Zobacz podgałęzie

Protokół z XII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 06 marca 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

1.      Otwarcie XII Sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.

3.      Interpelacje i zapytania.

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.      Podjęcie Uchwały Nr 86/XII/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012- 2015.

6.      Podjęcie Uchwały Nr 87/XII/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej

7.      Podjęcie Uchwały Nr 88/XII/2012 w sprawie funduszu sołeckiego.

8.      Podjęcie Uchwały Nr 89/XII/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012.

9.       Podjęcie Uchwały Nr 90/XII/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury na rok 2012.

10.  Podjęcie Uchwały Nr 91/XII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia planu Pracy Komisji Budżetowo- Gospodarczej  na rok 2012.

11.  Podjęcie Uchwały Nr 92/XII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia planu Pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P/pożarowej i Ochrony Środowiska na rok 2012.

12.  Podjęcie Uchwały Nr 93/XII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia

         w związku z planowaną inwestycją pn; ,, Przebudowa drogi gminnej nr 300349W

         w miejscowości Wilamowice”.

13.  Podjęcie Uchwały Nr 94/XII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku

             inwestycją pod nazwą ,, Przebudowa drogi gminnej nr 300349W w miejscowości   Wilamowice”.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15.  Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

 

Ad pkt 1

             Obrady rozpoczęły się o godzinie 10.00 a zakończyły o godzinie 12.00.

           Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XII Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Pana Mirosława Opolskiego,  Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Pana radnego Powiatu- Krzysztofa Wrzesińskiego, Kierownika GOPS- Panią Reginę Sobczeńską, Pana Dyrektora ZS w Dzierzążni Franciszka Goszczyńskiego, Panią Dyrektor SP w Nowych Kucicach Bożenę Nowakowską, przedstawicielkę Płońszczaka sołtysów oraz osoby zainteresowane problematyką sesji.

Na stan 15 radnych obecni byli wszyscy według listy obecności załączonej do  protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Radni nie zgłosili żadnych uwag odnośnie przedstawionego porządku obrad.

 

       Ad pkt 2

                      Przewodnicząca poinformowała radnych, że zapoznała się z protokołem z XI Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji   i zapytała , czy nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła    z wnioskiem

     o przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało  15 radnych obecnych na sali.  Protokół z XI  Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

        Ad pkt 3

                       W tym punkcie nie zgłoszono interpelacji ani zapytań.

 

           Ad pkt 4

                      W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informację w sprawie realizacji zadań Gminy w okresie międzysesyjnym tj. 1 stycznia do 6 marca 2012 roku.

            Pan Wójt wyjaśnił, że w okresie sprawozdawczym mino pewnych niespodziewanych wcześniej kłopotów kadrowych na bieżąco realizowane były zadania administracyjne.

Urząd Gminy jak również jednostki organizacyjne Gminy realizują zadania wynikające

z zadań ujętych w budżecie gminy na rok 2012.

            W miesiącu styczniu został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego

 w Warszawie na dofinansowanie odbudowy drogi w Sarnowie Góry II etap dł. 706mb. Został też przeprowadzony przetarg na dostawę oleju napędowego do autobusów szkolnych i samochodów strażackich wraz na olej opałowy do ogrzania budynków gminnych tj. Urząd Gminy w Dzierzążni oraz ośrodka Zdrowia w Nowych Kucicach i Szkoły Podstawowej

 w Nowych Kucicach.

W miesiącu styczniu  Starostwo Powiatowe w Płońsku dokonało przeglądu wysypiska odpadków w Pomianowie. Decyzją Starosty Gmina Dzierzążnia została zobowiązana do zakończenia rekultywacji w/w wysypiska do końca 2012 roku.

Została również przygotowana dokumentacja dotycząca przeprowadzania przetargów na odbudowę dróg w Sarnowie Górach 706 mb. oraz Nowych Kucicach 1151 mb. Przetarg zostanie przeprowadzony 22 marca bieżącego roku oraz na remont placu przy Urzędzie Gminy który zostanie przeprowadzony 28 marca br.

            Pan Wójt poinformował radnych że do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

 w Ciechanowie zostały złożone dwa odwołania:

1.      Pana Gerarda S.  – mieszkańca Nowej Dzierzążni w sprawie negatywnej decyzji Urzędu Gminy dotyczącej przebudowy i adaptacji budynku gospodarczego z przeznaczeniem na masarnię.

2.      Pana Stefana D. zamieszkałego w  Pluskocinie w sprawie wznowienia granicy drogi gminnej nr 301 biegnącej pomiędzy sołectwem Pluskocin a Korytowo.

            Obydwie sprawy są w trakcie rozstrzygania przez SKO.

           Pan Ireneusz H. zam. Płońsk ul. Wieczorków 9, złożył wniosek o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 39 położonej w Nowym Guminie, w związku z odmowną decyzją Urzędu Gminy utrzymaną przez SKO w Ciechanowie w sprawie dotyczącej budowy hali magazynowej z częścią biurowo – gospodarczą.  Wójt dodał, że wnioskowana inwestycja w przypadku jej realizacji jako sprzeczna z określoną w studium polityką przestrzenną gminy będzie stanowić niebezpieczny precedens. Otworzy potencjalną drogę do dalszych podobnych lokalizacji w przypadkowych miejscach, nieuzasadnionych racjonalnymi argumentami z zakresu gospodarki przestrzennej.

           Pan Wójt oświadczył, że nie będziemy tworzyć planu zagospodarowania przestrzennego gminy, bo jest bardzo kosztowny proces i dlatego gminy nie posiadają takich planów.

 

           Ad pkt 5, 6

             W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.23.2012 z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu ( uchwała dotyczy grudniowej uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2012- 2015.

                       Następnie Pan Wójt  zaczął omawiać  Uchwałę Nr 86/XII/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 oraz Uchwałę Nr 87/XII/2012

            w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

            W dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększa się plan o kwotę 2 500 zł na podstawie otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27.01.2012 r. Plan dochodów po zmianach wynosić będzie 11 377 910 zł.

W wydatkach:

-        w załączniku inwestycyjnym w wykazie przedsięwzięć w WPF zwiększa  się wydatki o kwotę 55 000zł. (przebudowa drogi gminnej Korytowo –Nowe Kucice  - rozdział 60016),

W  wydatkach bieżących dokonuje się następujących zmian:

  W dziale 801 Oświata i wychowanie:

     - rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenia

        roczne, celem zwiększenia  składek ZUS o kwotę 9 489,41zł,

    - rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   - zmniejsza się

        dodatkowe wynagrodzenia roczne, celem zwiększenia  składek ZUS o kwotę

        5 301,39 zł,

     - rozdział 80110 Gimnazja   - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenia roczne,

         celem zwiększenia  składek ZUS o kwotę 4 594,06 zł,

     -  rozdział 80148 Stołówki szkolne   - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenia

        roczne, celem zwiększenia  składek ZUS o kwotę   19 220,75 zł,

W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność. Otrzymaną

 dotację w wysokości 2 500 zł przeznacza się  na realizację rządowego programu

  wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

            Wydatki po zmianach  wynoszą 11 432 910 zł.

 Następnie Pan Wójt omówił projekt uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej                Prognozy Finansowej   na lata 2012 – 2015.           

      W Wieloletniej Prognozie Finansowej lata 2012 – 2015 rok 2011 dostosowano do      wykonania budżetu, zgodnego ze sprawozdaniami za 2011 rok.

W roku 2012 dokonano zmian:

W załączniku Nr 1 – zmiana WPF – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2 500 zł oraz wprowadzono wolne środki w wysokości 410 000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętego kredytu w 2012 roku, w wysokości 355 000 zł oraz na inwestycję, wykazaną w wykazie przedsięwzięć w wysokości 55 000 zł.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015 zwiększono nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięcia do inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej Korytowo – Nowe Kucice” o kwotę 55 000 zł.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych projektów uchwał więc  Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę Nr 86/XII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2012-2015.

            Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

Następnie Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 87/XII/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami

i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

 

 

Ad pkt 7

 

            Następnie Pan Wójt poinformował, że jesteśmy zobowiązani do podjęcia uchwały

 w sprawie funduszu sołeckiego. Pan Wójt poprosił, aby nie wyodrębniać takiego funduszu. Radni przychylili się do prośby Wójta.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr 88/XII/2012 w sprawie funduszu sołeckiego.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami

i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8, 9, 10, 11

            W tym punkcie Pan Wójt poinformował, że komisje są zobowiązane do sporządzenia planu pracy na 2012 rok. Takie plany zostały sporządzone i podpisane przez członków poszczególnych komisji. Radni nie wnieśli uwag do planów pracy komisji. Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę  Nr 89/XII/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

Następnie odczytała Uchwałę Nr 90/XII/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury na rok 2012. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

Po niej Uchwałę Nr 91/XII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia planu Pracy Komisji Budżetowo- Gospodarczej  na rok 2012. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi  załącznik do protokołu.

 Na końcu Pani Harazińska odczytała  Uchwałę Nr 92/XII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia planu Pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P/pożarowej i Ochrony Środowiska na rok 2012. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi  załącznik do protokołu.

 

 

 

Ad pkt 12, 13

 

            W dalszej części Pan Wójt omówił projekty dwóch uchwał: Uchwałę Nr 93/XII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia w związku z planowaną inwestycją

pn; ,, Przebudowa drogi gminnej nr 300349W  w miejscowości Wilamowice” oraz Uchwałę Nr 94/XII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku z inwestycją pod nazwą

 ,, Przebudowa drogi gminnej nr 300349W w miejscowości     Wilamowice”.

         W celu uregulowania własności gruntów pod w/w inwestycję zachodzi konieczność  zamiany na rzecz Gminy Dzierzążnia wydzielonych  nieruchomości gruntowych położonych we wsi Wilamowice  przedstawionych w załączniku powyższej uchwały.

Druga uchwała dotyczy  przyjęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku z planowaną przebudową drogi we wsi Wilamowice. W celu   uregulowania własności gruntów pod w/w inwestycję zachodzi konieczność  przejęcia na własność w drodze darowizny   na rzecz Gminy Dzierzążnia wydzielonych  nieruchomości gruntowych położonych we wsi Wilamowice

            Zasadne i właściwe z punktu widzenia rozwoju i warunków życia mieszkańców Gminy Dzierzążnia  jest przyjęcie przedstawionych uchwał.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych projektów uchwał.

Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 93/XII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia w związku z planowaną inwestycją pn; ,, Przebudowa drogi gminnej nr 300349W  w miejscowości Wilamowice” . Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi  załącznik do protokołu.

Następnie Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 94/XII/2012 Rady Gminy

 w Dzierzążni w sprawie przyjęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku z inwestycją pod nazwą ,, Przebudowa drogi gminnej nr 300349W w miejscowości  Wilamowice”. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi  załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 14

            W wolnych wnioskach i zapytaniach Pani radna Alina Braulińska- Korycka zapytała, czy jako gmina nie powinniśmy wystąpić o wyjaśnienie do przewoźnika w sprawie likwidacji kursów autobusowych łączących gminę Dzierzążnia z Płońskiem.

            Następnie Pani radna Jankowska zapytała, w jaki sposób gmina rozlicza się

z kosztów ogrzewania budynków, w których prowadzi działalność Poradnia Eskulap.

            Pan Wójt wyjaśnił, że Poradnia Eskulap płaci za wynajem pomieszczeń stawkę za

1 m 2 powierzchni. W opłacie zawarto opłatę za ogrzewanie. Tak samo płacą lokatorzy budynków. Generalnie jednak gmina dopłaca do ogrzewania.

Odnośnie sprawy z autobusami Pan Wójt odpowiedział, że o do niego osobiście nikt nie zgłaszał problemu likwidacji połączeń autobusowych z Płońskiem. Jest to prywatny przewoźnik i nie mamy na jego decyzje wpływu. Na czas wakacji i ferii część kursów jest zawieszanych. Gmina zakupuje bilety miesięczne dzieciom z Kadłubowa, aby utrzymać kursy na tej trasie.

W dalszej części Wójt poinformował o obowiązku dokonania imiennej ewidencji budynków z pokryciem z eternitu- o pomoc  w tej sprawie poprosił sołtysów wsi.

Zamówiono okna do strażnicy w Kadłubowie i w najbliższym czasie będą one wymienione.

            Następnie Pani Przewodnicząca Harazińska przedstawiła pisma, jakie wpłynęły do Rady Gminy:

-        Uchwała Rady Miejskiej w Płońsku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Płońsk oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Płońsk.

-        Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

-        Pismo z narodowego Funduszu Zdrowia znoszące nałożoną na Gminę Dzierzążnia przez Dyrektora Mazowieckiego Oddziału wojewódzkiego NFZ karę nałożoną za nieprawidłowości, jakie stwierdzono w SG ZOZ w Dzierzążni podczas postępowania kontrolnego.

-        Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2011 roku na terenie gminy Dzierzążnia z KPP Płońsk.

-        Pismo od Komisarza Wyborczego w Ciechanowie odnośnie ustalenia nowych okręgów i obwodów do głosowania.

-        Pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie wykazów zabytków, które uzyskały dofinansowanie w 2011 roku.

-        Pismo Dyrektora SPZZOZ w Płońsku z prośbą o pomoc finansową w formie dotacji na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

Na sesji obecni też byli radni powiatowi- Pan Witold Pająk i Krzysztof Wrzesiński.

            Pan Pająk poinformował, że zarząd powiatu zdecydował o wykonaniu remontu przepustu w miejscowości Starczewo- o inwestycję tę wielokrotnie apelował Wójt Opolski. Zapewnił, że na bieżąco będzie informował o przebiegu tej inwestycji. Następnie poinformował zebranych o szkoleniach przeznaczonych dla rolników organizowanych w Dzierzążni i Poświętnem.

            Pan radny Wrzesiński podziękował wszystkim za zebrane podpisy w  sprawie protestu przeciw likwidacji sądu, ZUS-u, zakładu energetycznego.

Zapoznał zebranych z zestawieniem dotyczącym inwestycji wykonanych na drogach powiatowych w poszczególnych gminach. Z zestawienia wynika, że wartości nakładów w różnych gminach są bardzo zróżnicowane. Pan radny dodał, że obecnie jest planowanych bardzo mało inwestycji drogowych ze względu na brak środków unijnych.  Odnośnie transportu miejskiego, to Pan radny stwierdził, że zadaniem powiatu jest zapewnienie transportu publicznego.

            Pan radny Radosław Pawlak zapytał o przebieg linii kolejowej z Płocka do Modlina- czy będzie ona przebiegać przez naszą gminę.

            Pan Wrzesiński wyjaśnił, że na razie nie ma podjętej decyzji w tej sprawie, Pani radna Braulińska- Korycka poinformowała, że powiat wystąpił o uwzględnienie

w miejscowym planie zagospodarowania linii kolejowej.

Pan radny Wrzesiński zapewnił, że będzie składany wniosek w ramach schetynówki na przebudowę drogi w gminie Dzierzążnia.

            Pan Wójt podziękował sołtysom za zbieranie podpisów w sprawie sądu, ZUS-u

i zakładu energetycznego. Stwierdził, że od poprzedniej kadencji nasza gmina przez powiat była pomijana w inwestycjach. Powiat miał składać wniosek na przebudowę drogi w naszej gminie, ale zrobiono wszystko, aby do tego nie doszło. Pan Wójt dodał, że starosta blokuje wszelkie inwestycje w gminie Dzierzążnia. Na radzie powiatu oświadczył, że gmina Dzierzążnia nie dofinansowuje powiatowych inwestycji, co jest nieprawdą, ubliżał wójtowi. Pan Wójt dodał, że przepust w Starczewie będzie zrobiony dzięki radnym a szczególnie Przewodniczącemu Czaplińskiemu, którzy to przegłosowali. Poza tym radni głosują różne projekty bez zastanowienia, tak jak każe starosta. Dodał, że nie ma żalu do radnego Pająka

 o sposób glosowania, bo głosuje według zaleceń szefa. W innych gminach robiono drogi w lepszym stanie niż nasze bo radni powiatowi działali na swoim terenie.

Odnośnie pomieszczeń po policji, to czekamy na decyzję z Warszawy i wtedy podejmiemy uchwałę w sprawie ich przejęcia od Skarbu Państwa.

Na jesieni będzie nabór wniosków w ramach schetynówek. Z Dzierzążni możemy zgłosić drogę od trasy nr 10 do Wierzbicy Pańskiej.

            Pani radna Braulińska- Korycka stwierdziła, że wszyscy mają swoje racje.

 W powiecie nie ma pieniędzy na inwestycje. Przy każdym powiatowym projekcie wymagane jest dofinansowanie od gminy i powiat bierze pod uwagę jego wysokość.

            Pan dyrektor Goszczyński, były radny powiatowy powiedział, że PSL był przeciwny opracowaniu wieloletniego planu inwestycyjnego, ponieważ byłby on wiążący i zaplanowane inwestycje musiałyby zostać wykonane. Radni z PSL- u głosowali przeciw inwestycjom w Dzierzążni a za wykonaniem trzech dróg w Raciążu. Głosowali, tak jak kazał starosta. W sprawie odwołania przewodniczącego rady powiatu radni PSL zagłosowali według wytycznych Mączewskiego, bo obowiązywała ich dyscyplina partyjna. Dodał, że nie dziwi się radnemu Pająkowi, że też tak zagłosował, chociaż myślał inaczej.

            Pan radny Radosław Pawlak stwierdził, że w Radzie Gminy też panuje podział

 i poprosił, aby wszystkich radnych traktować jednakowo.

 

Ad pkt 15

            Innych uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca Rady Gminy     podziękowała  za przybycie i zamknęła obrady X Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

     Protokołowała

 

Jolanta Gzylewska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-07-03 11:00:07
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-03 11:06:22
  • Liczba odsłon: 671
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1899036]

przewiń do góry