Podmarszczyn dnia 14 luty 2018r.

  

ZAMAWIAJĄCY

Ochotnicza Straż Pożarna

w Podmarszczynie

Podmarszczyn 11A

09-164 Dzierzążnia

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją projektu pn.: Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Podmarszczyn”   realizowanego w ramach poddziałania 19.2   „Wsparcie   na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”    objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

 

Zapraszamy do składania ofert   przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Podmarszczyn 11A

 

I.                    Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przebudowa świetlicy wiejskiej   w miejscowości Podmarszczyn 11A.

Zakres prac obejmuje:

Roboty budowlane w tym ;

1.       Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne :

a.        uzupełnienie szlichty cementowej dachu

b.       izolacje przeciwwilgociowe powłokowo bitumiczne poziome – wykonane na zimno z emulsji asfaltowej – zagruntowane   szlichty stropodachu

c.        izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej – paroizolacja stropodachu

d.       docieplenie dachu styropapą grubość 18cm mocowaną mechanicznie

e.        pokrycie dachu papą termozgrzewalną

f.        uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo   wapiennej bloczkami   z betonu komórkowego – podmurowanie ścian stropodachu

g.       uzupełnienie   tynków zewnętrznych cementowych

h.       dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji – tynki gładkie

i.         wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegły klinkierowej ponad dachem

j.         spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową

k.       nakrywy kominów o średniej grubości 7cm

l.         podkład z płyty OSB wodoodpornej pod obróbki blacharskie

m.     obróbki blacharskie   z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25cm

n.       wiatrownice przekrój poprzeczny drewna do 180m² z tarcicy nasyconej – montaż deski czołowej i okapowej

o.       obróbki   blacharskie   z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25cm

p.       montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 12cm

q.       montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10cm

r.         montaż prefabrykowanych kolan   z blachy powlekanej rozm. 110mm

s.        montaż konstrukcji uzupełniających pod lekką obudowę

t.         spawanie płaskowników do konstrukcji wsporczej

u.       lekka obudowa ścian osłonowych – montaż osłony z płyty włóknisto – cementowej gr. 8mm

2.       Roboty murarskie i tynkarskie   w tym:

a.        uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo – wapiennej bloczkami                   z betonu komórkowego – zamurowanie otworu okiennego i drzwiowego

b.       stopy fundamentowe prostokątne żelbetonowe o objętości do 0,5m³ - stopy fundamentowe pod nowe kominy

c.        ławy fundamentowe prostokątne żelbetonowe, szerokości do 0,6m – fundamenty pod ściany działowe

d.       przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków   i budowli, pręty żebrowane – zbrojenie pod komin i ściany działowe

e.        kominy wolnostojące z cegieł wieloprzewodowe o przekroju   przewodu       ½ x ½ cegły

f.        ściany działowe z płytek piano – lub gazobetonowych o grubości 12cm

g.       ściany działowe z płytek piano lub gazobetonowych grubości 6cm

h.       wykucie bruzd poziomych 1 x ½ ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo – wapiennej – bruzdy pod nadproża stalowe

i.         wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł – dostarczenie   i obsadzenie belek stalowych

j.         zabetonowanie żwirobetonem bruzd po obsadzeniu belek stalowych

k.       wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szer. do 30cm na murach  z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami

l.         wykonanie gniazd do osadzenia klamer łączących ścianę   dociskową                     ze ściana konstrukcyjna R x 0,5   - wzmocnienie ściany dociskowej z cegły silikatowej

m.     przemurowanie co trzy warstwy cegieł,   pęknięć w ścianach

3.       Roboty w zakresie stolarki budowlanej

a.        okna PCV o powierzchni do 1,5m²

b.       drzwi dwuskrzydłowe wejściowe z kształtowników aluminiowych z przekładka   termiczną z naświetleniem

c.        drzwi jednoskrzydłowe wejściowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną ( od strony południowej z naświetleniem)

d.       montaż samozamykacza   do drzwi zewnętrznych

e.        ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

4.       Kładzenie i wykładanie podłóg

a.        podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym

b.         podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 10cm

c.        izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 2x

d.       izolacje cieplne i przeciwdżwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho – jedna warstwa gr. 10cm

e.        warstwy wyrównawcze   pod posadzki z naprawy cementowej grubości 20mm zatarte na ostro

f.        warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej – dodatek lub potracenie za zmianę grubości o 10mm

g.       posadzki cementowe – dopłata za zbrojenie siatką stalową.

Szczegółowy zakres prac określa przedmiar i kosztorys ofertowy (zał. Nr 2 do zapytania ofertowego).

 

II.                 Miejsce i termin realizacji zamówienia:

Miejsce wykonywania zamówienia: Podmarszczyn 11A

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia:   do   30 września 2018r .  

 

III.              Warunki udziału w postępowaniu ofertowym:

O udzielenie   zamówienia mogą ubiegać   się Wykonawcy, którzy:

1.       posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia

2.       posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia

3.       wykonali   2 roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/remoncie budynku o wartości co najmniej 10 000zł., w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty                i miejsca wykonania

 

IV.              Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:

1.       Formularz ofertowy wg   zał. nr 1

2.       Zaakceptowany projekt umowy wg. zał. nr 6

3.       Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru (np. KRS, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

4.       Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty                i miejsca wykonania wykonali   2 roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/remoncie budynku o wartości co najmniej 10 000zł.,

( zgodnie z zał. Nr 5 ) wraz z załączeniem dowodów dotyczących   wykonanych robót i czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                    i prawidłowo ukończone.

5.       Oświadczenie o spełnieniu warunków   udziału w postępowaniu                                       ( zgodnie z   zał. Nr   3)

6.       Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Wykonawcy                      z Zamawiającym (zgodnie z zał. Nr 4)

 

V.                 Kryteria i sposób oceny ofert:

 

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

KRYTERIUM

WAGA

1.

Cena oferty

60%

3.

Okres gwarancji

20%

4.

Termin   wykonania

20%

 

 1. Sposób dokonania oceny ofert:

 

Kryterium 1 „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. W kryterium „cena” można uzyskać maksymalnie 60 punktów.

 

Liczba punktów w kryterium „cena” zostanie obliczone według wzoru:

           Cmin

Pc = ------------ × 60 pkt

             Cb

 

Pc - liczba punktów otrzymanych w kryterium „cena”,

Cmin - najniższa cena brutto spośród badanych ofert,

Cb - cena brutto badanej oferty.

 

Kryterium nr 2 „gwarancja” będzie oceniane na podstawie zadeklarowanej    w formularzu oferty okresie gwarancji (w miesiącach) - z zastrzeżeniem, że maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 36 miesięcy. Okres gwarancji będzie równy okresowi rękojmi za wady przedmiotu umowy.   Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji (w miesiącach),   ponad minimum wymagane w zamówieniu tj. ponad   24 miesiące. Oznacza to, że Wykonawca otrzyma punkty za w/w kryterium oceny ofert jeśli zaproponuje okres gwarancji wyższy niż 12 miesięcy. W przypadku zaoferowania minimalnego, wymaganego okresu gwarancji (12 miesięcy) Wykonawca otrzyma 0 pkt w kryterium oceny ofert gwarancja. Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 36 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje ponad 36 miesięcy gwarancji otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium oceny ofert, tak samo jak Wykonawca, który zaproponuje   36 miesięcy gwarancji, natomiast w umowę zostanie wpisany zadeklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji. Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje w formularzu oferty okresu gwarancji   w miesiącach, wówczas Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji wynoszący 12 miesięcy, a Wykonawca otrzyma 0 pkt w kryterium „gwarancja”.                        W przypadku zadeklarowania   w formularzu oferty okresu gwarancji mniejszego niż                  12 miesięcy, zamawiający odrzuci ofertę ponieważ jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego

 

Liczba punktów w kryterium „gwarancja” zostanie obliczone według wzoru:

 

         Gb – G min

Pg = -------------------- × 20 pkt

         G max – G min

 

Pg - liczba punktów otrzymanych w kryterium „gwarancja”,

Gb – liczba miesięcy gwarancji badanej oferty, z zastrzeżeniem opisanym powyżej,

G min - minimalny okres gwarancji podlegający punktacji   (12 miesięcy).

G max - maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji   (36 miesięcy).

 

Kryterium nr   3 „termin wykonania „

 

Maksymalnie punktowany termin wykonania    - 20 punktów (Tw)

- Oferty zawierające termin wykonania do 31 sierpień 2018   - 20 punktów

- Oferty zawierające termin wykonania do 15 września 2018r. – 10 punktów

- Oferty zawierające termin wykonania do 30 września 2018r.   - 0 punktów

                  Twm

Tw        = _______x 20 pkt

                   Twb

 

Sposób obliczania punktów przyznanych ofercie badanej łącznie   w kryterium: cena, okres gwarancji oraz   termin wykonania”

 

(Pc x 60%) + ( Gb x 20%)   + (Tw x 20%)   = Pob

 

Pc – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena”

GB – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „ okres gwarancji”

Tw – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „ termin wykonania”

Pob - łączna ilość punktów oferty badanej

 

 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. Zamawiający poprawia w ofercie:

1)       oczywiste omyłki pisarskie,

2)       oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

 

 1. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym   zapytaniu ofertowym   i została oceniona jako najkorzystniejsza spośród ofert nieodrzuconych.

 

VI.              Miejsce, termin i sposób składania ofert:

 

Miejsce składania ofert jest sekretariat Urzędu Gminy   w Dzierzążni

Dzierzążnia 28, 09- 164 Dzierzążnia

Termin składania ofert :   do   1 marzec 2018r., godz. 16.00

Sposób składania/ przygotowania ofert:

 

 1. Oferta powinna być sporządzona w formie papierowej i dostarczona: pocztą, osobiście lub za pośrednictwem kuriera na w/w adres

UWAGA : w przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty (tradycyjnej, kurierskiej) liczy się data dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego

 1. Każdy oferent może złożyć tylko jedna ofertę,
 2. Oferta musi zawierać dane identyfikujące   Wykonawcę:   pełną nazwę Wykonawcy, datę sporządzenia dokumentu, cenę ofertową brutto w tym cena netto plus stawka podatku VAT, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności, termin ważności oferty
 3. Oferta musi zawierać opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym (zał. nr 2)
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 5. Wykonawca składa zapytanie ofertowe w zamkniętej kopercie opatrzone napisem:

 

Nazwa i adres wykonawcy:                                           

                                                                  

                                                            

 

                                                                    ZAMAWIAJĄCY:

                                                                     Ochotnicza Straż Pożarna

                                                                    Podmarszczyn 11A

                                                                      pocz. 09-164 Dzierzążnia

 

Zapytanie ofertowe na:

 

PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PODMARSZCZYN”

 

Nie otwierać przed upływem terminu

 

 

VII.           Przesłanki odrzucenia ofert:

1.       jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

2.       została złożona przez podmiot:

a.        niespełniający warunków udziału w postępowaniu

b.       powiązanych osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami                       o których mowa w art. 43a ust. 4   ustawy z dnia 20 lutego 2015r.                            o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich   z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach   Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

c.        złożona została po terminie.

VIII. Zmiana postanowień   umowy

1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy zgodnie § 5    ust. 1   Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej:

2. umowa zawarta z wybranym wykonawcą może, być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia,

3. zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne

4. zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nie objętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:

a. tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego lub

b. danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.

 

IX. Wymagania dotyczące zabezpieczeni   należytego wykonania umowy

 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto ( z podatkiem VAT) podanej w ofercie.

2. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

4. Zabezpieczenie Wykonawcy zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Banku Spółdzielczego w Płońsku Oddział w Dzierzążni   Nr 26 8230 0007 5000 0680 2000 0001  

z podaniem tytułu :

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Podmarszczyn”

X.                   Rozstrzygnięcie/ wybór oferty

 1. Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego (wybór Wykonawcy) nastąpi po rozpatrzeniu złożonych ofert w terminie do 5 dni od daty upływu terminu składania ofert
 2. Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie Portalu Ogłoszeń ARiMR oraz na stronie BIP Gminy Dzierzążnia, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dzierzążni   i przesłana do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu.
 3. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. Przyczyną zamknięcia postępowania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert może być: przekroczenie zaplanowanego przez zamawiającego kosztu wykonania przedmiotu zamówienia.

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę
 3. Oferty niespełniające wymogów, zawartych   w zapytaniu ofertowym, nie będą rozpatrywane
 4. Zamawiając nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych.
 5. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcą w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00 jest Pani Maria Kruszewska   tel. 23/6611904 wew. 46

 

XII.   Załączniki do zapytania ofertowego

 1. Formularz ofertowy zał. nr 1
 2. Kosztorys ofertowy zał. nr 2
 3. Oświadczenie o spełnieniu   warunków udziału w postępowaniu ofertowym wykonawcy zał. nr 3
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych wykonawcy zał. nr 4
 5. Wykaz robót budowlanych- zał. nr 5
 6. Projekt umowy – zał. nr 6

 

 Załączniki:

1. zapytanie ofertowe - PDF -  zapytanie_ofertowe_swietlica_podmarszczyn.doc

2. formularz - załącznik Nr 1 -  formularz_zal_nr1.doc

3. kosztorys ofertowy -  prace_remontowe_swietlica_wiejska_k_ofertowy_zal_nr2.pdf

4.   oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu  ofertowym wykonawcy - oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_zal_nr3.doc

6. oświadczenie o braku powiązań  osobowych i kapitałowych - załącznik Nr 4 oswiadczenie_o_braku_powiazan_zal_nr4.doc

5.  wykaz robót budowlanych - załącznik Nr 5 -   wykaz_robot_budowlanych_zal__nr5.do

6. projekt umowy - załącznik Nr 6 -  projekt_umowy_zal_nr6.doc

7. informacja o zmianie numeru telefonu - informacja_o_zmianie_numeru_telefonu.doc


                                                                                                                    Wójt Gminy


                                                                                                                mgr inż. Witold Pająk

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-14 09:52:32
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-16 09:32:53
 • Liczba odsłon: 1163
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269938]

przewiń do góry