dofinansowanie.

Odnośnie pisma z SG ZOZ w Płońsku Pan Wójt poprosił o zastanowienie i odłożenie podjęcia decyzji w tej sprawie do następnej umowy.

Na koniec Pani Harazińska przypomniała o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych.

 

Ad pkt 11

            Innych uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała  za przybycie i zamknęła obrady XXV II Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

Protokołowała

 

Jolanta Gzylewska       

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-05-08 13:16:19
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-08 13:16:19
 • Liczba odsłon: 875
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2277049]

przewiń do góry