Zobacz podgałęzie

Protokół z XXXII sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 28 października  2014 roku w sali konferencyjnej

 Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

1.                 Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy.

2.                 Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy.

3.                 Interpelacje i zapytania.

4.             Informacja Wójta Gminy z działalności kadencji Rady Gminy 2010-2014.

5.   Podjęcie Uchwały Nr 227/XXXII/2014 w sprawie wyrażenia woli współdziałania z Gminą Płońsk w zakresie realizacji zadania dotyczącego dróg publicznych.

6.   Podjęcie Uchwały Nr 228/XXXII/2014 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dzierzążnia na lata 2014-2020.

7.  Podjęcie Uchwały Nr 229/XXXII/2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz właścicieli nieruchomości  służebności gruntowej    polegającej na prawie  przejścia i przejazdu przez  działkę  18/4  zabudowaną położoną  we wsi Kucice .

8. Podjęcie Uchwały Nr 230/XXXII/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

9.                 Podjęcie Uchwały Nr 231/XXXII/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

10.             Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dzierzążnia  roku szkolnym 2013/2014.

11.             Przedstawienie informacji Przewodniczącej Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Dzierzążnia za 2013 rok.

12.             Przedstawienie informacji Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych  Gminy oraz pracowników Urzędu Gminy w Dzierzążnia  za 2013 rok.

13.             Wolne wnioski i zapytania.

14.             Zamknięcie obrad XXXII  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Ad pkt 1

Obrady rozpoczęły się o godzinie 14.00 a zakończyły o godzinie 15.30.

        Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XXXII Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Pana Mirosława Opolskiego, Panią Skarbnik Grażynę Zawłocką, Pana Sekretarza Adama Sobieckiego.

Na stan 15 radnych obecnych było 13 według listy obecności załączonej do  protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

   Pani Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała że jest to ostatnia sesja w tej kadencji.

 

   Ad pkt 2

                      Przewodnicząca poinformowała radnych, że zapoznała się z protokołem

z XXXI Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji

  i zapytała czy radni nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła z wnioskiem  o przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało  14 radnych obecnych na sali.  Protokół z XXXI  Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

Ad pkt 3

            Nie zgłoszono interpelacji ani zapytań.

 

Ad pkt 4

            W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informację z działalności kadencji Rady Gminy 2010-2014. Zaznaczył, że to ostatnia sesja kończącej się kadencji.

Cztery lata naszej pracy przebiegło w atmosferze spokoju, w najważniejszych sprawach osiągaliśmy kompromis a to spowodowało, że nie był to czas stracony dla gospodarki gminy.             Nasze dokonania ostatnich czterech lat są niezaprzeczalnym dowodem aktywności nie tylko radnych rady gminy ale również kierowników jednostek organizacyjnych, Pań i Panów Sołtysów wsi oraz pracowników Urzędu Gminy na czele

z Sekretarzem Urzędu Gminy. Dzięki panującej w gminie zgodzie mogliśmy wykonać i oddać do użytku wiele obiektów użyteczności publicznej.

W roku 2011 wybudowaliśmy ponad 2,200 km dróg w Błomino Jeże – Wierzbicy Szlacheckiej , Błominie Gumowskim. , Rakowie; w roku 2012 ponad 3,100 km w Sarnowie Góry, Wilamowicach,  Nowych Kucicach; w roku 2013 3,400 km w Nowych Kucicach

 i Wierzbicy Pańskiej a w roku 2014 6,50 km w Wilamowicach, Sarnowie Góry, Błominie Gumowskim, Nowej Dzierzążni, Nowym Guminie, Kadłubowie, Kucicach. Łączne w tej kadencji wybudowaliśmy ponad 15 km dróg asfaltowych.

            W zakresie ochrony środowiska i poprawy gospodarki wodno- ściekowej wybudowaliśmy w 2013 roku 118 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków, wprowadziliśmy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Dla lepszego funkcjonowania placówek oświatowych został zakupiony samochód BUS z przeznaczeniem do przewozu dzieci do szkół, uruchomiliśmy trzy oddziały przedszkolne (jeden przy  Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach oraz dwa przy Zespole Szkół   w Dzierzążni).

            Dla poprawienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej zakupiliśmy dla jednostek OSP różnego rodzaju sprzęt przeciwpożarowy w tym 5 motopomp.

Ponadto przeprowadziliśmy remonty z wyposażeniem remiz strażackich  w Starczewie, Kadłubowie, Wierzbicy Pańskiej, Nowym Sarnowie i Dzierzążni natomiast w ramach PROW wykonaliśmy utwardzenie placów przy Urzędzie Gminy i przy Ośrodku Zdrowia

w Dzierzążni.

Średnio na inwestycje w minionej kadencji przeznaczyliśmy około 20 % środków finansowych budżetu gminy.

Gmina to nie tylko inwestycje. Ważną rolę odgrywa dobrze funkcjonująca i zorganizowana kadra urzędnicza, dobrze zorganizowany i funkcjonujący GOPS, dobrze przygotowane

i realizujące program wychowawczy i nauczania obydwie placówki oświatowe: Zespół Szkół w Dzierzążni i Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach na które wydajemy około 40 % środków budżetowych.

            W minionej kadencji na sesjach podjęto szereg uchwał, realizacja tych uchwał była skuteczna. Wzorem lat poprzedniej kadencji organizowaliśmy szereg imprez głównie

o zasięgu lokalnym, głównie z udziałem jednostek OSP. Uczestniczyliśmy w imprezach rocznicowych głównie o znaczeniu historyczno- patriotycznym jak 3 maja, 1 września czy 11 listopada.

Rok  2014 jest ostatnim w 4-letniej kadencji bogatej podobnie jak w przeszłych kadencjach w wydarzenia potrzebne mieszkańcom Gminy. Kolejne opinie potwierdzone uchwałami Regionalnej Rady Obrachunkowej w Warszawie był tego potwierdzeniem.

Wykonanie wielu inwestycji to efekt poprawnej współpracy Rady Gminy, wielu rad sołeckich , działaczy społecznych , kierowników jednostek organizacyjnych z Wójtem jako organem wykonawczym.

            Na zakończenie wystąpienia Pan Wójt podziękował za współpracę, zaangażowanie

i pomoc w podejmowaniu decyzji  i realizowaniu zadań. Kończąc kolejną kadencję zostawiamy gminę w dobrym stanie, a pod względem infrastrukturalnym na pewną bogatszą o szereg inwestycji. Wyraził nadzieję, że kolejne lata w nowej kadencji dla Gminy Dzierzążnia będą również udane.

Pan Wójt podziękował za współpracę: wszystkim Radnym, Kierownikom jednostek organizacyjnych: Dyrektorowi Zespołu Szkół  w Dzierzążni Panu mgr Franciszkowi Goszczyńskiemu oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach mgr Bożenie Nowakowskiej za wysiłek, trud, za całokształt pracy oświatowej: Kierownikowi GOPS Pani Reginie Sobczeńskiej za realizację zadań w zakresie opieki społecznej na rzecz mieszkańców naszej gminy: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Pani mgr Jolancie Gzylewskiej za organizację pracy z młodzieżą w placówce, którą kieruje.

            Pan Wójt podziękował wszystkim pracownikom Urzędu Gminy na czele

z Sekretarzem Urzędu Gminy Panem mgr inż. Adamem Sobieckiem   i Skarbnikiem Gminy Panią mgr Grażyną Zawłocką, Paniom i Panom Sołtysom za aktywność jaką wykonują

 w pracy na rzecz własnego sołectwa i całej Gminy.

Szczególne podziękowania złożył Przewodniczącej Rady Gminy Pani mgr Agnieszce Harazińskiej która wykazywała  powagę i rozsądek, a przede wszystkim i profesjonalizm

w podejmowaniu decyzji.

Pan Wójt dodał,  że większość radnych obecnej kadencji ubiega się o mandat radnego w nadchodzącej kadencji. On sam również podjął decyzję kandydowania na stanowisko Wójta Gminy na następna kadencję. Wyraził nadzieję,  że większość z kandydatów zostanie pozytywnie zaakceptowana,  ale o tym zadecydują już tylko wyborcy. Wybrana władza będzie decydować o pomyślności Gminy. To ona ma otworzyć warunki do współpracy

 z kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy, a przede wszystkim z organem wykonawczym jakim jest Wójt. Od tego zależy pomyślność Gminy i jej mieszkańców.

Ad pkt 5

            W tym punkcie Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 227/XXXII/2014 w sprawie wyrażenia woli współdziałania  z Gminą Płońsk w zakresie realizacji zadania dotyczącego dróg publicznych.

            W związku z zamierzeniem zgłoszenia przebudowy w przedmiocie realizacji zadania z zakresu dróg publicznych w formie współfinansowania przebudowy ciągu drogowego

nr 300720W Płońsk- Skarżyn-Wroninko, Gmina Płońsk wyraża wolę wykonania tej inwestycji na terenie Gminy Dzierzążnia pod warunkiem, że Rada Gminy Dzierzążnia

w drodze uchwały wyrazi wolę współfinansowania i określi wysokość własnych kosztów realizowanego zadania. Zabezpieczenie środków finansowych jest konieczne w przypadku ubiegania się o środki finansowe z programu EFRR. Droga gminna nr 300720W przebiega przez obszary rolnicze. Dla wielu mieszkańców stanowi dojazd do głównych Urzędów Gminy, placówek oświatowych, placówek zdrowia i stanowi połączenie z innymi drogami powiatowymi czy krajowymi. Przebudowa tego odcinka przyczyni się do poprawy infrastruktury i rozwoju tej części Gminy Dzierzążnia i Powiatu Płońskiego.

            Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej uchwały. Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 227/XXXII/2014 w sprawie wyrażenia woli współdziałania  z Gminą Płońsk

w zakresie realizacji zadania dotyczącego dróg publicznych. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6

            Pan Wójt przedstawił Uchwałę Nr 228/XXXII/2014 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dzierzążnia na lata 2014-2020.

Lokalny Plan Rozwoju Gminy Dzierzążnia na lata 2004 – 2013 jest niezbędnym dokumentem potrzebnym do składania wniosków o dofinansowanie z strukturalnych funduszy Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Priorytet III, Działanie 3,1). Gmina nieposiadająca opracowanego Lokalnego Planu Rozwoju nie może ubiegać się o wsparcie z powyższego programu.

            Pan Dyrektor Zespołu Szkół w Dzierzążni powiedział, że  nowa  strategia nie zawiera  zadań oświatowych. Od przyszłego roku szkolnego w szkole będzie więcej dzieci i brakuje dwóch klas lekcyjnych. Ponadto duży autobus dowożący dzieci do szkoły jest stary i w strategii powinien znaleźć się zapis o konieczności zakupu nowego.

            Pan Wójt stwierdził, że placówki oświatowe w naszej gminie są dobrze zabezpieczone. Zrobiliśmy remont Szkoły Podstawowej w Dzierzążni. Mamy 3 autobusy szkolne, które zaspokajają potrzeby. Nigdy nie odmawialiśmy dzieciom użyczenia autobusu na wyjazdy. Był czas na zgłaszanie uwag, czego Pan Dyrektor wcześniej nie uczynił.

            Więcej uwag nie było. Pani Przewodnicząca RG odczytała  Uchwałę

Nr 228/XXXII/2014 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dzierzążnia na lata 2014-2020.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7

            Pan Wójt przedstawił Uchwałę Nr 229/XXXII/2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz właścicieli nieruchomości  służebności gruntowej    polegającej na prawie  przejścia i przejazdu przez  działkę  18/4  zabudowaną położoną  we wsi Kucice .

Proponowane  wyrażenie  zgody  na ustanowienie na rzecz właścicieli nieruchomości  służebności gruntowej    polegającej na prawie nieodpłatnego przejścia i przejazdu przez  działkę  18/4  zabudowaną położoną  we wsi  Kucice  dotyczy  ustanowienia na rzecz każdorazowych  właścicieli nieruchomości oznaczonych w rejestrze ewidencji gruntów 

Nr 18/1;18/2 i 18/3 obręb ewidencyjny PGR Kucice służebności gruntowej    na  prawie przejścia i przejazdu przez działkę  18/4  zabudowaną położoną  we wsi Kucice obręb ewidencyjny nr 16  PGR- Kucice w  pasie wskazanym na załączonej  mapie jako załącznik do Uchwały.

            Uwag do uchwały nie zgłoszono. Pani Harazińska odczytała Uchwałę

 Nr 229/XXXII/2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz właścicieli nieruchomości  służebności gruntowej  polegającej na prawie  przejścia i przejazdu przez  działkę  18/4  zabudowaną położoną  we wsi Kucice .

             Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.    

 

 

Ad pkt 8, 9

            Pani Skarbnik omówiła dwie uchwały: Uchwałę Nr 230/XXXII/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Uchwałę Nr 231/XXXII/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

    W dochodach dokonano zmian:

 Rolnictwo i łowiectwo, Pozostała działalność - zmniejszono wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości działek niezabudowanych przenosząc do działu 700 o kwotę 150 000 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- dostarczanie ciepła – dochody z wymienionego tytułu występujące przy opłatach czynszowych zwiększono o kwotę 2 000 zł.

 Gospodarka mieszkaniowa,  Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody z tytułu opłat czynszowych zmniejszono o kwotę  2000 zł celem zwiększenia opłat za co.

W tym samym dziale dochody majątkowe – sprzedaż zabudowanych nieruchomości  zwiększono o kwotę 150 000 zł.

 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – zwiększono o kwotę 2 650 zł- są to dochody z tytułu ściągniętych kosztów upomnienia od opłat za wywóz odpadów komunalnych.

 Oświata i wychowanie, Przedszkola - środki pochodzące z POKL na realizację programu pn. ,,Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach Podstawowych na terenie gminy Dzierzążnia  do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” , który  realizowany jest przez obie szkoły: w Dzierzążni i Nowych Kucicach – zmniejszono dochody  bieżące o kwotę 1 400 zł  zwiększono  natomiast dochody majątkowe o kwotę 8 236 zł.

         Pomoc społeczna – zwiększono dotację o kwotę 109 878 zł – na podstawie pisma   MUW Warszawa ( świadczenia rodzinne – zwiększono dotację o kwotę 61 506 zł, składki na    ubezpieczenie zdrowotne – zwiększono o kwotę 2 273 zł, zasiłki i pomoc w naturze - zwiększono o kwotę 10 646 zł, zasiłki stałe -   zwiększono o kwotę 26 417 zł, pozostała działalność - zwiększono o kwotę 9 036 zł.

 Edukacyjna opieka wychowawcza, Pomoc materialna dla uczniów – wprowadzono dotację w wysokości 21 500 zł na podstawie decyzji MUW Warszawa.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy i wydatki, związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększono dochody z powyższego tytułu o kwotę 1 000 zł.

Pozostała działalność – wprowadzono dochody w kwocie 150 zł z tytułu opłat za wydanie decyzji środowiskowej.

Plan dochodów po zmianach 12 240 590,89 zł.

W wydatkach dokonano następujących zmian:

Transport i łączność,  drogi publiczne gminne – w wyniku zakończonych inwestycji dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych: przebudowa drogi gminnej

w miejscowości Kucice –zmniejszono  o kwotę  32 000 zł (inwestycja  wieloletnia). Inwestycja po zmianie wynosi 316 000 zł; Przebudowa drogi gminnej ok. 1100 mb.

w miejscowości Nowe Kucice – zwiększono o kwotę 5 000 zł (celem wykonania dokumentacji projektowej na ww. drogę - inwestycja wieloletnia). Inwestycja po zmianie wynosi 45 000 zł.

W wydatkach bieżących zwiększono kwotę 30 000 zł  na pozycji zakup usług

 z przeznaczeniem na żwirowanie i odśnieżanie dróg gminnych.

 Działalność  – zmniejszono środki   o kwotę 2000 zł, celem przesunięcia na inne brakujące paragrafy.

      Administracja publiczna zmniejszono o kwotę 7 357 zł: Urzędy Gmin – zwiększono środki na pozycji zakup materiałów celem zmniejszenia wydatków inwestycyjnych i składek ZUS,  Pozostała działalność  zwiększono wydatki dla sołtysów za udział w sesjach o kwotę 2 500 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono środki dla OSPz przeznaczeniem na zakup materiałów do ocieplenia obiektu strażackiego

o kwotę 3 500 zł (robocizna we własnym zakresie).

 Oświata i wychowanie  - zwiększono środki o kwotę 19 486 zł ( szkoły podstawowe – zwiększono środki na zakup usług, celem wykonania ogrodzenia

o kwotę 8 500 zł; Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych. – dokonano zmian w projekcie z POKL - między paragrafami bieżącymi a majątkowymi. zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1 400 zł    zwiększono natomiast wydatki majątkowe o kwotę 8 236 zł; Inne formy wychowania przedszkolnego. Zabezpieczono kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w Płońsku; Dowożenie uczniów do szkół – zwiększono o kwotę 7 650 zł z przeznaczeniem na remont autobusu oraz składki ZUS; dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zakup usług zmniejszono o kwotę 500 zł celem  zwiększenia szkoleń pracowników o kwotę 1600 zł.

 Pomoc społeczna: świadczenia rodzinne – dokonano zmian między paragrafami- zwiększono  środki na wydatki bieżące. Otrzymaną dotację przeznaczono na świadczenia społeczne;  składki na ubezpieczenie zdrowotne - otrzymaną dotację w kwocie 2273 zł przeznaczono na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej; zasiłki i pomoc w naturze -  otrzymaną dotację w kwocie 10 646 zł przeznaczono na świadczenia społeczne; zasiłki stałe - otrzymaną dotację w kwocie 10 646 zł przeznaczono na świadczenia społeczne; Pozostała działalność. Otrzymaną dotację w kwocie 9 036 zł przeznaczono na świadczenia  społeczne oraz wydatki bieżące;

 Edukacyjna opieka wychowawcza –  Pomoc materialna dla uczniów – otrzymaną dotację

w kwocie 21 507 zł wprowadzono na stypendia dla uczniów zgodnie z decyzją MUW Warszawa.

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,  utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszono o kwotę 2 000 zł.

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, ochrona zabytków – zmniejszono o kwotę 2000 zł.

Kultura fizyczna – zmniejszono środki o kwotę 2 000 zł celem przesunięcia na inne

brakujące paragrafy.

Wydatki po zmianach  wynoszą 13 315 590,89                  

         Pytań do przedstawionych uchwał nie zgłoszono. Pani Harazińska odczytała  Uchwałę Nr 230/XXXII/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę Nr 231/XXXII/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Ad pkt 10

            W tym punkcie Pan Wójt poinformował, że radni otrzymali informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dzierzążnia  roku szkolnym 2013/2014 i mieli możliwość  się z nią zapoznać. Pytań nie zgłoszono.

 

Ad pkt 11, 12

            W tym punkcie  Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację z analizy oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Dzierzążnia za 2013 rok a Wójt Gminy z analizy oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracowników Urzędu Gminy w Dzierzążnia  za 2013 rok.

 

Ad pkt 13

W wolnych wnioskach i zapytaniach Pani Przewodnicząca rady Gminy odczytała pismo skierowane do Rady Gminy Dzierzążnia przez rolnika z Kucic. Pismo dotyczy przepustów wodnych pod drogą gminną.

            Pan Wójt oświadczył, że nie podejmie działań tej sprawie. Przepust, o którym mowa był od lat niedrożny, obecnie rolnicy go udrożnili i Wójt nie ma na to wpływu.

        Następne pismo od Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie odnośnie zwolnienia od podatku od nieruchomości na 2015 rok.

Każdego roku zwalniamy ZUW w Mławie z tego podatku.

           Na koniec Pani Agnieszka Harazińska- Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za współpracę radnym, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom Urzędu Gminy, Pani Skarbnik, Panu Sekretarzowi, Panu Wójtowi za dobrze układającą się współpracę w czasie całej kadencji.

          Pan Wójt podziękował Pani Przewodniczącej Rady Gminy, radnym, sołtysom, Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy, Panu Sekretarzowi z pracownikami, Pani Skarbnik za współpracę. Podkreślił, że kadencja była spokojna, wszyscy ze sobą współpracowali bez konfliktów.

Ad pkt 14

   Pani Przewodnicząca Rady Gminy   podziękowała  za przybycie i zamknęła obrady XXXII sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

  Protokołowała

Jolanta Gzylewska   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-11-13 15:07:25
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-13 15:07:25
  • Liczba odsłon: 920
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2272349]

przewiń do góry